Nariadenie vlády č. 173/1949 Zb.Vládne nariadenie o prestupoch niektorých osôb, vyňatých pred 1. októbrom 1948 z poistnej povinnosti verejnoprávneho dôchodkového poistenia, do národného poistenia.

Čiastka 50/1949
Platnosť od 08.07.1949
Účinnosť od 01.10.1948

173.

Vládne nariadenie

zo dňa 28. júna 1949

o prestupoch niektorých osôb, vyňatých pred 1. októbrom 1948 z poistnej povinnosti verejnoprávneho dôchodkového poistenia, do národného poistenia.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 268, ods. 3 a podľa § 7 ods. 2 zákona zo dňa 15. apríla 1948, č. 99 Sb., o národnom poistení, a podľa čl. V zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 70 Sb., o sjednotení niektorých predpisov vo verejnoprávnom sociálnom poistení:


§ 1.

(1) Osoby, ktoré boly v deň 30. septembra 1948 podľa niektorého z predpisov o verejnoprávnom dôchodkovom poistení do tohto dňa platných (používateľných) vyňaté vo svojom zamestnaní z poistnej povinnosti verejnoprávneho dôchodkového poistenia preto, že im boly zaručené normálne (rovnocenné) penzijné nároky (ďalej len „vyňaté zamestnanie“), nie sú však už podľa zákona o národnom poistení vyňaté z dôchodkového poistenia, nadobudnú v Ústrednej národnej poisťovni k uvedenému dňu nároky, ktoré by boly získaly, keby boly bývaly po celý čas vyňatého zamestnania povinne poistené podľa predpisov o penzijnom poistení súkromných zamestnancov vo vyšších službách. Čas medzi 1. júlom 1920 a 31. decembrom 1928 sa však vždy započítava v XVI. triede služného a čas pred 1. júlom 1920 v VI. triede služného (§ 177, ods. 1 zákona zo dňa 21. februára 1929, č. 26 Sb., o penzijnom poistení súkromných zamestnancov vo vyšších službách). Časom vyňatého zamestnania sa tu rozumie všetok čas v ňom skutočne strávený a čas vojenskej prezenčnej služby konanej po 31. decembri 1928. Ak získaly tieto osoby pred 1. októbrom 1948 skutočný príspevkový čas vo verejnoprávnom dôchodkovom poistení, započítava sa im tiež tento čas, a to tak, ako bol v tomto poistení pôvodne získaný. Ustanovenie § 269, ods. 5 zákona o národnom poistení sa na tieto osoby nevzťahuje.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí obdobne pre osoby, ktoré 30. septembra 1948 požívaly odpočivné alebo zaopatrovacie platy od zamestnávateľa, na ktorého zamestnanca sa vzťahuje ustanovenie odseku 1, a pre osoby, ktoré vystúpily z vyňatého zamestnania u takého zamestnávateľa pred 1. októbrom 1948, ak nevznikla do tohto dňa zamestnávateľovi povinnosť na prevod súm vydávaných podľa predpisov o prestupoch v sociálnom poistení (zaopatrení).

§ 2.

(1) Za prevzatie nárokov osôb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia § 1, ods. 1 a 2, vydá zamestnávateľ, ktorý zaručoval penzijné zaopatrenie, Ústrednej národnej poisťovni úhradu. O výške a spôsobe tejto úhrady platia obdobne ustanovenia § 2, ods. 1, č. 3 a § 2, ods. 2 zákona zo dňa 15. apríla 1948, č. 98 Sb., o sústredení penzijného poistenia súkromných zamestnancov vo vyšších službách a o niektorých ďalších opatreniach v odbore verejnoprávneho sociálneho poistenia. Od tejto úhrady si zamestnávateľ odčíta sumy, ktoré vyplatil za čas po 30. septembri 1948 na dávkach, pokiaľ povinnosť ich výplaty prechádza na Ústrednú národnú poisťovňu. Ministerstvo práce a sociálnej starostlivosti môže povoliť splácanie úhrady v primeraných splátkach.

(2) Úhradu podľa odseku 1 za nároky osôb, ktoré vystúpily z vyňatého zamestnania pred 1. októbrom 1948, odovzdá zamestnávateľ len, ak tieto osoby vystúpili z vyňatého zamestnania po 31. decembri 1928 a dňa 30. septembra 1948 boly živé, bývaly v Československej republike a nepožívaly dôchodok.

§ 3.

Zamestnávatelia, ktorí zaručovali penzijné zaopatrenie osôb uvedených v § 1, ods. 1 a 2, alebo ich právni nástupcovia sú povinní oznámiť do 30. júna 1950 Ústrednej národnej poisťovni a každému zamestnancovi alebo príjemcovi odpočivných alebo zaopatrovacích platov, na ktorého sa vzťahuje toto nariadenie:

a) počet príspevkových mesiacov, ktoré sa uvedeným osobám započítavajú v jednotlivých triedach podľa tohto nariadenia,

b) výšku odpočivného alebo zaopatrovacieho platu, ktorý tieto osoby požívaly alebo na ktorý by maly nárok ku dňu 30. septembra 1948 podľa príslušných ustanovení doterajších predpisov alebo smlúv o penzijnom zaopatrení.

§ 4.

Ustanovenia §§ 1 až 3 platia obdobne:

a) pre zamestnancov, u ktorých zaniklo vyňatie z poistnej povinnosti verejnoprávneho dôchodkového poistenia v dôsledku reorganizácie peňažných ústavov vykonanej podľa zákona zo dňa 20. júla 1948, č. 181 Sb., o organizácii peňažníctva, podľa zákona zo dňa 20. júla 1948, č. 182 Sb., ktorým sa rozširuje pôsobnosť a mení právna povaha Poštovej sporiteľne, alebo podľa zákona zo dňa 20. júla 1948, č. 183 Sb., o Investičnej banke, a pre pozostalých po takýchto zamestnancoch s výnimkou zamestnancov Poštovej sporiteľne a ich pozostalých, ktorým vznikol nárok na odpočivné alebo zaopatrovacie platy pred 1. septembrom 1948;

b) pre zamestnancov bývalých súkromných poisťovní, u ktorých vyňatie z poistnej povinnosti verejnoprávneho dôchodkového poistenia zaniklo pred 1. októbrom 1948 preto, že poisťovne boly znárodnené podľa dekrétu prezidenta republiky zo dňa 24. októbra 1945, č. 103 Sb., o znárodnení súkromných poisťovní, a pre pozostalých po takýchto zamestnancoch.

§ 5.

Zamestnanci obchodných a živnostenských (priemyslových) komôr, ktorí pred 1. májom 1949 vstúpili do výslužby alebo pred týmto dňom zomreli alebo boli najneskoršie k tomuto dni prevzatí do štátnych služieb, sa vynímajú s účinnosťou od 1. októbra 1948 z národného dôchodkového poistenia; ustanovenia §§ 1 až 3 sa na týchto zamestnancov a na ich pozostalých nevzťahujú.


§ 6.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 1948; vykoná ho minister práce a sociálnej starostlivosti po dohode so zúčastnenými ministrami.


Zápotocký v. r.

Kliment v. r.

za ministra Erbana