Zákon č. 580/1991 Zb.Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky

Čiastka 110/1991
Platnosť od 31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1992

OBSAH

580

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. prosince 1991,

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, se doplňuje takto:

1. V nadpisu nad § 4 se za slovo „některých“ vkládají slova „okresních a“.

2. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

㤠5a

Obchodní rejstřík pro obvod městského soudu v Praze a krajského soudu v Praze vede obvodní soud pro Prahu 1. Obchodní rejstřík pro obvod krajského soudu v Plzni vede okresní soud Plzeň – město a obchodní rejstřík pro obvod krajského soudu v Brně vede okresní soud Brno – venkov.“.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.


Burešová v. r.

Pithart v. r.