Nariadenie č. 226/1949 Zb.Nariadenie ministra práce a sociálnej starostlivosti o úprave pracovného času na uľahčenie plynulého zásobovania elektrinou a výhrevnou parou v zimných mesiacoch.

Čiastka 70/1949
Platnosť od 03.11.1949
Účinnosť od 07.11.1949

226.

Nariadenie ministra práce a sociálnej starostlivosti

zo dňa 27. októbra 1949

o úprave pracovného času na uľahčenie plynulého zásobovania elektrinou a výhrevnou parou v zimných mesiacoch.

Minister práce a sociálnej starostlivosti nariaďuje podľa § 41, ods. 4 zákona zo dňa 27. októbra 1948, č. 241 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):


Všeobecné opatrenia.

§ 1.

(1) Osoby zodpovedné za správu závodov (ďalej len „správa závodu“) priemyslových, remeselných, kancelárií, skladov, živností, obchodov, včítane závodov a dielní verejnej správy, sú povinné rozvrhnúť v zimných mesiacoch pracovný čas tak, aby bolo uľahčené plynulé zásobovanie elektrinou. Správa závodu je najmä povinná pri 48 hodinovom prevádzkovom čase rozvrhnúť pracovný čas aspoň na 6 dní v týždni. Ak to vyžaduje osobitná povaha prevádzky a ak sa dohodne o tom závod vopred s dodávajúcim energetickým podnikom, môže príslušný krajský národný výbor povoliť výnimočne iné rozvrhnutie pracovného času.

(2) Správa závodov uvedených v odseku 1 je povinná urobiť potrebné opatrenia na to, aby sa v prevádzke nevyskytly nepravidelnosti, ktoré by zvyšovaly odber elektrickej energie. Nie je preto prípustné, aby zamestnanci nahradzovali predlžovaním pracovného času v zimných mesiacoch pracovný čas, ktorý zameškali tým, že sa v závode nepracovalo pre tzv. hromadné závodné voľno.

§ 2.

(1) Správa závodu je povinná určiť začiatok pracovného času berúc do úvahy miestne dopravné pomery takto:

a) v priemyslových závodoch s jednou pracovnou smenou po dohode s príslušným energetickým podnikom

aa) na území mesta Prahy na čas medzi 7.45 až 8.30 hod.,

bb) v ostatných mestách 7.30 až 8.30 hod.,

b) v priemyslových závodoch s dvoma alebo troma pracovnými smenami po dohode s príslušným energetickým podnikom

aa) vo vnútornom meste Prahe

na čas medzi 5.45 až 6.00 hod.,

bb) na ostatnom území mesta Prahy na čas medzi 5.45 až 6.45 hod.,

cc) v ostatných mestách na čas medzi 5.00 až 6.30 hod.,

c) v ostatných závodoch s výnimkou závodov pôdohospodárskych

aa) na území mesta Prahy na čas medzi 8.15 až 8.30 hod.,

bb) v ostatných mestách na čas medzi 8.00 až 8.30 hod.,

d) v predajniach, vynímajúc lekárne, predajne tabaku a novín, a v nevýrobných závodoch s výnimkou družstiev pre príjem obilia na území mesta Prahy i v ostatných mestách jednotne na čas medzi 8.30 až 9.00 hod.,

e) v kanceláriách (včítane kancelárií riaditeľstiev národných podnikov, spolkov, sdružení, korporácií a pod.) s výnimkou kancelárií, ktorých prevádzka je časove viazaná na prevádzku výrobného podniku, po dohode s príslušným energetickým podnikom

aa) na území mesta Prahy na čas medzi 7.45 až 8.45 hod.,

bb) v ostatných mestách na čas medzi 7.30 až 8.45 hod.

(2) Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na potravinárske závody, ktoré v záujme včasného a plynulého zásobovania obyvateľstva musia mať iný začiatok pracovného času, na živnosti hostinské a na závody, pri ktorých prevádzkový čas vyplýva z osobitných predpisov (napr. mlyny a pod.).

(3) Výnimkou z ustanovenia odseku 1, písm. d) sa určuje pre papiernické obchody začiatok pracovného času na 7.45 hod.

(4) Ak vzídu pochybnosti o tom, do ktorej zo skupín uvedených v predchádzajúcich odsekoch treba zaradiť určitý závod, rozhodne o tomto zaradení príslušný krajský národný výbor.

Mimoriadne opatrenia.

§ 3.

(1) Na uľahčenie plynulého zásobovania elektrinou môžu krajské národné výbory uložiť, s výnimkami uvedenými v odseku 3, podľa potreby správam výrobných podnikov po vypočutí príslušnej oblastnej složky Ústredného sväzu priemyslu, aby presunuly pravidelný pracovný čas na iný čas denný alebo nočný alebo na dni pracovného pokoja, keď sú elektrárne menej zaťažené. Ak by si vyžiadalo opatrenie podľa predchádzajúcej vety prispôsobenie cestovného poriadku robotníckych vlakov (autobusových spojov), rozhodnú krajské národné výbory o presunutí pracovného času po vyjadrení prevádzkového riaditeľstva Československých štátnych železníc, národného podniku, poprípade krajskej správy Československej automobilovej dopravy, národného podniku, a príslušnej krajskej odborovej rady.

(2) Presunutie pravidelného pracovného času podľa odseku 1 na nedeľu možno uložiť len po dohode so závodným zastupiteľstvom zamestnancov.

(3) Presunutie pravidelného pracovného času podľa predchádzajúcich odsekov nemožno uložiť správam závodov priemyslu banského, hutného, mäsových a tukových výrobkov, stavebného, rafinérií cukru, sladovní v kampani, mliekární, pivovarov, plynární, závodov, v ktorých možno pracovať len za denného svetla (napr. štrkovne, lomy, hliništia, ťažba piesku, tehelne, farbenie v textilných továrňach a nitiarňach, tónovanie vo výrobe farieb a lakov), a závodov, ktorých prevádzka vzhľadom na svoju technickú povahu nemôže sa prerušiť.

§ 4.

Ak treba v dôsledku opatrenia podľa ustanovenia § 2 alebo 3 prechodne pracovať v čase nočnom, môžu byť po tento čas zamestnávané pri nočnej práci tiež ženy staršie 18 rokov. Ak treba z toho istého dôvodu pracovať v sobotu popoludní, môžu byť toho dňa po 14. hodine zamestnávané ženy i v továrenských závodoch.


Záverečné ustanovenia.

§ 5.

Správy závodov, v ktorých dôjde na presunutie pravidelného pracovného času podľa ustanovení §§ 2 a 3, musia vyvesiť v závodoch na všeobecne prístupnom mieste toto nariadenie i opatrenie krajského národného výboru podľa § 3.

§ 6.

Závodné zastupiteľstvá zamestnancov sú povinné spolupôsobiť pri vykonávaní opatrení podľa tohto nariadenia a dbať na to, aby boly dodržované.

§ 7.

Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na verejnú správu s výnimkou jej závodov a dielní uvedených v § 1, ods. 1.

§ 8.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 7. novembra 1949 a stratí ju dňom 28. februára 1950.


Zápotocký v. r.

Erban v. r.