Oznámenie č. 387/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva predpis L 8400 „Skratky a kódy“

Čiastka 73/1991
Platnosť od 30.09.1991
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembrom 1991.

387

Federálne ministerstvo dopravy

vydalo po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi (orgánmi) podľa § 67 ods. 1 zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov výnos z 28. augusta 1991 č. 19 066/1991, ktorým sa vydáva predpis L 8400 „Skratky a kódy“.

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembrom 1991.

Do výnosu možno nahliadnuť na Federálnom ministerstve dopravy a na Štátnej leteckej inšpekcii.

Distribúciou výnosu je poverené Riadenie leteckej prevádzky ČSFR, Letecká informačná služba – letisko Praha Ruzyně, PSČ 160 08.