Nariadenie vlády č. 131/1949 Zb.Vládne nariadenie o prechodnej úprave prirážok k poplatkom za ciachovanie mier, váh a iných meracích prístrojov na Slovensku.

Čiastka 41/1949
Platnosť od 03.06.1949
Účinnosť od 01.01.1949

OBSAH

131.

Vládne nariadenie

zo dňa 27. apríla 1949

o prechodnej úprave prirážok k poplatkom za ciachovanie mier, váh a iných meracích prístrojov na Slovensku.

Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 18 zák. čl. V/1907, o mierach, ich používaní a dozore nad nimi:


§ 1.

Ustanovenie čl. I nariadenia Sboru povereníkov zo dňa 10. mája 1946, č. 73 Sb.n. SNR, ktorým sa mení vládne nariadenie o poplatkoch za ciachovanie mier, váh a iných meracích prístrojov, platí do 31. decembra 1951.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vykoná ho minister priemyslu.


Zápotocký v. r.

Kliment v. r.