270.

Zákon

zo dňa 19. decembra 1949

o finančných prokuratúrach.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Úlohy finančných prokuratúr.

(1) Finančné prokuratúry sú povolané, aby pred súdmi a inými verejnými orgánmi zastupovaly štát, sväzky ľudovej správy a tie právne podmety, na ktorých zastupovaní je verejný záujem; ďalej sú povolané zastupovať verejný záujem v prípadoch, v ktorých o také zastúpenie nie je inak postarané. V týchto medziach podávajú finančné prokuratúry na žiadosť právne posudky.

(2) Pri všetkej svojej činnosti sú finančné prokuratúry povinné prispievať na zachovanie a upevnenie právneho poriadku ľudovej demokracie.

§ 2.

Sídlo a obvod.

(1) Finančné prokuratúry sa zriaďujú v sídlach krajských súdov.

(2) Obvod finančnej prokuratúry sa shoduje s obvodom krajského súdu, v ktorého sídle je zriadená.

(3) Minister spravodlivosti môže odchýlkou od ustanovení predchádzajúcich odsekov nariadením ustanoviť, že niektorá finančná prokuratúra je zriadená pre obvod dvoch alebo viac krajských súdov.

§ 3.

Začlenenie a dozor.

Finančné prokuratúry náležia do odboru pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti. S hľadiska verejného a hospodárskeho záujmu vykonáva minister spravodlivosti dozor spolu s ministrom financií.

§ 4.

Složenie.

(1) Finančná prokuratúra sa skladá z finančného prokurátora, poprípade jeho námestníka, a potrebného počtu zamestnancov s odbornou spôsobilosťou. Správu osobných vecí týchto zamestnancov a účtovnú službu pre finančnú prokuratúru obstaráva Ministerstvo spravodlivosti; túto pôsobnosť môže vláda nariadením preniesť na predsedov krajských súdov.

(2) kancelárske práce na finančnej prokuratúre vykonáva potrebný počet zamestnancov prikázaných jej predsedom krajského súdu, v ktorého sídle je zriadená, po dohode s finančným prokurátorom.

§ 5.

Právne postavenie.

(1) Finančná prokuratúra sa nemusí vykázať plnomocenstvom ani vtedy, ak podľa všeobecných predpisov na niektorý úkon treba osobitné plnomocenstvo; inak jej prislúchajú v konaní pred súdmi a inými verejnými orgánmi práva advokáta.

(2) Finančná prokuratúra môže konať pred ktorýmkoľvek súdom alebo iným verejným orgánom; môže sa aj dať zastupovať iným spôsobilým splnomocnencom.

(3) Podrobné predpisy o pôsobnosti finančných prokuratúr a o ich pomere k zastupovaným právnym podmetom vydá vláda nariadením.


Prechodné a záverečné ustanovenia.

§ 6.

(1) Doterajšie finančné prokuratúry v Prahe, Brne a v Bratislave sa premeňujú na finančné prokuratúry podľa tohto zákona.

(2) Zamestnanci doterajších finančných prokuratúr prechádzajú dňom začiatku účinnosti tohto zákona do odboru Ministerstva spravodlivosti.

§ 7.

Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré odporujú ustanoveniam tohto zákona, najmä:

1. zákon zo dňa 8. júna 1933, č. 97 Sb., o finančných prokuratúrach;

2. vládne nariadenie zo dňa 2. apríla 1936, č. 82 Sb., ktorým sa vydáva služobná inštrukcia pre finančné prokuratúry.

§ 8.

Účinnosť a vykonanie.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. februára 1950; vykoná ho minister spravodlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.

Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.