Vyhláška č. 67/1991 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia

Čiastka 14/1991
Platnosť od 01.03.1991
Účinnosť od 01.03.1991

67

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 24. ledna 1991

o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví podle § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Vyhláška se vztahuje na studenty postgraduálního studia na vysokých školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

(2) Tato vyhláška se vztahuje na československé státní občany. Na cizince a osoby bez státní příslušnosti se vztahuje tehdy, bylo-li jim uděleno povolení k trvalému pobytu na území České a Slovenské Federativní Republiky.

Druhy stipendií

§ 2

Vysoká škola může poskytovat studentům postgraduálního studia stipendium a mimořádné stipendium.

§ 3

Stipendium

(1) Studentovi postgraduálního studia může být přiznáno stipendium do výše 3000 Kčs měsíčně, a to po stanovenou dobu trvání postgraduálního studia.

(2) Děkan fakulty přiznává a odnímá stipendium, stanoví jeho výši, a to s přihlédnutím

a) k sociálním hlediskům,

b) k dosaženým studijním výsledkům,

c) k dosaženým výsledkům vědecké činnosti studenta a jeho publikační činnosti,

d) k délce odborné praxe.

§ 4

Mimořádné stipendium

Za vynikající a mimořádné studijní nebo vědecké výsledky v postgraduálním studiu může děkan fakulty přiznat jednorázově, popř. opakovaně mimořádné stipendium až do výše 3000 Kč, a to na základě návrhu vedoucího pracoviště, kde se postgraduální studium uskutečňuje.


Ustanovení společná a závěrečná

§ 5

Vysoká škola poskytuje studentům postgraduálního studia stipendium nebo mimořádné stipendium z rozpočtových prostředků určených k zabezpečení vědecké práce.

§ 6

Poskytování stipendií z mimorozpočtových prostředků tuzemských i zahraničních (z darů, nadací apod.) je v pravomoci vysoké školy nebo fakulty.

§ 7

Na vysokých školách, které se nečlení na fakulty, plní úkoly děkana podle této vyhlášky rektor.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Vopěnka v. r.