17

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 9. júla 1948 boli na 31. zasadaní generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce prijaté Dohovor o organizácii služieb pre sprostredkovanie práce (č. 88) a Dohovor o nočnej práci žien zamestnaných v priemysle (revidovaný 1948) (č. 89). Ratifikácie dohovorov Československou republikou zapísal 12. júna 1950 generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce. Podľa svojich článkov 16 a 14 dohovory nadobudli platnosť pre Československú republiku 12. júnom 1951.

České preklady dohovorov sa vyhlasujú súčasne.*)

Dohovor č. 88

Dohovor o organizácii služieb pre sprostredkovanie práce

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú zvolala správna rada Medzinárodného úradu práce do San Franciska a ktorá sa tam zišla 17. júna 1948 na svojom tridsiatom prvom zasadaní,

rozhodnúc sa prijať niektoré návrhy týkajúce sa sprostredkovania práce, ktoré sú štvrtým bodom rokovacieho poriadku zasadania,

ustanovujúc, že tieto návrhy budú mať formu medzinárodného dohovoru,

prijíma 9. júla 1948 tento Dohovor, ktorý bude označovaný ako Dohovor o sprostredkovaní práce, 1948.

Článok 1

1. Každý členský štát Medzinárodnej organizácie práce, pre ktorý je tento Dohovor účinný, bude vykonávať bezplatné verejné služby pre sprostredkovanie práce alebo dbať na to, aby sa také služby vykonávali.

2. Hlavnou povinnosťou služieb pre sprostredkovanie práce bude zabezpečiť, kde je to potrebné v súčinnosti s inými zúčastnenými verejnými alebo súkromnými orgánmi, čo najlepšiu organizáciu pracovného trhu ako neodlučiteľnú súčasť celoštátneho programu dosiahnutia a udržiavania plnej zamestnanosti a rozvoja a využívania výrobných zdrojov.

Článok 2

Organizácia služieb pre sprostredkovanie práce bude pozostávať z celoštátnej sústavy úradovní pre sprostredkovanie práce riadených štátnym orgánom.

Článok 3

1. Sústava musí zahŕňať sieť miestnych úradovní, a kde je to vhodné, aj regionálnych úradovní v dostatočnom počte pre potreby všetkých zemepisných oblastí štátu a vhodne umiestnených pre zamestnávateľov i pracovníkov.

2. Organizácia siete

a) bude preskúmaná:

i) kedykoľvek dôjde k významným zmenám v rozmiestnení hospodárskej činnosti a pracujúceho obyvateľstva;

ii) kedykoľvek príslušný štátny orgán považuje preskúmanie za žiadúce pre zhodnotenie skúseností získaných počas skúšobnej doby; a

b) bude revidovaná, kedykoľvek preskúmanie ukáže potrebu revízie.

Článok 4

1. Prostredníctvom poradných komisií pre spoluprácu zástupcov zamestnávateľov a pracovníkov sa urobia vhodné opatrenia týkajúce sa organizácie a vykonávania služieb pre sprostredkovanie práce, ako aj rozvoja politiky služieb pre sprostredkovanie práce.

2. Tieto opatrenia určujú zriadenie jednej alebo viacerých celoštátnych poradných komisií, a ak je to potrebné, regionálnych a miestnych komisií.

3. Zástupcovia zamestnávateľov a pracovníkov v týchto komisiách budú vymenovaní v rovnakom počte, a to po porade s reprezentatívnymi organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov tam, kde také organizácie sú.

Článok 5

Všeobecné zásady sprostredkovania práce, pokiaľ ide o upozorňovanie pracovníkov na voľné miesta, sa budú určovať po porade so zástupcami zamestnávateľov a pracovníkov prostredníctvom poradných komisií uvedených v článku 4.

Článok 6

Sprostredkovanie práce bude organizované tak, aby zabezpečovalo účinný nábor a umiestňovanie pracovníkov. Za tým účelom bude:

a) Pomáhať pracovníkom nájsť vhodné zamestnanie a pomáhať zamestnávateľom, aby získali vhodných pracovníkov. Najmä musí podľa pravidiel ustanovených v celoštátnom meradle:

i) Registrovať uchádzačov o zamestnanie, zaznamenávať ich odbornú kvalifikáciu, ich skúsenosť a ich želania, uskutočňovať pohovory o zamestnaní, zisťovať – ak je to potrebné – ich telesnú a odbornú spôsobilosť a pomáhať im vo vhodných prípadoch získať informácie pre voľbu povolania, odborný výcvik alebo preškolenie.

ii) Získavať od zamestnávateľov presné informácie o voľných miestach, o ktorých zamestnávatelia upovedomia úradovne pre sprostredkovanie práce, a o požiadavkách, ktoré musia splniť hľadaní pracovníci.

iii) Upozorňovať na voľné miesta uchádzačov, ktorí majú požadovanú odbornú a telesnú spôsobilosť.

iv) Upozorňovať na uchádzačov a na voľné miesta ďalšie úradovne, ak prvá úradovňa nie je schopná vhodne umiestniť uchádzačov alebo vhodne obsadiť voľné miesta alebo ak to odôvodňujú iné okolnosti.

b) Prijímať primerané opatrenia na podporu:

i) profesionálnej mobility za účelom prispôsobenia ponuky pracovných síl možnostiam zamestnania v rôznych povolaniach;

ii) územnej mobility za účelom nápomoci premiestňovania pracovníkov do oblastí, kde sú vhodné možnosti zamestnania;

iii) dočasných prevodov pracovníkov z jednej oblasti do inej na vyrovnanie miestnej dočasnej nerovnováhy medzi ponukou a dopytom po pracovných silách;

iv) premiestnenia pracovníkov z jednej krajiny do inej, pokiaľ sa na ňom zúčastnené vlády dohodli.

c) Zhromažďovať a analyzovať – kde je to vhodné v spolupráci s inými orgánmi, ako aj so zamestnávateľmi a s odborovými organizáciami – všetky dosiahnuteľné informácie o stave pracovného trhu a o jeho pravdepodobnom vývoji, a to tak v celoštátnom meradle, ako aj v rôznych odvetviach, povolaniach a v oblastiach a dávať tieto informácie sústavne a rýchle k dispozícii verejným orgánom, organizáciám zamestnávateľov a pracovníkov, ako aj verejnosti;

d) Spolupracovať pri správe poistenia a pomoci v nezamestnanosti a pri vykonávaní iných opatrení na podporu nezamestnaným; a

e) Pomáhať podľa potreby iným verejným i súkromným orgánom pri vypracúvaní sociálnych a hospodárskych plánov na zabezpečenie priaznivej situácie v zamestnanosti.

Článok 7

Budú prijaté opatrenia:

a) aby sa v rámci rôznych úradovní pre sprostredkovanie práce umožnila špecializácia podľa povolaní a podľa odvetví, ako je poľnohospodárstvo alebo ktorékoľvek iné odvetvie činnosti, v ktorom by táto špecializácia mohla byť užitočná; a

b) aby sa náležite vyhovelo potrebám osobitných skupín uchádzačov o zamestnanie, ako sú osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Článok 8

V rámci sprostredkovania práce a poradní pre voľbu povolania budú sa robiť a rozvíjať osobitné opatrenia vzťahujúce sa na mladistvých.

Článok 9

1. Personál úradovní pre sprostredkovanie práce bude zložený z verejných zamestnancov, ktorých postavenie a služobné podmienky ich robia nezávislými na zmenách vlády a na nevhodných vonkajších vplyvoch, a zabezpečujú im s ohľadom na potreby organizácie trvalosť zamestnania.

2. Za podmienok ustanovených vnútroštátnym zákonodarstvom pre prijímanie do verejnej služby budú zamestnanci úradovní pre sprostredkovanie práce prijímaní iba s ohľadom na ich kvalifikáciu na výkon ich funkcie.

3. Spôsob overenia tejto kvalifikácie ustanoví príslušný orgán.

4. Zamestnanci úradovní pre sprostredkovanie práce budú primerane školení na výkon svojich funkcií.

Článok 10

Organizácie pre sprostredkovanie práce, a ak je to vhodné aj iné verejné úrady, budú v spolupráci s organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov aj s inými zúčastnenými orgánmi prijímať všetky možné opatrenia na podporu plného využívania možností služieb sprostredkovania práce zamestnávateľmi a pracovníkmi na základe dobrovoľnosti.

Článok 11

Príslušné orgány prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie účinnej spolupráce medzi verejnou organizáciou pre sprostredkovanie práce a súkromnými nezárobkovými sprostredkovateľňami zamestnania.

Článok 12

1. Ak územie členského štátu zahŕňa rozľahlé oblasti, v ktorých pre riedke osídlenie alebo pre nízky stupeň rozvoja príslušný orgán považuje za nepraktické uplatňovať ustanovenie tohto Dohovoru, môže tieto oblasti vyňať z vykonávania Dohovoru, a to buď celkovo, alebo s výnimkami, ktoré sa budú týkať určitých závodov alebo povolaní a ktoré bude považovať za vhodné.

2. Každý členský štát uvedie v prvej ročnej správe o vykonávaní tohto Dohovoru, ktorú podá na základe článku 22 ústavy Medzinárodnej organizácie práce, všetky oblasti, ohľadne ktorých sa hodlá uchýliť k ustanoveniu tohto článku, a uvedie dôvody, pre ktoré sa hodlá k tomuto ustanoveniu uchýliť. Po podaní prvej správy sa nebude môcť žiadny členský štát uchýliť k ustanoveniu tohto článku, s výnimkou oblastí, ktoré takto uviedol.

3. Každý členský štát, ktorý sa uchýli k ustanoveniu tohto článku, uvedie v neskorších ročných správach oblasti, ohľadne ktorých sa zrieka práva dovolávať sa týchto ustanovení.

Článok 13

1. Pokiaľ ide o územia uvedené v článku 35 ústavy Medzinárodnej organizácie práce zmenenej aktom o zmene ústavy Medzinárodnej organizácie práce z roka 1946, s výnimkou území uvedených v odsekoch 4 a 5 spomenutého takto pozmeneného článku, každý členský štát organizácie, ktorý ratifikuje tento Dohovor, zašle generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce súčasne s ratifikáciou Dohovoru alebo v čase čo najkratšom po jeho ratifikácii vyhlásenie, v ktorom uvedie:

a) územia, ohľadne ktorých sa zaväzuje vykonávať ustanovenia Dohovoru bez zmeny,

b) územia, na ktorých sa zaväzuje vykonávať ustanovenia Dohovoru s výhradou zmien a podrobnosti o týchto zmenách,

c) územia, na ktorých nie je možné Dohovor vykonávať a v týchto prípadoch dôvody, pre ktoré ho nie je možné vykonávať,

d) územia, pre ktoré si vyhradzuje svoje rozhodnutie.

2. Záväzky uvedené pod písmenami a) a b) prvého odseku tohto článku sa budú považovať za neoddeliteľnú súčasť ratifikácie a budú mať rovnaké účinky.

3. Každý členský štát sa môže kedykoľvek novým vyhlásením úplne alebo sčasti vzdať výhrad obsiahnutých v jeho pôvodnom vyhlásení na základe ustanovení pod písmenami b), c) a d) prvého odseku tohto článku.

4. Každý členský štát môže v obdobiach, počas ktorých možno tento Dohovor vypovedať podľa ustanovení článku 17, zaslať generálnemu riaditeľovi nové vyhlásenie pozmeňujúce v akomkoľvek inom smere znenie ktoréhokoľvek predchádzajúceho vyhlásenia a uvádzajúce údaje o súčasnej situácii v takých územiach.

Článok 14

1. Ak otázky, ktoré upravuje tento Dohovor, spadajú do vlastnej právomoci orgánov nemetropolitného územia, členský štát zodpovedný za medzinárodné styky tohto územia po dohode s vládou tohto územia môže zaslať generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce vyhlásenie v mene tohto územia o prijatí záväzkov obsiahnutých v tomto Dohovore.

2. Vyhlásenia o prijatí záväzkov obsiahnutých v tomto Dohovore môžu zaslať generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce:

a) dva alebo viaceré členské štáty organizácie za územie spadajúce pod ich spoločnú právomoc,

b) každý medzinárodný orgán zodpovedajúci za správu nejakého územia na základe ustanovení Charty Spojených národov alebo akéhokoľvek iného plateného ustanovenia týkajúceho sa tohto územia.

3. Vyhlásenia zaslané generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce podľa ustanovení uvedených v predchádzajúcich odsekoch tohto článku musia uvádzať, či sa ustanovenia Dohovoru budú vykonávať na určitom území bez zmeny alebo so zmenou. Pokiaľ vo vyhlásení bude uvedené, že ustanovenia Dohovoru sa budú vykonávať so zmenami, musí sa podrobne uviesť, v čom spomenuté zmeny spočívajú.

4. Členský štát, členské štáty alebo príslušný medzinárodný orgán sa môžu neskorším vyhlásením úplne alebo čiastočne vzdať práva dovolávať sa ktorejkoľvek zmeny uvedenej v skoršom vyhlásení.

5. Členský štát, členské štáty alebo príslušný medzinárodný orgán môžu v obdobiach, počas ktorých možno tento Dohovor vypovedať podľa ustanovení článku 17, zaslať generálnemu riaditeľovi nové vyhlásenie pozmeňujúce v akomkoľvek inom smere znenie ktoréhokoľvek skoršieho vyhlásenia a obsahujúce údaje o súčasnom stave, pokiaľ ide o vykonávanie tohto Dohovoru.

Článok 15

Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce a ním zapísané.

Článok 16

1. Tento Dohovor zaväzuje len členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu zapísal generálny riaditeľ.

2. Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, keď generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch členských štátov.

3. Pre každý ďalší členský štát tento Dohovor nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, keď bola zapísaná jeho ratifikácia.

Článok 17

1. Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, keď tento Dohovor po prvý raz nadobudol účinnosť, písomným oznámením generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, ktorý ho zapíše. Výpoveď nadobudne účinnosť jeden rok po dni, keď bola zapísaná.

2. Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo ho vypovedať podľa tohto článku počas roka nasledujúceho po uplynutí obdobia desiatich rokov, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, bude viazaný Dohovorom na ďalšie desaťročné obdobie, a potom ho bude môcť vypovedať vždy po uplynutí desaťročného obdobia za podmienok uvedených v tomto článku.

Článok 18

1. Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členským štátom Medzinárodnej organizácie práce zápis všetkých ratifikácií, vyhlásení a výpovedí, ktoré mu členovia organizácie oznámia.

2. Keď bude členským štátom Organizácie oznamovať zápis druhej ratifikácie, ktorá mu bola oznámená, generálny riaditeľ upozorní členské štáty Organizácie na dátum, keď tento Dohovor nadobudne účinnosť.

Článok 19

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Spojených národov na zápis podľa článku 102 Charty Spojených národov úplné údaje o všetkých ratifikáciách, vyhláseniach a výpovediach, ktoré zapísal podľa ustanovení predchádzajúcich článkov.

Článok 20

Vždy, ak to bude považovať za potrebné, správna rada Medzinárodného úradu práce predloží generálnej konferencii správu o vykonávaní tohto Dohovoru a preskúma, či treba dať na program rokovania generálnej konferencie otázku jeho úplnej alebo čiastočnej revízie.

Článok 21

1. Ak generálna konferencia prijme nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor a ak nový dohovor neustanoví inak:

a) Ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď tohto Dohovoru bez ohľadu na ustanovenia článku 17, a to s výhradou, že nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť.

b) Odvtedy, čo nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským štátom otvorený na ratifikáciu.

2. Tento Dohovor však zostane v platnosti čo do formy a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ratifikovali a ktoré neratifikovali revidujúci dohovor.

Článok 22

Anglické a francúzske znenie tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.

Dohovor č. 89

Dohovor o nočnej práci žien zamestnaných v priemysle (revidovaný 1948)

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú zvolala Správna rada Medzinárodného úradu práce do San Francisca a ktorá sa tam zišla 17. júna 1948 na svojom tridsiatom prvom zasadaní,

rozhodnúc sa prijať niektoré návrhy týkajúce sa čiastočnej revízie Dohovoru o nočnej práci (ženy), 1919, prijatý konferenciou na prvom zasadaní, a Dohovoru o nočnej práci (ženy) (revidovaný), 1934, prijatý konferenciou na osemnástom zasadaní, ktoré sú deviatym bodom rokovacieho poriadku zasadania,

ustanovujúc, že tieto návrhy budú mať formu medzinárodného dohovoru,

prijíma 9. júla 1948 tento Dohovor, ktorý bude označovaný ako Dohovor o nočnej práci (ženy) (revidovaný), 1948:

I.ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

(1) Na účely tohto Dohovoru sa budú za „priemyselné podniky“ považovať najmä:

a) bane, lomy a iné ťažobné podniky pre ťažbu nerastov zo zeme,

b) podniky, v ktorých sa výrobky vyrábajú, upravujú, čistia, opravujú, zdobia, dokončujú, prispôsobujú na predaj, rozbíjajú alebo ničia alebo v ktorých sa látky podrobujú premene, včítane podnikov na stavbu lodí, ako aj podnikov na výrobu, premenu a vedenie elektriny alebo pohonnej sily akéhokoľvek druhu,

c) stavebné podniky a podniky civilného inžinierstva, včítane prác pri stavbe, oprave, údržbe, prestavbe a búraní.

2. Príslušný úrad určí hranice medzi priemyslom na jednej strane a poľnohospodárstvom, obchodom a ostatnými nepriemyselnými činnosťami na druhej strane.

Článok 2

Na účely tohto Dohovoru znamená výraz „noc“ dobu aspoň jedenástich po sebe idúcich hodín zahŕňajúcich časový úsek určený príslušným orgánom, v trvaní aspoň siedmich po sebe idúcich hodín medzi desiatou hodinou večer a siedmou hodinou ráno: príslušný orgán môže ustanoviť rôzne časové úseky pre rôzne oblasti, odvetvia, podniky alebo priemyselné odbory alebo závody, avšak pred určením časového úseku začínajúceho po jedenástej hodine večer sa poradí so zúčastnenými organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov.

Článok 3

Ženy bez rozdielu veku nesmú byť zamestnávané v noci v žiadnom verejnom alebo súkromnom priemyselnom podniku alebo jeho pobočke s výnimkou podnikov, v ktorých sú zamestnávaní len členovia tej istej rodiny.

Článok 4

Článok 3 sa nevzťahuje:

a) na prípady vyššej moci, ak dôjde v podniku k prerušeniu práce, ktoré nebolo možné predvídať a ku ktorému nedochádza pravidelne;

b) na prípady, keď sa spracúvajú suroviny alebo polotovary, ktoré podliehajú rýchlej skaze, ak je nočná práca potrebná na záchranu týchto látok pred nevyhnutnou stratou.

Článok 5

(1) Ak to v prípade osobitne závažných okolností vyžaduje záujem štátu, vláda môže dočasne zrušiť zákaz nočnej práce žien po prerokovaní so zúčastnenými organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov.

(2) Toto dočasné zrušenie vláda oznámi generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce v ročnej správe o vykonávaní Dohovoru.

Článok 6

Nočné obdobie uvedené v článku 2 sa môže skrátiť na desať hodín po šesťdesiat dní v roku v priemyselných podnikoch, ktoré sú ovplyvnené striedaním ročných období, a vo všetkých prípadoch, kde to vyžadujú výnimočné okolnosti.

Článok 7

V krajinách, kde podnebie robí prácu cez deň osobitne obťažnou, môže byť nočné obdobie kratšie než nočné obdobie ustanovené uvedenými článkami, ak sa poskytne náhradný odpočinok cez deň.

Článok 8

Tento Dohovor sa nevzťahuje:

a) na ženy, ktoré zaujímajú riadiace miesta alebo miesta technickej povahy spojené so zodpovednosťou;

b) na ženy zamestnané v zdravotníctve a v sociálnych službách, ktoré obvykle nevykonávajú ručnú prácu.

II.ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE NIEKTORÉ KRAJINY

Článok 9

V krajinách, v ktorých sa žiadny zákonný predpis nevzťahuje na nočnú prácu žien v priemyselných podnikoch, môže dočasne a najviac po obdobie troch rokov výraz „noc“ označovať podľa rozhodnutia vlády dobu iba desiatich hodín, ktorá bude zahŕňať časový úsek určený príslušným orgánom aspoň siedmich po sebe idúcich hodín medzi desiatou hodinou večer a siedmou hodinou ráno.

Článok 10

(1) Ustanovenia tohto Dohovoru sa vzťahujú na Indiu s výnimkou zmien uvedených v tomto článku.

(2) Spomenuté ustanovenia sa vzťahujú na všetky územia, na ktorých má zákonodarný orgán Indie kompetenciu ho vykonávať.

(3) Výraz „priemyselný podnik“ zahŕňa:

a) továrne, tak ako sú definované v zákone Indie o továrňach;

b) bane, na ktoré sa vzťahuje zákon Indie o baniach.

Článok 11

(1) Ustanovenia tohto Dohovoru sa vzťahujú na Pakistan s výnimkou zmien uvedených v tomto článku.

(2) Spomenuté ustanovenia sa vzťahujú na všetky územia, na ktorých má zákonodarný orgán Pakistanu kompetenciu ich vykonávať.

(3) Výraz „priemyselný podnik“ zahŕňa:

a) továrne, tak ako sú definované v zákone o továrňach;

b) bane, na ktoré sa vzťahuje zákon o baniach.

Článok 12

(1) Medzinárodná konferencia práce môže na každom zasadaní, na ktorom je tento bod zaradený na program rokovania, prijať dvojtretinovou väčšinou návrhy na zmenu jedného alebo viacerých predchádzajúcich článkov časti II tohto Dohovoru.

(2) Vo všetkých návrhoch na zmenu bude uvedený členský štát alebo členské štáty, na ktoré sa návrh vzťahuje, a tieto návrhy budú do jedného roka alebo za výnimočných okolností do osemnástich mesiacov od skončenia zasadania konferencie predložené príslušným členským štátom alebo členskými štátmi príslušnému orgánu alebo orgánom na uzákonenie alebo na prijatie iných opatrení.

(3) Členský štát, ktorý dosiahne súhlas príslušného orgánu alebo orgánov, oznámi ratifikáciu zmeny generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce na zápis.

(4) Len čo taký návrh zmeny ratifikuje členský štát alebo členské štáty, na ktoré sa vzťahuje, nadobudne účinnosť ako zmena tohto Dohovoru.

III.ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13

Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce a ním zapísané.

Článok 14

(1) Tento Dohovor zaväzuje len členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu zapísal generálny riaditeľ.

(2) Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, čo generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch členských štátov.

(3) Pre každý ďalší členský štát tento Dohovor nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, keď bola zapísaná jeho ratifikácia.

Článok 15

(1) Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov, odo dňa, keď tento Dohovor po prvý raz nadobudol účinnosť, písomným oznámením generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, ktorý ho zapíše. Výpoveď nadobudne účinnosť jeden rok po dni, keď bola zapísaná.

(2) Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo ho vypovedať podľa tohto článku počas roka nasledujúceho po uplynutí obdobia desiatich rokov, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, bude viazaný Dohovorom na ďalšie desaťročné obdobie, a potom ho bude môcť vypovedať vždy po uplynutí desaťročného obdobia za podmienok uvedených v tomto článku.

Článok 16

(1) Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členským štátom Medzinárodnej organizácie práce zápis všetkých ratifikácií a výpovedí, ktoré mu členovia organizácie oznámia.

(2) Keď bude členským štátom Organizácie oznamovať zápis druhej ratifikácie, ktorá mu bola oznámená, generálny riaditeľ upozorní členské štáty Organizácie na dátum, keď tento Dohovor nadobudne účinnosť.

Článok 17

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Spojených národov na zápis podľa článku 102 Charty Spojených národov úplné údaje o všetkých ratifikáciách a výpovediach, ktoré zapísal podľa ustanovení predchádzajúcich článkov.

Článok 18

Vždy, ak to bude považovať za potrebné, Správna rada Medzinárodného úradu práce predloží generálnej konferencii správu o vykonávaní tohto Dohovoru a preskúma, či treba dať na program rokovania generálnej konferencie otázku jeho úplnej alebo čiastočnej revízie.

Článok 19

(1) Ak generálna konferencia prijme nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor a ak nový dohovor neustanoví inak:

a) ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď tohto Dohovoru bez ohľadu na ustanovenia článku 15, a to s výhradou, že nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť;

b) odvtedy, čo nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským štátom otvorený na ratifikáciu.

(2) Tento Dohovor však zostane v platnosti čo do formy a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ratifikovali a ktoré neratifikovali revidujúci dohovor.

Článok 20

Anglické a francúzske znenia tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.