289.

Nariadenie ministra spravodlivosti

zo dňa 31. decembra 1949,

ktorým sa vydávajú podrobnejšie predpisy o prípravnej službe sudcovskej.

Minister spravodlivosti nariaďuje podľa § 12, ods. 4 zákona č. 323/1948 Sb., ktorým sa zavádza odborná justičná skúška a doplňujú sa predpisy o prípravnej službe sudcovskej:


§ 1.

Účel prípravnej služby sudcovskej.

(1) Prípravná služba sudcovská slúži na to, aby sa sudcovskí čakatelia vyškolili s ideovej a odbornej stránky na uvedomelých a spoľahlivých prokurátorov a sudcov z povolania. Najmä sú sudcovskí čakatelia povinní sa naučiť vykladať zákony a nariadenia v duchu Ústavy i zásad ľudovodemokratického zriadenia a soznámiť sa so všetkou činnosťou prokuratúr a súdov, počítajúc v to i činnosť kancelárskej prokuratúry a súdnej kancelárie.

(2) Sudcovskí čakatelia smú byť zásadne poverení iba prácami, ktoré sú potrebné na riadne splnenie účelu prípravnej služby sudcovskej.

§ 2.

Trvanie prípravnej služby sudcovskej.

(1) Prípravná služba sudcovská končí úspešným vykonaním odbornej justičnej skúšky.

(2) Minister spravodlivosti môže v jednotlivom prípade k žiadosti sudcovského čakateľa vyhlásiť za rovnocenný s prípravnou službou sudcovskou čas strávený v inom pracovnom pomere (zamestnaní), ak boly za jeho trvania získané skúsenosti potrebné na výkon úradu prokurátora alebo sudcu z povolania.

§ 3.

Miesto a usporiadanie prípravnej služby sudcovskej.

Účel prípravnej služby sudcovskej vyžaduje, aby bola konaná zpravidla na okresnej prokuratúre a na okresnom súde, a to pokiaľ možno za čas 12 mesiacov v trestných veciach, za čas 10 mesiacov v občianskych veciach právnych a za čas 2 mesiacov v administratívnych veciach.

§ 4.

Vedenie prípravnej služby sudcovskej.

(1) Prípravnú službu sudcovskú vedie predseda krajského súdu (jeho zástupca), ktorý tiež určuje plán výcviku jednotlivých sudcovských čakateľov.

(2) Dohľad nad výkonom prípravnej služby sudcovskej prislúcha predsedovi krajského súdu (jeho zástupcovi), bezprostredný dohľad predsedovi (prednostovi) služobného úradu.

§ 5.

Výkaz o prípravnej službe sudcovskej.

O splnení výcvikového plánu vedú sudcovskí čakatelia výkaz podľa predpísaného vzoru.


§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1950.


Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.