21.

Vládní nařízení

ze dne 25. ledna 1949,

kterým se vydávají stanovy Velkodistribučního podniku.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 9, odst. 1 zákona ze dne 2. prosince 1948, č. 279 Sb., o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském (dále jen „zákon“):


Část I.

Právní poměry Velkodistribučního podniku.

Oddíl I.

Ustanovení základní.

§ 1.

(1) Firma Velkodistribučního podniku zní:

„Velkodistribuční podnik, zapsané společenstvo s ručením obmezeným.“

(2) Sídlem Velkodistribučního podniku je Praha; Velkodistribuční podnik může zřídit potřebný počet odštěpných závodů.

(3) V obchodním styku může Velkodistribuční podnik používati označení „VDP“.

§ 2.

Velkodistribučnímu podniku přísluší:

a) výhradní právo nakupovat pro vnitřní trh potraviny a nápoje a jiné poživatiny od průmyslových a řemeslných výrobců i dovozců a provozovat s nimi velkoobchodní činnost,

b) nakupovat a prodávat ve velkém na vnitřním trhu zboží, které se obvykle prodává v obchodech se smíšeným zbožím,

c) provozovat v rozsahu stanoveném ministerstvem vnitřního obchodu v dohodě s ministerstvem výživy doplňkovou výrobní činnost obvyklou u distribučních podniků (jako zušlechťování, úpravu, plnění do lahví, balení a pod.),

d) provádět výrobní a distribuční činnost v rozsahu vyplývajícím z § 11, odst. 1 zákona,

e) dozírat vlastními revisními orgány na zachování ustanovení zákona, stanov a jiných předpisů vydaných podle něho a na plnění příkazů ministerstva vnitřního obchodu.

Oddíl II.

Členství.

§ 3.

Členy Velkodistribučního podniku se mohou stát družstva, národní podniky, komunální podniky a jiné právnické osoby, jejichž činnost spadá do působnosti Velkodistribučního podniku nebo má k ní vztah.

§ 4.

(1) Osoby, jež jsou členy útvarů uvedených v § 11, odst. 1 zákona nabývají, pokud jsou u nich splněny podmínky uvedené v § 3, členství bez členské přihlášky dnem, kdy příslušný útvar vplyne do Velkodistribučního podniku. Představenstvo zjistí nejpozději do tří měsíců od tohoto vplynutí, které osoby se takto staly členy Velkodistribučního podniku a vyrozumí je o tom.

(2) Osoby, jež nejsou členy útvarů uvedených v § 11, odst. 1 zákona, mohou se ucházeti o členství písemnou přihláškou, jsou-li u nich splněny podmínky uvedené v § 3. Rozhodnutí o členské přihlášce přísluší představenstvu. Nehodlá-li představenstvo přihlášce vyhovět, podá o tom zprávu ministerstvu vnitřního obchodu. Jakmile ministerstvo vnitřního obchodu představenstvu písemně sdělí, že souhlasí s jeho rozhodnutím, vyrozumí představenstvo uchazeče o odmítnutí.

§ 5.

Členové Velkodistribučního podniku jsou povinni:

a) upsat a zaplatit nejméně jeden závodní podíl (§ 7, odst. 1). Hospodářská a výdělková společenstva (družstva) jsou povinna upsat a zaplatit na každých i započatých padesát svých členů jeden závodní podíl,

b) zaplatit zápisné ve výši jedné desetiny hodnoty podílů upsaných podle ustanovení písmene a).

c) plnit členské povinnosti plynoucí ze zákona a z těchto stanov,

d) podporovat Velkodistribuční podnik při plnění jeho úkolů (§ 2).

§ 6.

Členové Velkodistribučního podniku jsou oprávněni:

a) účastnit se svými zástupci valných hromad a vykonávat v nich členská práva,

b) užívat společných zařízení určených k podpoře hospodářské činnosti členů způsobem stanoveným organisačním řádem.

§ 7.

(1) Závodní podíl činí Kčs 1.000 a je nedělitelný.

(2) U členů, kteří nabyli členství podle § 4, odst. 1, se považuje povinnost uvedená v § 5, písm. a) za splněnou do dne provedení konečného zjištění výše nároků jim vznikajících podle § 10, odst. 2, věty první, zákona.

(3) Osoby, uvedené v § 4, odst. 2 jsou povinny zaplatit částku připadající na závodní podíly, jež hodlají upsat, zároveň s členskou přihláškou.

(4) Vznikne-li povinnost upsat a splatit další členské podíly podle § 5, písm. a) po dni, kdy bylo nabyto členství podle § 4, odst. 1, nebo po dni, kdy byla podána členská přihláška, jest člen povinen splatit příslušnou částku do 30 dnů ode dne, kdy vznikla jeho povinnost.

(5) Hodlá-li některý člen upsat větší počet závodních podílů než je povinen podle § 5, písm. a), požádá písemně za souhlas představenstva. Vyhoví-li představenstvo žádosti, je člen povinen zaplatit částku odpovídající dalším upisovaným podílům do 30 dnů ode dne, kdy byl vyrozuměn o rozhodnutí představenstva.

§ 8.

(1) Členství zaniká

a) výpovědí členství (výpovědí všech závodních podílů),

b) převodem všech závodních podílů na jiného člena,

c) vyloučením,

d) zánikem člena.

(2) Člen může vypovědět svůj závodní podíl písemně, nejméně 3 měsíce před koncem účetního roku. Členství zaniká uplynutím účetního roku.

(3) Převod závodních podílů z člena na člena je možný jen se svolením představenstva a uskutečňuje se ke dni, který je v tomto svolení označen.

§ 9.

(1) Důvodem vyloučení členů jest:

a) neplnění povinností uložených stanovami,

b) provozování činnosti, která Velkodistribuční podnik poškozuje,

c) nesplacení závodních podílů ve stanovené lhůtě (§ 7),

d) ztráta práva nakládati s vlastním jměním,

e) ztráta podmínek stanovených pro členství.

(2) Vyloučení se děje usnesením představenstva. Je-li dán některý z důvodů pro vyloučení podle odstavce 1, písm. a) až c), dá představenstvo před usnesením o vyloučení členu výstrahu a poskytne mu přiměřenou lhůtu k nápravě závadného stavu. Dojde-li k nápravě, upouští se od vyloučení.

(3) Před rozhodnutím o vyloučení podle odstavce 1, písm. c) vyžádá si představenstvo pokyn ministerstva vnitřního obchodu a učiní rozhodnutí ve věci teprve až mu dojde tento pokyn.

(4) Představenstvo zpraví člena písemně o vyloučení s udáním důvodů. Mimo případ uvedený v odstavci 1, písm. e) má vyloučený právo podat do jednoho měsíce od doručení tohoto vyrozumění odvolání, o němž rozhodne nejbližší řádná valná hromada.

§ 10.

(1) Velkodistribuční podnik vyplatí osobě, jejíž členství zaniklo, částku, která se rovná hodnotě její podílové účasti zjištěné podle poslední účetní závěrky, po případě částku sníženou podle dalších ustanovení (podílovou pohledávku), pokud se podíl nepřevádí na jiného člena. Jiných nároků vůči Velkodistribučnímu podniku z důvodů svého členství bývalý člen nemá.

(2) Vykazuje-li účetní závěrka účetního roku, v němž zaniklo členství, ztrátu, jež není kryta reservním fondem, sníží se podílová pohledávka o poměrnou část připadající na závodní podíl. Nevypořádané závazky člena se zúčtují na vyplácenou podílovou pohledávku.

(3) Podílová pohledávka je splatná koncem účetního roku následujícího po roce, v němž členství zaniklo. Podílová pohledávka se neúrokuje.

(4) Podílové pohledávky nevybrané do tří roků po dni splatnosti připadají reservnímu fondu.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 platí obdobně i pro výpovědi jednotlivých závodních podílů.

§ 11.

Velkodistribuční podnik jest povinen vésti rejstřík členů, v němž se zapisují všichni jeho členové, jejich sídlo, den nabytí členství, počet závodních podílů a po případě též podání výpovědi závodních podílů nebo členství a jeho zánik.

Část II.

Orgány Velkodistribučního podniku.

Oddíl I.

Ústředí Velkodistribučního podniku.

§ 12.

Správu Velkodistribučního podniku vykonávají:

a) ústředí se sídlem v Praze a

b) oblastní orgán se sídlem v Bratislavě.

§ 13.

Správními orgány ústředí Velkodistribučního podniku jsou předseda a dva místopředsedové, představenstvo, dozorčí rada a valná hromada.

§ 14.

Předseda.

(1) Předsedu a dva místopředsedy jmenuje a odvolává vláda na společný návrh ministrů vnitřního obchodu a výživy. Prohlášení, jímž se předseda (místopředseda) vzdává své funkce, bere na vědomost vláda, čímž funkce zaniká.

(2) Předseda zastupuje Velkodistribuční podnik na venek a spravuje jeho záležitosti, pokud nejde o činnost patřící podle těchto stanov do oboru působnosti jiných orgánů. Je-li nebezpečí z prodlení, může předseda učinit naléhavá opatření i ve věcech, jež podle těchto stanov patří do oboru působnosti jiných orgánů Velkodistribučního podniku; jest však povinen o tom neprodleně zpravit příslušný orgán. Předseda svolává a řídí schůze představenstva a valné hromady.

(3) Místopředsedové zastupují předsedu v pořadí stanoveném při jejich jmenování; je-li předseda Čech, jest prvním místopředsedou Slovák a naopak.

(4) Předseda a místopředsedové vykonají do rukou ministra vnitřního obchodu slib, že budou řádně plnit své funkce. Předsedovi a místopředsedům přísluší za výkon funkce plat, jehož výši stanoví vláda na návrh ministra vnitřního obchodu.

(5) Za Velkodistribuční podnik podpisuje předseda tak, že k jeho firmě připojí svůj vlastnoruční podpis.

§ 15.

Představenstvo.

(1) Představenstvo má včetně předsedy a dvou místopředsedů třicet členů, z toho devět členů ze Slovenska. Třináct členů jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra vnitřního obchodu učiněný v dohodě s ministrem výživy a po slyšení jednotné odborové organisace. Čtrnáct členů volí valná hromada ze svého středu. Dokud nebude provedena volba prvních členů představenstva valnou hromadou, jmenuje a odvolává tyto členy vláda na návrh Ústřední rady družstev. Do šesti měsíců po zahájení činnosti Velkodistribučního podniku svolá předseda první valnou hromadu k volbě čtrnácti členů představenstva. Dnem následujícím po zvolení nastupují takto zvolení členové představenstva na místo členů jmenovaných vládou podle ustanovení věty čtvrté.

(2) Členem představenstva může být jen svéprávný československý občan, který má na území republiky své řádné bydliště a je státně spolehlivý a zachovalý. Členem představenstva nemůže být zvolen ani jmenován

a) kdo ztratil právo nakládat s vlastním jměním, ani ten, na jehož žádost se provádí vyrovnací řízení, pokud nebylo prohlášeno za skončené,

b) kdo byl pravoplatně odsouzen rozsudkem, jímž byla vyslovena ztráta práva volebního,

c) člen závodního zastupitelstva zaměstnanců Velkodistribučního podniku,

d) člen dozorčí rady Velkodistribučního podniku.

(3) Funkční období členů představenstva trvá jeden rok.

(4) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li vedle předsedy nebo jednoho z místopředsedů přítomna alespoň polovina všech jeho členů. Návrh platí za přijatý, vyslovila-li se pro něj většina přítomných nebo při rovnosti hlasů předsedající, který hlasuje naposled.

(5) S výjimkou předsedy a obou místopředsedů má každý člen představenstva náhradníka, který se jmenuje nebo volí stejným způsobem jako člen. O náhradnících platí obdobně ustanovení odstavců 1 až 4. Nemůže-li člen představenstva vykonávat svou funkci, zastupuje ho náhradník pro něho zřízený.

(6) Předseda může zastaviti výkon usnesení představenstva, má-li důvodně za to, že by jeho výkonem byly ohroženy zájmy Velkodistribučního podniku. V tom případě jest povinen do pěti dnů sděliti obsah usnesení, jehož výkon zastavil, ministerstvu vnitřního obchodu, které o věci rozhodne.

§ 16.

(1) Představenstvu přísluší jednat a usnášet se:

a) o přijímání a vylučování členů Velkodistribučního podniku a o upisování a převádění jejich závodních podílů,

b) o jmenování vedoucích úředníků Velkodistribučního podniku a o osobních věcech těchto úředníků,

c) o vydání služebních řádů pro zaměstnance Velkodistribučního podniku podle § 13, odst. 2 zákona a o všeobecných směrnicích pro vyřizování jiných osobních záležitostí,

d) o udělování a odvolávání prokury a obchodních plných mocí zaměstnancům,

e) o návrzích ministerstvu vnitřního obchodu na schválení nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitostí v hodnotě přesahující 5 milionů Kčs,

f) o investičním programu Velkodistribučního podniku a jeho úhradě,

g) o zřizování a organisaci vlastních zařízení, jejichž prostřednictvím Velkodistribuční podnik vyvíjí svou činnost (§ 3 zák.),

h) o organisačním řádu a o směrnicích pro činnost Velkodistribučního podniku po stránce organisační, obchodní a finanční a o provádění výzkumnictví v oboru jeho činnosti,

i) o zásadních směrnicích pro činnost oblastního orgánu,

j) o zprávě předsedy o činnosti Velkodistribučního podniku,

k) o celkovém hospodářském a finančním plánu Velkodistribučního podniku,

l) o směrnicích k jednotnému vedení Velkodistribučního podniku a k usměrňování činnosti jeho členských podniků po stránce obchodní,

m) o návrzích pro valnou hromadu,

n) o výsledcích kontroly hospodářství nebo prohlídky Velkodistribučního podniku provedené nejvyšším účetním kontrolním úřadem nebo ministerstvem vnitřního obchodu,

o) o schvalování právních jednání Velkodistribučního podniku s předsedou, místopředsedy, členy představenstva nebo dozorčí rady, prokuristou nebo obchodním zmocněncem.

(2) Každý člen představenstva jest povinen plnit své povinnosti s péčí řádného hospodáře. O činnosti představenstva podává předseda zprávu valné hromadě.

(3) Členové představenstva mají nárok na náhradu nutných nebo účelných výdajů učiněných v souvislosti s výkonem funkce.

(4) Členové představenstva nesmějí být současně členy dozorčí rady.

(5) Členy představenstva propouští z odpovědnosti ministr vnitřního obchodu.

(6) Povinnosti a práva členů představenstva blíže upraví organisační řád.

(7) Ustanovení předcházejících odstavců platí také pro náhradníky.

§ 17.

(1) Schůze představenstva se konají podle potřeby, zpravidla jednou za dva měsíce. Předseda jest povinen schůzi svolat také tehdy, požádá-li o to nejméně deset členů představenstva nebo dozorčí rady nebo nejméně deset členů kteréhokoliv z těchto orgánů, nebo usnese-li se na tom představenstvo nebo dozorčí rada, nebo požádá-li o to ministerstvo vnitřního obchodu.

(2) O jednání představenstva jest sepsati zápis, obsahující zjištění, zda jest představenstvo schopno se usnášet, pořad jednání a podstatné body o průběhu jednání, zejména obsah přijatých usnesení s přesnými údaji o výsledcích hlasování. Jako přílohu k zápisu jest připojiti listinu přítomných. Zápis podepisují předseda a úředník Velkodistribučního podniku k vedení zápisu předsedou určený. Na žádost budiž v zápise zaznamenáno i odchylné mínění menšiny.

Dozorčí rada.

§ 18.

(1) Dozorčí rada má včetně předsedy patnáct členů, z toho pět členů ze Slovenska. Osm členů včetně předsedy jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra vnitřního obchodu učiněný v dohodě s ministrem výživy, sedm členů volí valná hromada ze svého středu. Do dne následujícího po zvolení sedmi členů první dozorčí rady první valnou hromadou vykonávají členové jmenovaní vládou podle předcházející věty zatímně funkci dozorčí rady. Členem (náhradníkem) dozorčí rady nemůže býti zvolen ani jmenován člen (náhradník) představenstva, pokud jeho funkce trvá. Schůze dozorčí rady svolává a řídí její předseda.

(2) O dozorčí radě platí jinak obdobné ustanovení § 15, odst. 2, písm. a) až c), odst. 3, 4 a 5, § 16, odst. 2 až 7 a § 17.

§ 19.

(1) Dozorčí rada dohlíží na Velkodistribuční podnik ve všech oborech jeho činnosti. Za tím účelem může zejména

a) nahlížeti do knih a písemností Velkodistribučního podniku a žádati od jeho představenstva a úředníků informace a vysvětlivky,

b) zjišťovat stav jeho hospodářství,

c) navrhnout ministru vnitřního obchodu, aby učinil opatření podle § 10, odst. 1 zákona.

(2) O provedené dohlídce musí být sepsán protokol, podepsaný členy dozorčí rady, kteří ji provedli.

(3) Dozorčí rada zkoumá účetní závěrku za uplynulý účetní rok a návrh podnikového rozpočtu pro příští rozpočetní období.

(4) Dozorčí rada zastupuje Velkodistribuční podnik při uzavírání právních jednání s předsedou, některým z místopředsedů nebo členem (náhradníkem) představenstva a při soudních sporech proti nim.

Valná hromada.

§ 20.

(1) Valnou hromadu tvoří zástupci vysílaní členy Velkodistribučního podniku. Každý člen se může dát zastupovat zástupcem vykázaným písemnou plnou mocí. Jednání valné hromady se mohou zúčastnit i členové představenstva a dozorčí rady jmenovaní vládou, kteří však nehlasují.

(2) Valné hromadě přísluší jednat a usnášet se:

a) o návrzích na změnu a doplnění stanov,

b) o podrobnějších předpisech pro činnost dozorčí rady,

c) o volbě členů představenstva a dozorčí rady a jejich náhradníků,

d) o žádosti, aby vládou jmenovaný člen představenstva nebo dozorčí rady nebo jeho náhradník byl z funkce odvolán,

e) o stížnostech a odvoláních proti rozhodnutí představenstva nebo dozorčí rady,

f) o účetní závěrce, o rozdělení zisku a úhradě ztráty,

g) o zprávě předsedy o činnosti orgánů Velkodistribučního podniku,

h) o iniciativních návrzích na zlepšení a zdokonalení organisace Velkodistribučního podniku a jeho činnosti.

§ 21.

Řádná valná hromada se koná do osmi měsíců po ukončení účetního roku. Mimořádná valná hromada musí být svolána bezodkladně, nařídí-li to ministr vnitřního obchodu, nebo navrhne-li to písemně aspoň jedna desetina všech členů Velkodistribučního podniku s udáním důvodů a ministerstvo vnitřního obchodu tento návrh schválí.

§ 22.

(1) Konání valné hromady budiž oznámeno nejméně osm dní předem v Úředním listě.

(2) Pozvání k valné hromadě musí být rozesláno doporučeným dopisem nejpozději čtrnáct dnů přede dnem konání valné hromady a musí obsahovat údaje o místu a době konání a pořadu jednání. Návrhy, jež mají být na pořadu jednání, musí členové podat do čtyř měsíců po uplynutí hospodářského roku. O takto podaných návrzích musí být jednáno, jsou-li podporovány nejméně deseti členy. Pozvání musí obsahovat upozornění o možnosti konání druhé valné hromady (§ 23). Každý člen má právo, aby během posledních osmi dnů před konáním valné hromady nahlédl v obchodních místnostech Velkodistribučního podniku do písemných podkladů pro jednání valné hromady a učinil si z nich výpis.

§ 23.

(1) Valná hromada jest způsobilá se usnášet, je-li na ní zastoupena nejméně polovina všech členů Velkodistribučního podniku. Není-li zastoupen předepsaný počet členů, koná se o hodinu později na témže místě a s týmž pořadem jednání druhá valná hromada, která je způsobilá se usnášet bez ohledu na počet zastoupených členů, pokud to bylo uvedeno výslovně v předepsaném oznámení o svolání valné hromady.

(2) Valná hromada se nemůže usnášet o věcech, které nebyly uvedeny na oznámeném pořadu jednání, s výjimkou návrhu na svolání mimořádné valné hromady.

§ 24.

(1) Valná hromada se usnáší prostou většinou hlasů zastoupených členů. Hlasuje se zvednutím ruky, pokud se shromáždění neusnese, že se má hlasovat lístky. Předseda nehlasuje, rozhoduje však v případě rovnosti hlasů.

(2) Každý člen má při hlasování bez zřetele na počet jeho podílů jen jeden hlas.

§ 25.

(1) Návrh na volbu členů představenstva a dozorčí rady a jejich náhradníků činí představenstvo. Návrh může býti vypracován teprve po tom, kdy byl Velkodistribuční podnik vyrozuměn o provedeném jmenování členů představenstva a dozorčí rady a jejich náhradníků, k jejichž jmenování jest povolána vláda, na funkční období, o něž jde.

(2) Zvoleni jsou kandidáti, kteří soustředili na sebe prostou většinu hlasů.

(3) Nebyl-li takto zvolen potřebný počet kandidátů, může navrhnouti další kandidáty každý zástupce člena, který se účastní valné hromady, každý člen představenstva nebo dozorčí rady.

(4) O jednání valné hromady jest sepsati zápis, který podepisují předseda, zapisovatel a dva ověřovatelé určení předsedou. O náležitostech zápisu platí obdobně § 17, odst. 2.

Oddiel II.

Oblastní orgán Velkodistribučního podniku.

§ 26.

(1) Firma oblastního orgánu zní:

„Veľkodistribučný podnik, družstvo s o. r.“.

(2) Sídlem oblastního orgánu je Bratislava; oblastní orgán může zřídit se souhlasem ústředí Velkodistribučního podniku potřebný počet odštěpných závodů.

(3) Členové Velkodistribučního podniku, kteří mají sídlo na Slovensku, jsou také členy oblastního orgánu. Tito členové splní své členské povinnosti podle § 5, písm. a) a b) u oblastního orgánu.

(4) Jinak platí ustanovení §§ 2 - 11 pro oblastní orgán obdobně.

§ 27.

(1) Oblastní orgán vykonává na území Slovenska činnost Velkodistribučního podniku, pokud ze zákona nebo z těchto stanov nevyplyne jinak.

(2) Oblastní orgán jest odpověden ústředí Velkodistribučního podniku a je povinen dbát jeho směrnic a pokynů. Ústředí Velkodistribučního podniku jest oprávněno ve výjimečných případech vykonávat s vědomím oblastního orgánu působnost Velkodistribučního podniku na Slovensku přímo.

(3) Majetkové podstaty na Slovensku, které podle ustanovení § 11, odst. 1 až 4 zákona přecházejí na Velkodistribuční podnik, vplynou, začlení se, nebo se převedou do něho prostřednictvím oblastního orgánu. Do veřejných knih a rejstříků se zapíší pro Velkodistribuční podnik, družstvo s r. o., v Bratislavě.

§ 28.

Orgány Velkodistribučního podniku, družstva s r. o. v Bratislavě jsou předseda, místopředseda, představenstvo, dozorčí rada a valná hromada.

§ 29.

Předseda.

(1) Předsedu a místopředsedu jmenuje a odvolává vláda na společný návrh ministrů vnitřního obchodu a výživy. Prohlášení, jímž se předseda (místopředseda) vzdává své funkce, bere na vědomost vláda, čímž funkce zaniká.

(2) Ustanovení § 14, odst. 2 až 5 platí přiměřeně pro předsedu oblastního orgánu.

§ 30.

Představenstvo.

(1) Představenstvo má včetně předsedy a místopředsedy osm členů. Tři členy jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra vnitřního obchodu v dohodě s ministrem výživy a příslušným orgánem jednotné odborové organisace. Tři členy volí valná hromada. Dokud nebude provedena volba prvních členů představenstva valnou hromadou, jmenuje a odvolává tyto členy vláda na návrh Ústřední rady družstev. Do šesti měsíců po zahájení činnosti Velkodistribučního podniku svolá předseda první valnou hromadu k volbě tří členů představenstva. Dnem následujícím po zvolení nastupují takto zvolení členové na místo členů jmenovaných vládou.

(2) O představenstvu platí jinak obdobně ustanovení § 15, odst. 2 až 5.

(3) Představenstvu přísluší působnost uvedená v § 16, s výjimkou působnosti uvedené pod písmeny a), c), e), f), h), i), k).

(4) Ustanovení § 17 platí pro oblastní orgán obdobně.

(5) Předseda oblastního orgánu může zastaviti výkon usnesení představenstva oblastního orgánu, má-li důvodně za to, že jeho výkonem by byly ohroženy zájmy Velkodistribučního podniku. V tom případě jest povinen do tří dnů sděliti obsah zastaveného usnesení představenstvu ústředí, které o něm rozhodne ve schůzi, konané do osmi dnů od doručení oznámení.

§ 31.

Dozorčí rada.

Dozorčí rada má včetně předsedy tři členy, z nichž předsedu a jednoho člena jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra vnitřního obchodu učiněný v dohodě s ministrem výživy a jednoho člena volí valná hromada. Do dne následujícího po zvolení člena první dozorčí rady první valnou hromadou vykonávají členové jmenovaní vládou zatímně pravomoc dozorčí rady. Jinak platí ustanovení § 18 a § 19 obdobně.

§ 32.

Valná hromada.

(1) Valná hromada se koná do šesti měsíců po ukončení účetního roku. V každém případě tak, aby předcházela konání valné hromady ústředí. Mimořádná valná hromada musí být svolána bezodkladně, navrhne-li to písemně aspoň jedna desetina všech členů s udáním důvodů a pověřenectvo průmyslu a obchodu tento návrh schválí.

(2) Ustanovení § 20 a §§ 22 až 25 platí pro valnou hromadu oblastního orgánu obdobně.

Část III.

Hospodářství Velkodistribučního podniku.

Oddíl I.

Vnitřní organisace.

§ 33.

Organisační řád.

Vnitřní organisaci Velkodistribučního podniku upraví organisační řád (§ 16, odst. 1, písm. h).

§ 34.

Zaměstnanci.

Služební řády pro zaměstnance Velkodistribučního podniku vydává představenstvo se schválením ministerstva sociální péče uděleným v dohodě s ministerstvem vnitřního obchodu.

Oddíl II.

Provoz a hospodářství.

§ 35.

(1) Činnost Velkodistribučního podniku není omezena na jeho členy.

(2) Orgány Velkodistribučního podniku a jeho vedoucí úředníci dbají, aby provoz zabezpečil splnění úkolů Velkodistribučního podniku a odpovídal zásadám řádného hospodaření.

(3) Ministerstvo vnitřního obchodu dozírá na Velkodistribuční podnik a může jeho činnost a hospodaření kdykoliv přezkoumávat. Ministerstvo vnitřního obchodu může dávat Velkodistribučnímu podniku v oboru své působnosti závazné příkazy a zákazy.

§ 36.

(1) Účetní rok Velkodistribučního podniku se kryje s rokem kalendářním.

(2) Do pěti měsíců od uplynutí účetního roku předloží představenstvo dozorčí radě k přezkoumání účetní závěrku. Do osmi měsíců od uplynutí účetního roku musí být účetní závěrka schválena valnou hromadou a předložena ministerstvu vnitřního obchodu ke schválení. Nebyla-li účetní závěrka takto schválena, vrátí ji ministerstvo vnitřního obchodu s připomínkami Velkodistribučnímu podniku s tím, aby vady byly odstraněny a nově projednaná účetní závěrka byla nejdéle do dvou měsíců znovu předložena ministerstvu vnitřního obchodu.

(3) Před koncem účetního roku sestaví představenstvo podnikový rozpočet pro příští rozpočetní období a předloží jeho návrh včas k projednání dozorčí radě.

(4) Účetní závěrka a podnikový rozpočet oblastního orgánu tvoří součást účetní závěrky a podnikového rozpočtu Velkodistribučního podniku. Oblastní orgán jest povinen předložit svou účetní závěrku a rozpočet ústředí Velkodistribučního podniku ve lhůtě určené ústředím.

§ 37.

(1) Výše základního jmění (§ 8, odst. 2 zákona) se zjistí novým oceněním úhrnu majetkových práv, jež podle § 11 zákona přecházejí na Velkodistribuční podnik, ke dni, k němuž nastane přechod práv. Od součtů hodnot zjištěných tímto novým oceněním se odečte hodnota závazků, přecházejících stejným způsobem na Velkodistribuční podnik a závazků postihujících jej z důvodů vypořádání podle § 12, odst. 2 a 3 zákona, jakož i finanční prostředky uvedené v § 11, odst. 5 zákona.

(2) Orgány Velkodistribučního podniku dbají, aby základní jmění nebylo ztenčeno.

§ 38.

(1) Velkodistribuční podnik zřídí reservní fond, jejž tvoří zejména:

a) bilanční přebytek prvního účetního roku,

b) přidělené částky bilančních přebytků dalších účetních roků,

c) zápisné (§ 5),

d) neprovozní zisky,

e) propadlé podílové pohledávky (§ 10, odst. 4).

(2) Reservního fondu lze použít jen k úhradě bilančních ztrát.

§ 39.

(1) Počínajíc druhým účetním rokem se z bilančního přebytku

a) přidělí reservnímu fondu částka stanovená usnesením valné hromady,

b) případný zbytek odvede do jednoho měsíce po projednání účetní závěrky státní pokladně.

(2) V účetních letech, v nichž došlo k bilanční ztrátě není dovoleno zúročení závodních podílů; jinak je možno zařadit do nákladů Velkodistribučního podniku potřebnou částku na zúročení splacených závodních podílů nejvýše částkou rovnající se úrokům z úsporných vkladů v ústavech lidového peněžnictví, avšak za podmínky, že tímto zařaděním nákladů nevzejde Velkodistribučnímu podniku bilanční ztráta.

(3) Vykazuje-li účetní závěrka ztrátu, uhradí se tato ztráta nejprve z reservního fondu. Pokud ztráta nemůže být takto kryta, uhradí se z hodnoty závodních podílů poměrným jejím snížením. Pokud nelze ztrátu uhradit ani tímto způsobem, převede se do příštího účetního roku. Z důvodů bilanční ztráty nelze členům uložiti jiné povinnosti, mimo ty, které vyplývají z předcházejících ustanovení.

Oddíl III.

Poměr k Ústřední radě družstev.

§ 40.

(1) Velkodistribuční podnik jest povinným členem Ústřední rady družstev a přispívá na náklady její činnosti částkou, jejíž výši stanoví ministerstvo vnitřního obchodu v dohodě s ministerstvem financí po slyšení Ústřední rady družstev.

(2) Orgány Velkodistribučního podniku jsou povinny Ústřední radě družstev dát potřebná sdělení a vysvětlení, pokud jich Ústřední rada družstev potřebuje k řádnému výkonu své funkce a umožnit jí zaujetí stanoviska při zásadních opatřeních týkajících se družstev.

(3) Velkodistribuční podnik nemá vůči Ústřední radě družstev jiných povinností, než které jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2.


Oddíl IV.

Ustanovení společná a závěrečná.

§ 41.

(1) Velkodistribuční podnik, oblastní orgán a jejich odštěpné závody se zapíší do společenstevního (firemního) rejstříku. Zápis provede soud příslušný podle sídla Velkodistribučního podniku, oblastního orgánu nebo jejich odštěpných závodů, na písemný návrh předsedy Velkodistribučního podniku po případě předsedy oblastního orgánu, s odvoláním na zákon a toto nařízení. Spolu s návrhem podle předcházející věty sdělí předseda Velkodistribučního podniku, po případě předseda oblastního orgánu, soudu způsob zastupování Velkodistribučního podniku a znamenání jeho firmy, a pokud jde o odštěpný závod, též data opatření, jímž byl závod zřízen, firmu a sídlo závodu. Jiné náležitosti stanovené zákonem ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z., o výdělkových a hospodářských společenstvech, a pokud jde o oblastní orgán zák. čl. XXXVII/1875, o obchodním zákonu, nebo předpisy vydanými k jejich provedení nebo jinými předpisy upravujícími zápis výdělkových a hospodářských společenstev nebo družstev do společenstevního (firemního) rejstříku.

(2) Pokud zákon nebo toto nařízení nestanoví jinak, platí o Velkodistribučním podniku ustanovení zákona č. 70/1873 ř. z., po případě zák. čl. XXXVII/1875 a předpisů je měnících a doplňujících.

(3) Zákon ze dne 10. června 1903, č. 133 ř. z., o revisi společenstev výdělkových a hospodářských a jiných spolků, ve znění předpisů je měnících a doplňujících, se na Velkodistribuční podnik nevztahuje.

§ 42.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provede je ministr vnitřního obchodu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Krajčír v. r.