Vyhláška č. 353/1991 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o soukromých školách

Čiastka 68/1991
Platnosť od 30.08.1991
Účinnosť od 30.08.1991

353

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 22. července 1991

o soukromých školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky stanoví podle § 57a odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb. a podle § 13 písm. f) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství:


Zřizování soukromých škol a jejich zařazování do sítě škol a školských zařízení

§ 1

(1) Soukromé školy mohou zřizovat právnické osoby nebo fyzické osoby.

(2) Soukromé školy zařazuje do sítě škol a školských zařízení (dále jen „síť škol“) ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy1) a soukromé střední zdravotnické školy ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstva“).

(3) Ministerstva zařazují soukromé školy do sítě škol pro následující školní rok nejpozději do 1. srpna.

(4) Soukromé školy2) zařazené do sítě škol poskytují vzdělání3) rovnocenné alespoň vzdělání získanému v základní škole,4) ve středních školách5) a speciálních školách.6)

§ 2

(1) Písemný návrh na zařazení soukromé školy do sítě škol pro následující školní rok předloží zřizovatel ministerstvu nejpozději do 30. dubna.

(2) V návrhu na zařazení soukromé školy do sítě škol zřizovatel uvede:

a) název soukromé školy a její sídlo,

b) jméno a příjmení zřizovatele školy, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti a trvalý pobyt, je-li zřizovatelem fyzická osoba,

c) název, sídlo, statutární orgán a identifikační číslo organizace, je-li zřizovatelem právnická osoba,

d) jméno a příjmení ředitele školy,

e) datum zahájení činnosti školy,

f) plánovaný počet tříd,

g) plánovaný počet žáků.

(3) K návrhu na zařazení soukromé školy do sítě škol zřizovatel připojí:

a) doklad osvědčující zřízení soukromé školy, pokud byla již zřízena,

b) doklad osvědčující jeho užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž se bude uskutečňovat výuka,

c) potvrzení příslušného orgánu státní správy, že objekt nebo prostory vyhovují platným technickým a hygienickým normám,

d) doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání ředitele školy,

e) u soukromé základní školy, soukromé speciální základní školy, soukromé zvláštní školy nebo soukromé pomocné školy a 1. až 4. ročníku osmiletého gymnázia a konzervatoře v oboru tanec koncepci školy a učební plány školy,

f) u soukromé střední školy, soukromé speciální střední školy nebo soukromého odborného učiliště profil absolventa, učební plány a název studijního nebo učebního oboru,

g) výpis z rejstříku trestů zřizovatele, pokud je jím fyzická osoba.

§ 3

Ministerstva na návrh podle § 2 zařadí soukromou školu do sítě škol, jsou-li splněny následující podmínky:

a) bezúhonnost zřizovatele, je-li zřizovatelem fyzická osoba,

b) prokázání užívacího práva k objektu nebo prostorám, v nichž se má výuka uskutečňovat a vhodnosti objektu nebo prostor z hlediska technických a hygienických norem,

c) z koncepce a učebních plánů předložených podle § 2 odst. 3 písm. e) nebo profilu absolventa a učebních plánů předložených podle § 2 odst. 3 písm. f) vyplývá, že soukromé školy poskytnou vzdělání rovnocenné alespoň vzdělání poskytovanému v základních školách, středních školách nebo speciálních školách.

§ 4

(1) O zařazení nebo nezařazení soukromé školy do sítě škol vyrozumí ministerstva zřizovatele do 30 dnů od doručení návrhu.

(2) Ministerstva oznámí zařazení soukromé školy do sítě škol školskému úřadu příslušnému podle sídla soukromé školy.

(3) Změny náležitostí uvedených v § 3 oznámí zřizovatel ministerstvu do 14 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděl, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

§ 5

Vyřazení ze sítě škol

(1) Ministerstva vyřadí soukromou školu ze sítě škol:

a) na základě písemného návrhu zřizovatele,

b) při zjištění závažných nedostatků v činnosti soukromé školy nebo zřizovatele týkajících se výchovy a vzdělávání a nesplnění podmínek podle § 3,

c) při porušení obecně závazných právních předpisů nebo platných technických a hygienických norem.

(2) Ministerstva při vyřazení soukromé školy ze sítě škol vycházejí zejména z výsledků školní inspekce.

§ 6

Název soukromé školy

Název soukromé školy obsahuje označení druhu a typu školy,7) popř. označení, které charakterizuje obsah výchovně vzdělávací práce školy, čestný název školy a sídlo školy včetně názvu ulice a čísla hlavní budovy. Název musí být shodný s názvem školy uvedené v síti škol.

§ 7

Plnění povinné školní docházky

Pokud žák nemůže v soukromé škole dokončit povinnou školní docházku a nepřejde na jinou soukromou školu zařazenou do sítě škol nebo církevní školu zařazenou do sítě škol, v níž se plní povinná školní docházka, školský úřad příslušný podle místa bydliště žáka jej zařadí po dohodě se zákonným zástupcem dítěte, pěstounem nebo občanem, popř. ústavem, jemuž bylo dítě na základě soudního rozhodnutí svěřeno do výchovy, do příslušného ročníku odpovídající školy zřízené obcí nebo školským úřadem nebo ministerstvem.

§ 8

Hodnocení a klasifikace žáků

(1) Žák soukromé školy, který dokončí povinnou školní docházku nebo studium nebo přestupuje na jinou školu se hodnotí a klasifikuje podle obecně závazných právních předpisů upravujících hodnocení a klasifikaci žáka základní školy, střední školy nebo speciální školy.

(2) Ředitel soukromé školy může způsob hodnocení a klasifikace žáka v dohodě se zřizovatelem a ministerstvem stanovit odlišně od obecně závazných právních předpisů upravujících hodnocení a klasifikaci žáka základní školy, střední školy nebo speciální školy, nejde-li o hodnocení a klasifikaci podle odstavce 1.


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 9

Pokud tato vyhláška nestanoví jinak, vztahují se na soukromé školy obecně závazné právní předpisy pro základní školy, střední školy nebo speciální školy.8)

§ 10

Soukromé školy, které byly zařazeny do sítě škol před nabytím účinnosti této vyhlášky a v žádosti o zařazení soukromé školy do sítě škol nepředložily údaje a doklady uvedené v § 3 odst. 2 a 3, je předloží dodatečně, a to do 30. září 1991. Pokud tyto údaje a doklady nepředloží, budou vyřazeny ze sítě škol.

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Vopěnka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 12 odst. 5 písm. a) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

2) § 57a odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.

3) § 57c školského zákona.

4) § 5 odst. 1 školského zákona.

5) § 7 odst. 1 a § 8 školského zákona.

6) § 28 odst. 2 školského zákona.

7) § 2 odst. 1 školského zákona.

8) § 57a odst. 1 školského zákona.