Predpisy v roku 1991

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
5/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon č. 44/1974 Zb. v znení zákona č. 117/1983 Zb. 01.02.1991
6/1991 Zb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervacích Bukové kopce, Holina, Fajmanovy skály a Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšovské buky, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina 15.01.1991
7/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 184/1968 Zb. na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení vyhlášok č. 151/1980 Zb., č. 14/1982 Zb. a č. 86/1984 Zb. 15.01.1991
8/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb 15.01.1991
38/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zoznam colníc, colných odbočiek a územných obvodov colníc a vymedzuje colné pohraničné pásmo 01.02.1991
39/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o colnej štatistike, forme, obsahu a náležitostiach návrhu na colné konanie 01.02.1991
40/1991 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb. a vyhlášky č. 589/1990 Sb. 21.01.1991
41/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hmotném a finančním zabezpečení studentů vysokých škol vysílaných ke studiu do zahraničí 21.01.1991
42/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 01.03.1991
p1/c8/1991 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
1/1991 Zb. Zákon o zamestnanosti 01.02.1991
2/1991 Zb. Zákon o kolektívnom vyjednávaní 01.02.1991
3/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce 01.02.1991
4/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 22/1997 Zb., ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k zákonu o matrikách 01.02.1991
9/1991 Zb. Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti 01.02.1991
10/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach prevádzky cestných motorových vozidiel poháňaných stlačeným plynom 01.02.1991
11/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o súkromných školách 01.02.1991
12/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Malta o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty
13/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce 01.02.1991
14/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky č. 121/1990 Zb. o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov 01.02.1991
15/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991 01.02.1991
16/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukladaní kolektívních smluv vyššího stupně 01.02.1991
17/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o organizácii služieb pre sprostredkovanie práce (č. 88) a Dohovoru o nočnej práci žien zamestnaných v priemysle (revisovaný 1948) (č. 89)
18/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o iných úkonoch vo všeobecnom záujme 01.02.1991
19/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve dlhodobo nespôsobilých na doterajšiu prácu 01.02.1991
20/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání 01.02.1991
21/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců 01.02.1991
22/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví podrobnosti zřizovaní společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce 01.02.1991
r1/c5/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
25/1991 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky 01.02.1991
26/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa ustanovujú pravidlá používania štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 01.02.1991
27/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 533/1990 Zb. o udeľovaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť, o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami 01.02.1991
28/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o obchodovaní so subjektmi z Juhoafrickej republiky 01.02.1991
29/1991 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 217/1988 Sb., o odvádění nájemného na zvláštní účty nájemného, a vyhláška ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani 01.02.1991
30/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách 01.02.1991
31/1991 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike 01.02.1991
32/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o Predpis L 10 o civilnej leteckej telekomunikačnej službe
34/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
35/1991 Zb. Oznámenie Ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní rozkazu, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky Poriadok pre výkon väzby
36/1991 Zb. Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní výnosu o Bankovom informačnom systéme
43/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vykonáva colný zákon 01.02.1991
44/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci 01.02.1991
45/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Talianskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
46/1991 Zb. Zákon o zvyšovaní dôchodkov 01.03.1991
47/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii 01.03.1991
48/1991 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o očkování proti přenosným nemocem 15.02.1991
49/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania 01.02.1991
50/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa určujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie 01.02.1991
51/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa určujú bližšie podmienky zabezpečovania rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, ako aj podmienky na vydávanie dokladov o kvalifikácii s celoštátnou pôsobnosťou 01.02.1991
52/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška odmeny predsedom a členom komisií pre privatizáciu národného majetku a licitátorom
53/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos o osobitných paušálnych cestovných náhradách pre kominárov a vykupovačov druhotných surovín v organizáciách miestneho hospodárstva
54/1991 Zb. Oznámenie hlavného arbitra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní výnosu o odchylnom určení príslušnosti pre rozhodovanie niektorých sporov
23/1991 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 08.02.1991
24/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o poisťovníctve 01.03.1991
55/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o výcviku a zdokonaľovaní odbornej spôsobilosti vodičov cestných motorových vozidiel 01.03.1991
56/1991 Zb. Zákon o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia 01.03.1991
57/1991 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriadení Policajného zboru Slovenskej republiky 01.03.1991
58/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vymedzení obsahu mzdových prostriedkov 01.03.1991
59/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 78/1989 Zb. o právach a povinnostiach pošty a jej používateľov (poštový poriadok) 01.03.1991
60/1991 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydávaní mincí po 1 halieri, 5 halieroch, 10 halieroch, 20 halieroch, 50 halieroch, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej republiky 01.04.1991
61/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o prijatí zmien Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) 01.01.1991
p1/c13/1991 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 25. januára 1991 o zriadení Policajného zboru Slovenskej republiky
r1/c13/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
63/1991 Zb. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže 01.03.1991
64/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti 01.03.1991
65/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úľavách z domovej dane 01.03.1991
66/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 16/1972 Zb. o hospodárení s liehom 01.03.1991
67/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia 01.03.1991
68/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov 01.03.1991
69/1991 Zb. Vyhláška Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa vykonáva zákon o metrológii 01.04.1991
71/1991 Zb. Oznámenie Štátnej arbitráže Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov Štátnej arbitráže Slovenskej republiky
p1/c14/1991 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
72/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy v znení neskorších predpisov 01.03.1991
73/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve v znení vyhlášky č. 74/1989 Zb. 01.03.1991
74/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní riaditeľov organizácií, ktoré prevádzkujú podnikateľskú činnosť 01.03.1991
75/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní ročných odmien riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií 01.03.1991
76/1991 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů 01.03.1991
77/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o odmeňovaní príslušníkov Zboru ozbrojenej ochrany železnic a príslušníkov Zboru ozbrojenej ochrany letísk
78/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní výnosu o podmienkach poskytovania finančnej pomoci na družstevnú bytovú výstavbu
79/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o prijímaní na štúdium na stredných školách 01.03.1991
80/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o stredných školách 01.03.1991
r1/c17/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
p1/c12/1991 Zb. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike
p1/c69/1991 Zb. Opatrenie Federálneho výboru pre životné prostredie, ktorým sa vyhlasuje Kategorizácia a katalóg odpadov
p2/c69/1991 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní 01.08.1991
p3/c69/1991 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanom (fyzickým osobám) 01.08.1991
p1/c15/1991 Zb. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike
81/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se zrušují zákon České národní rady č. 131/1974 Sb., o Národní ceně České socialistické republiky, a zákon České národní rady č. 132/1974 Sb., o Novinářské ceně Jana Švermy 20.03.1991
82/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 175/1989 Zb. 20.03.1991
83/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti 20.03.1991
84/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o daňových orgánoch 20.03.1991
85/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky 20.03.1991
86/1991 Zb. Oznámenie Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a Il. pracovnej kategórie v súvislosti s dôchodkovým zabezpečením
87/1991 Zb. Zákon o mimosúdnych rehabilitáciách 01.04.1991
88/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác 21.03.1991
89/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii
90/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Albánskej ľudovej socialistickej republiky o medzinárodnej cestnej doprave a Protokolu k nej
91/1991 Zb. Ústavný zákon o Ústavnom súde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 01.04.1991
92/1991 Zb. Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 01.04.1991
93/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave 01.04.1991
94/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy technickej v Košiciach 01.04.1991
95/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom fonde kultúry 01.04.1991
96/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach 01.04.1991
97/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 249/1990 Sb. 25.03.1991
98/1991 Zb. Zákon České národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České republice 25.03.1991
99/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o určení minimálnej mzdy 25.03.1991
100/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 51/1985 Zb., ktorou sa vydáva Rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 76/1987 Zb., vyhlášky č. 39/1988 Zb. a vyhlášky č. 315/1990 Zb. 01.04.1991
101/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky č. 289/1990 Zb. 01.04.1991
102/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a učilištiach 01.04.1991
106/1991 Zb. Zákon České národní rady o neperiodických publikacích 01.05.1991
107/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami 01.04.1991
108/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o dovoznej prirážke 01.04.1991
109/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 380/1990 Zb. o zákaze obchodovania s Irackou republikou a Štátom Kuvajt 27.03.1991
110/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 219/1988 Zb. o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného a vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani 27.03.1991
p1/c23/1991 Zb. Opatření ministerstva financí České republiky o úlevě u správního poplatku za vydání loveckého lístku pro cizince 01.04.1991
r1/c23/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
p2/c23/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrení, ktorými ustanovilo I. a II. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1991
111/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku 29.03.1991
112/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky o zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 29.03.1991
113/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu súkromným školám 29.03.1991
114/1991 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem 01.04.1991
115/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva kultury České republiky o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu 01.04.1991
116/1991 Zb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky, kterou se upravují sazby odměn výkonných umělců a náhrad výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů za užití zaznamenaných výkonů nebo zvuků a zvukových a zvukově obrazových snímků na veřejných produkcích prostřednictvím technických zařízení 01.04.1991
117/1991 Zb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o pořádání veřejných produkcí 01.04.1991
118/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost 29.03.1991
119/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování ročních odměn a osobního ohodnocení ředitelům rozpočtových a příspěvkových organizací 29.03.1991
120/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňují některé právní předpisy o cestovních náhradách 01.04.1991
121/1991 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 150. výročiu začatia plavby prvého českého parníka Bohemia 15.04.1991
122/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov vydávaných v Československej socialistickej republike a v Poľskej ľudovej republike
123/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Islandskej republiky o zrušení vízovej povinnosti
p1/c24/1991 Zb. Opatření ministerstva financí České republiky o úlevě u notářských poplatků z dedičství - odškodnění podle zákona o soudní rehabilitaci 29.03.1991
103/1991 Zb. Ústavný zákon o česko-slovenskej federácii (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien o doplnení)
104/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o právach dieťaťa 06.02.1991
124/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 101/1973 Zb. o projektových súťažiach 01.05.1991
125/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 119/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o občianskych preukazoch, v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 178/1988 Zb. 12.04.1991
126/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií 12.04.1991
127/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien 15.04.1991
128/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky 15.04.1991
129/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o komerčných právnikoch 01.06.1991
130/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice 15.04.1991
131/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky 15.04.1991
132/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú prípady, keď môže podnik so zahraničnou majetkovou účasťou vzniknúť bez povolenia 15.04.1991
133/1991 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 10/1969 Zb. o Rade obrany štátu v znení ústavného zákona č. 160/1990 Zb. 15.04.1991
134/1991 Zb. Zákon o zmenách v nemocenskom zabezpečení 01.05.1991
135/1991 Zb. Zákon o Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 15.04.1991
136/1991 Zb. Zákon o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov 15.04.1991
137/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení zákona č. 458/1990 Zb. 15.04.1991
138/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí 01.05.1991
139/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991 15.04.1991
140/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky č. 163/1988 Zb. o nákupe tovaru organizáciami v maloobchodných predajniach 15.04.1991
141/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o nostrifikácii diplomov a iných dokladov o štúdiu na zahraničných vysokých školách 01.05.1991
p1/c27/1991 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích
r1/c27/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
142/1991 Zb. Zákon o česko-slovenských technických normách 15.05.1991
143/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti 26.04.1991
144/1991 Zb. Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení 26.04.1991
145/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií 26.04.1991
146/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní riaditeľov organizácií, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť 26.04.1991
147/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o poskytovaní ročných odmien a osobného ohodnotenia riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií 26.04.1991
148/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 31. augusta 1982 č. 315-5796-3161 o osobitnej úprave náhrad cestovných výdavkov pracovníkov prijatých zo Slovenskej socialistickej republiky do aparátu federálnych inštitúcií v znení výnosu Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 18. júna 1990 č. 225-18991-5157 26.04.1991
p1/c28/1991 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
p2/c28/1991 Zb. Opatrenie Ministerstva financií Slvoenskej republiky o úľave zo správneho poplatku za vydanie poľovníckeho lístka pre cudzincov 01.04.1991
149/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 8/1990 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti 30.04.1991
150/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o finančnom hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti federácie 30.04.1991
151/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní príplatku k čiastočnému vyrovnaniu rastu životných nákladov pracovníkov organizácií s podnikateľskou činnosťou 30.04.1991
152/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
153/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti predsedov senátov krajských a okresných súdov
p1/c29/1991 Zb. Opatření ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o úpravě některých cestovních náhrad 01.04.1991
154/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke 01.05.1991
155/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří 01.05.1991
156/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory 01.05.1991
157/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko 01.05.1991
158/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody o obchodných vzťahoch medzi vládou Česko-slovenskej federatívnej republiky a vládou Spojených štátov amerických
159/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
160/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru
161/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dodatkového protokolu k Dohovoru o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru
162/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody o zrušení vízovej povinnosti medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládami krajín Beneluxu
163/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany 10.05.1991
164/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany 10.05.1991
165/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany 10.05.1991
166/1991 Zb. Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v Tatranskom národnom parku 01.05.1991
p1/c33/1991 Zb. Opatrenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o úprave niektorých cestovných náhrad 01.04.1991
r1/c33/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
167/1991 Zb. Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
168/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o viazanosti Českej a Slovenskej Federatívnej republiky Dodatkovými protokolmi I a II k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí medzinárodných ozbrojených konfliktov a konfliktov nemajúcich medzinárodný charakter, prijatých v Ženeve 8. júna 1977
169/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o uložení listiny o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej republiky k Opčnému protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach dojednanému v New Yorku 16. decembra 1966
170/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Tureckej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatického, osobitného alebo služobného pasu
171/1991 Zb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky 24.05.1991
172/1991 Zb. Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 24.05.1991
173/1991 Zb. Zákon České národní rady o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž 24.05.1991
174/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa vykonáva zákon o mimosúdnych rehabilitáciách 24.05.1991
175/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky o cenovém odvodu z cen vytěženého uhlí v České republice 24.05.1991
176/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v okresných a obvodných úradoch, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť 01.06.1991
177/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní príplatku k čiastočnému vyrovnaniu rastu životných nákladov pracovníkom organizácií riadených federálnymi ústrednými orgánmi, ktoré neprevádzkujú podnikateľskú činnosť 24.05.1991
178/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o sídlech a územní působnosti školských úřadů 24.05.1991
179/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom 01.06.1991
180/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci 01.06.1991
181/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o záväznosti opráv, zmien a doplnkov Česko-slovenského liekopisu – štvrtého vydania 01.10.1991
182/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení 27.05.1991
183/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity) 27.05.1991
p1/c37/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo III. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1991.
184/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 28.05.1991
185/1991 Zb. Zákon České národní rady o pojišťovnictví 28.05.1991
186/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o hospodaření s teplem, řízením soustav centralizovaného zásobování teplem a o ochranných pásmech 01.06.1991
187/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství 28.05.1991
188/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o postupu a úkolech orgánů a organizací při řízení a přípravě mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích a střediscích praktického vyučování 28.05.1991
189/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování 28.05.1991
193/1991 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vykonáva Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
194/1991 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Antonína Dvořáka 29.05.1991
p1/c39/1991 Zb. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných správ Zboru požiarnej ochrany v Slovenskej republike
r1/c39/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
195/1991 Zb. Zákon o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru 31.05.1991
196/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Matici slovenskej 07.06.1991
197/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky 30.05.1991
198/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 30.05.1991
199/1991 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k znovuotvoreniu Stavovského divadla v Prahe pri príležitosti 200. výročia úmrtia Wolfganga Amadea Mozarta 30.05.1991
200/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a Protokolu k nej
201/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva Predpis L 17 – Ochrana civilného letectva proti činom nezákonného zasahovania
202/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o odmieňaní redaktorov-novinárov
203/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava o zaradení zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
205/1991 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací 31.05.1991
206/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o hospodárení s teplom, riadení sústav centralizovaného zásobovania teplom a o ochranných pásmach 31.05.1991
207/1991 Zb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. 31.05.1991
208/1991 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel 01.06.1991
209/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci a výmene v oblasti mládeže
216/1991 Zb. Zákon o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia 01.07.1991
217/1991 Zb. Zákon o zrušení zákona č. 73/1973 Zb. o brannej výchove v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 17/1976 Zb. 01.07.1991
218/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení neskorších predpisov 31.05.1991
219/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov 01.07.1991
220/1991 Zb. Zákon České národní rady o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře 01.06.1991
221/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích 31.05.1991
222/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o spôsobe náhrady osobám, ktorým boli skrátené nároky z individuálneho dôchodkového pripoistenia podľa vyhlášky č. 117/1955 Ú. v. (Ú. l.), ktorou sa vyhlasujú niektoré opatrenia ministra financií o individuálnom dôchodkovom pripoistení 31.05.1991
223/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva o zrušení vyhlášky Štátnej plánovacej komisie č. 104/1985 Zb. o palivových a energetických základniach 31.05.1991
224/1991 Zb. Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky č. 162/1988 Sb., o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách, ve znění vyhlášky č. 40/1990 Sb. 31.05.1991
225/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů v organizacích, které neprovozují podnikatelskou činnost 31.05.1991
226/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Helénskej republiky o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti
231/1991 Zb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích 01.06.1991
232/1991 Zb. Zákon České národní rady o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací 01.06.1991
233/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky o výši finanční náhrady v hotovosti poskytované podle zákona o mimosoudních rehabilitacích 01.06.1991
234/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke 01.06.1991
235/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1970 Zb. o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu 31.05.1991
236/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia.
212/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o špeciálnych školách 01.07.1991
213/1991 Zb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel 14.06.1991
214/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o vzájomnom zriadení a činnosti kultúrnych a informačných stredísk
215/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody o obchodnej a ekonomickej spolupráci medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a vládou Kórejskej republiky
r1/c43/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
244/1991 Zb. Zákon o Federálnej bezpečnostnej informačnej službe a o používaní spravodajských prostriedkov 01.07.1991
245/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku 01.07.1991
246/1991 Zb. Zákon o druhom zvýšení dôchodkov v roku 1991 01.07.1991
247/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 173/1990 Zb., ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií 14.06.1991
248/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách 01.07.1991
249/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o poskytovaní príplatku na čiastočné vyrovnanie rastu životných nákladov pracovníkom organizácií, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť 14.06.1991
250/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zriadení pobočky Krajského súdu v Bratislave a v Nitre 01.07.1991
251/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o zmenách Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF)
204/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Policajnom zbore Slovenskej republiky 20.06.1991
p1/c41/1991 Zb. Zoznam obvodných úradov životného prostredia, ktoré sú stavebnými úradmi k 1. 1. 1991 na území Slovenskej republiky, vydaný Slovenskou komisiou pre životné prostredie 01.01.1991
237/1991 Zb. Zákon o patentových zástupcoch 01.07.1991
238/1991 Zb. Zákon o odpadoch 01.08.1991
239/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti 01.07.1991
240/1991 Zb. Zákon České národní rady o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat 01.07.1991
241/1991 Zb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce 20.06.1991
242/1991 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi 20.06.1991
243/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 34/1965 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách 01.07.1991
p1/c47/1991 Zb. Opatření ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků souvisejících s vydáním věci podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích 20.06.1991
r1/c47/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
p2/c47/1991 Zb. Opatření ministerstva financí České republiky o pověření Magistrátního úřadu hlavního města Prahy k poskytování úlev u správních poplatků 20.06.1991
p3/c47/1991 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní 01.06.1991
p4/c47/1991 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanom (fyzickým osobám) 01.06.1991
p5/c47/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo IV. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1991
227/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1949 Zb. branný zákon v znení neskorších predpisov 24.06.1991
228/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov 24.06.1991
229/1991 Zb. Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 24.06.1991
230/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky o zřizování středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování ústředními orgány státní správy a o podmínkách uzavírání smluv k jejich materiálnímu a finančnímu zabezpečení 24.06.1991
253/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky 28.06.1991
254/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej televízii 01.07.1991
255/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskom rozhlase 01.07.1991
256/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat 01.07.1991
257/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991 v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 139/1991 Zb. 28.06.1991
258/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 18/1990 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti 28.06.1991
259/1991 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se stanoví způsob tvorby a použití účelových pojistných fondů 28.06.1991
260/1991 Zb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování 01.07.1991
261/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podmienky uzatvárania hospodárskych zmlúv o dočasnom užívaní majetku stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania štátnym podnikom, štátnou organizáciou alebo ich právnym nástupcom 01.07.1991
262/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o postupe a úlohách orgánov a organizácií pri riadení a príprave mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania a o podmienkach pre ich zriaďovanie 01.07.1991
263/1991 Zb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 76/1989 Sb., k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice 28.06.1991
264/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva o vydaní výnosu o financovaní hospodárskej mobilizácie
p1/c49/1991 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
p2/c49/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo V. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1991
265/1991 Zb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen 01.08.1991
266/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách) 10.07.1991
267/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady 10.07.1991
268/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb. a zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 246/1990 Zb. 10.07.1991
269/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1991 Zb. 10.07.1991
270/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve 10.07.1991
271/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii 10.07.1991
272/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1987 Zb. o vyhlásení časti Západných Tatier za súčasť Tatranského národného parku 10.07.1991
273/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 10.07.1991
274/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií 10.07.1991
275/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 351/1990 Zb. o zákaze obchodného vývozu niektorých druhov tovaru 10.07.1991
276/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky 10.07.1991
277/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 50/1991 Zb., ktorou sa určujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie 10.07.1991
278/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu na vykonanie § 30 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v odbore pôsobnosti Federálneho ministerstva obrany
279/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 6/1978, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
280/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 249/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 97/1991 Sb. 15.07.1991
281/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 106/1991 Sb., o neperiodických publikacích 15.07.1991
282/1991 Zb. Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa 15.07.1991
283/1991 Zb. Zákon České národní rady o Policii České republiky 15.07.1991
284/1991 Zb. Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 15.07.1991
285/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky 15.07.1991
286/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov Generálnej prokuratúry Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
289/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške finančnej náhrady vyplatenej v hotovosti pri mimosúdnych rehabilitáciách 19.07.1991
290/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o platovom a hodnostnom poriadku príslušníkov colnej správy 01.08.1991
291/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o základní škole 01.09.1991
292/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o základních uměleckých školách 01.09.1991
293/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o školskej inšpekcii 01.08.1991
294/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o určení ďalšieho orgánu príslušného na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku 01.08.1991
295/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Írska o zrušení víz
r1/c53/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
287/1991 Zb. Colný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
296/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o uložení listiny o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Zmluve o patentovej spolupráci dojednanej vo Washingtone 17. júna 1970 20.06.1991
297/1991 Zb. Zákon o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania 31.07.1991
298/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb. 01.08.1991
299/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení a zrušení vyhlásenia niektorých národných kultúrnych pamiatok 01.08.1991
300/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec 01.08.1991
301/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování a zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 329/1990 Sb. 01.08.1991
302/1991 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o zásadách pre určenie odmien za poskytovanie peňažných služieb 01.08.1991
303/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu o zmene a doplnení úpravy, ktorou sa vydáva platový poriadok pre učiteľov vysokých škôl v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany
r1/c55/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
p2/c55/1991 Zb. Opatření ministerstva financí České republiky k odstranění nesrovnalostí při vyměřování domovní daně 31.07.1991
305/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti 31.07.1991
306/1991 Zb. Zákon o zmenách v sociálnom zabezpečení 01.08.1991
p1/c56/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo VI. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1991
p2/c56/1991 Zb. Oznámenie Federálnehho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo nákup niektorých výrobkov samostatne hospodáriacimi roľníkmi za ceny bez dane z obratu
308/1991 Zb. Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností 01.09.1991
309/1991 Zb. Zákon o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) 01.10.1991
310/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 123/1965 Zb. o Československej tlačovej kancelárii 01.10.1991
311/1991 Zb. Zákon České národní rady o státní správě v odpadovém hospodářství 09.08.1991
312/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací 09.08.1991
313/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 594/1990 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1991 09.08.1991
314/1991 Zb. Zákon České národní rady o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity 28.09.1991
p1/c57/1991 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
315/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť 09.08.1991
316/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti daňových orgánov 01.09.1991
317/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o podmienkach pre priznávanie štipendií študentom postgraduálneho štúdia 01.09.1991
p1/c58/1991 Zb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určili sídla a obvody pôsobnosti daňových úradov v Slovenskej republike
r1/c58/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
318/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom vodohospodárskom fonde Slovenskej republiky 13.08.1991
319/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií 13.08.1991
320/1991 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských 13.08.1991
321/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv dobrovoľným telovýchovným organizáciám 13.08.1991
322/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o bezvízovom styku
323/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Poľskej republiky o Ceste česko-slovensko-poľského priateľstva a pohraničných úsekoch riek Dunajca a Popradu
p2/c59/1991 Zb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách na notárskych poplatkoch 13.08.1991
324/1991 Zb. Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se stanoví závazná osnova pro vypracování privatizačního projektu 15.08.1991
325/1991 Zb. Oznámenie Federálneho výboru pre životné prostredie o vydaní výnosu o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času
p1/c60/1991 Zb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách pri súdnych poplatkoch 15.08.1991
326/1991 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení neskorších predpisov 01.09.1991
327/1991 Zb. Ústavný zákon o referende 16.08.1991
328/1991 Zb. Zákon o konkurze a vyrovnaní 01.10.1991
329/1991 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní mincí po 10 Kčs s letopočtom 1991 16.08.1991
r1/c61/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
330/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 19.08.1991
331/1991 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí 01.09.1991
332/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v nápravnovýchovných ústavoch Slovenskej republiky (Poriadok výkonu trestu) 21.08.1991
333/1991 Zb. Zákon o Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície 27.08.1991
334/1991 Zb. Zákon o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície 27.08.1991
335/1991 Zb. Zákon o súdoch a sudcoch 01.09.1991
336/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze dovozu zberového papiera 27.08.1991
337/1991 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 11/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku, vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 12/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody, a vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 55/1979 Sb. 27.08.1991
340/1991 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o Federálnom fonde trhovej regulácie v poľnohospodárstve 27.08.1991
341/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991 v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 139/1991 Zb. a nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 257/1991 Zb. 27.08.1991
342/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb. 27.08.1991
343/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky o prodloužení dovolené pracovníkům organizací, které neprovozují podnikatelskou činnost 27.08.1991
344/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodných cestách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 01.01.1992
345/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 586/1990 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov 27.08.1991
346/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 8/1991 Zb. 27.08.1991
347/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže 01.09.1991
348/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 20/1991 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání 01.09.1991
349/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 22/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce 01.09.1991
350/1991 Zb. Vyhláška Federálneho úradu pre vynálezy o odmeňovaní patentových zástupcov 01.09.1991
338/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého 01.08.1991
339/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nigérijskej federatívnej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku
352/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení nároku na dovolenku na zotavenie pracovníkom v organizáciách, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť 30.08.1991
353/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o soukromých školách 30.08.1991
354/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o středních školách 30.08.1991
355/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 88/1991 Zb. o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác 30.08.1991
356/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o kontrole dodržiavania liečebného režimu 30.08.1991
357/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl počas štúdia v zahraničí 30.08.1991
358/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení cudzincov študujúcich v Slovenskej republike 30.08.1991
359/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 274/1991 Zb. 13.09.1991
360/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 73/1974 Zb. o spoločných rozvodoch rozhlasových a televíznych signálov po kábloch 01.10.1991
361/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zdravotnej spôsobilosti žiadateľov o prijatie na výkon práce príslušníka colnej správy a organizácii a výkone zdravotníckych služieb v colnej správe 13.09.1991
362/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách 15.09.1991
363/1991 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se provádí zákon o regresních náhradách 13.09.1991
364/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa zrušujú vyhlášky upravujúce poistné podmienky zmluvného poistenia 01.11.1991
365/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Obchodnej dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Albánskej ľudovej socialistickej republiky
366/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vysielaní česko-slovenských pracovníkov z podnikov so sídlom v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike na zamestnanie na základe zmlúv o dielo
r1/c70/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
367/1991 Zb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti 20.09.1991
368/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zjednodušeném způsobu odměňování pracovníků v organizacích kultury 20.09.1991
369/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov mexických o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
370/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
371/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o bezvízovom styku
p1/c71/1991 Zb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na úseku správnych poplatkov k vyhláške Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch 20.09.1991
375/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 8/1991 Zb. a vyhlášky č. 346/1991 Zb. 23.09.1991
376/1991 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o závaznosti Doplňku k Československému lékopisu – čtvrtému vydání v České republice 01.12.1991
377/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o spôsobe odmeňovania pracovníkov v organizáciách kultúry 23.09.1991
378/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o sociálnej odkázanosti 23.09.1991
379/1991 Zb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 56/1981 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrostátní plavbě 23.09.1991
381/1991 Zb. Zákon České národní rady o Komoře veterinárních lékařů České republiky 01.10.1991
382/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o použití vojakov v činnej službe Česko-slovenskej armády pri strážení objektov osobitného významu a na ochranu štátnych hraníc 30.09.1991
383/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydávaní a použití investičných kupónov 30.09.1991
384/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky o stanovení povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele 30.09.1991
385/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami 30.09.1991
386/1991 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o platobnom styku a zúčtovaní 01.10.1991
387/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva predpis L 8400 „Skratky a kódy“
p1/c73/1991 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní 09.09.1991
p2/c73/1991 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanom (fyzickým osobám) 09.09.1991
388/1991 Zb. Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí České republiky 04.10.1991
389/1991 Zb. Zákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování 04.10.1991
390/1991 Zb. Zákon České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních 04.10.1991
391/1991 Zb. Zákon České národní rady o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů 15.10.1991
392/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup podľa § 34 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách 04.10.1991
393/1991 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků 01.11.1991
394/1991 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky 10.10.1991
396/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlášok č. 154/1991 Zb. a č. 234/1991 Zb. 15.10.1991
397/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon 15.10.1991
398/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb., č. 52/1990 Zb., č. 225/1990 Zb., č. 423/1990 Zb. a č. 534/1990 Zb. 15.10.1991
399/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o speciálních školách a speciálních mateřských školách 15.10.1991
400/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 15.10.1991
401/1991 Zb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o programech odpadového hospodářství 15.10.1991
402/1991 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov s motívmi kúpeľov Karlových Varoch, Mariánskych Lázní a Piešťan 31.10.1991
403/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o hygiene v obchode a kanceláriách (č. 120)
404/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu o poskytovaní príplatku na úhradu cestovných výdavkov pracovníkom prijatým z Českej republiky do federálnych orgánov na území Slovenskej republiky
p2/c76/1991 Zb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na odstránenie nezrovnalostí a tvrdostí pri vyrubovaní domovej dane 15.10.1991
405/1991 Zb. Zákon o kontrole v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike 17.10.1991
406/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o predĺžení dovolenky na zotavenie v organizáciách, ktoré neprevádzkujú podnikateľskú činnosť 17.10.1991
407/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií 17.10.1991
408/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o predchádzaní a kontrole nebezpečenstiev z povolania spôsobených karcinogénnymi látkami a činiteľmi (č. 139)
409/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Obchodnej dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky.
p1/c77/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
412/1991 Zb. Zákon o kárnej zodpovednosti sudcov 01.12.1991
413/1991 Zb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole 01.11.1991
414/1991 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o medzibankovom platobnom styku a zúčtovaní 01.11.1991
415/1991 Zb. Vyhláška Českého báňského úřadu o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů 01.01.1992
416/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach (č. 128)
p1/c79/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo VII. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1991.
410/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky 01.11.1991
411/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane mzdy (č. 95)
417/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii 01.11.1991
418/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej kontrole 01.11.1991
419/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva 01.11.1991
420/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov 01.11.1991
421/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb. 01.11.1991
422/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlásení 19. septembra za pamätný deň Slovenskej republiky 01.11.1991
423/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 01.01.1992
p1/c80/1991 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 320/1991 Zb., ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských 01.11.1991
p2/c80/1991 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
424/1991 Zb. Zákon o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach 01.11.1991
425/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování prací konaných mimo pracovní poměr 01.11.1991
426/1991 Zb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení 01.11.1991
427/1991 Zb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se stanoví náležitosti návrhu pozemkových úprav a pravidla posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyměňovaných pozemků 01.11.1991
429/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/1990 Zb. 01.11.1991
430/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o spôsobe určenia náhrady zvýšených nákladov výkonu trestu odňatia slobody 01.11.1991
431/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody, a o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb 01.11.1991
432/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o sociálnej starostlivosti o námorníkov na mori a v prístavoch (č. 163)
433/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o bezpečnosti o ochrane zdravia v stavebníctve (č. 167).
434/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania o čiastočnom zrušení vízovej povinnosti medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Malajzie
p1/c82/1991 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia k správe predsedu Federálneho zhromaždenia o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o Federálnom fonde trhovej regulácie v poľnohospodárstve
435/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 221/1990 Sb. 01.11.1991
436/1991 Zb. Zákon České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky 01.11.1991
437/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb. 01.11.1991
438/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb. 01.11.1991
439/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a mění zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze 01.11.1991
440/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o odplate za ústredné (diaľkové) vykurovanie a za dodávku teplej vody 01.11.1991
451/1991 Zb. Zákon, ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie predpoklady na výkon niektorých funkcií v štátnych orgánoch a organizáciách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky 05.11.1991
452/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministerstva zdravotnictví České republiky o zřizování a činnosti církevních škol a škol náboženských společenství 05.11.1991
453/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody o vzájomnej podpore a ochrane investícií medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Francúzskou republikou
454/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o podpore a ochrane investícií
456/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o určení povinného počtu podielu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou na celkovom počte zamestnancov zamestnávateľa 08.11.1991
457/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 8/1991 Zb., vyhlášky č. 346/1991 Zb. a vyhlášky č. 375/1991 Zb. 08.11.1991
458/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Protokolu o zmenách Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961
459/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švajčiarskou konfederáciou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
460/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Federálneho ministerstva národnej obrany o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov
p2/c88/1991 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
442/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o ukončování studia ve středních školách a učilištích 12.11.1991
443/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 354/1990 Zb. 12.11.1991
444/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane pracovníkov proti nebezpečenstvám z povolania spôsobeným znečistením vzduchu, hlukom a vibráciami na pracoviskách (č. 148)
445/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o ochrane zdravia a lekárskej starostlivosti pre námorníkov (č. 164)
p1/c84/1991 Zb. Opatrenie Federálneho výboru pre životné prostredie k zákonu č. 309 z 9. júla 1991 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
446/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane 01.12.1991
447/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Maďarskej republiky o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením
448/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Venezuelskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
449/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Bolívijskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
450/1991 Zb. Oznámenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o hodnostiach príslušníkov Zboru požiarnej ochrany
455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 01.01.1992
461/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia (č. 102)
462/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami
468/1991 Zb. Zákon o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania 22.11.1991
469/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre 01.12.1991
470/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 274/1991 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 359/1991 Zb. 22.11.1991
471/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 276/1991 Sb., o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky 22.11.1991
472/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 22.11.1991
473/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 568/1990 Zb. o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby 22.11.1991
474/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o predpise o odbornom vyšetrovaní príčin leteckých nehôd
475/1991 Zb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České republiky (úplné znění, jak vyplýva z pozdějších změn a doplnění) 12.12.1991
476/1991 Zb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání 27.11.1991
477/1991 Zb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 27.11.1991
478/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Fínskej republiky o podpore a ochrane investícií
479/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švédskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií a Protokol k nej
463/1991 Zb. Zákon o životnom minime 29.11.1991
464/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o určení najnižšej mesačnej mzdy na účely Trestného zákona 29.11.1991
465/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov 01.01.1992
466/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmeny Dojednania medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri výkone kontroly v železničnom a cestnom styku cez štátne hranice
467/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Obchodnej dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky
r1/c90/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
480/1991 Zb. Zákon o dobe neslobody 29.11.1991
481/1991 Zb. Ústavní zákon České národní rady, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky 01.01.1992
482/1991 Zb. Zákon České národní rady o sociální potřebnosti 29.11.1991
483/1991 Zb. Zákon České národní rady o České televizi 01.01.1992
484/1991 Zb. Zákon České národní rady o Českém rozhlasu 01.01.1992
485/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 29.11.1991
486/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o obmedzení obchodovania s Irackou republikou 29.11.1991
487/1991 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, ve znění vyhlášek ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 131/1988 Sb. a č. 61/1990 Sb. a vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 318/1990 Sb. 29.11.1991
488/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na vykonanie niektorých ustanovení autorského zákona 01.12.1991
489/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych notárov a notárskych čakateľov
r1/c93/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
490/1991 Zb. Zákon o spôsobe vykonávania referenda 03.12.1991
491/1991 Zb. Zákon o organizácii Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a o konaní pred ním 03.12.1991
492/1991 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla 01.01.1992
493/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní 03.12.1991
p2/c94/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
505/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o forme, obsahu a náležitostiach návrhu na colné konanie a o colnej štatistike 01.01.1992
506/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Predpis L 4 Letecké mapy
507/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos č. 202/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa úprava o odmieňaní redaktorov – novinárov
508/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
r1/c96/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
494/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v odpadovom hospodárstve 11.12.1991
495/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry 01.01.1992
496/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 269/1991 Zb. 11.12.1991
497/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade 01.01.1992
498/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) 01.01.1992
499/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 01.01.1992
500/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov 11.12.1991
501/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky 11.12.1991
502/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o pracovnej pohotovosti zdravotníckych pracovníkov
503/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov
504/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o priznávaní príplatku pracovníkom všeobecne ohrozeným profesionálnou infekciou
509/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení, dopĺňa a upravuje Občiansky zákonník 01.01.1992
510/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a poľovníctva 18.12.1991
511/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991 v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 139/1991 Zb., nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 257/1991 Zb. a nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 341/1991 Zb. 18.12.1991
512/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa vykonáva zákon č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia 18.12.1991
513/1991 Zb. Obchodný zákonník 01.01.1992
514/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 133/1989 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat 18.12.1991
515/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 134/1989 Zb., ktorou sa vydáva zoznam hospodársky významných druhov a rodov rastlín a zvierat 18.12.1991
516/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu Sadzobník dane z obratu platný od 1. januára 1992
517/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o vernostných stabilizačných odmenách pracovníkov vo vybraných okresoch a miestach Severočeského, Západočeského a Juhočeského kraja
519/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok a notársky poriadok 01.01.1992
520/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach využívania ložísk nevyhradených nerastov 01.01.1992
521/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky o vedení evidence odpadů 18.12.1991
522/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch 01.01.1992
523/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky č. 154/1991 Zb., vyhlášky č. 234/1991 Zb. a vyhlášky č. 396/1991 Zb. 18.12.1991
524/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 18.12.1991
525/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník 01.01.1992
526/1991 Zb. Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 324/1991 Sb., kterou se stanoví závazná osnova pro vypracování privatizačního projektu 19.12.1991
527/1991 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocem 01.01.1992
528/1991 Zb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 36/1987 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 01.01.1992
529/1991 Zb. Zákon o ochrane topografií polovodičových výrobkov 01.01.1992
530/1991 Zb. Zákon o dovoznej dani 01.01.1992
531/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991 v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 139/1991 Zb., nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 257/1991 Zb., nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 341/1991 Zb. a nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 511/1991 Zb. 20.12.1991
532/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 274/1991 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 359/1991 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 470/1991 Zb. 20.12.1991
533/1991 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch 01.01.1992
534/1991 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu o výbušninách 01.01.1992
535/1991 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov 01.01.1992
536/1991 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o pyrotechnických výrobkoch 01.01.1992
538/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o platových pomeroch prokurátorov, vyšetrovateľov prokuratúry a právnych čakateľov prokuratúry
539/1991 Zb. Zákon, ktorým sa dopĺňa Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 20.12.1991
540/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení zákona č. 403/1990 Zb. a zákona č. 529/1990 Zb. 20.12.1991
541/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 20.12.1991
542/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. 20.12.1991
543/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 20.12.1991
544/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích 20.12.1991
545/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1992
546/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1992
547/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb. a vyhlášky č. 160/1983 Zb. 20.12.1991
548/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. 01.01.1992
549/1991 Zb. Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 01.01.1992
550/1991 Zb. Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění 01.01.1992
551/1991 Zb. Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 01.01.1992
552/1991 Zb. Zákon České národní rady o státní kontrole 01.01.1992
553/1991 Zb. Zákon České národní rady o obecní policii 01.01.1992
554/1991 Zb. Nařízení vlády České republiky o osvobození některých příjmů od daně z příjmů obyvatelstva a daňových úlevách pro začínající samostatně hospodařící rolníky 30.12.1991
555/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa zrušuje vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 91/1985 Zb. o systéme informačných údajov o vlastnostiach látok a materiálov 30.12.1991
556/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu o platových pomeroch prokurátorov a vyšetrovateľov prokuratúry Generálnej prokuratúry Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
557/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon 01.01.1992
558/1991 Zb. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú Trestný poriadok a zákon o ochrane štátneho tajomstva 01.01.1992
559/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výnimkách z § 33 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 30.12.1991
560/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb 01.01.1992
561/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov 30.12.1991
562/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie 01.01.1992
563/1991 Zb. Zákon o účtovníctve 01.01.1992
564/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii 01.01.1992
565/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1991 Zb. o dovoznej prirážke v znení vyhlášok č. 154/1991 Zb., č. 234/1991 Zb., č. 396/1991 Zb. a č. 523/1991 Zb. 01.01.1992
566/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
567/1991 Zb. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
568/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa vykonáva zákon č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície 31.12.1991
569/1991 Zb. Zákon České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky 01.01.1992
570/1991 Zb. Zákon České národní rady o živnostenských úřadech 01.01.1992
571/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve 01.01.1992
572/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v živnostenskom podnikaní 01.01.1992
573/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti 31.12.1991
574/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky 01.01.1992
575/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o náležitostiach hlásenia o dovoznej dani 01.01.1992
576/1991 Zb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů 01.01.1992
577/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o niektorých opatreniach súvisiacich s ukončením systému komplexnej bytovej výstavby
578/1991 Zb. Zákon o štátnom rozpočte federácie na rok 1992 a o zmene daňových a niektorých ďalších zákonov 01.01.1992
579/1991 Zb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) 01.01.1992
580/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky 01.01.1992
581/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992 01.01.1992
r1/c110/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
582/1991 Zb. Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 01.01.1992
Presunúť na začiatok