Nariadenie vlády č. 170/1949 Zb.Vládne nariadenie o prechodnej úprave pôsobnosti v odbore štátneho penzijného (provízneho) a úrazového zaopatrenia.

Čiastka 49/1949
Platnosť od 02.07.1949
Účinnosť od 17.07.1949

170.

Vládne nariadenie

zo dňa 12. júna 1949

o prechodnej úprave pôsobnosti v odbore štátneho penzijného (provízneho) a úrazového zaopatrenia.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1, ods. 1 zákona zo dňa 11. mája 1949, č. 143 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti ich orgánov:


§ 1.

Pôsobnosť vo veciach štátneho penzijného (provízneho) a úrazového zaopatrenia (§ 2) vykonávajú podľa ďalších ustanovení do konca roku 1949 penzijné oddelenia zemských finančných riaditeľstiev v Prahe a v Brne a ich penzijné likvidatúry, na Slovensku Povereníctvo financií.

§ 2.

(1) Orgánom verejnej správy uvedeným v § 1 prislúcha, pokiaľ v §§ 3 a 9 nie je stanovené inak, všetka pôsobnosť v individuálnych veciach penzijného (provízneho) zaopatrenia

a) štátnych zamestnancov,

b) bývalých štátnych zamestnancov, ktorí sa stali alebo stanú zamestnancami národných podnikov bez ohľadu na to, či stratili alebo stratia účasť na penzijnom zaopatrení,

c) duchovných cirkví a náboženských spoločností štátom uznaných (recipovaných), s výnimkou duchovných, na ktorých sa vzťahuje ustanovenie § 200 vládneho nariadenia zo dňa 17. júla 1928, č. 124 Sb., o úprave platov duchovenstva,

d) požívateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov uvedených v § 40, ods. 2 a § 46, ods. 4 a 5 zákona zo dňa 21. decembra 1948, č. 280 Sb., o krajskom zriadení,

e) iných osôb, ktorým sa zo štátnych prostriedkov vyplácajú odpočivné (zaopatrovacie) platy, a

f) pozostalých po osobách uvedených pod písmenami a) až e).

(2) Orgány uvedené v § 1 vyplácajú tiež

a) čestné štátne platy podľa § 6 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 22. augusta 1945, č. 57 Sb., o plate a o činovnom a reprezentačnom prídavku členov vlády,

b) zaopatrovacie platy podľa § 3, ods. 2 zákona zo dňa 6. mája 1948, č. 130 Sb., o národných umelcoch,

c) peňažné dávky z úrazového zaopatrenia zamestnancov štátnych podnikov (§ 278, ods. 3 zákona zo dňa 15. apríla 1948, č. 99 Sb., o národnom poistení),

d) dary a platy (penzie) z milosti (§ 74, ods. 1, č. 10 Ústavy) a spravujú veci súvisiace s požívaním týchto platov (dávok).

(3) U zamestnancov vo výslužbe alebo na dovolenej s čakateľským, po prípade u bývalých zamestnancov, ktorých osobný úrad zanikol, bez toho že by bola prešla jeho pôsobnosť v osobných veciach zamestnancov na iný úrad alebo, ak ide o Slovensko, ak sa neshoduje jeho miestna príslušnosť s miestnou príslušnosťou orgánu uvedeného v § 1, považuje sa miestne príslušný orgán uvedený v § 1 za posledný osobný úrad týchto zamestnancov.

§ 3.

(1) Miesto orgánov uvedených v § 1 rozhoduje

a) príslušný obvodný úrad [u zamestnancov uvedených v § 2, ods. 1, písm. b) orgán jemu zodpovedajúci] po dohode s miestne príslušným orgánom uvedeným v § 1 za činnej služby zamestnancovej alebo v súvislosti s jeho preložením do výslužby o veciach voľnej úvahy; ak je osobným úradom ústredný úrad, rozhoduje tento úrad po dohode s Ministerstvom financií;

b) príslušný ústredný úrad po dohode s Ministerstvom financií o povolení príspevku na výživu podľa § 116 vo spojení s § 98 zákona zo dňa 25. januára 1914, č. 15 r.z., o služobnom pomere štátnych úradníkov a zriadencov (služobnej pragmatiky) a obdobných predpisov;

c) Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom vnútra

1. o veciach vyhradených ústredným úradom dekrétom prezidenta republiky zo dňa 17. augusta 1945, č. 53 Sb., o napravení krívd československým verejným zamestnancom,

2. o povolení požívania odpočivných (zaopatrovacích) platov v cudzine, v tomto prípade tiež po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí, a o odpustení straty odpočivných (zaopatrovacích) platov v dôsledku nepovoleného pobytu v cudzine;

d) Ministerstvo financií

1. o zvýšení odpočivných (zaopatrovacích) platov pre bezmocnosť [§ 3 zákona zo dňa 23. februára 1949, č. 62 Sb., o minimálnych verejných odpočivných (zaopatrovacích) platoch a o zmene niektorých ustanovení, upravujúcich penzijné nároky a vstup do výslužby, ako i o niektorých výhodách pre štátnych zamestnancov],

2. o odpustení zmeškania lehoty podľa § 8, ods. 2 dekrétu č. 53/1945 Sb., a § 5, ods. 2 zákona zo dňa 18. marca 1948, č. 65 Sb., o odškodnení a iných opatreniach pre niektorých verejných zamestnancov, ktorí boli preložení do výslužby alebo ktorých služobný pomer bol rozviazaný v dobe neslobody.

(2) O odpustení alebo odpise preplatkov na platoch vyplácaných orgánmi uvedenými v § 1 platia príslušné všeobecné predpisy o odpustení (odpise) pohľadávok štátu.

(3) Nedotknutá zostáva pôsobnosť prislúchajúca

a) disciplinárnym (kárnym) orgánom podľa § 98 služobnej pragmatiky a podobných predpisov,

b) ústredným úradom po dohode s ministerstvami vnútra a financií podľa § 12 zákona zo dňa 23. februára 1949, č. 63 Sb., o úprave právnych pomerov niektorých verejných zamestnancov a príjemcov odpočivných (zaopatrovacích) platov, ktorí zostali v dobe neslobody na území Československej republiky obsadenom cudzou mocou.

§ 4.

Pokiaľ sa na príjemcov platov vyplácaných orgánmi uvedenými v § 1 už nevzťahujú ustanovenia § 151 zákona zo dňa 24. júna 1926, č. 103 Sb., o úprave platových a niektorých služobných pomerov štátnych zamestnancov (platového zákona), vo spojení s § 8, ods. 2 a 3 zákona zo dňa 20. mája 1930, č. 70 Sb., ktorým sa upravujú odpočivné a zaopatrovacie platy niektorých štátnych a iných verejných zamestnancov a učiteľov, ako i pozostalých po nich, platia pre opravu nesprávnej výmery, alebo výplaty ich platov obdobne uvedené ustanovenia platového zákona.

§ 5.

(1) V odbore pôsobnosti uvedenej v § 2 je Povereníctvo financií miestne príslušné:

a) ak ide o prípady zaopatrenia (§ 2, ods. 1), ktoré nastalo predo dňom začiatku účinnosti tohto nariadenia alebo o príjemcoch platov, uvedených v § 2, ods. 2, povolených pred týmto dňom,

1. pre osoby, ktoré majú v deň začiatku účinnosti tohto nariadenia bydlisko na území Slovenska, po prípade ak nemajú bydlisko, svoj pobyt;

2. pre osoby zdržujúce sa v deň začiatku účinnosti tohto nariadenia v cudzine, ktorým sú ich platy - ak sú ich oprávnené požívať v cudzine - vyplácané úradom (orgánom) ležiacim na území Slovenska, alebo ktoré - ak sa zdržujú v cudzine bez takého oprávnenia - maly svoje posledné bydlisko (pobyt) v tuzemsku na území Slovenska,

3. pre pozostalých po osobách uvedených pod č. 1 a 2;

b) v ostatných prípadoch,

1. ak ide o zaopatrenie uvedené v § 2, ods. 1 a ods. 2, písm.

c), pre zamestnancov, ktorých služobné pôsobište (posledné služobné pôsobište) leží na území Slovenska, a pre pozostalých po nich,

2. ak ide o zaopatrovacie platy podľa § 3, ods. 2 zákona č. 130/1948 Sb., pre pozostalých po národných umelcoch slovenskej národnosti,

3. ak ide o dary a platy (penzie) z milosti (§ 74, ods. 1, č. 10 Ústavy) udelené so zreteľom na predošlý služobný (pracovný) pomer, pre osoby, u ktorých sú splnené podmienky uvedené pod č. 1, ak ide o iné dary a platy (penzie) z milosti, pre osoby, ktoré pri podaní návrhu na udelenie takého požitku majú bydlisko na území Slovenska, po prípade ak nemajú bydlisko, svoj pobyt.

(2) Penzijné oddelenie Zemského finančného riaditeľstva v Brne (jeho penzijná likvidatúra) je miestne príslušné pre príjemcov odpočivných (zaopatrovacích) platov (§ 2, ods. 1) a platov uvedených v § 2, ods. 2, na ktorých výplatu bolo v deň bezprostredne predchádzajúci dňu začiatku účinnosti tohto nariadenia príslušné toto riaditeľstvo a jeho expozitúra v Opave, a pre ich pozostalých.

(3) V ostatných prípadoch je v odbore pôsobnosti uvedenej v § 2 miestne príslušné penzijné oddelenie Zemského finančného riaditeľstva v Prahe (jeho penzijná likvidatúra).

(4) Dňom, ktorý určí minister financií vyhláškou v Úradnom liste, prejde pôsobnosť penzijného oddelenia Zemského finančného riaditeľstva v Brne (jeho penzijnej likvidatúry), vyplývajúca z ustanovenia odseku 2, na penzijné oddelenie Zemského finančného riaditeľstva v Prahe (jeho penzijnú likvidatúru).

(5) V jednotlivých odôvodnených prípadoch môže Ministerstvo financií určiť výnimky z ustanovení odsekov 1 až 3.

§ 6.

(1) Do odboru služby u orgánov uvedených v § 1 sa podľa príslušných predpisov prevedie alebo pridelí potrebný počet zamestnancov z osobných stavov úradov a orgánov vykonávajúcich dosiaľ pôsobnosť uvedenú v § 2. Zamestnanci pridelení zostávajú v osobnom stave, z ktorého boli pridelení, a ich osobný úrad sa pridelením nemení. Služobne sú však i títo zamestnanci podriadení prednostovi príslušného orgánu uvedeného v § 1.

(2) Vecné prostriedky, (zariadenia) slúžiace dosiaľ na iných úradoch a orgánoch ako orgánoch uvedených v § 1 na obstarávanie pôsobnosti uvedenej v § 2 sa použijú na potrebné vystrojenie orgánov uvedených v § 1, ak neustanoví Ministerstvo financií po dohode s príslušným ústredným úradom inak.

§ 7.

Penzijný fond československých štátnych železníc a Provízny fond poštových zamestnancov sa zrušujú. Nároky zamestnancov a ich pozostalých vyplývajúce voči štátu z predpisov o týchto fondoch, včítane ich stanov, zostávajú nedotknuté.

§ 8.

(1) Veci, ktoré v deň začiatku účinnosti tohto nariadenia nebudú vybavené dosiaľ príslušnými úradmi (orgánmi), budú vybavené orgánom príslušným podľa tohto zákona.

(2) O opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu úradov (orgánov) dosiaľ príslušných vo veciach uvedených v § 2, ktoré boly vydané pred účinnosťou tohto nariadenia, rozhodne úrad dosiaľ príslušný; ak ho niet, Ministerstvo financií, ak ide o odvolanie, a orgán miestne príslušný podľa § 5, ak ide o námietky.

§ 9.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na penzijné zaopatrenie vojenských osôb a ich pozostalých podľa zákona o vojenských požitkoch zaopatrovacích a na dary a platy (penzie) z milosti týchto osôb.

§ 10.

Opatrenia, ktoré urobil v čase od 1. januára 1949 do dňa začiatku účinnosti tohto nariadenia miesto zaniknutého osobného úradu niektorý iný orgán a ku ktorým by podľa § 2, ods. 3 bol príslušný orgán uvedený v § 1, sa považujú za opatrenia urobené týmto orgánom.


§ 11.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnásteho dňa po vyhlásení; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.