Nariadenie vlády č. 230/1991 Zb.Nařízení vlády České republiky o zřizování středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování ústředními orgány státní správy a o podmínkách uzavírání smluv k jejich materiálnímu a finančnímu zabezpečení

Čiastka 45/1991
Platnosť od 24.06.1991
Účinnosť od 24.06.1991

230

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 8. května 1991

o zřizování středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování ústředními orgány státní správy a o podmínkách uzavírání smluv k jejich materiálnímu a finančnímu zabezpečení

Vláda České republiky nařizuje podle § 10 odst. 2 a § 11a odst. 5 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 522/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.:


§ 1

(1) Ústřední orgán státní správy (dále jen „ústřední orgán“) je povinen zřídit střední odborné učiliště nebo středisko praktického vyučování, které před účinností zákona č. 522/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb., zřídil

a) státní podnik nebo státní organizace (dále jen „podnik“) jím založená nebo založená ústředním orgánem, jehož působnost převzal,

b) orgán státní správy a provozovatelem byl podnik jím založený,

pokud před nabytím účinnosti tohoto nařízení nebyly zřízeny již jiným ústředním orgánem.

(2) Před zřízením středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování ústředním orgánem podnik zruší střední odborné učiliště nebo středisko praktického vyučování jako svou vnitřní organizační jednotku a převede právo hospodaření s majetkem sloužícím ke dni 30. 6. 1990 převážně pro přípravu mládeže na povolání a odborné činnosti na ústřední orgán.

(3) Nemůže-li ústřední orgán určený podle odstavce 1 z vážných důvodů zřídit střední odborné učiliště nebo středisko praktického vyučování, je povinen projednat s jiným ústředním orgánem převzetí práva hospodaření s majetkem podle odstavce 2 a zřízení středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování tímto orgánem. K převodu práva hospodaření a ke zřízení středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování jiným ústředním orgánem je třeba souhlasu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „ministerstvo školství“). Nedojde-li k dohodě mezi ústředními orgány, zřídí střední odborné učiliště nebo středisko praktického vyučování ministerstvo školství.

(4) Vážnými důvody podle odstavce 3 se rozumí zejména

a) omezení činnosti středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování,

b) skutečnost, že ve středním odborném učilišti a ve středisku praktického vyučování se připravuje většina žáků pro organizace v působnosti jiného ústředního orgánu nebo se nepřipravuje pro určitou organizaci.

§ 2

Podmínkou pro uzavření hospodářské smlouvy k materiálnímu a finančnímu zabezpečení středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování, které byly vnitřní organizační jednotkou rušeného podniku, je, že při likvidaci je likvidátor povinen vypořádat přednostně závazky podniku vůči žákům, kteří byli přijati do středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování pro jeho potřebu. Finanční prostředky na dokončení přípravy těchto žáků převede likvidátor střednímu odbornému učilišti nebo středisku praktického vyučování, které k nim převzalo práva a povinnosti za jejich přípravu.

§ 3

Ústřední orgán, na který podnik převedl nebo převede bezplatně právo hospodaření s majetkem podle § 1 odst. 2 tohoto nařízení, zřídí podle § 1 tohoto nařízení střední odborné učiliště nebo středisko praktického vyučování jako právnickou osobu a převede na ně bezplatně právo hospodaření s tímto majetkem. Obdobně postupuje v případě začlenění tohoto majetku do již zřízeného středního odborného učiliště.

§ 4

Toto nařízení se vztahuje též na speciální střední odborná učiliště, odborná učiliště a učiliště.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pithart v. r.