Vyhláška č. 315/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť

Čiastka 58/1991
Platnosť od 09.08.1991
Účinnosť od 09.08.1991

315

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 4. července 1991

o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví podle § 24 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb.,o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška upravuje finanční a hmotné zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť (dále jen „učiliště“).

Finanční zabezpečení žáků učilišť

§ 2

(1) Pokud žáci vykonávají v souladu s učebními plány a učebními osnovami odborný výcvik na produktivních činnostech, poskytuje se jim odměna1) v rozpětí 40 až 100 % mzdového tarifu podle kolektivní smlouvy vyššího stupně, nebo není-li uzavřena, podle mzdového předpisu. Výše měsíční odměny se určuje podle kvality a výsledků produktivní činnosti žáka s přihlédnutím k celkovému zhodnocení jeho prospěchu a chování.

(2) Kromě odměny podle odstavce 1 náleží žákům prémie nebo odměny a podíly na hospodářských výsledcích, které obdrží pracovníci za stejný výkon a výsledky práce.

(3) Žáci, kteří vykonávají za podmínek stanovených učební osnovou odborný výcvik ve ztíženém nebo zdraví škodlivém prostředí, mají nárok na příplatek, který podle kolektivní smlouvy vyššího stupně, nebo není-li uzavřena, podle mzdového předpisu přísluší za stejných podmínek pracovníkům.

(4) Žáci, kteří z důvodu organizace výuky vykonávají odborný výcvik se souhlasem ředitele učiliště výjimečně v sobotu nebo v neděli nebo v době odpolední směny, mají nárok na příplatky, které za stejnou práci a výkon v této době přísluší podle kolektivní smlouvy vyššího stupně, nebo není-li uzavřena, podle mzdového předpisu pracovníkům.

§ 3

Pokud organizace poskytuje žákům v kombinovaném studiu2) po dobu denního studia oborové stipendium ze svých prostředků, stanoví jeho výši.

Hmotné zabezpečení žáků učilišť

§ 4

Stravování

(1) Učiliště zabezpečuje žákům, včetně žáků denního nástavbového studia a kombinovaného studia po dobu denního studia stravování.

(2) Žákům se poskytuje stravování v hodnotě finančního stravovacího normativu uvedeného v příloze, která je součástí této vyhlášky.

(3) Rozdíl mezi poplatkem žáka a finančním stravovacím normativem, včetně nákladů na přípravu stravy hradí organizace, pro kterou se žák připravuje, občan, který zřídil pracoviště praktického vyučování nebo příslušný orgán státní správy, který hradí náklady na přípravu žáků, kteří se nepřipravují pro žádnou organizaci.

(4) Pokud organizace, pro kterou se žák připravuje, občan, který zřídil pracoviště praktického vyučování nebo příslušný orgán státní správy, který hradí náklady na přípravu žáků, kteří se nepřipravují pro žádnou organizaci, poskytuje žákům stravování ve vyšší hodnotě, než je určena stravovacím normativem, uhradí ze svých prostředků zvýšené náklady.

§ 5

Ubytování

(1) Pokud je žákům, včetně žáků denního nástavbového studia a žákům kombinovaného studia po dobu denního studia poskytováno ubytování v domově mládeže, poskytuje se za úhradu ve výši:

a) 60 Kčs měsíčně, jestliže domov mládeže je vybaven ústředním topením, teplou vodou, koupelnou nebo sprchou, vlastní kuchyní a jídelnou v budově domova mládeže nebo v jeho blízkosti a ložnicemi s lůžkovou kapacitou nejvýše pro pět žáků,

b) 30 Kčs měsíčně, jestliže domov mládeže nesplňuje některý z požadavků uvedených pod písmenem a).

(2) Výše měsíční úhrady za ubytování v domově mládeže se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v měsíci. Pokud je žák ubytován jen část měsíce z důvodů organizace výuky, stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dnů, po které byl ubytován.

(3) Rozdíl mezi poplatkem žáka a skutečnou hodnotou za ubytování hradí organizace, pro kterou se žák připravuje, občan, který zřídil pracoviště praktického vyučování nebo příslušný orgán státní správy, který hradí náklady na přípravu žáků, kteří se nepřipravují pro žádnou organizaci.

§ 6

Další hmotné zabezpečení

Organizace jsou povinny poskytovat žákům, s výjimkou žáků denního nástavbového studia a kombinovaného studia, pracovní oděv a obuv a v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy3) i osobní ochranné pracovní prostředky.


§ 7

Přechodné ustanovení

Zvýhodnění ve hmotném zabezpečení podle dosavadních předpisů se zachovává žákům do konce školního roku 1990/91.

§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 3/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť, ve znění vyhlášky č. 17/1988 Sb.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Vopěnka v. r.


Příloha 01

Příloha k vyhlášce č. 315/1991 Sb.

Finanční stravovací normativ na nákup potravin a poplatek žáků za stravování

Finanční stravovací normativ
Kčs (den) strávník v rozpětí
Poplatek žáka
(stanoví se odečtením níže uvedené částky
od finančního stravovacího normativu)
snídaně 4,50 - 5,40 0,40
přesnídávka 3,10 - 4,20 -
oběd 10,10 - 12,20 2,60
svačina 2,- - 2,- -
večeře 8,20 - 10,90 1,30
celodenní 27,90 -34,70 4,30

Konkrétní výši finančního stravovacího normativu stanoví vedoucí jídelny podle místně sjednaných cenových podmínek.

Poznámky pod čiarou

1) § 24 odst. 1 školského zákona.

2) § 21 odst. 2 školského zákona.

3) § 133 odst. 2 zákoníku práce.