Nariadenie vlády č. 382/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o použití vojakov v činnej službe Česko-slovenskej armády pri strážení objektov osobitného významu a na ochranu štátnych hraníc

Čiastka 73/1991
Platnosť od 30.09.1991 do31.12.1997
Účinnosť od 30.09.1991 do31.12.1997
Zrušený 351/1997 Z. z.

382

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 22. augusta 1991

o použití vojakov v činnej službe Česko-slovenskej armády pri strážení objektov osobitného významu a na ochranu štátnych hraníc

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 1 ods. 4 zákona č. 92/1949 Zb. branný zákon v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Vojakov v činnej službe Česko-slovenskej armády (ďalej len „vojaci“) možno použiť pri strážení objektov osobitného významu a na ochranu štátnych hraníc.

§ 2

Počty vojakov, objekty osobitného významu a úseky štátnych hraníc určí vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na žiadosť ministra vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky predloženú po dohode s ministrom obrany Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

§ 3

(1) Vojaci pri plnení úloh podľa § 1 majú práva a povinnosti ako policajti Federálneho policajného zboru.1)

(2) Vojaci preukazujú svoju príslušnosť na plnenie úloh vojenskou rovnošatou s vonkajším označením „POLÍCIA“.2)

§ 4

Spôsob a formu spolupráce Česko-slovenskej armády a Federálneho policajného zboru dohodnú minister vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a minister obrany Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 333/1991 Zb. o Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície.

2) § 64 zákona č. 333/1991 Zb.