Nariadenie vlády č. 277/1949 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa vydávajú niektoré predpisy o prístrojoch na výrobu acelyténového plynu

Čiastka 87/1949
Platnosť od 29.12.1949
Účinnosť od 01.02.1950

277.

Vládne nariadenie

zo dňa 20. decembra 1949,

ktorým sa vydávajú niektoré predpisy o prístrojoch na výrobu acetylénového plynu.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 41, ods. 2, písm. c) zákona zo dňa 27. Októbra 1948, č. 241 Zb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne), a podľa § 17a), ods. 1 živnostenského poriadku a podľa § 102, ods. 6 živnostenského zákona:


§ 1.

(1) Pretlak plynu v prístrojoch na výboru acetylénového plynu nesmie pri prístrojoch na osvetľovanie presahovať 0,1 atmosféry, pri prístrojoch na osobitné technické účely 1,5 atmosféry.

(2) Prístroje na výrobu acetylénového plynu na osobitné technické účely musia, pokiaľ ide o ich pevnosť, zodpovedať použitému pretlaku. Každý prístroj musí sa opatriť najmenej jedným spoľahlivo účinkujúcim poisťovacím ventilom a manometrom, na ktorom je červenou nezmazateľnou čiarkou vyznačený najvyšší dovolený prevádzkový pretlak, ako aj normalizovaným nástavcom pre kontrolný manometer. Vyrábateľ je povinný pred začatím výroby týchto prístrojov predložiť vo dvoch vyhotoveniach Technickému dozornému spolku, na Slovensku príslušnému krajskému národnému výboru, na preskúšanie výpočet ich pevnosti doložený výkresom.

(3) Pred použitím musí sa každý prístroj na výrobu acetylénového plynu na osobitné technické účely u vyrábateľa podrobiť skúške vodným tlakom, ktorý je najmenej o jednu atmosféru väčší než prevádzkový pretlak. Skúška vodným tlakom musí sa u užívateľa opakovať najmenej každých púť rokov. Okrem toho musí sa prístroj podrobiť u užívateľa najmenej raz za dva a pol roka vnútornej prehliadke. Skúšky a vnútorné prehliadky vykonáva Technický dozorný spolok, na Slovensku príslušný krajský národný výbor; výsledky tlakových skúšok a vnútorných prehliadok zapisuje do certifikátu, ktorý vystaví a dodá vyrábateľovi prístroja.

§ 2.

Prístroje na výrobu acetylénového plynu na osobitné technické účely, pri ktorých pretlak presahuje 0,5 atmosféry a ktoré sú už v prevádzke, musia sa do šesť mesiacov od začiatku účinnosti tohoto nariadenia podrobiť tlakovej skúške podľa § 1, ods. 3.


§ 3.

Ustanovenie § 25 ministerského nariadenia zo dňa 10. Septembra 1912, č. 185 r. z., o výrobe a užívaní acetylénu a o obehu karbidu, a § 25 vládneho nariadenia zo dňa 26. Mája 1925, č. 123 Zb., o výrobe a užívaní acetylénu, ako aj o obchode s karbidom, sa zrušujú.

§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. Februára 1950; vykoná ho minister priemyslu.


Zápotocký v. r.

Kliment v. r.