46

ZÁKON

z 29. januára 1991

o zvyšovaní dôchodkov

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Tento zákon upravuje zvyšovanie dôchodkov z dôchodkového zabezpečenia, a to starobných, invalidných, čiastočných invalidných dôchodkov, dôchodkov za výsluhu rokov, vdovských a sirotských dôchodkov.

PRVÁ ČASŤ

ZVÝŠENIE DÔCHODKOV

§ 2

(1) Od splátky dôchodku splatnej po 28. februári 1991 sa vyplácané dôchodky a dôchodky priznané do 31. decembra 1991 zvyšujú o 8 %.

(2) K percentu zvýšenia dôchodku uvedenému v odseku 1 sa pri dôchodkoch priznaných do 31. decembra 1978 pripočítajú ďalšie 3 %, pri dôchodkoch priznaných od 1. januára 1979 do 31. decembra 1985 ďalšie 2 % a pri dôchodkoch priznaných od 1. januára 1986 do 30. septembra 1988 ďalšie 1 %.

(3) Základom zvýšenia dôchodkov podľa odsekov 1 a 2 je mesačná suma dôchodku, na ktorú má občan nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje.

(4) Rokom priznania starobného, invalidného a čiastočného invalidného dôchodku a dôchodku za výsluhu rokov sa rozumie rok, do ktorého spadá deň, od ktorého sa dôchodok priznal, pokiaľ nárok naň trval nepretržite až do dňa, od ktorého zvýšenie dôchodku patrí. Rokom priznania vdovského a sirotského dôchodku sa rozumie rok priznania dôchodku, z ktorého boli tieto dôchodky vymerané, alebo rok úmrtia občana, ak nebol požívateľom dôchodku.

(5) Za dôchodky priznané k 30. septembru 1988 sa považujú aj dôchodky vyplácané od neskoršieho dátumu, ak nárok na ne vznikol pred 1. októbrom 1988 a boli vypočítané podľa zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení, ak ide o

a) starobné dôchodky občanov, ktorí neboli po vzniku nároku na tento dôchodok nepretržite zamestnaní, alebo

b) starobné, invalidné alebo čiastočné invalidné dôchodky občanov, ktorým sa nemocenské vyplácalo ešte po 30. septembri 1988.

(6) Suma zvýšenia dôchodku je najmenej

a) 190 Kčs mesačne, ak ide o starobné a invalidné dôchodky alebo dôchodky za výsluhu rokov,

b) 114 Kčs mesačne, ak ide o vdovský dôchodok,

c) 95 Kčs mesačne, ak ide o sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa alebo o čiastočný invalidný dôchodok,

d) 57 Kčs mesačne, ak ide o sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa,

e) polovicu súm uvedených v písmenách a) až d), ak ide o dôchodok upravený pre súbeh s iným dôchodkom.

(7) Ustanovenia odseku 6 písm. a) a b) sa nevzťahujú na starobné dôchodky,1) dôchodky za výsluhu rokov alebo vdovské dôchodky krátené pre súbeh s príjmom zo zárobkovej činnosti.

(8) Vdovské a sirotské dôchodky sa nezvyšujú, ak boli vymerané z dôchodkov zvýšených podľa odseku 1.

§ 3

Zvýšenie dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu

(1) Hranice dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu, sú podľa § 54 ods. 1 a § 68 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb. a zákona č. 180/1990 Zb. (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení“) 1440 Kčs mesačne a podľa § 54 ods. 2 a § 68 ods. 2 zákona o sociálnom zabezpečení 2400 Kčs mesačne.

(2) Dôchodky vyplácané ku dňu účinnosti tohto zákona, ktoré boli upravené ako jediný zdroj príjmu, sa zvýšia bez žiadosti od splátky dôchodku splatnej po 28. februári 1991.

(3) Starobné, invalidné a vdovské dôchodky a sirotské dôchodky obojstranne osirelých detí, ktoré neboli dosiaľ upravené ako jediný zdroj príjmu a nedosahujú výšku ustanovenú v odseku 1, sa upravia na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po 28. februári 1991.

§ 4

Zvýšenie sociálnych dôchodkov

(1) Výška sociálneho dôchodku podľa § 52 ods. 2 zákona o sociálnom zabezpečení je najviac 1440 Kčs mesačne u jednotlivca a najviac 2400 Kčs mesačne, ak je na taký dôchodok odkázaný aj rodinný príslušník.

(2) Sociálne dôchodky podľa § 52 ods. 2 zákona o sociálnom zabezpečení sa môžu priznať alebo zvýšiť až do súm uvedených v odseku 1 na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po 28. februári 1991.

Spoločné ustanovenia

§ 5

(1) Pri súbehu nárokov na viac dôchodkov sa posudzuje nárok na zvýšenie pri každom dôchodku samostatne.

(2) Zvýšenie dôchodku patrí aj nad najvyššie výmery dôchodku alebo úhrnu dôchodkov; výška dôchodku alebo úhrnu dôchodkov vrátane zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť nesmie po zvýšení podľa tohto zákona presiahnuť sumu 9 219 Sk mesačne.

(3) Zvýšenie sa zlučuje s dôchodkom, ku ktorému patrí, a tvorí s ním naďalej jeden celok.

(4) Zvýšenie dôchodku patrí od splátky dôchodku splatnej po dni, od ktorého sa dôchodok zvyšuje.

§ 6

(1) Ak je dôchodok patriaci ku dňu splátky dôchodku v mesiaci, do ktorého spadá deň, od ktorého sa dôchodky zvyšujú, upravený pre súbeh s iným dôchodkom alebo s príjmom zo zárobkovej činnosti, určí sa suma zvýšenia z mesačnej výšky vyplácaného dôchodku. Pri prvej zmene výšky vyplácaného dôchodku, ktorá súvisí s dôvodmi zníženia dôchodku, patrí zvýšenie dôchodku odo dňa tejto zmeny.

(2) Ak sa dôchodok v mesiaci, do ktorého spadá deň, od ktorého sa dôchodky zvyšujú, nevypláca, určí sa suma zvýšenia podľa výšky prvej splátky dôchodku vyplatenej po dni účinnosti tohto zákona.

§ 7

(1) Ak ide o dôchodok upravený ako jediný zdroj príjmu podľa § 54 a 68 zákona o sociálnom zabezpečení, patrí suma zvýšenia k výške dôchodku pred takou úpravou.

(2) Pri čiastkových dôchodkoch priznaných podľa medzinárodnej zmluvy patrí pevná suma zvýšenia v pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok podľa predpisov Slovenskej republiky; percentuálna suma zvýšenia sa určí z výšky dôchodku vyplácaného tuzemským platiteľom. V prípade výplaty čiastkových dôchodkov do cudziny platí prvá veta obdobne.

§ 8

Ak nie je v tejto časti zákona ustanovené inak, platí o zvýšení dôchodkov obdobne zákon o sociálnom zabezpečení.

DRUHÁ ČASŤ

PODMIENKY A SPÔSOB PRAVIDELNÉHO ZVYŠOVANIA DÔCHODKOV

§ 9

Dôchodky uvedené v § 1 sa zvýšia, ak sa podľa údajov vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky zvýšili životné náklady aspoň o 10 % alebo priemerná mzda aspoň o 5 %, a to najskôr po uplynutí 3 mesiacov od predchádzajúceho zvýšenia dôchodkov.

§ 10

(1) Pevné sumy zvýšenia dôchodkov sa určia s prihliadnutím na rast životných nákladov a percentá zvýšenia dôchodkov s prihliadnutím na rast priemernej mzdy.

(2) Pevné sumy a percentá zvýšenia dôchodkov ustanoví osobitný zákon so zreteľom na rozdiel medzi skutočným rastom životných nákladov a priemernej mzdy a rastom predpokladaným pri určení predchádzajúceho zvýšenia dôchodkov.

§ 11

Pre zvýšenie dôchodku podľa § 9 a 10 platia ustanovenia § 2 ods. 3 a § 5 až 8 obdobne.


TRETIA ČASŤ

Záverečné ustanovenia

§ 12

Zrušuje sa § 160 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb.

§ 13

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marcom 1991.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 118/1988 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku.