Nariadenie vlády č. 254/1949 Zb.Vládne nariadenie o úprave všeobecného colného sadzobníka.

Čiastka 81/1949
Platnosť od 16.12.1949
Účinnosť od 01.01.1950

OBSAH

254.

Vládne nariadenie

zo dňa 12. júla 1949

o úprave všeobecného colného sadzobníka.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 292 Sb., o úprave colného sadzobníka v čase prechodnom.


§ 1.

Všeobecný colný sadzobník pre československé colné územie, vyhlásený v prílohe k vládnemu nariadeniu zo dňa 14. marca 1947, č. 32 Sb., o úprave všeobecného colného sadzobníka, upravuje sa takto:

1. Pri sadz. čís. 11 a 13 sa vypúšťa slovo „limóny,“ a pri sadz. čís. 13 sa slová „v slanej vode naložené“ a „v slanej vode naložená“ nahradzdujú slovami „naložené v slanej vode“ a „naložená v slanej vode“.

2. Pri sadz. čís. 14 sa vypúšťa slovo „(pisang)“.

3. Sadz. čís. 17 znie:

„Píniové jadrá; svätojánsky chlieb, nazaroly, jedlé gaštany; kokosové a podobné jedlé cudzokrajné orechy; olivy:

a) píniové jadrá:

1. nevylúpané 120.-

2. vylúpané 600.-

b) ostatné 120.-“

4. Sadz. čís. 18 znie:

18. Granátové jablká a iné južné ovocie výslovne nevymenované 600.-“

5. Poznámka za sadz. pol. 47a) znie:

„Poznámka. Ľanové a konopné semeno, na osvedčenie Československej obchodnej komory bez cla“

6. Pri sadz. čís. 61 sa slovo „kavil“ nahradzuje slovom „kavyľ“ a slovo „trstina“ slovom „trsť“.

7. Sadz. čís. 76 znie:

76. Morské zvieratá lastúrové alebo korýši (napr. ustrice, morské raky, morské pavúky, kraby), korytnačky, všetko čerstvé, aj uvarené, nie však vylúpané 960.-“

8. Sadz. čís. 81 znie:

81. živočíšny vosk:

a) prírodný 40.-

b) pripravovaný (bielený, farebný, v tabuľkách alebo zhnetený do gúľ); smiešaný s inými látkami, napr. vosk záhradnícky, vosk lepiaci, voskový tmel a podobné vosky 470.-

c) všelijaký vosk živočíšny upravený pre drobný predaj 2.700.-“

9. Nadpis sadz. triedy XI znie:

„XI. Tuky, vyššie mastné kyseliny a látky podobné tukom.“

10. Sadz. pol. 94b) znie:

b) vosk karnaubový a iný rastlinný vosk výslovne nevymenovaný:

1. prírodný 40.-

2. pripravovaný (bielený, farebný, v tabuľkách alebo zhnetený do gúľ); smiešaný s inými látkami 560.-

3. všelijaký vosk rastlinný upravený pre drobný predaj 2.700.-“

11. V poznámke k sadz. čís. 103 a 104 slová „(na) ... úradoch“

sa nahradzujú slovami „(na) ... oddeleniach ONV“.

12. Nadpis sadz. triedy XIII znie:

„XIII. Nápoje, etylnatý alkohol a ocot.“

13. Sadz. čís. 108 znie:

108. Liehoviny; etylnatý alkohol a tovar s obsahom etylnatého alkoholu výslovne nevymenovaný:

a) liehoviny:

1. vínne destiláty 4.000.-

2. arak a rum 3.200.-

3. ostatné destiláty 3.700.-

4. likéry, punče a iné liehoviny s prísadou cukru alebo iných látok 7.200.-

b) etylnatý alkohol a tovar s obsahom etylnatého alkoholu výslovne nevymenovaný:

1. francovka 7.200.-

2. ostatné 3.700.-“

14. Poznámka za sadz. čís. 109 znie:

„Poznámka. Vína obsahujúce viac než 22.5 objemových percent alkoholu sa vyclievajú ako liehoviny.“

15. Sadz. čís. 112 znie:

112. Minerálne vody a limonády 50.-“

16. Pri sadz. čís. 113 sa vypúšťajú slová„; lodné suchary“.

17. Pri sadz. čís. 133 sa vypúšťa slovo „(fašiny)“.

18. Sadz. čís. 136 znie:

136. Rotangy a bambusy, surové; palice prírodné bez cla“

19. Pri sadz. čís. 137 sa slovo „kamenné“ nahradzuje slovom „kamenáčové“.

20. Pri sadz. čís. 138 sa vypúšťa slovo „hnáy,“ a slovo „vše“ sa nahradzuje slovom „vesměs“ .1)

21. Sadz. čís. 169 znie:

169. Asfaltová živica a surový vosk montánny:

a) asfaltová živica bez cla

b) surový vosk montánny 40.-“

22. Sadz. čís. 175 a 176 znie:

175. Ropa, ak obsahuje podiel prechádzajúci do 150 stupňov C:

a) najviac 30% obj. 1.-z vlastnej váhy

b) viac než 30% obj. 50.-z vlastnej váhy

176. Decht hnedouhoľný a decht bridličný 1.- z vlastnej váhy

23. Položky a) a b) poznámky 1 k sadz. triede XXI znejú:

a) ropa, ak obsahuje nad 30 do 45% obj. podielu prechádzajúceho do 150 stupňov C 5.- z vlastnej váhy

b) ropa, ak obsahuje nad 45 do 60% obj. podielu prechádzajúceho do 150 stupňov C 10.- z vlastnej váhy

24. Nadpis sadz. triedy XXII znie:

“XXII. Bavlna, bavlnená priadza a bavlnený tovar, tiež pomiešaný s inými pradivami rastlinnými, nie však s vlnou alebo hodvábom.„

25. V poznámke za sadz. pol. 205c) sa slová “úrady v Krnove a Vejprtoch„ nahradzujú slovami “oddelenia ONV výslovne splnomocnené„.

26. Poznámka za sadz. čís. 216 znie:

“Poznámka. Všetky ostatné tkaniny, výšivky, čipky, tyly, aksamiety a tovar tkaný na spôsob aksamietu, tovar stuhový, prámikársky a gombičkársky z konopnej a inej priadze sadz. čís. 205 sa vyclievajú ako rovnaký tovar z ľanu.„

27. Pri sadz. čís. 223 sa slová “pri dovoze cez colné úrady výslovne splnomocnené„ nahradzujú slovami “dovážaná cez colné oddelenia ONV výslovne splnomocnené„.

28. Pri sadz. čís. 224 sa slová “pri dovoze cez colné úrady výslovne splnomocnené„ nahradzujú slovami “dovážaná cez colné oddelenia ONV výslovne splnomocnené„.

29. V poznámke za sadz. pol. 244a)2 sa slová “obchodnej a živnostenskej komory v Brne„ nahradzujú slovami “Československej obchodnej komory„.

30. V nadpise sadz. triedy XXVIII sa slovo “trstiny„ nahradzuje slovom “rotangu„.

31. Sadz. čís. 279 znie:

279. Rotang obyčajný (španielska alebo východoindická trstina), upravený bez cla„

32. Poznámka za sadz. čís. 282 sa zrušuje.

33. Sadz. čís. 291 znie:

291. Pergamenový papier:

a) hladký 660.-

b) zlatý, strieborný, so zlatými, striebornými vzorkami (pravý alebo nepravý, aj bronzový), čipkovitý a podobne prerážaný alebo vzorkovane lisovaný, krepovaný, ryhovaný, krabatý 800.-„

34. Sadz. pol. 300a) a 300b) znie:

a) z papieroviny, lepenky, papiera, vyjmúc z papiera sadz. čís. (pol.) 290b), 291b), 294 a 296c):„

b) z papiera alebo s papierom sadz. čís. (pol.) 290b), 291b), 294 a 296c), ako aj všetok tovar s obrázkami alebo s maľbami:„.

35. Poznámka za sadz. čís. 302 sa zrušuje.

36. Pri sadz. čís. 309 sa slová “obyčajnými alebo jemnými hmotami„ nahradzujú slovami “obyčajnými, jemnými alebo veľmi jemnými hmotami„.

37. Za sadz. pol. 345b) sa zaraďuje táto nová poznámka: “Poznámka. Odrezky kožušín z jemných koží 240.-„

38. Pri sadz. čís. 348 sa slovo “drevená„ nahradzuje slovom “drevitá„.

39. Pri sadz. čís. 350 sa slovo “glejované„ nahradzuje slovom “zglejované„ a slovo “vše„ slovom “vesměs„ .1)

40. Záhlavie sadz. čís. 354 znie:

“Drevené, rotangové a bambusové palice:„.

41. Pri sadz. pol. 355a) sa slová “vyrezávané alebo na točovke opracovávané„ nahradzujú slovami “zhruba na točovke opracované alebo zhruba vyrezávané„.

42. Pri sadz. čís. 358 sa slová “Tovar drevený„ nahradzujú slovami “Drevený tovar„ a slovo “vypchávané„ slovom “vypchané„.

43. V 2. poznámke za sadz. čís. 361 sa za slová “sadz. pol. 361a)„ vsunujú slová “a 361b)1„.

44. Pri sadz. čís. 368 sa slová “poleva (glazúra)„ nahradzujú slovom “glazúra„.

45. Pri sadz. čís. 369 sa slovo “nehľadiac„ nahradzuje slovami “bez ohľadu„ a slovo “umelému„ slovom “umeleckému„.

46. Pri sadz. pol. 372a) sa slovo “zabrúsené„ nahradzuje slovom “matované„ a slovo “vyrezávané„ slovom “ryté„; v záhlaví sadz. pol. 372c) sa slovo “pokladané„ nahradzuje slovom “obkladané„.

47. Sadz. čís. 380 znie:

380. Fotografické platne citlivé 1.500.- z hrubej váhy„

48. Pri sadz. čís. 392 sa slovo “Ohňovzdorné„ nahradzuje slovom “Žiarovzdorné„ a slová “alebo pílou alebo lanom rezané:„ slovami “alebo rezané pílou alebo lanom:„.

49. Záhlavie sadz. pol. 401e) znie:

“e) iný azbestový tovar, tiež spojený s inými obyčajnými alebo jemnými hmotami, vyjmúc s kaučukom ....„.

50. Pri sadz. čís. 411, 412, 413 a 416 sa slovo “ohňovzdorné„ nahradzuje slovom “žiarovzdorné„; pri sadz. čís. 411 pred slovom “nepolievané„ a pri sadz. čís. 412 pred slovom “polievané„ sa prečiarne čiarka.

51. Všeobecná colná sadzba “120.-„ pri sadz. pol. 417a)3 a pri sadz. čís. 418 a 419 sa nahradzuje sadzbou “125.-„.

52. Pri sadz. čís. 420 sa slovo “Krivule„ nahradzuje slovom “Retorty„; slovo “ohňovzdorných„ v pol. b) sa nahradzuje slovom “žiarovzdorných„.

53. Pri sadz. pol. 425a) sa slovo “kameniny„ nahradzuje slovom “fajansy„.

54. Sadz. čís. 428 znie:

428. Surové železo; zlomková liatina a odpadková oceľ (liatina a oceľ, staré prelámané alebo v odpadkoch), na metalurgické spracovanie:

a) surové železo 32.-

b) zlomková liatina a odpadová oceľ (liatina a oceľ, oboje staré prelámané alebo v odpadkoch), na metalurgické spracovanie bez cla

c) feromangán, ferosilícium (50 až 95% silícia), ferochróm, feronikel, ferowolfrám, feromolybdén, ferovanád, feroalumínium bez cla Poznámky.

1. Piliny a okoviny bez cla

2. Odpadky bieleho plechu, dovážané pre továrne na výrobu cínu, na dovoľovací list, pod dozorom a za podmienok určených nariadením bez cla„

55. Pri sadz. čís. 429 sa vypúšťajú slová “(kryčné železo)„.

56. Sadz. čís. 430 znie:

430. Húsky (brusky) z plávkovej ocele, predvalky, ploštiny 70.-„

57. Pri sadz. čís. 431 sa slová “Tyčové železo aj oceľ,„ nahradzujú slovami “Oceľové tyče„ a za slová “b) fazónované„ sa vkladá slovo “(tvarové)„.

58. Pri sadz. čís. 432 sa slovo “plotny„ nahradzuje slovom “desky„ .2)

59. Poznámka za sadz. pol. 432a) znie:

“Poznámka. Pásková oceľ široká najmenej 100 mm a hrubá aspoň 1 mm v kotúčoch, dovážaná pre valcovne za studena, na dovoľovací list, pod dozorom a za podmienok určených nariadením 80.-„

60. Pri sadz. čís. 433 sa slovo “plotny„ nahradzuje slovom “desky„ a pri sadz. čís. 440 slovo “ploten„ slovom “desek„ .2)

61. Poznámka k sadz. pol. 433b) znie:

“Poznámka. Pásková oceľ, hrubá 0.6 až 1 mm, široká 60 až 70 mm, s pozdĺžnym rebrom, dovážaná továrňami na výrobu ráfikov na bicykle, na dovoľovací list, pod dozorom a za podmienok určených nariadením 80.-„

62. Sadz. čís. 442 znie:

442. Oceľové konštrukcie (hotové vcelku alebo ich hotové súčiastky) z oceľových tyčí, z plechu alebo z platní, svarované, nitované, soskrutkované atď., aj zhruba natreté 460.-„

63. Pri sadz. pol. 443a) a pri sadz. čís. 444 sa slovo “svárané„ nahradzuje slovom “svarované„ a pri sadz. čís. 444 sa prečiarne čiarka pred slovom “kované„.

64. Pri sadz. pol. 445b) a v poznámke k a) a b) sa slová “z hladkého (dresovaného) plechu„ nahradzujú slovami “z hladeného (dresovaného) plechu„.

65. Pri sadz. čís. 453 sa slová “skalné nebožiece„ nahradzujú slovami “skalné vrtáky„ a slová “duté skalné nebožiece„ slovami “duté skalné vrtáky„.

66. Pri sadz. čís. 460 sa slovo “nebožiece„ nahradzuje slovom “vrtáky„.

67. Poznámka za sadz. čís. 468 znie:

“Poznámka. Ihelné stvoly vyclievajú sa ako drótený tovar výslovne nevymenovaný sadz. čís. 466.„

68. Pri sadz. čís. 470 sa vypúšťajú slová “na pružno„.

69. Pri sadz. čís. 476 sa vypúšťajú slová “okrem nábytku umeleckého zámočníctva„.

70. 1. Všeobecná poznámka ku triede XXXVIII znie:

1. Podľa colného sadzobníka sa slovom železo rozumie technické železo; jeho kujné druhy sa označujú súhrnným názvom kujné železo a sú v ňom zahrnuté nielen všetky druhy ocele (aj oceľová liatina), ale aj temperovaná liatina (zmäkčená aj kujná) a elektrolytické železo.„

71. Prvá veta 2. všeobecnej poznámky ku triede XXXVIII znie:

2. Pri tovare z technického železa (v colnom sadzobníku „železný tovar“) opracovaného - proti neopracovanému (surovému) - rozoznávajú sa tri stupne opracovania.„

72. Pri sadz. čís. 509 sa slová “pokiaľ nepatria do sadz. čís. 520„ nahradzujú slovami “tiež spojené s obyčajnými alebo s jemnými hmotami, ak nepatria do sadz. pol. 520b)„.

73. Pri sadz. čís. 510 sa pred slovom “nezlatené„ prečiarne čiarka a slová “pokiaľ tieto šperky nepatria do sadz. čís. 520„ nahradzujú sa slovami “ak nepatria tieto šperky do sadz. pol. 520b)„.

74. Pri sadz. čís. 516 sa slovo “uliate„ nahradzuje slovom “odliate„.

75. V nadpise sadz. tr. XL sa vypúšťajú slová “a XLII.„; záhlavie sadz. čís. 526 znie:

526. Parné kotly; prístroje destilačné, chladiace a varné; cisterny a tanky; všetky tieto predmety hotové, aj s armatúrami k nim patriacimi a na ne pripevnenými:„

76. V záhlaví sadz. čís. 528 sa vypúšťajú slová “a XLII.„ a za sadz. čís. 528 sa vkladajú tieto poznámky:

“Poznámky k sadz. čís. 528.

1. Spaľovacie a výbušné motory k motorovým vozidlám sadz. čís. 553 a lietadlám sadz. čís. 554:

a) vozidlové, ak váži kus:

1. najviac 50 kg 8.000.-

2. viac než 50 kg až 250 kg 5.500.-

3. viac než 250 kg 5.000.-

b) lietadlové 25.000.-

2. Jednotlivé, osobitne dovážané súčiastky motorov uvedených v poznámke 1, ktoré sú celkom opracované a ktoré možno bez pochybnosti poznať ako súčiastky takých motorov, sa vyclievajú sadzbami platnými pre jednotlivé druhy motorov, ak preukáže dovozca bezpečne, že súčiastky patria k motoru príslušného druhu a váhy. Ak nepreukáže dovozca túto príslušnosť, vyclia sa súčiastky podľa pol. b) poznámky 1. Ak preukáže však druh motoru a nepreukáže váhu, vyclia sa súčiastky podľa pol. a) 1 poznámky 1.„

77. Sadz. pol. 530a) znie:

“a) pluhy:

1. parné 400.-

2. motorové 1.300.-„

78. Pri sadz. čís. 531 a 532 sa slovo “spriadacie„ nahradzuje slovami “na pradenie„ a pri sadz. čís. 532 sa slová “pokiaľ nepatrí„ nahradzujú slovom “ak nepatrí„.

79. Pri sadz. čís. 533 sa nahradzuje slovo “spriadanie„ slovom “pradenie„.

80. Záhlavie poznámky k sadz. čís. 538 znie:

“Poznámka k sadz. čís. 538. Koželužské stroje na prípravu, činenie a úpravu koží, kníhtlačiarske a kameňotlačiarske stroje (okrem

príklopových lisov a rezacích strojov), stroje na výrobu kakaového prášku a čokolády, stroje pre vlnársky priemysel (široké pracie stroje, dekatovacie stroje, drastiace stroje s drótkovými povlakmi, postrihovacie stroje a stroje na potlačovanie vlnených látok platňami), ak váži kus:„

V 3. odseku 3. poznámky ku triede XL sa za slová “šijacích a pletacích„ vkladajú slová “a okrem súčiastok spaľovacích a výbušných motorov k vozidlám sadz. čís. 553 a lietadlám sadz. čís. 554„.

81. Záhlavie sadz. čís. 539 znie:

539. Elektrické stroje: generátory, elektrické motory (aj spojené neodlučiteľne s mechanickým zariadením alebo s prístrojom) a transformátory, ak váži kus:„

82. Záhlavie sadz. čís. 540 znie:

540. Elektrické prístroje oznamovacie; elektrické zariadenia návestné a zabezpečovacie; ochranné zariadenia proti blesku; elektrické prístroje meracie a elektromery; ak váži kus:„

83. Sadz. čís. 541 znie:

541. Rozvodné a kontaktné zariadenia, montované poistky a pod.; všetky tieto predmety v objímkach (v puzdrách a pod.), ak váži kus až 250 g 7.500.-„

84. Sadz. čís. 542 znie:

542. Elektrické svietidlá, elektrické zdroje svetla a žiarenia, montované objímky k elektrickým zdrojom svetla a žiarenia, prístroje elektroliečebné 4.250.-„

85. Sadz. čís. 543 znie:

543. Elektrické prístroje a elektrotechnické zariadenia, výslovne nevymenované, ako spínacie prístroje, dirigovacie, spúšťacie a regulačné, odpory, elektrické spotrebiče a pod. 5.000.-„

86. Záhlavie sadz. čís. 544 znie:

544. Izolované vodiče:„

87. Nadpis sadz. triedy XLII znie:

“Dopravné prostriedky.„

88. Sadz. čís. 550 znie:

550. Bicykle úplné, aj rozložené; hotové rámy bicyklov, aj spojené s inými súčiastkami bicyklov 700.-„

89. Sadz. čís. 552 znie:

552. Súčiastky bicyklov [spojky rúrok, vidlice, kormidlá, sedlovky, prevodníky, šľapadlá, ventily, časti bŕzd, náboje a prevody (aj rozložené), reťaze, šľapacie kľuky, lúče so závitom, matice lúčov, vŕtané ráfiky atď.], opracované:

a) voľnobežky a ich súčiastky, ráfikové brzdy, guľôčkové venčeky, guľôčky s priemerom najviac 10 mm a reťazové kryty 950.-

b) ostatné 3.200.-

Poznámka. Súčiastky bicyklov zhruba lisované alebo zhruba kované alebo zhruba odliate (aj zbavené slievacích švov) sa vyclievajú podľa povahy hmoty.„

90. Sadz. čís. 553 znie:

553. Motorové vozidlá:

a) motocykle, aj s prívesným vozíkom a prívesné vozíky osobitne dovážané 4.100.-

b) osobné automobily, osobné i nákladné motorové trojkolky, chassis s motorom alebo bez neho a karoserie dovážané osobitne, ak váži kus:

1. najviac 1.000 kg 3.800.-

2. viac než 1.000 kg 4.500.-

c) nákladné automobily, autobusy, automobily spojené nerozlučne s pracovným zariadením, chassis s motorom alebo bez neho a karoserie osobitne dovážané, ak váži kus:

1. najviac 1.500 kg 3.200.-

2. viac než 1.500 kg až 3.000 kg 2.800.-

3. viac než 3.000 kg 2.300.-

d) traktory 1.300.-

91. Pred sadz. čís. 554 sa vkladá nadpis

„Lietadlá:“

92. Sadz. čís. 554 znie:

554. Lietadlá: z ceny:

a) ľahšie ako vzduch 50%

b) ťažšie ako vzduch:

1. bezmotorové 50%

2. motorové 50%“

93. Pri sadz. čís. 555 sa slová „vozové spodky“ nahradzujú slovom „podvozky“.

94. V nadpise sadz. triedy XLIII sa vypúšťa slovo „(vzácne)“ a slová „z nich“ sa nahradzujú slovami „z drahých kovov, drahokamov a polodrahokamov.“

95. Pri sadz. čís. 562 sa slovo „prúty“ nahradzuje slovom „tyče.“

96. Pri sadz. pol. 575c) sa vypúšťajú slová „a objímky“.

97. Pri sadz. pol. 576a) sa slovo „prístroje“ nahradzuje slovom „stroje“.

98. Záhlavie sadz. čís. 577 znie:

577. Nástroje meracie pre živnostníkov [miery (i skladacie), kružidlá uhlové, točité a obkročné, drótomery a pod.]:“

99. Pri sadz. čís. 612 sa slovo „albuminoidy“ nahradzuje slovami „ostatné bielkoviny výslovne nevymenované“ a v poznámke 2 k sadz. čís. 612 sa slová „obchodnej a živnostenskej komory v Prahe“ nahradzujú slovami „Československej obchodnej komory“.

100. Za sadz. čís. 614 sa vkladá táto poznámka:

„Poznámka. Tmely a lepidlá, pre drobný predaj upravené 2.700.-“

101. V poznámke 1 k sadz. čís. 619 sa slová „(na) colných úradoch v Bratislave, Chebe, Liberci, Dečíne, Prahe, Ústí n. L. a v Zlíne“ nahradzujú slovami „(na) colných oddeleniach ONV výslovne splnomocnených“ a slová

„obchodnej a živnostenskej komory“ sa nahradzujú slovami „Československej obchodnej komory“.

102. Sadz. čís. 620 znie:

620. Étery a estery:

a) etylnatý éter 7.200.-

b) ostatné:

1. v sudoch 5.000.-

2. v iných nádobách 7.500.-“

103. V poznámke za sadz. čís. 620 a v 2. poznámke za sadz. čís.

622 sa slová „(na) colných úradoch v Bratislave, Chebe, Liberci, Dečíne, Prahe, Ústí n. L. a v Zlíne“ nahradzujú slovami

„(na) colných oddeleniach ONV výslovne splnomocnených“ a slová „obchodnej a živnostenskej komory“ slovami „Československej obchodnej komory“.

104. Sadz. čís. 630 znie:

630. Lekárnický tovar (liečivá, lieky a diagnostické látky, ako aj látky označené ako lekárnický tovar);

prostriedky proti škodlivým činiteľom rastlinnej výroby (ako aj látky ako také označené); vaty a obväzy upravené na liečebné účely:

I. lekárnický tovar:

a) séra, vakcíny, lymfy a očkovacie látky bez cla

b) v injekčnom balení nevymenované v položke a) 5.000.-

c) náplasti 4.000.-

d) ostatný:

1. pevný:

alfa) upravený pre drobný predaj 7.000.-

beta) iný 3.500.-

2. iný než pevný:

alfa) upravený pre drobný predaj 6.000.-

beta) iný 3.000.-

II. prostriedky proti škodlivým činiteľom rastlinne výroby 2.800.-

III. vaty a obväzy upravené na liečebné účely 3.300.-“

Poznámka za sadz. čís. 630 znie:

„Poznámka. Liečivá dovážané na výrobu liekov, na osobitné povolenie, za podmienok určených nariadením,

do 31. decembra 1950 100.-“

105. V poznámke za sadz. čís. 646 sa slová „obchodnej a živnostenskej komory“ nahradzujú slovami

„Československej obchodnej komory“

106. Sadz. čís. 649 znie:

649. Maľby na plátne, papieri, dreve, obyčajných kovoch alebo kameni; kresby na papieri bez cla“

107. V prvom odseku 1. poznámky k sadz. triede L sa slová „podľa povahy platní“ nahradzujú slovami „ako tovar z papiera výslovne nevymenovaný, spojený s jemnými alebo veľmi jemnými hmotami“.

108. Prvý odsek 2. poznámky k sadz. triede L znie:

2. Zarámované obrazy sadz. čís. 648 (okrem fotografických zväčšenín podobizní) a zarámované maľby na papieri a kresby na papieri sadz. čís. 649 sa vyclievajú podľa povahy rámov. Pri zarámovaných maľbách na plátne, dreve, obyčajných kovoch alebo kameni (sadz. čís. 649) sa rámy vyclievajú osobitne podľa svojej povahy; ak nemožno ich oddeliť od maľby, vyclieva sa polovica celkovej váhy podľa povahy rámov.“


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1950; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Poznámka redakcie: Táto úprava týka sa pokiaľ ide o slová "vše" a "vesměs" len českého znenia; v slovenčine používalo by sa v tomto prípade namiesto citovaných českých slov "vše" a "vesměs" iba slovo "všetko".

2) Poznámka redakcie k 58. a 60.: Tieto úpravy týkajú sa len českého znenia; v slovenčine používalo by sa v tomto prípade namiesto českých slov "plotny" a "desky" iba slovo "platne" a namiesto slov "ploten" a "desek" iba slovo "platní".