Nariadenie vlády č. 286/1949 Zb.Vládne nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru.

Čiastka 90/1949
Platnosť od 31.12.1949
Účinnosť od 01.01.1950

286.

Vládne nariadenie

zo dňa 13. decembra 1949

o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 292 Sb., o úprave colného sadzobníka v čase prechodnom:


§ 1.

Colný sadzobník sa mení a doplňuje takto:

1. Poznámka 3 za sadz. čís. 284 znie:

3. Nátronová celulóza dovážaná na výrobu nátronového papiera, cigaretového papiera alebo karbonového papiera, ako i sulfitová celulóza dovážaná na výrobu vulkanfibru, na nitráciu alebo na výrobu viskózy, na dovoľovací list, pod dozorom a za podmienok určených nariadením od 1. januára 1950 do 31. decembra 1950 bez cla“.

2. Poznámka za sadz. pol. 404a) znie:

„Poznámka. Umelé brúsne kotúče od 1. januára 1950 do 30. júna 1950, ak váži kus:

1. najvyššie 2000 kg 60.-

2. viac než 2000 kg 30.-“.

3. Za sadz. pol. 413a) sa vkladá táto poznámka:

„Poznámka. Magnezitové tehly od 1. januára 1950 do 31. decembra 1950, ak váži kus:

1. najvyššie 5 kg 5.-

2. viac než 5 kg 10.-“.

4. Za poznámku k sadz. čís. 500 sa vkladá táto

poznámka:

„Poznámka k sadz. čís. 491, 496 a 500.

Olovené, zinkové, medené, niklové a hliníkové plechy a platne sadz. pol. 491a), 491c) a ex 491d), medené, niklové a hliníkové tyče, prúty a dróty ex sadz. pol. 496d), ako i medené, niklové a hliníkové rúry a valce ex sadz. pol. 500d) podliehajú od 1. januára 1950 do 31. decembra 1950 1/10 príslušnej všeobecnej colnej sadzby.“

5. Za sadz. čís. 520 sa vkladajú tieto poznámky:

„Poznámka k sadz. pol. 520b). Hliníkové nádoby dovážané ako obaly naplnené tovarom, ak nejde o úpravu na drobný predaj, od 1. januára 1950 do 31. decembra 1950 500.-“.

Poznámka k sadz. čís. 517 a 520.

Medené listy (fóliá) ex sadz. pol. 517a) a hliníkové listy (fóliá) ex sadz. čís. 520 podliehajú od 1. januára 1950 do 31. decembra 1950 1/10 príslušnej všeobecnej colnej sadzby.„

6. Poznámka za sadz. pol. 600l) znie:

“Poznámka. Uhličitan vápenatý, umelý a chlorid barnatý, od 1. januára 1950 do 31. decembra 1950 50.-„.

7. Poznámka 2 za sadz. čís. 624 znie:

2. Roztoky umelých živíc, bez prísad, pre továrne na výrobu lakových firnisov, vyclievané na colných oddeleniach ONV výslovne splnomocnených, na osvedčenie Československej obchodnej komory, že ide o ich upotrebenie na výrobu lakov, od 1. januára 1950 do 31. decembra 1950 150.-„.

8. Sadz. čís. 636 znie:

636. Sviečky, vynímajúc lojové a voskové; výslovne nevymenované výrobky z kyseliny stearovej, parafínu a z iných podobných látok, vynímajúc z tvarného vosku a z cerezínu 600.-„.

9. Sadz. čís. 639 znie:

639. Tovar z tvarného vosku alebo z cerezínu 4 000.-„.

10. Slová “do 31. decembra 1949„ sa nahradzujú slovami “do 31. decembra 1950„ pri týchto sadzobných poznámkach: pri poznámke za sadz. pol. 62b)2, pri poznámke za sadz. pol. 109b)1, pri 2. poznámke k triede XXI, pri poznámke za sadz. čís. 287, pri poznámke za sadz. pol. 292a), pri 1. a 2. poznámke k sadz. pol. 296a)3 beta), pri poznámke za sadz. čís. 443, pri poznámke k sadz. čís. 483 a 484, pri poznámke za sadz. pol. 602f), pri poznámke za sadz. pol. 604i), pri poznámke za sadz. čís. 621, pri poznámke za sadz. pol. 623a), pri poznámke za sadz. čís. 644 a pri poznámke za sadz. pol. 646a).

11. Slová “do 31. decembra 1949„ sa nahradzujú slovami “1949 do 31. decembra 1950„ pri týchto sadzobných poznámkach: pri poznámke za sadz. pol. 250a)1, pri poznámke za sadz. čís. 250, pri 2. poznámke za sadz. pol. 290a), pri 2. Poznámke za sadz. čís. 294, pri poznámke za sadz. čís. 418 a pri poznámke za sadz. pol. 420a).

12. Slová “do 31. decembra 1949„ sa nahradzujú slovami “1949 do 30. júna 1950„ pri týchto sadzobných poznámkach: pri poznámke za sadz. čís. 14, pri poznámke za sadz. čís. 44 a pri poznámke za sadz. čís. 318.


§ 2.

Na čas od 1. januára do 30. júna 1950 sa zrušujú clá na dovoz tovaru patriaceho do týchto sadzobných čísel (položiek):

1. Kakaové boby a šupky.

Poznámka za sadz. čís. 9. Sušené figy vo vencoch alebo inak balené, na výrobu kávových náhradok alebo cukroviniek, na dovoľovací list.

Poznámka za sadz. čís. 10. Tovar sadz. čís. 10 na výrobu cukroviniek, na dovoľovací list.

13. Citróny, cedráty a pomaranče, naložené v slanej vode; nezrelé drobné pomaranče; kôra pomarančová, cedrátová a citrónová, tiež mletá alebo naložená v slanej vode.

21. Melasa.

23-34. Obilie; slad; strukoviny; múka a mlynské výrobky; ryža.

35-39. Ovocie.

40. Zemiaky, repa.

43. Zelenina výslovne nevymenovaná, čerstvá.

45-52. Semená.

63-70. Dobytok jatočný a ťažný.

73-74, 75b). Iné zvieratá.

78. Mlieko a smetana.

79. Vajcia hydiny.

88-97, 99-101. Tuky, vyššie mastné kyseliny a pod.

102-106. Mastné oleje.

113-114, 117-119, 122, 125-128, 130-132.

Potraviny.

134. Drevo stavebné a úžitkové; korok.

141b). Umelé suroviny rezbárske a tokárske výslovne nevymenované, ďalej neopracované.

145b). Sadra pálená.

146b). Biela krieda, ťaživec, mleté, plavené.

147b). Šmirgeľ zrnený, mletý, plavený.

148b), c) i poznámka. Farebné hlinky.

162. Orseille, persio; indigo; košenila (červec nopálový); výťažok z dreva gaštanového; výťažok z dreva kvebrachového; výťažky trieslové výslovne nevymenované.

163. Výťažky farbiarske výslovne nevymenované.

183-187. Bavlnená priadza.

204a), b), c). Priadza ľanová (z ľanového vlákna alebo z ľanovej kúdele); priadza ramiová (z čínskej žihľavy).

Poznámka k sadz. čís. 204, 205 a 206.

Priadza na viazanie snopov, v klbku alebo na vijáku.

242-244. Hodváb.

306. Kaučukové cesto.

312. Tovar z mäkkého kaučuku výslovne nevymenovaný, tiež spojený s obyčajnými alebo jemnými hmotami.

313. Tvrdá guma (tvrdosti rohu alebo kože) v platniach, tyčiach a rúrkach, tiež leštená, avšak ďalej neopracovaná.

320. Technické potreby.

328-337 i poznámka 1 za sadz. čís. 337. Koža.

351a)1. Dýhy i dosky zo sglejených dýh, nevykladané, surové.

381. Optické sklo surové, nevybrúsené na šošovky, v kusoch, tabuliach alebo ako šošovky, liate, lisované alebo rezané, tiež pribrúsené biele alebo farebné.

423a). Izolačné a montovacie predmety na elektrotechnické účely, nespojené s inými hmotami, biele.

428a), 429-435. Železo a železné polotovary.

470. Pružinová oceľ (oceľ sploštená na pásy v sväzkoch alebo v kotúčoch, kalená), tiež leštená.

488: a) olovo, tiež sliatiny olova s antimónom, arzénom, cínom alebo zinkom,

c) zinok, tiež sliatiny zinku s olovom alebo cínom.

489. Rezané platne (planches), t.j. platne rezané z balvanov surových kovov alebo kovových sliatin, na priame spracovanie valcovaním alebo ťažením.

546. Elektrické uhlíky.

597: Poznámka k e). Kysličník hlinitý dovážaný na výrobu umelého korundu, na osobitné povolenie, za podmienok určených nariadením.

g) zinková beloba (kysličník zinečnatý biely); zinková šeď (nečistý kysličník zinečnatý, šedý)

h) kysličník ciničitý, umelý (cínový popol)

i) popol olovený

q) peroxyd vodíka.

599: a) 1. liadok sódny (prírodný [čílsky] i umelý), nečistený

ex e) vodné sklo, pevné

f) 1. sóda kalcínovaná (žíhaná)

g) 2. síran amónny

m) 1. chroman draselný i sódny (žltý) a dvojchroman draselný i sódny (červený).

600: d) spódium (kostné uhlie)

g) i poznámka: beloba na lesk, beloba barytová (umelý síran barnatý); síran horečnatý (horká soľ)

m) dusíkaté vápno

n) liadok vápenatý.

601d) 2. síran nikelnatý a nikelnato-amónny.

604: a) glycerín surový

b) glycerín čistený, t.j. vodojasný alebo sfarbený, bez popola

f) 1. formaldehyd.

610. Želatina (čistená, sušená glejovatina pôvodu živočíšneho i rastlinného), tiež utlčená na prach a želatinový tovar.

611. Glej každého druhu, tiež vyzina (vyzí glej).

612. i poznámka 2. Albumín a ostatné bielkoviny výslovne nevymenované; kazein.

613. Škrob (tiež škrobová múčka).

614a) Lepek.

617. Fosfáty rozložené kyselinami (superfosfáty).

619 i poznámky 1 až 3. Kolódium; chloroform; alkohol metylnatý (metanol, drevný lieh); alkoholy propylnaté, butylnaté, amylnaté; pribudlina; aceton; koncentrovaná kyselina octová.

620b) i poznámka: étery (vynímajúc éter etylnatý), estery.

622d) i poznámky 1 až 3. Pomocné látky a výrobky chemické, výslovne nevymenované, ostatné.

625a) sírne černe; farby antrachinónové, okrem kypových; farby azové.

626a) i 626b) 2. Farby výslovne nevymenované, iné než ultramarín modrý.

630 II) prostriedky proti škodlivým činiteľom rastlinnej výroby.

652a). múčka kostná.

653a). tuhé zvyšky po výrobe mastných olejov, tiež mleté.


§ 3.

Minister financií môže po dohode s ministrom zahraničného obchodu upravovať vyhláškou v Sbierke zákonov znenie colného sadzobníka spôsobom, ktorý nemá za následok zmenu sadzobného zaradenia tovaru ani zmenu colných sadzieb, ktorým tovar podlieha.

§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1950; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.