Nariadenie vlády č. 29/1949 Zb.Nařízení o referátech práce a sociální péče krajských národních výborů

(v znení č. 232/1949 Zb.)

Čiastka 11/1949
Platnosť od 20.02.1949 do16.05.1954
Účinnosť od 08.11.1949 do16.05.1954
Zrušený 13/1954 Zb.

29.

Vládní nařízení

ze dne 15. února 1949

o referátech práce a sociální péče krajských národních výborů.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:


§ 1

U každého krajského národního výboru se zřizuje referát práce a sociální péče. Referát se dělí podle potřeby na oddělení; zásady pro toto rozdělení, zejména počet oddělení, stanoví ministerstvo sociální péče v dohodě s ministerstvem vnitra.

§ 2

(1) Referát práce a sociální péče obstarává ve věcech organisace a ochrany práce a všeobecné sociální péče, včetně péče o mládež, krajskou správu tak,

aby všem občanům byly zajištěny právo na práci, rozvíjení a uplatnění jejich pracovních schopností podle potřeb jednotného hospodářského plánu, spravedlivá odměna za vykonanou práci, právo na odpočinek a ochrana při práci,

aby byla zvyšována životní úroveň pracujícího lidu uspokojováním jeho sociálních potřeb a aby se dostalo pomoci osobám, které jí potřebují, a

aby mládeži byly zajištěny možnosti a podmínky plného tělesného a duševního rozvoje.

(2) Bez újmy příslušnosti jiných orgánů (úřadů a organisací) plní referát práce a sociální péče ve svém oboru (odstavec 1) zejména tyto úkoly:

1. Vypracovává dílčí plán vlastního krajského plánu, kontroluje jeho plnění a spolupracuje s plánovacím referátem krajského národního výboru při plnění jeho úkolů;

2. organisuje provádění výzkumu a soustavně sleduje pracovní a sociální poměry v kraji;

3. řídí plánovité rozmisťování a včleňování pracujících a dorostu do povolání, dbá o jejich odborný výcvik, pracovní výkonnost a kázeň a hospodárné zaměstnávání a dozírá na provádění podpůrné péče o pracující;

4. účastní se provádění státní mzdové politiky;

5. dozírá na ochranu pracujících při práci, hlavně na zachovávání pracovní doby a pracovních řádů a na ochranu života a zdraví při práci;

6. řídí provádění péče o pracující se zvláštním zřetelem na pracující ženy a mládež a dozírá na tuto péči;

7. řídí provádění péče o mládež, matky a jiné osoby potřebující pomoci a dozírá na činnost všech veřejných i dobrovolných orgánů, které tuto péči provádějí, s výnimkou dozoru na charitatívnu činnosť cirkví a náboženských spoločností, cirkevných a náboženských spolkov, fondov a iných takých zariadení;

8. zajišťuje sociální předpoklady zdárného populačního rozvoje národa;

9. účastní se provádění zotavovací péče o děti, dorost a pracující;

10. dbá o zřizování, udržování a provoz sociálních ústavů a zařízení, včetně ústavů péče o mládež, a dozírá na jejich činnost;

11. stará se o zvyšování odborné úrovně sociálních pracovníků a pracovníků v oboru péče o mládež;

12. projednává všeobecné záležitosti družstevnictví;

13. dohlíží na hospodaření s byty a vyřizuje věci podpor na obnovu a výstavbu obytných domů a záležitosti bytových sdružení;

14. spolupracuje s orgány národního pojištění.

(3) Referát práce a sociální péče provádí v oboru své působnosti také správní trestní řízení.

§ 3

Ministerstvo sociální péče vydá v dohodě s ministerstvem vnitra a ostatními zúčastněnými ústředními úřady předpisy, jimiž se podrobně vymezí rozsah činnosti referátu práce a sociální péče.

§ 4

(1) Dnem 25. února 1949 ujímají se krajské národní výbory krajské správy v oboru všeobecné sociální péče, včetně péče o mládež, kterou dosud obstarávají zemské národní výbory, na Slovensku pak působnosti téhož druhu, kterou tam dosud vykonávají pověřenectva sociální péče a vnitra.

(2) Působnosti v oboru organisace a ochrany práce, zejména úkolů uvedených v § 2, odst. 2, č. 3 až 5, ujmou se krajské národní výbory dnem, kterým budou zrušeny úřady ochrany práce.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 25. února 1949; provedou je ministři sociální péče a vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Fierlinger v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.