Oznámenie č. 503/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov

Čiastka 95/1991
Platnosť od 11.12.1991 do09.06.1992
Zrušený 249/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembrom 1991.

503

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

vydalo podľa § 123 Zákonníka práce v znení zákona č. 3/1991 Zb. po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a po prerokovaní so Slovenským Odborovým zväzom pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti výnos z 18. novembra 1991 č. 8773/1991-C/4, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky z 24. apríla 1990 č. 3000/1990-C/4 o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov, č. 157/1990 Zb.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nahliadnuť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky, okresnom úrade a v jednotlivých zdravotníckych organizáciách.

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembrom 1991.