147.

Zákon

zo dňa 11. mája 1949,

ktorým sa vydávajú niektoré predpisy o verejných cestách.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Štátne cesty.

Štátnymi cestami sú

a) cesty, ktoré boly dňa 29. septembra 1938 cestami štátnymi, krajinskými alebo okresnými alebo boly ako také cesty postavené alebo rozostavené po uvedenom dni,

b) cesty, ktoré budú po 30. júni 1949 postavené ako štátne cesty,

c) vicinálne cesty, určené podľa nariadenia Slovenskej národnej rady zo dňa 7. februára 1946, č. 9 Sb.n. SNR, o vicinálnych cestách, a

d) iné verejné cesty vybudované alebo nevybudované, po prípade ich úseky, pokiaľ sú podľa rozhodnutia Ministerstva techniky, vydaného po dohode s ministerstvami národnej obrany a dopravy, potrebné na dosiahnutie súvislosti siete štátnych ciest.

§ 2.

Súčiastky a príslušenstvo ciest.

(1) Pokiaľ sa v tomto zákone hovorí o cestách, rozumejú sa tým tiež ich súčiastky a príslušenstvá.

(2) Súčiastkami ciest sú všetky zariadenia a diela, ktoré sú zriadené prevážne na účely cestné a ktoré treba na úplnosť, ochranu a zabezpečenie cestného telesa alebo na zaistenie, obľahčenie, úpravu a ochranu dopravy na nich alebo na úpravu odtoku vody. Súčiastkami ciest sú napr. mosty, prievozy, priepusty, svahy cestného telesa, operné, zarubné a obkladové múry, priekopy a iné odvodňovacie zariadenia, zábradlia, odrazníky, staničné kamene, dopravné značky, závejové ploty a stromovie.

(3) Príslušenstvom ciest sú všetky zariadenia, ktoré sa používajú alebo ktoré sú určené výhradne alebo prevážne na stavbu, správu alebo udržovanie ciest, pokiaľ nie sú súčiastkami cesty a pokiaľ náležia vlastníkovi cesty (napr. lomy, dielne, skladištia, garáže, cestárske domčeky, vozidlá, cestné stroje a náradia), ako aj zásoby cestných hmôt, ktoré náležia vlastníkovi cesty.

§ 3.

Roztriedenie a zaradenie ciest.

(1) Štátne cesty sa delia na tri triedy podľa dôležitosti, ktorú majú pre dopravu.

(2) Ministerstvo techniky zaraďuje štátne cesty do jednotlivých tried vyhláškou v Úradnom liste, a to po dohode s ministerstvami národnej obrany a dopravy a po vypočutí príslušných krajských a okresných národných výborov.

§ 4.

Prevzatie ciest.

(1) Cesty (§ 1), ktoré dosiaľ nie sú vo vlastníctve a správe štátu, prevezme štát po vypočutí doterajšieho vlastníka, po prípade správcu, bez náhrady do vlastníctva, správy a udržovania dňom, ktorý určí Ministerstvo techniky vyhláškou v Úradnom liste; pokiaľ ide o udržovanie ciest, platia pritom výhrady, vyplývajúce z ustanovenia § 7. Ak nastanú v jednotlivých prípadoch pochybnosti o súčiastkach alebo príslušenstve týchto ciest, rozhodne krajský národný výbor.

(2) Z prevzatia podľa odseku 1 sú vyňaté zariadenia, tvoriace príslušenstvo ciest, ktoré boly začlenené do komunálneho podniku alebo ktoré možno výhodnejšie prevodzovať formou komunálneho podniku; krajský národný výbor však môže v odôvodnených prípadoch ustanoviť, že i také zariadenie má prevziať štát.

§ 5.

Odovzdanie ciest obci.

(1) Ministerstvo techniky môže cesty, uvedené v § 1, písm. a), b) alebo c), po prípade ich úsek, pokiaľ ich nebude treba pre účelné usporiadanie siete štátnych ciest, po vypočutí zúčastneného krajského, okresného a miestneho národného výboru vylúčiť z uvedenej siete a odovzdať, ak nedôjde k inej úprave dohodou, bez náhrady do vlastníctva, správy a udržovania obci, na ktorej území je cesta alebo jej úsek.

(2) Rozhodnutie vydané podľa odseku 1 sa v obci vyhlási spôsobom v mieste obvyklým.

§ 6.

Stavba, správa a udržovanie ciest.

(1) Štát stavia, spravuje a udržuje štátne cesty prostredníctvom krajských a okresných národných výborov. Podrobné predpisy o tejto pôsobnosti národných výborov vydá nariadením minister techniky po dohode s ministrom vnútra.

(2) Hlavný dozor na cesty prislúcha Ministerstvu techniky.

§ 7.

Úhrada nákladov.

Štát uhradzuje náklady na stavbu, správu a udržovanie štátnych ciest, pokiaľ podľa doterajších predpisov alebo podľa ujednania nie je alebo nebude niekto iný povinný cestu udržovať alebo prispievať na jej stavbu alebo udržovanie alebo poskytovať akúkoľvek náhradu, najmä so zreteľom na osobitnú úpravu ciesty, na väčší rozsah alebo mimoriadny spôsob jej užívania alebo z iného podobného dôvodu.

§ 8.

Zamestnanci.

(1) Zamestnanci okresov, na Slovensku zamestnanci Fondu vicinálnych ciest, ktorí dňa 31. decembra 1949 budú výhradne zamestnaní pri správe a udržovaní ciest (§ 1), prejdú dňom 1. januára 1950 do služieb štátu.

(2) Štát môže prevziať do svojich služieb v potrebnom počte tiež zamestnancov, ktorí sú prevážne zamestnaní pri správe a udržovaní ciest uvedených v § 1.

(3) Služobné a platové pomery prevzatých zamestnancov sa upravia primerane podľa zásad vládneho nariadenia zo dňa 7. novembra 1930, č. 163 Sb., o prevzatí zamestnancov samosprávnych korporácií do štátnej služby a o ich zaradení. Pri rozhodovaní o nárokoch týchto zamestnancov a ich pozostalých na odpočivné (zaopatrovacie) platy a pri výmere týchto platov sa posudzuje v medziach ustanovenia § 212 platového zákona čas strávený pred prevzatím do štátnych služieb podľa predpisov, upravujúcich ich predošlý služobný pomer.

(4) Osobným úradom prvej stolice pre všetkých zamestnancov štátnej cestnej správy je krajský národný výbor, ktorý tiež v prvej stolici rozhoduje a robí opatrenia podľa odsekov 1 a 3; v druhej stolici je príslušné Ministerstvo techniky. Rozhodnutie a opatrenie podľa odseku 2 robí Ministerstvo techniky po dohode s ministerstvami vnútra a financií po vypočutí krajského a okresného národného výboru.


§ 9.

Prechodné ustanovenie.

Náklady na stavbu, správu a udržovanie prevzatých okresných, obecných a vicinálnych ciest uhradia v roku 1949 ich doterajší udržovatelia bez ujmy pre udržovaciu alebo prispievaciu povinnosť iných osôb vyplývajúcu z doterajších predpisov alebo dojednaní.

§ 10.

Vykonávacie predpisy.

Vláda môže nariadením vydať podrobnejšie predpisy na vykonanie tohto zákona, najmä pokiaľ ide o právne pomery, vyplývajúce z prevzatia ciest podľa § 4 a o prevzatie zamestnancov podľa § 8. Pritom môže doterajšie predpisy, ktoré boly vydané pre jednotlivé druhy ciest a nie sú v rozpore s týmto zákonom, prispôsobiť roztriedeniu ciest podľa § 3.

§ 11.

Záverečné ustanovenia.

(1) Zrušuje sa platnosť po prípade používateľnosť

a) §§ 7 a 14 zák. čl. I/1890, o verejných cestách a mýtach (príspevky obcí na priebežné úseky štátnych a krajinských ciest),

b) vládneho nariadenia zo dňa 30. apríla 1941, č. 174 Sb., o prevzatí okresných ciest Protektorátom Čechy a Morava do správy a udržovania,

c) vládneho nariadenia zo dňa 12. januára 1944, č. 13 Sb., o prevzatí okresných cestmajstrov a cestárov, ktorí sú zamestnaní pri správe a udržovaní okresných ciest, prevzatých podľa vládneho nariadenia č. 174/1941 Sb., a

d) nariadenia č. 9/1946 Sb.n. SNR.

(2) Pokiaľ tento zákon upravuje niektoré právne pomery s účinnosťou od 1. januára 1950, zrušuje sa platnosť po prípade používateľnosť príslušných predpisov, uvedených v odseku 1, dňom 31. decembra 1949.

§ 12.

Zrušenie Fondu vicinálnych ciest.

Fond vicinálnych ciest, zriadený podľa § 6 nariadenia č. 9/1946 Sb.n. SNR, sa zrušuje dňom 31. decembra 1949; jeho imanie podľa stavu k uvedenému dňu prechádza na štát.

§ 13.

Účinnosť.

Tento zákon nadobúda, pokiaľ z jeho ustanovení nevyplýva nič iného, účinnosť dňom 1. júla 1949. Vykoná ho minister techniky po dohode s ministrami vnútra a financií a s ostatnými zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.