Vyhláška č. 49/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania

Čiastka 10/1991
Platnosť od 01.02.1991 do31.12.2001
Účinnosť od 01.02.1991 do31.12.2001
Zrušený 2/1991 Zb.

49

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 21. januára 1991

o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Táto vyhláška upravuje postup pri ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, výbere sprostredkovateľov a spôsob ich zápisu do zoznamu sprostredkovateľov, ako aj ďalšiu úpravu konania pred sprostredkovateľom, výbere rozhodcov, spôsob overovania ich odborných vedomostí, ich zápisu do zoznamu rozhodcov, ako aj ďalšiu úpravu konania pred rozhodcom.

§ 2

Ukladanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa a rozhodnutie rozhodcu1) je povinná zmluvná strana na strane zamestnávateľa odovzdať do 14 dní od jej uzavretia na evidenciu a uloženie Ministerstvu práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Rovnako sa postupuje pri zmene alebo doplnení kolektívnej zmluvy.

Sprostredkovatelia

§ 3

Postup pri výbere sprostredkovateľov

Ministerstvo vyberá sprostredkovateľov z občanov a právnických osôb najmä na základe ich žiadosti alebo na návrh štátnych orgánov, vedeckých inštitúcií, vysokých škôl, zástupcov zamestnávateľov, odborových orgánov alebo na základe konkurzu.

§ 4

Zápis do zoznamu sprostredkovateľov

(1) Do zoznamu sprostredkovateľov ministerstvo môže zapísať občana, ktorý so zápisom vyslovil súhlas, ak spĺňa podmienky ustanovené v zákone2) a ktorý

a) má trvalý pobyt na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

b) je občiansky bezúhonný,

c) má ukončené vysokoškolské vzdelanie.

(2) Do zoznamu sprostredkovateľov ministerstvo môže zapísať právnickú osobu vybranú podľa § 3, ktorá s výkonom sprostredkovateľskej činnosti súhlasí.

(3) Zápis do zoznamu sprostredkovateľov sa vykoná na obdobie troch rokov.

Rozhodcovia

§ 5

Postup pri výbere rozhodcov

(1) Ministerstvo pri výbere rozhodcov z občanov postupuje obdobne ako pri výbere sprostredkovateľov podľa § 3.

(2) Pred zápisom do zoznamu rozhodcov ministerstvo overí ich odbornú spôsobilosť z hľadiska odborného zamerania, najmä z pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej oblasti, spravidla osobným pohovorom.

§ 6

Zápis do zoznamu rozhodcov

(1) Do zoznamu rozhodcov sa môže zapísať občan, ktorý so zápisom vyslovil súhlas, spĺňa podmienky na výkon rozhodcovskej činnosti ustanovené v zákone3) a ktorý

a) má trvalý pobyt na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

b) je občiansky bezúhonný,

c) má vysokoškolské právnické alebo ekonomické vzdelanie.

(2) Ministerstvo overuje odbornú spôsobilosť občanov zapísaných v zozname rozhodcov vždy po uplynutí troch rokov.

§ 7

O výsledku overenia odbornej spôsobilosti občana na činnosť rozhodcu sa vyhotoví záznam.

Spoločné ustanovenia

§ 8

Do zoznamu sprostredkovateľov a do zoznamu rozhodcov (ďalej len „zoznam“) ministerstvo zapíše, ak ide o občana, jeho meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, adresu zamestnávateľa, pracovné zaradenie a odborné zameranie; ak ide o právnickú osobu zapíše jej názov, sídlo a predmet jej činnosti.

§ 9

(1) Ministerstvo oznámi sprostredkovateľovi a rozhodcovi, že bol zapísaný do zoznamu. Zo zoznamu vyčiarkne sprostredkovateľa a rozhodcu, ak

a) nespĺňa podmienky uvedené v § 4 ods. 1 a 2 a v § 6,

b) o to sám požiada,

c) občan zomrie alebo právnická osoba zanikne,

d) bezdôvodne nevykonáva sprostredkovateľskú a rozhodcovskú činnosť,

e) uplynula doba, na ktorú bol zapísaný.

(2) Zo zoznamu sa vyčiarkne aj sprostredkovateľ, ktorý pred uplynutím doby uvedenej v § 4 ods. 3 nepožiada o opätovné zapísanie do zoznamu.

(3) Vyčiarknutie zo zoznamu ministerstvo písomne oznámi sprostredkovateľovi a rozhodcovi.

§ 10

Ministerstvo uverejní zoznam v dennej tlači, zašle ho na vedomie Konfederácii odborových zväzov Slovenskej republiky a zástupcom zamestnávateľov Slovenskej republiky.

§ 11

Výkon činnosti sprostredkovateľa a rozhodcu na základe určenia ministerstvom v konkrétnom spore možno odmietnuť len vtedy, ak sprostredkovateľ alebo rozhodca do 7 dní od určenia namietne svoju predpojatosť. V takom prípade ministerstvo určí bez zbytočného odkladu iného sprostredkovateľa alebo rozhodcu.

Konanie

§ 12

(1) Žiadosť o riešenie sporu sprostredkovateľom alebo rozhodcom sa predkladá ministerstvu písomne. V žiadosti musí byť presne vymedzený predmet sporu doložený písomnými materiálmi a stanovisko druhej zmluvnej strany. Všetky písomné materiály sa odovzdajú sprostredkovateľovi alebo rozhodcovi v dvoch vyhotoveniach.

(2) O prijatí žiadosti o riešenie sporu spíše sprostredkovateľ alebo rozhodca so zmluvnými stranami zápisnicu.

§ 13

Návrh sprostredkovateľa na riešenie sporu a rozhodnutie rozhodcu musí obsahovať

a) presné označenie zmluvných strán,

b) skutočnosti, o ktorých sa nemôžu zmluvné strany dohodnúť,

c) názor sprostredkovateľa alebo výrok rozhodcu,

d) odôvodnenie,

e) dátum,

f) meno sprostredkovateľa alebo rozhodcu a podpis.

§ 14

Činnosť sprostredkovateľa alebo rozhodcu je nezastupiteľná.


§ 15

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1991.


Minister:

MUDr. Novák CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 9 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.

2) § 11 ods. 3 zákona č. 2/1991 Zb.

3) § 13 ods. 3 zákona č. 2/1991 Zb.