Zákon č. 196/1949 Zb.Zákon o súkromnom vyučovaní v odbore umenia.

Čiastka 58/1949
Platnosť od 10.08.1949
Účinnosť od 10.08.1949

196.

Zákon

zo dňa 14. júla 1949,

o súkromnom vyučovaní v odbore umenia.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Súkromným vyučovaním v odbore umenia sa rozumie každé vyučovanie v jednotlivých odboroch umenia poskytované za odplatu, s výnimkou vyučovania na učilištiach zriadených štátom, sväzkami ľudovej správy alebo jednotnou odborovou organizáciou.

§ 2.

(1) Súkromne vyučovať vyučovať jednotlivým odborom umenia na povolenie okresného národného výboru môže len ten, kto má odbornú spôsobilosť pre príslušný odbor umenia, a to osobne bez prostredníctva najatých učiteľov.

(2) Súkromné vyučovanie smie byť verejne ohlasované len ako „súkromné vyučovanie“ spolu s údajom mena vyučujúceho a odboru, uvedeného v povolení okresného národného výboru.

§ 3.

Okresný národný výbor odníme oprávnenie na súkromné vyučovanie osobe,

a) ktorá je vylúčená zo zápisu do stálych voličských soznamov,

b) ktorej učiteľská činnosť vykazuje hrubé nedostatky,

c) ktorá nezačne vyučovanie do jedného roku potom, keď jej bolo oprávnenie udelené,

d) ktorá nevyučuje po čas dlhší ako jeden rok, ak nejde o prípad hodný osobitného zreteľa.

§ 4.

Predpisy o odbornej spôsobilosti vyučovať jednotlivým odborom umenia, o udeľovaní a odňatí oprávnení na súkromné vyučovanie v odbore umenia vydá minister školstva, vied a umení nariadením.

§ 5.

Hlavný dozor nad súkromným vyučovaním v odbore umenia prislúcha Ministerstvu školstva, vied a umení.

§ 6.

Osoby, ktorým bolo vydané oprávnenie na súkromné vyučovanie v odbore umenia podľa doterajších predpisov pred účinnosťou tohto zákona, môžu žiadať do 3 mesiacov odo dňa začiatku účinnosti nariadenia, vydaného podľa § 4, o povolenie na súkromné vyučovanie podľa tohto zákona, inak ich oprávnenie zaniká. Až do právoplatného rozhodnutia o tejto žiadosti môžu pokračovať vo vyučovaní.

§ 7.

Konania a opomenutia priečiace sa ustanoveniam tohto zákona alebo predpisom podľa neho vydaným sa trestajú, ak nejde o čin prísnejšie trestný, ako správny priestupok väzením (zatvorením) do jedného mesiaca alebo pokutou do 10.000 Kčs alebo oboma týmito trestmi. Pre prípad nevymožiteľnosti pokuty sa podľa miery zavinenia uloží náhradný trest väzenia (zatvorenia) do jedného mesiaca. Ak sa uložia oba tresty, nesmie trest na slobode spolu s náhradným trestom väzenia (zatvorenia) presahovať jeden mesiac.

§ 8.

Nariadenie zo dňa 27. júna 1850, č. 309 r.z., o súkromnom vyučovaní, stráca platnosť pre súkromné vyučovania v odbore umenia.


§ 9.

Tento zákon nadobúda účinnosť dnom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva, vied a umení po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.