Nariadenie vlády č. 285/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa doplňujú pravidlá o vyberaní dávky zo zábav na Slovensku.

Čiastka 89/1949
Platnosť od 31.12.1949 do01.01.1953
Účinnosť od 01.01.1950 do01.01.1953

285.

Vládne nariadenie

zo dňa 20. decembra 1949,

ktorým sa doplňujú pravidlá o vyberaní dávky zo zábav na Slovensku.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 37, ods. 2 zákona zo dňa 12. augusta 1921, č. 329 Sb., o prechodnej úprave finančného hospodárenia obcí, a § 2, ods. 1 zákona zo dňa 19. júla 1948, č. 209 Sb., o prechodnej úprave v odbore obecných dávok a poplatkov:


Čl. I.

Pravidlá o vyberaní dávky zo zábav, uvedené v hlave II, čl. II vyhlášky zo dňa 31. decembra 1940, č. 3 Ú.n. z roku 1941, ktorou sa vyhlasujú záväzné pravidlá o vyberaní obligatórnych dávok obecných, v znení vyhlášky zo dňa 14. mája 1948, č. 803 Ú.v., doplňujú sa za § 7 ďalším ustanovením tohto znenia:

㤠7a.

(1) Dávka za predvádzanie filmov je za každú vstupenku v cene

a) do 5 Kčs........50 h,

b) nad 5 Kčs do 10 Kčs........1.- Kčs,

c) nad 10 Kčs........1.50 Kčs.

(2) Ak sa pri predvádzaní filmov konajú aj usporiadania iného druhu, podliehajúce dávke, vyrubí sa dávka podľa ustanovenia § 7, ods. 1.“


Čl. II.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1950; vykoná ho minister financií po dohode s ministrom vnútra.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.