Vyhláška č. 78/1949 Zb.Vyhláška o zriadení Štátneho veterinárneho vyšetrovacieho ústavu v Olomouci

Čiastka 25/1949
Platnosť od 31.03.1949 do31.05.1950
Účinnosť od 31.03.1949 do31.05.1950
Zrušený 92/1950 Zb.

78.

Vyhláška ministerstiev zdravotníctva

a spravodlivosti

zo dňa 1. marca 1949

o zriadení Štátneho veterinárneho vyšetrovacieho ústavu v Olomouci.

Ministerstvá zdravotníctva a spravodlivosti vyhlasujú podľa § 3, ods. 4 nariadenia zo dňa 13. októbra 1897, č. 240 r. z., o zriaďovaní štátnych ústavov pre skúmanie potravín a predmetov potreby druhu, uvedeného v zákone zo dňa 16. januára 1896, č. 89 r. z. z roku 1897:


Čl. I.

Dňom 1. februára 1949 začal pôsobiť Štátny veterinárny vyšetrovací ústav so sídlom v Olomouci, zriadený podľa zákona zo dňa 16. januára 1896, č. 89 r.z. z roku 1897, o obchode s potravinami a niektorými predmetmi potreby (ďalej len „ústav“).

Čl. II.

Úradným obvodom ústavu sú obvody krajských národných výborov v Olomouci a v Gottwaldove.


Čl. III.

Ústav plní v odbore vyšetrovania potravín živočíšneho pôvodu úlohy, uvedené v nariadení č. 240/1897 r. z., pokiaľ nejde len o chemické vyšetrovanie potravín.


Plojhar v. r.

Dr. Čepička v. r.