Zákon č. 61/1949 Zb.Zákon ktorým sa upravujú niektoré pomery v odbore stavebnej obnovy na Slovensku

Čiastka 21/1949
Platnosť od 12.03.1949
Účinnosť od 12.03.1949

OBSAH

61

Zákon

zo dňa 22. februára 1949,

ktorým sa upravujú niektoré pomery v odbore stavebnej obnovy na Slovensku.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

Na konania vykonané a uznesenia vydané v čase od 9. mája 1946 do začiatku účinnosti tohto zákona vo veciach povinnej úpravy pozemkov na stavebné účely a usporiadanie právnych pomerov s tým súvisiacich podľa §§ 15 až 18 nariadenia Sboru povereníkov zo dňa 22. októbra 1945, č. 128 Sb. n. SNR, o výstavbe miest a obcí na Slovensku, sa hľadí tak, ako keby boly vykonané, po prípade vydané podľa § 9 a § 10 zákona zo dňa 12. apríla 1946, č. 86 Sb., o stavebnej obnove.

§ 2

(1) V konaniach, začatých podľa §§ 15 až 18 nariadenia č. 128/1945 Sb. n. SNR a dosiaľ neskončených, treba pokračovať a rozhodnutia vydať podľa uvedených ustanovení s účinkami podľa § 1, len ak vykonal súd pred účinnosťou tohto zákona už vyšetrenie na mieste samom (§ 16 nar. č. 128/1945 Sb. n. SNR).

(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak odstúpil súd vec pred účinnosťou tohto zákona stavebnému úradu a ak vykonala už okresná komisia miestnu obhliadku (§ 7, ods. 2 a 3 zák.č. 86/1946 Sb.).


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri spravodlivosti, techniky, sociálnej starostlivosti, financií a vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Dr. Čepička v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr.Ing. Šlechta v. r.

Erban v. r.