80

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky

z 30. januára 1991

o stredných školách

Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 4 a § 20 ods. 3, § 21 ods. 5, § 26 ods. 4 a § 43 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb. a podľa § 11 ods. 1, § 12 ods. 2, § 13 ods. 2; § 14 ods. 2 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Rozsah platnosti

Vyhláška upravuje sústavu študijných a učebných odborov v stredných školách, zriaďovanie a zrušovanie gymnázií, stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť (ďalej len „stredné školy“), typy stredných odborných škôl, plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, rozsah, podmienky, dĺžku a priebeh štúdia v stredných školách, pravidlá správania žiakov, ich hodnotenie a klasifikáciu, dĺžku a organizáciu štúdia popri zamestnaní, štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov, pomaturitné štúdium a nadstavbové štúdium.

§ 2

Stredné školy

(1) Stredné školy sú gymnáziá, stredné odborné školy a stredné odborné učilištia. Poskytujú výchovu a vzdelávanie v študijných a učebných odboroch uvedených v prílohe tejto vyhlášky.

(2) Ustanovujú sa tieto typy stredných odborných škôl: stredná priemyselná škola, stredná geodetická škola, stredná poľnohospodárska škola, stredná lesnícka škola, stredná záhradnícka škola, stredná vinársko-ovocinárska škola, stredná zdravotnícka škola, obchodná škola, obchodná akadémia, hotelová akadémia, sociálnoprávna akadémia, škola knihovníckych a informačných štúdií, stredná pedagogická škola, pedagogická a sociálna akadémia, pedagogická a kultúrna akadémia, stredná veterinárna škola, stredná škola podnikania, dievčenská odborná škola, škola úžitkového výtvarníctva, konzervatórium, tanečné konzervatórium, stredná umelecká škola a odborná škola.

§ 2a

Sústava študijných odborov a učebných odborov

(1) Sústava študijných odborov a učebných odborov (ďalej len „sústava odborov") na stredných školách sa ustanovuje podľa jednotlivých druhov stredných škôl.1) Sústava odborov určuje nadväznosť študijných odborov a učebných odborov na predchádzajúce študijné odbory a učebné odbory, nadväznosť študijných odborov a učebných odborov na prijímanie na nadstavbové štúdium na stredných školách a najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy.

(2) Sústava odborov sa člení na skupiny študijných odborov alebo skupiny učebných odborov. Skupina študijných odborov alebo skupina učebných odborov obsahuje príbuzné študijné odbory alebo príbuzné učebné odbory. Dĺžka štúdia v jednotlivých študijných odboroch alebo učebných odboroch sa uvádza v prílohe a v učebných plánoch.1a) Študijný odbor alebo učebný odbor možno členiť na zamerania.

(3) Súčasťou sústavy odborov na stredných školách je aj experimentálne overovanie riadenia, organizácie, obsahu a výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu v nových študijných odboroch a učebných odboroch,1b) ktoré sa každý rok zverejňujú.1c)

(4) Sústava odborov je v súlade s Klasifikáciou zamestnaní1d) a v súlade s Klasifikáciou odborov vzdelania.1e)

§ 3

Zriaďovanie a zrušovanie stredných škôl

(1) Stredné školy sa zriaďujú a zrušujú podľa siete ustanovenej Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva),1f) ak ide o stredné zdravotnícke školy, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).2)

(2) Na rozvíjanie mimoriadneho nadania a talentu žiakov môžu zriaďovatelia zriaďovať školy poskytujúce výchovu a vzdelávanie, ktoré sa inak poskytuje od 5. ročníka základnej školy a v strednej škole.

(3) Školské priestory, učebné a ďalšie zariadenia strednej školy sa vybavujú podľa technických a hygienických noriem. Ak škola nemá potrebné učebné a ďalšie zariadenia, riaditeľ školy zabezpečí ich prenájom od iných organizácií.

(4) Riaditeľ strednej školy môže priestory a vybavenie školy prenajať iným organizáciám na činnosti, ktoré nie sú v rozpore so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie.

§ 4

Zriaďovanie a zrušovanie tried

(1) V stredných školách sa zriaďujú triedy denného štúdia s počtom najmenej 17 a najviac 34 žiakov. Riaditeľ školy môže zo závažných dôvodov, po vyjadrení rady školy zvýšiť počet žiakov v triede nad 34, najviac 38 žiakov. Počet žiakov nad 34 nemožno zvýšiť v prijímacom konaní. Triedy sa označujú arabskými číslicami a veľkými písmenami. Triedy gymnázií s dĺžkou štúdia viac ako štyri roky sa môžu označovať tiež tradičnými latinskými názvami a veľkými písmenami. Počty žiakov v triedach športovej školy upravujú osobitné predpisy3). V školách na národnostne zmiešaných územiach môže zriaďovateľ na žiadosť riaditeľa školy výnimočne povoliť aj zriadenie triedy s menším počtom žiakov ako 17, nie však menším ako 12. Do triedy možno zaradiť aj zdravotne postihnutých žiakov, ak ich postihnutie nie je kontraindikáciou na prijatie do príslušného študijného alebo učebného odboru. Za každého zdravotne postihnutého žiaka sa môže znížiť maximálny počet žiakov v triede o troch.

(2) V stredných odborných učilištiach sa zriaďujú triedy denného štúdia pri celkovom počte žiakov v triede podľa odseku 1, spoločné triedy denného štúdia pre niekoľko príbuzných študijných alebo učebných odborov, ak na vyučovanie odlišných odborných predmetov možno zriadiť skupinu aspoň 10 žiakov toho istého študijného alebo učebného odboru. Pri početne málo zastúpených študijných odboroch a učebných odboroch a v odboroch, kde sa nezíska plánovaný počet žiakov, môže zriaďovateľ povoliť zriadenie skupiny s menej ako 10 žiakmi alebo takúto skupinu ponechať pri dodržaní celkového počtu žiakov v triede podľa odseku 1, ak nemožno vyučovanie zabezpečiť iným vhodným spôsobom.

(3) Ak klesne počet žiakov pod 15, v školách na národnostne zmiešaných územiach pod 10 žiakov, trieda sa na konci školského roku zruší.

(4) V štúdiu popri zamestnaní sa zriaďujú triedy s počtom najmenej 15 a najviac 30 študujúcich. Ak klesne počet žiakov pod 10, trieda sa na konci školského roku zruší a študujúci sa preradia do inej triedy štúdia popri zamestnaní alebo do inej strednej školy, prípadne sa im umožní dokončiť štúdium externe; ak počet študujúcich neklesne pod 10, môže sa trieda ponechať po celý čas štúdia. Zriaďovateľ môže v osobitne odôvodnených prípadoch, najmä v posledných ročníkoch, ponechať triedy s najmenej 8 študujúcimi. Zmeny v počte tried sa uskutočňujú k začiatku školského roku.

(5) V stredných odborných učilištiach sa môžu zriaďovať spoločné triedy štúdia popri zamestnaní aj pre 2 – 3 rozdielne študijné alebo učebné odbory, ak na vyučovanie odborných predmetov možno zriadiť 2 – 3 oddelenia s najmenej 8 študujúcimi v každom oddelení, pri dodržaní celkového počtu študujúcich v triede podľa odseku 1. Vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov je spoločné.

(6) Trieda externého štúdia sa môže zriadiť pre najmenej 15 študujúcich.

(7) V strednej škole, kde sú zriadené aspoň dve triedy diaľkového štúdia s aspoň 40 študujúcimi, môže zriadiť riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa konzultačné stredisko.

(8) Na vybraných stredných školách možno zriaďovať špeciálne triedy pre zrakovo, sluchovo a telesne postihnutých žiakov. Prijímanie žiakov, počty žiakov v triede a organizácia výchovnovzdelávacej činnosti sa riadi osobitným predpisom.4)

§ 5

Názvy stredných škôl a stredísk praktického vyučovania

(1) Názov strednej školy sa skladá z označenia druhu alebo typu školy a úradného názvu sídla školy, vrátane názvu ulice a čísla hlavnej budovy. Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky alebo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky môže škole na základe jej žiadosti výnimočne povoliť používanie jej historického názvu. Ak bol strednej škole udelený čestný názov, je súčasťou názvu školy. Názov školy musí byť zhodný s názvom školy uvedeným v sieti škôl.

(2) Stredná škola, ktorá popri triedach s vyučovacím jazykom slovenským má aj triedy s vyučovacím jazykom maďarským alebo ukrajinským, má vo svojom názve druh alebo typ školy uvedený v slovenskom a maďarskom jazyku, alebo v slovenskom a ukrajinskom jazyku.

(3) Ak škola má iba triedy s vyučovacím jazykom maďarským alebo ukrajinským, je v názve uvedený aj vyučovací jazyk školy a druh a typ školy sa uvádza v slovenskom a maďarskom jazyku, alebo v slovenskom a ukrajinskom jazyku. Sídlo školy sa uvádza iba v slovenskom jazyku.

(4) Názov strediska praktického vyučovania sa skladá z označenia strediska a úradného názvu jeho sídla vrátane názvu ulice a čísla hlavnej budovy.

DRUHÁ ČASŤ

RIADENIE A ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA

§ 6

Riaditeľ strednej školy a vedúci strediska praktického vyučovania

(1) Strednú školu riadi riaditeľ školy5). Riaditeľ strednej školy zodpovedá za pedagogickú a odbornú úroveň výchovno-vzdelávacej práce, za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za hospodárenie školy a za plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

(2) Stredisko praktického vyučovania riadi jeho vedúci. Vedúceho strediska praktického vyučovania vymenúva a odvoláva zriaďovateľ5). Vedúci strediska praktického vyučovania zodpovedá za pedagogickú a odbornú úroveň výchovno-vzdelávacej práce a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za hospodárenie strediska a za plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

(3) Riaditeľ strednej školy môže podľa druhu, typu a veľkosti školy po vyjadrení rady školy6) vymenúvať a odvolávať

a) na gymnáziu a v strednej odbornej škole zástupcu (zástupcov) pre výchovu a vzdelávanie a zástupcu pre technicko-ekonomické činnosti; ak vymenuje v strednej odbornej škole dvoch zástupcov pre výchovu a vzdelávanie, jeden z nich je pre všeobecnovzdelávacie predmety a druhý pre odborné predmety;

b) na športovom gymnáziu a v inej strednej škole s triedami s vrcholovou športovou prípravou okrem zástupcov podľa písm. a) aj zástupcu pre športovú prípravu;

c) v strednom odbornom učilišti zástupcu (zástupcov) pre teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania; ak vymenuje dvoch zástupcov pre teoretické vyučovanie, jeden z nich je pre všeobecnovzdelávacie predmety a druhý pre odborné predmety;

d) v strednom odbornom učilišti vedúceho úseku technicko-ekonomických činností alebo ďalšieho zástupcu pre technicko-ekonomické činnosti.

(4) Nepedagogické činnosti na stredných školách môže v prípade, ak riaditeľ strednej školy nevymenuje zástupcu pre technicko-ekonomické činnosti, zabezpečovať technicko-hospodársky pracovník. Tieto nepedagogické činnosti môžu podľa potreby zabezpečovať na základe dohody aj iné právnické alebo fyzické osoby.

(5) Činnosti súvisiace s materiálnou a organizačnou prípravou na demonštračné vyučovanie môže vykonávať asistent.

(6) Riaditeľ strednej školy ustanovuje triednych učiteľov, výchovného poradcu a vedúcich metodických útvarov alebo predmetových komisií.

(7) Riaditeľ strednej školy zriaďuje svoje poradné orgány, ktorými sú pedagogická rada, poradný zbor, metodické útvary, predmetové komisie; môže zriadiť aj ďalšie poradné orgány podľa potrieb a podmienok školy. V stredných odborných učilištiach umeleckoremeselných, školách úžitkového výtvarníctva, stredných umeleckých školách, konzervatóriách a tanečných konzervatóriách (ďalej len „umelecké školy“) zriaďuje aj umeleckú radu.

(8) Riaditeľ strednej školy umožňuje zriadenie a činnosť žiackej rady.

(9) Riaditeľ strednej školy vydáva po prerokovaní s radou školy vnútorný poriadok školy.

Uvoľňovanie žiakov z vyučovania

§ 7

(1) Žiak je povinný dochádzať do strednej školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných a voliteľných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil (ďalej len „povinné predmety“), a nepovinných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil.

(2) Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada rodič alebo iný zákonný zástupca žiaka (ďalej len „zákonný zástupca“) triedneho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy o uvoľnenie z vyučovania; ak je žiak ubytovaný v domove mládeže, upovedomí o tom vychovávateľa.

(3) Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je zákonný zástupca, prípadne vychovávateľ povinný najneskôr do dvoch dní oznámiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi odbornej výchovy dôvod neprítomnosti. Zákonný zástupca žiaka ubytovaného v domove mládeže oznámi dôvod neprítomnosti aj vychovávateľovi. Pri návrate na vyučovanie je neplnoletý žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi odbornej výchovy ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom alebo jeho vychovávateľom. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 5 vyučovacích dní, predloží žiak potvrdenie lekára.

(4) Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa ospravedlňuje rovnako ako neprítomnosť pre chorobu.

(5) Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám, spôsobom uvedeným v odsekoch 2 až 4.

(6) Triedny učiteľ alebo majster odbornej výchovy ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom, vychovávateľom alebo lekárom. Ak sa neprítomnosť žiaka pre chorobu opakuje častejšie, môže triedny učiteľ alebo majster odbornej výchovy vyžadovať potvrdenie lekára aj za kratšie obdobie.

§ 8

(1) Riaditeľ strednej školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára, a ak ide o žiaka so zmenenou pracovnou schopnosťou, na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho, zabezpečenia. Pri uvoľňovaní od vyučovania telesnej výchovy sa postupuje podľa osobitných predpisov.

(2) Žiaka nemožno uvoľniť na celý školský rok alebo jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa. Predmety určuje riaditeľ strednej školy.

(3) Ak to dovoľuje charakter učiva, riaditeľ strednej školy umožní žiačke z dôvodu tehotenstva alebo materstva prípravu a vykonanie skúšok, v určených termínoch, ak je neplnoletá, so súhlasom jej zákonného zástupcu. Žiačka môže dochádzať len na vyučovanie predmetov obsahujúcich činnosti, ktoré jej osobitné predpisy8) nezakazujú.

(4) V osobitných prípadoch, ak to dovoľuje charakter učiva, umožní riaditeľ strednej školy na žiadosť žiaka, ak nie je plnoletý so súhlasom zákonného zástupcu, a po odporúčaní príslušného lekára zdravotne postihnutému alebo dlhodobo chorému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok v určených termínoch.

(5) Riaditeľ strednej školy umožní na žiadosť žiaka, a ak ide o neplnoletého so súhlasom zákonného zástupcu, mimoriadne nadanému a talentovanému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok podľa individuálneho študijného plánu.

(6) Riaditeľ strednej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade a po porovnaní učebných plánov povoliť žiakovi absolvovať časť štúdia na obdobnej škole v zahraničí. Štúdium v zahraničí môže povoliť aj opakovane, ale vždy len po úspešnom ukončení ročníka. V prípade potreby uloží žiakovi povinnosť vykonať rozdielové skúšky najviac z troch predmetov, pričom rozdielová skúška z vyučovacieho jazyka je povinná.

§ 9

Prestup na inú školu a zmena študijného alebo učebného odboru

(1) Prestup na inú strednú školu,9) na ten istý alebo iný študijný alebo učebný odbor povoľuje riaditeľ strednej školy, na ktorú sa žiak hlási. Ak ide o žiaka stredného odborného učilišťa, prestup prerokuje riaditeľ školy s organizáciou, pre ktorú sa žiak pripravuje. Ak v dôsledku prestupu na inú školu má dôjsť k zmene tejto organizácie, prestup žiaka povolí až po dohode s organizáciou, pre ktorú sa žiak má pripravovať.

(2) Zmenu študijného odboru alebo učebného odboru strednej školy9) povoľuje riaditeľ strednej školy spravidla na začiatku školského roku, u žiaka stredného odborného učilišťa po prerokovaní s organizáciou, pre ktorú sa pripravuje. Podmienkou na povolenie zmeny je zdravotná spôsobilosť žiaka na štúdium a spôsobilosť na vykonávanie povolania, na ktoré sa má pripravovať v novozvolenom študijnom alebo učebnom odbore a úspešné vykonanie rozdielovej skúšky. Obsah, rozsah a termín rozdielovej skúšky určí riaditeľ strednej školy.

(3) Zmena študijného odboru alebo učebného odboru a prestup na inú strednú školu sa povoľuje na žiadosť žiaka po vyjadrení zákonného zástupcu.

§ 10

Prerušenie štúdia

(1) Riaditeľ strednej školy môže prerušiť štúdium žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, na jeho žiadosť alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu, a to až na tri roky.10) Po uplynutí času prerušenia štúdia pokračuje žiak v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené. Ak bolo štúdium prerušené po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí času prerušenia štúdia do nasledujúceho ročníka. Ak čas prerušenia štúdia uplynul v priebehu školského roka, riaditeľ strednej školy umožní žiakovi dodatočne vykonať skúšky za príslušné obdobie.

(2) Riaditeľ strednej školy je povinný prerušiť štúdium žiačke pre tehotenstvo a materstvo, ak praktické vyučovanie obsahuje činnosti zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode podľa osobitných predpisov8) alebo ak praktické vyučovanie podľa lekárskeho posudku ohrozuje tehotenstvo žiačky.

(3) Ak pominú dôvody prerušenia štúdia, môže sa na žiadosť žiaka prerušenie štúdia ukončiť aj pred uplynutím určeného času prerušenia.

(4) K prerušeniu štúdia alebo k ukončeniu prerušenia štúdia pred uplynutím určeného času sa k žiadosti neplnoletého žiaka vyjadruje jeho zákonný zástupca.

§ 11

Postup do vyššieho ročníka a opakovanie ročníka

(1) Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel.

(2) Ak žiak v niektorom školskom roku neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, riaditeľ strednej školy môže na jeho žiadosť povoliť opakovať ročník; k žiadosti neplnoletého žiaka sa vyjadruje jeho zákonný zástupca.

§ 12

Zanechanie štúdia

(1) Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi strednej školy; ak je žiak neplnoletý, s vyjadrením jeho zákonného zástupcu.

(2) Žiak prestáva byť žiakom strednej školy dňom nasledujúcim po dni, keď riaditeľovi strednej školy bolo doručené oznámenie o zanechaní štúdia. Ak ide o žiaka stredného odborného učilišťa, informuje riaditeľ stredného odborného učilišťa o zanechaní štúdia organizáciu, pre ktorú sa žiak pripravuje.

(3) Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ strednej školy písomne vyzve žiaka, a ak je neplnoletý, zákonného zástupcu, aby v určenej lehote doložil dôvod svojej (žiakovej) neprítomnosti; súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, ako by štúdium zanechal. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do strednej školy nenastúpi, alebo nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, akoby štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľom strednej školy na ospravedlnenie; týmto dňom prestáva byť žiakom školy.

TRETIA ČASŤ

PRAVIDLÁ HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV

§ 13

Pravidlá správania žiakov

(1) Žiaci majú tieto povinnosti:

a) osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky poskytované strednou školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní,

b) osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaní, plniť pokyny pedagogických zamestnancov, inštruktorov a iných zamestnancov školy a správať sa v škole a mimo nej tak, aby robili česť škole i sebe,

c) chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a v jej okolí,

d) byť v škole vhodne a čisto oblečení a upravení,

e) šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami,

f) dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny vnútorného poriadku školy.

(2) Žiakom je zakázané:

a) fajčiť v priestoroch školy, žiakom denného štúdia aj pri činnostiach organizovaných školou,

b) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,

c) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptylovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní.

§ 14

Výchovné opatrenia

(1) Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

(2) Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ, vychovávateľ, majster odbornej výchovy, vedúci strediska praktického vyučovania, riaditeľ strednej školy alebo zriaďovateľ; môže ich udeliť aj iná organizácia alebo orgán. Pochvala sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.

(3) Žiakom možno podľa závažnosti previnenia uložiť niektoré z týchto opatrení:

a) napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, vychovávateľa, majstra odbornej výchovy, vedúceho strediska praktického vyučovania,

b) pokarhanie od riaditeľa školy,

c) ak splnili povinnú školskú dochádzku, môže im riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade uložiť aj podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia.

(4) Výchovné opatrenia uvedené v odseku 3 sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel príslušný pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil.

(5) V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ strednej školy skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, upustí sa od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ strednej školy žiaka vylúči zo štúdia.

(6) Výchovné opatrenia udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ školy ich zákonným zástupcom. U žiaka stredného odborného učilišťa, riaditeľ informuje o vylúčení žiaka zo štúdia organizáciu, pre ktorú sa žiak pripravuje.

§ 15

Hodnotenie a klasifikácia

(1) Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:

1 – výborný,

2 – chválitebný,

3 – dobrý,

4 – dostatočný,

5 – nedostatočný.

Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v učebných plánoch.

(2) Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

1 – veľmi dobré,

2 – uspokojivé,

3 – menej uspokojivé,

4 – neuspokojivé.

(3) Riaditeľ strednej školy zabezpečuje, aby sa o prospechu a správaní neplnoletého žiaka mohol priebežne informovať jeho zákonný zástupca.

(4) Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje; riaditeľ strednej školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.

(5) Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom strednej školy.

(6) Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch dní odo dňa, odkedy sa dozvedel o jej výsledku, požiadať riaditeľa strednej školy o komisionálne skúšanie; ak je vyučujúcim riaditeľ strednej školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať zriaďovateľa. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu už komisionálne skúšaný. Riaditeľ strednej školy môže nariadiť komisionálne preskúšanie žiaka na vlastný podnet.

§ 16

Celkové hodnotenie

(1) Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v povinných predmetoch, ktoré sa klasifikujú, a klasifikáciu jeho správania; nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch.

(2) Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku sa vyjadruje takto:

a) prospel s vyznamenaním,

b) prospel veľmi dobre,

c) prospel,

d) neprospel.

(3) Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako chválitebný, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je veľmi dobré.

(4) Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako dobrý, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je veľmi dobré.

(5) Žiak prospel, ak nemá nedostatočný prospech ani v jednom povinnom predmete.

(6) Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného predmetu aj po opravnej skúške nedostatočný prospech.

§ 17

Opravné skúšky

(1) Žiak, ktorý má na konci druhého polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch povinných predmetov, môže so súhlasom riaditeľa strednej školy robiť z týchto predmetov opravnú skúšku.

(2) Opravnú skúšku môže robiť aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku.

(3) Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby opravné skúšky

a) podľa odseku 1 boli vykonané najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra a žiakovi, ktorý bol klasifikovaný v termíne uvedenom v § 15 ods. 5 do 15. októbra,

b) podľa odseku 2 boli vykonané najneskôr do klasifikačnej porady za druhý polrok.

(4) Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.

§ 18

Komisionálne skúšky

(1) Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálej skúšky v týchto prípadoch:

a) keď koná rozdielovú skúšku,

b) keď je skúšaný v náhradnom termíne,

c) keď žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka alebo keď sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa strednej školy,

d) keď koná opravné skúšky,

e) pri skúškach v externom štúdiu, v štúdiu podľa individuálneho študijného plánu a pri štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov,

f) keď koná skúšky uvedené v § 8 ods. 3 až 5,

g) v prípade uvoľnenia žiaka od dochádzky na vyučovanie,

h) pri praktických skúškach a skúškach z hlavného odborného predmetu na konci prvého a druhého polroka na umeleckých školách,

(2) Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej 3-členná. Komisia sa skladá z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ strednej školy alebo ním poverený učiteľ alebo majster odbornej výchovy, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ alebo majster odbornej výchovy vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet, a prísediaceho, ktorý má aprobáciu pre ten alebo príbuzný vyučovací predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky; tento výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ORGANIZÁCIA VÝCHOVNOVZDELÁVACEJ ČINNOSTI

§ 19

Vyučovanie na stredných školách

(1) Stredné školy vo svojej výchovnovzdelávacej činnosti zabezpečujú teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania diferencovane, podľa jednotlivých druhov stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov.

(2) Teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie sa uskutočňujú podľa schválených učebných plánov a učebných osnov. Vyučovací predmet môže mať teoretický, praktický alebo kombinovaný charakter a jemu zodpovedajúce formy vyučovania. Teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie môže prebiehať súbežne, striedavo alebo cyklicky.

(3) Riaditeľ strednej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy upravovať počty vyučovacích hodín v jednotlivých predmetoch a ich obsah v rozsahu určenom v učebnom pláne.

(4) Riaditeľ strednej školy môže v súlade s požiadavkami praxe alebo územného celku navrhnúť a so súhlasom ministerstva školstva zaviesť nový študijný alebo učebný odbor (okrem odborov uvedených v prílohe A, B, C, D, E, F), alebo učebné zameranie alebo jednotlivé vyučovacie predmety; ak ide o stredné odborné učilište návrh prerokuje aj s príslušným orgánom.11)

(5) Riaditeľ strednej školy zabezpečí na teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie v súlade s učebným plánom delenie tried na skupiny (na umeleckých školách aj v oddeleniach), pričom počet skupín (oddelení) a počet žiakov v skupine určuje podľa charakteru vyučovaného predmetu a podmienok školy a podľa požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

(6) Praktické vyučovanie sa uskutočňuje v týchto hlavných formách: odborný výcvik, cvičenie, prax (učebná prax, odborná prax a umelecká prax).

(7) Praktické vyučovanie sa uskutočňuje v školách, v školských zariadeniach, v orgánoch, organizáciách, v iných zariadeniach a na pracoviskách praktického vyučovania.

(8) Ak sa praktické vyučovanie žiakov bude uskutočňovať v orgánoch, organizáciách alebo u občanov, riaditeľ školy uzavrie s nimi dohodu, ktorá obsahuje najmä

a) druh činností, ktoré budú žiaci vykonávať pri praktickom vyučovaní,

b) miesto konania praktického vyučovania,

c) časový rozvrh praktického vyučovania, jeho dĺžku a deň jeho začatia,

d) počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na praktickom vyučovaní,

e) pracovné a hygienické podmienky (ubytovacie a stravovacie podmienky, poskytovanie výstroja, náradia a osobných pracovných prostriedkov),

f) spôsob odmeňovania žiakov za produktívnu prácu,

g) opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní,

h) počet majstrov odbornej výchovy a inštruktorov.

(9) Žiakom gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí pri praktickom vyučovaní vykonávajú produktívnu prácu, patrí odmena ako žiakom stredných odborných učilíšť.

(10) Ak niektoré z činností podľa odseku 1 zabezpečuje stredná škola mimo svojho sídla, zriadi riaditeľ strednej školy odlúčené pracovisko ako organizačnú súčasť školy. Odlúčené pracovisko riadi jeho vedúci, ktorého do funkcie vymenúva riaditeľ školy. Odlúčené pracovisko teoretického vyučovania do počtu 7 tried riadi vedúci učiteľ. Odlúčené pracovisko praktického vyučovania do počtu štyroch majstrov odbornej výchovy riadi hlavný majster odbornej výchovy.

§ 20

Povinnosti orgánov, organizácií a občanov pri praktickom vyučovaní

(1) Orgány, organizácie a občania (ďalej len „organizácia“), u ktorých sa uskutočňuje praktické vyučovanie, sú povinné pre praktické vyučovanie utvárať potrebné podmienky, bezplatne poskytovať učebné pomôcky a uhrádzať osobné a vecné náklady spojené s praktickým vyučovaním.

(2) Organizácie uvoľňujú pre praktické vyučovanie osvedčených a odborne vyspelých zamestnancov (ďalej len „inštruktori“).

§ 21

Starostlivosť o žiakov gymnázií a stredných odborných škôl pri praktickom vyučovaní

(1) Pri praktickom vyučovaní organizácia poskytuje, prípadne zabezpečuje žiakom závodné stravovanie za rovnakých podmienok ako svojim zamestnancom.

(2) Žiakom, ktorí sa zúčastňujú na praktickom vyučovaní a praktickej časti maturitnej skúšky mimo sídla školy, uhrádza sa cestovné do miesta konania a späť z prostriedkov školy. Uhrádza sa iba preukázané cestovné za vlak v druhej vozňovej triede alebo za autobus.

§ 22

Odborný výcvik žiakov stredných odborných učilíšť

(1) Odborný výcvik sa uskutočňuje cvičnou a produktívnou prácou spočívajúcou v zhotovovaní výrobkov, výkonom služieb alebo výkonom prác, ktoré majú materiálnu hodnotu.

(2) Odborný výcvik vyučuje majster odbornej výchovy v skupinách. Vyučuje sa na stredných odborných učilištiach, na strediskách praktického vyučovania alebo na prevádzkových pracoviskách organizácií schválených riaditeľom stredného odborného učilišťa alebo vedúcim strediska praktického vyučovania. Na pracoviskách organizácií, prípadne i na pracoviskách stredných odborných učilíšť alebo stredísk praktického vyučovania sa precvičovanie zručností žiakov môže vykonávať pod vedením a dozorom inštruktorov. Pedagogickú činnosť inštruktora riadi a kontroluje majster odbornej výchovy, ktorý vyučuje príslušnú skupinu žiakov. Inštruktor vedie najviac troch žiakov.

(3) Najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy v strednom odbornom učilišti alebo v stredisku praktického vyučovania je uvedený v oddiele A, E a F prílohy. Ak sa odborný výcvik vykonáva na pracoviskách pod vedením a dozorom inštruktorov, môže riaditeľ stredného odborného učilišťa alebo vedúci strediska praktického vyučovania podľa charakteru učebného alebo študijného odboru a rozmiestnenia pracovísk určiť na jedného majstra odbornej výchovy až 40 žiakov.

(4) Ak to určuje učebný plán študijného a učebného odboru, žiaci absolvujú časť odborného výcviku počas letných prázdnin.

§ 23

Cvičenia

Cvičenia sa konajú ako súčasť vyučovacích predmetov alebo ako samostatné vyučovacie predmety, na ktorých si žiaci overujú a prehlbujú teoretické poznatky, nacvičujú a získavajú zručnosti pri technologických, technických, ekonomických, grafických a iných činnostiach, v stredných zdravotníckych školách aj pri poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti.

§ 24

Prax žiakov stredných škôl

(1) Prax žiakov gymnázií a stredných odborných škôl sa uskutočňuje podľa učebných plánov a učebných osnov ako samostatný predmet alebo ako súvislá odborná alebo umelecká prax.

(2) Pri praxi žiaci získavajú základné zručnosti a návyky v odbore svojej prípravy.

(3) Ak to určuje učebný plán študijného odboru, žiaci absolvujú časť praxe počas letných prázdnin.

§ 25

Výchova a starostlivosť o žiakov v čase mimo vyučovania

(1) Výchova v čase mimo vyučovania v stredných školách poskytuje žiakom aktívny oddych a využitie voľného času, rozvíja ich schopnosti, nadanie a záujmy, upevňuje ich zdravie, vedie ich k účasti na spoločenskom živote primerane ich veku, pomáha im pri príprave na vyučovanie a pri voľbe povolania.

(2) K starostlivosti o žiakov v čase mimo vyučovania patrí ubytovanie, stravovanie a utváranie podmienok pre prípravu žiakov na vyučovanie; poskytuje sa žiakom ubytovaným v domovoch mládeže.

(3) Výchovu mimo vyučovania v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania zabezpečujú vychovávatelia a inštruktori telesnej výchovy. Ich počet sa ustanovuje takto:

a) pre 30 žiakov, ktorým sa poskytuje celodenná starostlivosť vrátane ubytovania, ustanoví sa jeden vychovávateľ, pričom počet vychovávateľov v jednom domove mládeže v záujme plynulej práce vo výchove mimo vyučovania nesmie byť nižší ako traja, a to bez ohľadu na počet ubytovaných žiakov; na nočné služby a služby počas dní pracovného pokoja sa môžu určiť pomocní vychovávatelia,

b) inštruktor telesnej výchovy sa ustanovuje pre 100 až 200 žiakov; na každý ďalší začatý počet 200 žiakov môže sa ustanoviť ďalší inštruktor; funkciu inštruktora možno kumulovať s funkciou vychovávateľa, prípadne majstra odbornej výchovy.

§ 26

Vyučovacia hodina a vyučovacia jednotka

(1) Vyučovacia hodina teoretických predmetov, cvičení a praxe trvá 45 minút; ak sa cvičenie alebo prax uskutočňuje v iných ako školských zariadeniach s výnimkou cvičení v zdravotníckych zariadeniach, trvá 60 minút.

(2) Spravidla po tretej vyučovacej hodine je dvadsaťminútová prestávka. Medzi ostatnými vyučovacími hodinami sú desaťminútové prestávky. Ak vyučovanie žiakov tej istej triedy pokračuje aj popoludní, je medzi dopoludňajším a popoludňajším vyučovaním prestávka najmenej 45 minút. V odôvodnených prípadoch môže výnimočne riaditeľ strednej školy zaviesť maximálne dve päťminútové prestávky pri zachovaní jednej dvadsaťminútovej prestávky. Medzi vyučovacími hodinami 2-3 hodinových laboratórnych prác nemusí byť prestávka.

(3) Vyučovacie hodiny cvičení alebo praxe a hlavných odborných predmetov sa podľa povahy a časovej náročnosti vyučovania spájajú v stredných poľnohospodárskych školách až do 6 hodinových celkov, v stredných zdravotníckych školách sa vyučovacie hodiny cvičení z odborných vyučovacích predmetov uskutočňovaných spravidla v zdravotníckych zariadeniach môžu spájať najviac do 7 hodinových celkov. Ak sa cvičenia alebo učebná prax uskutočňujú v školských zariadeniach alebo v prevádzkach organizácií, majú žiaci rovnaké prestávky ako zamestnanci týchto školských zariadení alebo organizácií.

(4) Dopoludňajšie vyučovanie začína najskôr o 7.00 hodine, spravidla však o 8.00 hodine. Popoludňajšie vyučovanie žiakov mladších ako osemnásťročných sa končí spravidla do 18. hodiny, najneskôr do 20. hodiny. Teoretické vyučovanie v stredných odborných učilištiach s dvojsmenným vyučovaním, v štúdiu popri zamestnaní a v kombinovanom štúdiu skončí najneskôr do dvadsiatej hodiny.

(5) Žiak môže mať v jednom dni vrátane nepovinných učebných predmetov (okrem športovej prípravy) najviac osem vyučovacích hodín; bez poludňajšej prestávky môže mať šesť, výnimočne sedem vyučovacích hodín. V diaľkovom štúdiu môže mať študujúci v jednom dni najviac osem konzultačných hodín.

(6) V odbornom výcviku žiakov stredných odborných učilíšť je vyučovacou jednotkou vyučovací deň, ktorý v prvom a druhom ročníku trvá najviac šesť hodín, v treťom ročníku študijných odborov trvá najviac sedem hodín, v posledných ročníkoch študijných odborov a učebných odborov s dĺžkou štúdia najmenej tri roky trvá najviac sedem hodín.

(7) Vyučovacia hodina v odbornom výcviku trvá 60 minút. Vyučovací deň sa začína spravidla o siedmej hodine; u žiakov druhého ročníka môže začať najskôr o šiestej hodine a u žiakov vyšších ročníkov najskôr o piatej hodine. Vyučovací deň sa skončí najneskôr o dvadsiatej hodine, u žiakov tretích a štvrtých ročníkov sa môže skončiť o dvadsiatej druhej hodine. Riaditeľ stredného odborného učilišťa upraví rozvrh vyučovania tak, aby medzi jednotlivými vyučovacími dňami mali žiaci odpočinok aspoň 12 hodín.

(8) Po dvoch hodinách odborného výcviku je najmenej desaťminútová prestávka alebo najneskôr po piatich hodinách tridsaťminútová prestávka. Žiaci, ktorí vykonávajú odborný výcvik v prevádzkach organizácií, vrátane prevádzok organizácií vyčlenených pre stredné odborné učilištia, majú prestávky zhodné s prestávkami zamestnancov organizácie. Dĺžka prestávok sa započítava do vyučovacieho dňa.

(9) Ak sa prax žiakov gymnázií a stredných odborných škôl nekoná v školských dielňach a školských zariadeniach, vyučovacia hodina trvá 60 minút. Žiaci prvého a druhého ročníka môžu mať v jednom dni najviac šesť hodín praxe, žiaci vyšších ročníkov najviac sedem hodín. Dopoludňajšie vyučovanie žiakov 1. a 2. ročníka sa začína najskôr o šiestej hodine, žiakov vyšších ročníkov výnimočne aj skôr ako o šiestej hodine. U žiakov prvého a druhého ročníka sa zaraďuje po dvoch hodinách praxe desaťminútová, po troch hodinách praxe pätnásť až tridsaťminútová prestávka. U žiakov vyšších ročníkov sú prestávky zhodné s prestávkami pre zamestnancov organizácie, kde žiaci konajú odbornú prax. Dĺžka prestávok sa započítava do doby odbornej praxe v príslušnom dni.

(10) Riaditeľ strednej školy a vedúci strediska praktického vyučovania upravujú po dohode s hygienikom podrobnejšiu organizáciu vyučovania vo vnútornom poriadku školy alebo strediska praktického vyučovania.

§ 27

Exkurzie a školské výlety

(1) Exkurzie uvedené v základných pedagogických dokumentoch sú súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v stredných školách.

(2) Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni. Pre žiakov, ktorí sa výletu nezúčastnia, zabezpečí riaditeľ strednej školy náhradné vyučovanie.

§ 28

Vyučovanie dlhodobo chorých žiakov stredných škôl

(1) Žiaci, ktorí v čase plnenia povinnej školskej dochádzky v stredných školách sa liečia dlhšie ako dva mesiace v zdravotníckych zariadeniach, sa zaraďujú do náhradného spôsobu vzdelávania.

(2) Vyučovanie v zdravotníckych zariadeniach sa uskutočňuje vo všeobecnovzdelávacích predmetoch, prípadne aj odborných predmetoch v rozsahu 17 hodín týždenne; zabezpečujú ho učitelia stredných škôl, ktoré sú najbližšie k sídlu zdravotníckeho zariadenia.

PIATA ČASŤ

ŠTÚDIUM POPRI ZAMESTNANÍ, KOMBINOVANÉ ŠTÚDIUM A ŠTÚDIUM JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV

§ 29

Štúdium popri zamestnaní

Štúdium popri zamestnaní na stredných školách sa uskutočňuje v študijných a učebných odboroch uvedených v prílohe tejto vyhlášky; štúdium môžu absolvovať aj občania, ktorí nie sú v pracovnoprávnom alebo obdobnom pomere.

§ 30

Druhy štúdia popri zamestnaní a jeho dĺžka

(1) Štúdium popri zamestnaní v stredných odborných učilištiach sa organizuje v študijných a učebných odboroch uvedených v oddieloch A, D a E prílohy tejto vyhlášky, pričom:

a) pre uchádzačov so vzdelaním, ktoré poskytovala základná škola, a pre uchádzačov so základným vzdelaním je dĺžka štúdia rovnaká ako dĺžka denného štúdia príslušného študijného alebo učebného odboru,

b) pre uchádzačov, ktorí získali stredné odborné vzdelanie alebo stredné vzdelanie, dĺžku štúdia určí riaditeľ stredného odborného učilišťa podľa ich zaradenia do príslušného ročníka študijného alebo učebného odboru. Uchádzači o štúdium v učebných odboroch, ktorí vykonali záverečnú skúšku v inom učebnom alebo študijnom odbore študujú len odborné predmety,

c) pre uchádzačov, ktorí vykonali záverečnú skúšku alebo záverečnú učňovskú skúšku, v učebných odboroch uvedených v oddiele E časti II. prílohy, trvá v príbuznom učebnom odbore uvedenom v oddiele E časti I. prílohy jeden rok,

d) v študijných odboroch podľa oddielu D prílohy určených pre uchádzačov, ktorí vykonali záverečnú skúšku v učebných odboroch uvedených v oddiele E časti I. prílohy, alebo záverečnú učňovskú skúšku v učebných odboroch podľa skorších predpisov, trvá štúdium najmenej dva roky,

e) pre absolventov gymnázií, súčasťou štúdia ktorých je odborná príprava príbuzného zamerania, a pre absolventov stredných odborných škôl príbuzného odboru trvá až jeden rok.

(2) Štúdium popri zamestnaní v gymnáziách a stredných odborných školách v študijných odboroch ukončených maturitnou skúškou sa organizuje v študijných odboroch uvedených v oddiele B a C prílohy a trvá:

a) 4 alebo 5 rokov pre uchádzačov, ktorí získali vzdelanie, ktoré poskytovala základná škola alebo základné vzdelanie,

b) 3 roky alebo 2 roky pre uchádzačov so stredným vzdelaním,

c) najmenej 1 rok pre uchádzačov s úplným stredným vzdelaním získaným v inom študijnom odbore.

(3) Štúdium absolvované v stredných školách sa započítava na účely ďalšieho štúdia popri zamestnaní v stredných školách podľa osobitných predpisov.15)

§ 31

Organizácia štúdia popri zamestnaní a kombinované štúdium

(1) Štúdium popri zamestnaní v stredných školách sa organizuje ako štúdium večerné (smenové), diaľkové, externé alebo striedaním týchto spôsobov štúdia. V stredných školách možno štúdium popri zamestnaní kombinovať s denným štúdiom (kombinované štúdium).

(2) Večerné štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí sa môžu pravidelne niekoľkokrát v týždni zúčastňovať na vyučovaní. Večerné štúdium sa tiež organizuje ako smenové, ak sa vyučovanie koná striedavo v dopoludňajších a popoludňajších hodinách.

(3) Diaľkové štúdium sa organizuje spravidla raz týždenne v rozsahu 6-7 konzultačných hodín.

(4) Externé štúdium je samostatné štúdium podľa študijného plánu, v ktorom sa študujúci podľa pokynov školy samostatne pripravujú na skúšky. Termíny skúšok určí riaditeľ strednej školy. Skúšky sa konajú v súlade s učebným plánom a učebnými osnovami platnými pre večerné alebo diaľkové štúdium, prípadne podľa učebného plánu a učebných osnov denného štúdia v odboroch, v ktorých večerné a diaľkové štúdium nie je zavedené. Ak to vyžaduje charakter vyučovacieho predmetu súčasťou skúšky je aj písomná alebo praktická časť. Externe možno študovať aj v stredných školách, v ktorých nie je zavedené štúdium popri zamestnaní, okrem študijných odborov „veterinárstvo" a „učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo" a študijných odborov skupín „zdravotníctvo" a „umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba. Stredná škola organizuje spravidla štyrikrát do roka konzultácie v dňoch, ktoré určí riaditeľ strednej školy. Dĺžka externého štúdia je určená učebným plánom večerného alebo denného štúdia. Podľa potreby môžu byť súčasťou externého štúdia sústredenia na absolvovanie predmetov praktického vyučovania podľa učebných osnov.

(5) V kombinovanom štúdiu na stredných školách sa strieda denné štúdium so štúdiom popri zamestnaní. Denné štúdium môže trvať v jednom školskom roku najmenej jeden mesiac a najviac päť mesiacov.

§ 32

Štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov

(1) Vedomosti, ktoré žiaci alebo iní občania získali samostatným štúdiom jednotlivých vyučovacích predmetov môžu preukázať vykonaním skúšky. Skúškou preukazujú vedomosti v rozsahu celého vyučovacieho predmetu za všetky ročníky štúdia. Skúšky sa môžu konať zo všetkých vyučovacích predmetov s výnimkou odborných predmetov v študijných odboroch uvedených v § 31 ods. 4. Ak súčasťou vyučovacieho predmetu sú aj cvičenia, koná ich študujúci v predpísanom rozsahu. Štúdiom jednotlivých vyučovacích predmetov sa občania môžu pripraviť aj na vykonanie maturitnej alebo záverečnej skúšky.

(2) Na skúšku sa môže uchádzač prihlásiť kedykoľvek cez školský rok; súčasne preukáže, že získal vzdelanie, ktoré poskytovala základná škola, alebo základné vzdelanie, a oznámi vyučovací predmet, z ktorého chce skúšku vykonať.

(3) Riaditeľ strednej školy písomne oznámi žiadateľovi, najneskôr do troch týždňov po prijatí žiadosti, či môže skúšku z uvedeného vyučovacieho predmetu konať; súčasne mu oznámi termín skúšky, ktorý určí najneskôr do dvoch mesiacov po podaní žiadosti.

(4) Pri skúške uchádzač preukáže svoju totožnosť. Skúška sa koná pred komisiou.

(5) Ak to vyžaduje charakter vyučovacieho predmetu a súčasťou učebných osnov je aj písomná skúška alebo praktická skúška, uchádzač vykoná aj tieto skúšky.

(6) O úspešne vykonanej skúške vydá škola vysvedčenie. Ak skúšaný neprospeje, môže skúšku opakovať najviac dvakrát v termínoch určených riaditeľom strednej školy.

ŠIESTA ČASŤ

NADSTAVBOVÉ A POMATURITNÉ ŠTÚDIUM

§ 33

Organizácia štúdia

(1) Nadstavbové štúdium organizujú stredné školy v študijných odboroch určených pre absolventov, ktorí vykonali záverečnú skúšku alebo záverečnú učňovskú skúšku v učebných odboroch uvedených v časti I oddielu E prílohy a v študijných odboroch uvedených v oddiele C prílohy tejto vyhlášky. Štúdium je spravidla dvojročné a ukončuje sa maturitnou skúškou.

(2) Pomaturitné štúdium sa organizuje ako štúdium

a) zdokonaľovacie alebo inovačné, v ktorom si študujúci zdokonaľujú alebo inovujú vedomosti a zručnosti získané v skôr absolvovanom študijnom odbore na strednej škole; trvá najmenej šesť mesiacov a ukončuje sa záverečnou pomaturitnou skúškou v študijných odboroch uvedených v oddiele A a C prílohy tejto vyhlášky,

b) špecializačné, v ktorom študujúci získavajú špeciálne vedomosti a zručnosti vrátane nových vedecko-technických poznatkov na výkon konkrétnych pracovných činností a pracovných funkcií, ktoré svojou pracovnou náplňou a odborným zameraním zodpovedajú skôr absolvovanému študijnému odboru na strednej škole; štúdium trvá najmenej jeden rok a ukončuje sa absolutóriom v študijných odboroch uvedených v oddiele C prílohy tejto vyhlášky,

c) kvalifikačné, v ktorom študujúci získavajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku; štúdium trvá najmenej jeden rok a ukončuje sa maturitnou skúškou z odborných predmetov v študijných odboroch uvedených v oddiele A a C prílohy alebo záverečnou skúškou v učebných odboroch uvedených v oddiele E prílohy tejto vyhlášky.

d) kvalifikačné, v ktorom študujúci na stredných zdravotníckych školách získavajú vedomosti a zručnosti vrátane nových vedecko-technických poznatkov na výkon odborných pracovných činností a získavajú odbornú spôsobilosť15a) špeciálne zameranú na výkon odborných pracovných činností v zdravotníctve v inom odbore, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku; štúdium trvá najmenej tri roky a ukončuje sa absolutóriom v študijných odboroch uvedených v oddiele C prílohy.

(3) Nadstavbové a pomaturitné štúdium sa organizuje formou štúdia popri zamestnaní alebo ako denné štúdium alebo ako kombinované štúdium.

Štúdium cudzincov na stredných školách

§ 35

(1) Na stredných školách v Slovenskej republike môžu študovať cudzinci, ak preukážu potrebné vedomosti z vyučovacieho jazyka a z ďalších predmetov určených riaditeľom školy; ich zaradením do triedy nemožno prekročiť povolený počet žiakov.

(2) Riaditeľ školy môže vo výnimočnom prípade povoliť dochádzku do školy najviac na jeden rok aj cudzincovi, ktorý nepreukázal potrebné vedomosti z vyučovacieho jazyka.

SIEDMA ČASŤ

UMELECKÉ ŠKOLY

§ 36

Stredné odborné učilište umeleckoremeselné

(1) Na strednom odbornom učilišti umeleckoremeselnom vyučovanie odborných predmetov sa uskutočňuje v skupinách s počtom 2 – 6 žiakov. Oddelenie tvoria skupiny príslušného učebného alebo študijného odboru všetkých ročníkov. Prácu oddelenia organizuje vedúci, ktorého vymenúva riaditeľ z pedagógov príslušného študijného alebo učebného odboru.

(2) Pri celkovom hodnotení

a) žiak prospel s vyznamenaním, ak z hlavného odborného predmetu má výborný prospech a spĺňa ostatné požiadavky podľa § 16,

b) žiak prospel veľmi dobre, ak z hlavného odborného predmetu nemá prospech horší ako chválitebný a spĺňa ostatné požiadavky podľa § 16.

(3) Hlavný odborný predmet určí riaditeľ školy po porade s pedagogickou a umeleckou radou školy.

§ 37

Škola úžitkového výtvarníctva

(1) Na školách úžitkového výtvarníctva sa štvorročné štúdium ukončuje maturitnou skúškou. Dlhšie štúdium ako štvorročné sa ukončuje absolutóriom, žiaci po skončení štvrtého ročníka vykonajú maturitnú skúšku.

(2) Vyučovanie odborných predmetov sa uskutočňuje v skupinách s počtom 5 – 9 žiakov. Prácu v oddeleniach podľa študijných odborov organizuje vedúci oddelenia, ktorého vymenúva riaditeľ školy z pedagógov príslušného študijného odboru.

(3) Pri celkovom hodnotení žiaka na konci prvého a druhého polroka sa postupuje podľa § 16 ods. 2 písm. c), d) a § 36 ods. 2.

§ 38

Konzervatórium

(1) Štúdium na konzervatóriu je spravidla šesťročné a ukončuje sa absolutóriom. Po ukončení štvrtého ročníka vykonajú žiaci maturitnú skúšku.

(2) Konzervatórium pre odbor tanec (ďalej len „tanečné konzervatórium“) sa zriaďuje ako škola s celodennou starostlivosťou, alebo ako internátna škola. Štúdium je osemročné a končí sa absolutóriom. Zároveň s absolutóriom vykoná žiak maturitnú skúšku.

(3) V triede je spravidla 15 – 25 žiakov. Vyučovanie sa uskutočňuje individuálne, v skupinách alebo kolektívne.

(4) Riaditeľ organizuje vyučovanie podľa potrieb umeleckej prípravy a najmä odbornej (umeleckej) a pedagogickej praxe.

(5) Ak sa v priebehu štúdia v tanečnom konzervatóriu ukáže, že žiak nie je schopný plniť požiadavky stanovené učebnými osnovami, možno ho v 1. – 4. ročníku preradiť na základnú školu:

a) na žiadosť jeho zákonného zástupcu,

b) na návrh učiteľa pre nesplnenie požiadaviek odbornej prípravy,

c) na návrh lekára zo zdravotných dôvodov.

(6) Žiaci 1. – 4. ročníka tanečného konzervatória sa hodnotia podľa pravidiel hodnotenia a klasifikácie žiakov základnej školy, ostatní žiaci konzervatória sa hodnotia podľa § 15. Pri celkovom hodnotení žiaka na konci prvého a druhého polroka sa postupuje podľa § 16 ods. 2 písm. c), d) a § 36 ods. 2.

(7) Podkladom pre hodnotenie študijných výsledkov žiakov v hlavných odborných predmetoch sú praktické skúšky (prehrávky, koncerty), ktoré sa konajú pred skúšobnou komisiou vymenovanou riaditeľom školy. Praktické skúšky sa konajú na konci každého polroka v rozsahu určenom učebnými plánmi.

(8) Škola zabezpečuje prezentáciu výsledkov práce žiakov na koncertoch, divadelných a operných predstaveniach.

(9) Žiakom sa poskytujú hudobné nástroje, notový materiál, audiovizuálne nahrávky umeleckých diel, záznamová technika, ďalšia výstroj a potrebný materiál na vyučovanie bezplatne podľa osobitných noriem.

(10) Žiakom tanečného konzervatória sa poskytuje celodenná výchova, ubytovanie a stravovanie. Žiaci z miesta školy bývajú spravidla u rodičov a poskytuje sa im celodenná strava.

(11) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním a ubytovaním žiakov prispievajú rodičia alebo osoby, ktoré majú voči žiakom vyživovaciu povinnosť, podľa osobitných predpisov.16)

§ 39

Spoločné ustanovenia o umeleckých školách

(1) V umeleckých školách sa môže organizovať denné, večerné, diaľkové a kombinované štúdium a na konzervatóriách aj mimoriadne štúdium a rozširujúce štúdium. Externé štúdium sa neorganizuje. Na tanečnom konzervatóriu je štúdium organizované len formou denného štúdia.

(2) Umelecké školy organizujú na výmenu skúseností a na porovnanie výsledkov práce prehliadky a súťaže žiakov.

(3) Opravná skúška sa nepovoľuje z praxe a z hlavného odborného predmetu a na tanečnom konzervatóriu a školách úžitkového výtvarníctva z praktických odborných predmetov. Na odporúčanie pedagogickej rady môže riaditeľ školy vo výnimočných prípadoch povoliť žiakovi opakovať ročník; na tanečnom konzervatóriu môže však opakovanie ročníka povoliť len z vážnych zdravotných dôvodov.

(4) Pedagogickí zamestnanci umeleckých škôl sa prijímajú na základe výberového konania.

(5) Riaditeľ umeleckej školy určuje podľa typu školy vedúcich odborov, vedúcich oddelení a zriaďuje svoje poradné orgány.

Čl. II

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 40

(1) Súčasťou sústavy stredných odborných škôl je do 30. júna 1994 stredná ekonomická škola.

(2) Na stredných školách triedy s počtom žiakov uvedeným v § 4 ods. 1 sa zriaďujú počínajúc prvým ročníkom od 1. 9. 1991.

(3) Na pracoviská praktického vyučovania17) sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky § 3 ods. 7, § 5 ods. 2, § 9 až 18, § 19 ods. 2, 6 až 8, § 20, § 22 ods. 1 a 4, § 26 ods. 6. Ustanovenia tejto vyhlášky v § 7, § 8 ods. 3 a 4, § 22 ods. 2 a 3, § 26 ods. 7 a 8 sa na pracoviská praktického vyučovania vzťahujú primerane.

(4) Ustanovenia tejto vyhlášky vzťahujúce sa na stredné odborné učilištia vzťahujú sa aj na učilištia18) okrem § 1, § 2, § 3 ods. 1 až 6, § 4 ods. 4 až 8, § 5, § 29 až 36.

(5) Študijné odbory uvedené v prílohe tejto vyhlášky platia aj pre žiakov, ktorí boli v školskom roku 1991/92 v prvom ročníku.

§ 40a

Žiakovi strednej školy, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore podľa predpisov platných do 1. októbra 2005, sa poskytne výchova a vzdelávanie v príslušnom študijnom odbore alebo v učebnom odbore podľa predpisov platných do 1. októbra 2005 alebo sa mu umožní zmena študijného odboru alebo učebného odboru podľa § 9 ods. 2.


§ 41

Zrušujú sa:

1. Vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb. a vyhlášky č. 25/1990 Zb.,

2. Úprava Ministerstva školstva SSR č. 11498/1979-212 o organizovaní hudobnej a tanečnej školy a štúdiu na nej, registrovaná v čiastke 19/1979 Zb.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Pišut v. r.


Príloha k vyhláške č. 80/1991 Zb.

ODDIEL A

SÚSTAVA SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH ODBOROV, ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ ŠTUDIJNÝCH ODBOROV V STREDNÝCH ODBORNÝCH UČILIŠTIACH

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
študijný odbor
študijný odbor - zameranie
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelaniaNadväznosť podľa doterajších právnych predpisovNajvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy
KOV1)ISCED2)1. roč.2. až 4. roč.
1234567
22HUTNÍCTVO
2262 4hutník operátor43A3)2262 41212
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2411 4mechanik nastavovač43A3)24114 01 24114 02 24114 031212
2412 4mechanik číslicovo riadených strojov43A3)2412 4128
2413 4mechanik strojov a zariadení43A3)2413 41212
2418 4mechanik požiarnej techniky43A3) 1212
2419 4operátor ekologických zariadení43A3) 1212
2426 4programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení43A3) 1212
26ELEKTROTECHNIKA
2679 4mechanik - mechatronik43A3) 1210
2697 4mechanik elektrotechnik43A3)2670  4 2671  4 2672  4 01 2672 4 02 2672 4 03 2672 4 04 2672 4 05 2672 4 06 2672 4 07 2672 4 08 2672 4 09 2672 4 10 2672 4 111210
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2859 4operátor gumárskej a plastikárskej výroby43A3)2859 41712
2860 4chemik operátor     
2860 4 01chemik operátor - priemyselná chémia43A3)2860 4 011212
2860 4 02chemik operátor - výroba celulózy a papiera43A3)2860 4 021212
2860 4 03chemik operátor - farmaceutická výroba43A3)2860 4 031212
2860 4 04chemik operátor - ochrana a tvorba životného prostredia43A3)2860 4 041212
29POTRAVINÁRSTVO
2960 4operátor potravinárskej výroby43A3)2960 41212
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3137 4operátor odevnej výroby     
3137 4 01operátor odevnej výroby - odevná výroba43A3)3137 4 011212
3137 4 02operátor odevnej výroby - odevné stroje a zariadenia43A3)3137 4 021212
3138 4operátor textilnej výroby     
3138 4 03operátor textilnej výroby - pletiarne43A3)3138 4 031212
3138 4 04operátor textilnej výroby - zošľachťovanie textílií43A3)3138 4 041212
32SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI
3243 4operátor kožiarskej výroby43A3)3243 41210
3244 4operátor kožušníckej výroby43A3)3244 41210
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3341 4operátor drevárskej a nábytkárskej výroby43A3)3341 41212
34POLYGRAFIA, SPRACÚVANIE PAPIERA, FILMU A FOTOGRAFIE
3434 4operátor obalových materiálov43A3) 77
3453 4tlačiar na polygrafických strojoch43A3)3453 477
3471 4reprodukčný grafik43A3)3471 477
36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
3656 4operátor stavebnej výroby43A3)3656 4 01 3656 4 021212
3658 4mechanik stavebnoinštalačných zariadení43A3)3658 4127
37DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
3758 4operátor prevádzky a ekonomiky dopravy43A3) 1212
3759 4komerčný pracovník v doprave43A3) 1212
3774 4mechanik telekomunikácií43A3) 1212
3776 4mechanik lietadiel     
3776 4 01mechanik lietadiel - mechanika43A3) 1212
3776 4 02mechanik lietadiel - avionika43A3) 1212
3778 4technik informačných a telekomunikačných technológií43A3) 1212
3791 4spojový manipulant43A3)3791 41210
3792 4poštový manipulant43A3) 1212
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4556 4operátor lesnej techniky43A3)4556 41510
4557 4podnikanie v poľnohospodárstve43A3) 1212
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6405 4pracovník marketingu43A3) 1212
6441 4kníhkupec43A3)6441 41212
6442 4obchodný pracovník43A3)6442 4 01 6442 4 02 6442 4 03 6442 4 041210
6444 4čašník, servírka43A3)6444 4128
6445 4kuchár43A3)6445 4128
6446 4kozmetik43A3)6446 415104)
85UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
8503 4umeleckoremeselné spracúvanie kovov     
8503 4 01umeleckoremeselné spracúvanie kovov - kováčske a zámočnícke práce43A3)8503 4 0166
8503 4 03umeleckoremeselné spracúvanie kovov - rytecké práce43A3)8503 4 0366
8503 4 04umeleckoremeselné spracúvanie kovov - pasiarske práce43A3)8503 4 0466
8504 4umeleckoremeselné spracúvanie dreva     
8504 4 01umeleckoremeselné spracúvanie dreva - stolárske práce43A3)8504 4 0166
8504 4 02umeleckoremeselné spracúvanie dreva - rezbárske práce43A3)8504 4 0266
8504 4 03umeleckoremeselné spracúvanie dreva - čalúnnické a dekoratérske práce43A3)8504 4 0366
8506 4umeleckoremeselné spracúvanie textilu     
8506 4 02umeleckoremeselné spracúvanie textilu - gobelinárske práce43A3)8506 4 0266
8506 4 03umeleckoremeselné spracúvanie textilu - ručná čipka43A3)8506 4 0366
8506 4 04umeleckoremeselné spracúvanie textilu - ručná výšivka43A3)8506 4 0466
8507 4umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky     
8507 4 01umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky - kameňosochárske práce43A3)8507 4 0166
8507 4 03umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky - štukatérske práce43A3)8507 4 0366
8507 4 04umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky - keramické práce43A3)8507 4 0466
8508 4scénické umeleckoremeselné práce     
8508 4 01scénické umeleckoremeselné práce - parochniarske a maskérske práce43A3)8508 4 0166
8508 4 02scénické umeleckoremeselné práce - maľba dekorácií a interiérov43A3)8508 4 0266
8508 4 03scénické umeleckoremeselné práce - kroje a kostýmy43A3)8508 4 0366
8508 4 04scénické umeleckoremeselné práce - krojová a divadelná obuv43A3)8508 4 0466
8513 4umeleckoremeselné spracúvanie kože43A3) 66

ODDIEL B

ŠTUDIJNÉ ODBORY A ZAMERANIA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV V GYMNÁZIÁCH

Kódštudijný odbor
študijný odbor - zameranie
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelaniaNadväznosť podľa doterajších právnych predpisov
KOV1)ISCED2)
12345
7902 5gymnázium53A7902 5
7902 5 01gymnázium - matematika53A7902 5 01
7902 5 02gymnázium - matematika a fyzika53A7902 5 02
7902 5 05gymnázium - informatika53A
7902 5 10gymnázium - biológia a chémia53A7902 5 10
7902 5 16gymnázium - ekológia a cudzie jazyky53A7902 5 16
7902 5 38gymnázium - programovanie53A7902 5 38
7902 5 70gymnázium - spoločenskovedné53A
7902 5 71gymnázium - kultúrno-výchovná činnosť53A7902 5 71
7902 5 73gymnázium - cudzie jazyky53A7902 5 73
7902 5 74gymnázium - bilingválne štúdium53A7902 5 74
7902 5 76gymnázium - telesná výchova53A7902 5 76
7902 5 78gymnázium - slovenský jazyk a literatúra53A
7902 5 81gymnázium - umelecká výchova53A7902 5 81

ODDIEL C

SÚSTAVA SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH ODBOROV, ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ ŠTUDIJNÝCH ODBOROV V STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
študijný odbor
študijný odbor - zameranie
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelaniaNadväznosť podľa doterajších právnych predpisov
KOV1)ISCED2)
12345
11FYZIKÁLNO-MATEMATICKÉ VEDY
1140 6astronómia5)64A1140 6
21BANÍCTVO A BANÍCKA GEOLÓGIA
2141 6geológia a baníctvo
2141 6 01geológia a baníctvo - inžinierska geológia a hydrogeológia63A3)21416 01
2141 6 02geológia a baníctvo - geochémia životného prostredia63A3)21416 02
2141 6 03geológia a baníctvo - meračstvo a geodézia63A3)21416 03
2141 6 05geológia a baníctvo - dobývanie ložísk63A3)21416 05
2141 6 06geológia a baníctvo - podzemné staviteľstvo63A3)21416 06
2147 6kamenárstvo
2147 6 02kamenárstvo - hrubá a ušľachtilá kamenárska výroba63A3)
2156 7geopropagácia krajiny75B
22HUTNÍCTVO
2234 6zlievačstvo63A3)2234 6 01
2234 6 02
2234 6 03
2235 6hutníctvo63A3)2235 6 01
2235 6 02
2235 6 03
2235 6 04
2235 6 05
2235 6 06
2235 6 07
2235 6 08
2241 6polytechnika63A3)2241 6
2241 7polytechnika75B2241 7
23STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2381 6strojárstvo63A3)2381 6 01
2381 6 02
2381 6 03
2381 6 04
2381 6 05
2381 7strojárstvo
2381 7 01strojárstvo - hydraulické systémy75B2381 7 01
2381 7 02strojárstvo - príprava a riadenie výroby75B2381 7 02
2381 7 08strojárstvo - grafické systémy CAD, CAM75B2381 7 08
2381 7 09strojárstvo - automatizácia v strojárstve75B2381 7 09
2384 6strojárska konštrukcia63A3)2384 6
2387 6mechatronika63A3)2387 6
2388 6základy strojárstva a elektrotechniky63A3)2388 6
26ELEKTROTECHNIKA
2665 7manažment a podnikanie v elektrotechnike75B2665 7
2675 6elektrotechnika63A3)2675 6 01
2675 6 02
2675 6 03
2675 6 04
2675 6 11
2675 6 12
2675 6 13
2675 6 14
2675 6 15
2675 6 16
2675 7elektrotechnika
2675 7 06elektrotechnika - racionalizácia výroby a spotreba energie75B
2675 7 13elektrotechnika - automatizačná technika75B
2695 7počítačové systémy75B
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2720 6chémia silikátov
2720 6 02chémia silikátov - chémia keramiky63A3)2720 6 02
2720 6 04chémia silikátov - chémia skla63A3)2720 6 04
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2840 6biotechnológia a farmakológia63A3)2850 6 02
2850 6 06
2851 6 05
2854 6 01
2841 6technológia ochrany a tvorby životného prostredia63A3)2850 6 07
2850 6 08
2851 6 03
2854 6 02
2849 6kontrolné analytické metódy63A3)2850 6 04
2885 6chemická výroba63A3)2850 6 01
2850 6 03
2850 6 05
2850 6 09
2850 6 10
2850 6 11
2850 6 12
2851 6 01
2851 6 02
2851 6 04
2851 6 06
2853 6
29POTRAVINÁRSTVO
2940 6potravinárstvo
2940 6 01potravinárstvo - výroba cukru a cukroviniek63A3)2940 6 01
2940 6 03potravinárstvo - spracúvanie múky63A3)2940 6 03
2940 6 04potravinárstvo - kvasná technológia63A3)2940 6 04
2940 6 05potravinárstvo - spracúvanie mlieka63A3)2940 6 05
2940 6 06potravinárstvo - spracúvanie mäsa63A3)2940 6 06
2940 6 07potravinárstvo - konzervárstvo63A3)2940 6 07
2940 6 08potravinárstvo - podnikanie v potravinárstve63A3)2940 6 08
2940 6 09potravinárstvo - potravinár kvalitár63A3)2940 6 09
2940 6 10potravinárstvo - syrárstvo a fermentované výrobky63A3)
2940 7potravinárstvo
2940 7 01potravinárstvo - hygiena potravín75B2940 7 01
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3125 6odevníctvo
3125 6 01odevníctvo - technológia odevov63A3)3125 6 01
3126 6textilná technológia
3126 6 01textilná technológia - pradiarstvo63A3)3126 6 01
3126 6 02textilná technológia - tkáčstvo63A3)3126 6 02
3126 6 03textilná technológia - pletiarstvo63A3)3126 6 03
3126 7textilná technológia
3126 7 10textilná technológia - textilný manažment75B3126 7 10
3133 7manažér v odevníctve75B
3135 7komerčný pracovník v odevníctve75B
3155 6grafické systémy v odevníctve63A3)
32SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI
3231 6výroba obuvi a galantérneho tovaru63A3)3231 6 01
3231 6 02
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3336 6drevárstvo a nábytkárstvo
3336 6 01drevárstvo a nábytkárstvo - drevárstvo63A3)3331 6
3336 6 02drevárstvo a nábytkárstvo - nábytkárstvo63A3)3332 6
3336 6 03drevárstvo a nábytkárstvo - čalúnnictvo63A3)
3336 6 04drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve63A3)
3337 6výroba hudobných nástrojov
3337 6 01výroba hudobných nástrojov - technológie výroby hudobných nástrojov63A3)3337 6 01
3383 6spracúvanie dreva63A3)3383 6
3383 7spracúvanie dreva
3383 7 11spracúvanie dreva - manažment a podnikanie v spracúvaní dreva75B
34POLYGRAFIA, SPRACÚVANIE PAPIERA, FILMU A FOTOGRAFIE
3431 6polygrafia
3431 6 01polygrafia - polygrafická technológia63A3)3431 6
3431 6 02polygrafia - grafika tlačovín63A3)3431 6
3432 6obalová technika63A3)3432 6
36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
3650 6staviteľstvo63A3)3650 6 01
3650 6 02
3650 6 03
3650 6 04
3650 6 05
3650 6 06
3650 6 07
3650 6 08
3650 6 09
3650 6 10
3692 6geodézia, kartografia a kataster63A3)3655 6
37DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
3739 6elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách63A3)3740 6 01
3740 6 02
3740 6 03
3740 6 04
3740 6 05
3740 6 06
3740 6 07
3760 6prevádzka a ekonomika dopravy63A3)3760 6 01
3760 6 02
3760 6 03
3760 6 04
3760 6 05
3764 7logistika a manažment v cestnej preprave75B
3765 6technika a prevádzka dopravy63A3)3772 6 01
3772 6 03
3772 6 05
39ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY
3916 6životné prostredie63A3)3916 6
3917 6technické a informatické služby63A3)3917 6
3917 6 01technické a informatické služby - v hutníctve63A3)3917 6 01
3917 6 02technické a informatické služby - v strojárstve63A3)3917 6 02
3917 6 03technické a informatické služby - v elektrotechnike63A3)3917 6 03
3917 6 04technické a informatické služby - v chémii63A3)3917 6 04
3917 6 05technické a informatické služby - v textile a odevníctve63A3)3917 6 05
3917 6 06technické a informatické služby - v stavebníctve63A3)3917 6 06
3917 6 07technické a informatické služby - prevádzka a ekonomika železníc63A3)3917 6 07
3917 6 08technické a informatické služby - mechanizácia a doprava v poľnohospodárstve63A3)3917 6 08
3917 6 09technické a informatické služby - zasielateľstvo63A3)3917 6 09
3917 6 10technické a informatické služby - odevníctvo63A3)3917 6 10
3917 6 11technické a informatické služby - obuvníctvo63A3)3917 6 11
3917 6 12technické a informatické služby - spracúvanie dreva63A3)3917 6 12
3917 6 13technické a informatické služby - geológia a baníctvo63A3)3917 6 13
3917 6 14technické a informatické služby - zdravotnícke služby63A3)
3963 7požiarna ochrana6)75B
3965 6bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci63A3)
42POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4210 6agropodnikanie
4210 6 02agropodnikanie - poľnohospodárske služby63A3)4210 6 02
4210 6 03
4210 6 04agropodnikanie - farmárstvo63A3)4210 6 04
4210 6 01
4210 6 07agropodnikanie - hydinárstvo63A3)4210 6 07
4210 6 08agropodnikanie - poľnohospodársky manažment63A3)4210 6 08
4210 6 09agropodnikanie - záhradnícka výroba63A3)4210 6 09
4210 6 10agropodnikanie - krajinnoekologické meliorácie63A3)4210 6 10
4210 6 06
4210 6 11agropodnikanie - agroturistika63A3)
4210 6 12agropodnikanie - produkcia potravín63A3)
4210 6 13agropodnikanie - alternatívne poľnohospodárstvo63A3)
4210 6 14agropodnikanie - chovateľstvo hospodárskych zvierat63A3)
4210 6 15agropodnikanie - plemenárstvo63A3)
4210 6 16agropodnikanie - pestovateľstvo63A3)
4210 7agropodnikanie
4210 7 02agropodnikanie - hygiena potravín živočíšneho pôvodu75B4210 7 02
4210 7 03agropodnikanie - chov koni75B
4211 6záhradníctvo
4211 6 01záhradníctvo - ovocinárstvo a zeleninárstvo63A3)4211 6 01
4211 6 02záhradníctvo - kvetinárstvo a sadovníctvo63A3)4211 6 02
4211 6 09záhradníctvo - škôlkarstvo63A3)
4211 6 16záhradníctvo - záhradná a krajinárska tvorba5)64A42116 16
4211 6 17záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo63A3)4211 6 07
4211 6 18záhradníctvo - agroturistika63A3)
4211 6 19záhradníctvo - záhradnícky manažment63A3)4211 6 06
4211 6 26záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba63A3)
4211 6 27záhradníctvo - krajinná ekológia63A3)
4211 7záhradníctvo
4211 7 08záhradníctvo - aranžovanie a viazačstvo75B4211 7 08
4211 7 13záhradníctvo - podnikanie a obchod75B42117 13
4215 6rybárstvo63A3)4215 6
4219 6lesníctvo
4219 6 01lesníctvo - lesnícka prevádzka63A3)4219 6 01
4219 6 02lesníctvo - krajinná ekológia63A3)4219 6 02
4220 7lesníctvo a lesnícky manažment75B
4221 7vidiecka turistika75B
4225 7obchod a služby v poľnohospodárstve75B
4227 6vinohradníctvo a ovocinárstvo
4227 6 01vinohradníctvo a ovocinárstvo - prevádzka63A3)4214 6 01
4227 6 02vinohradníctvo a ovocinárstvo - podnikanie63A3)4214 6 02
4227 6 03vinohradníctvo a ovocinárstvo - agroturistika63A3)4214 6 03
4236 6ekonomika pôdohospodárstva63A3)4218 6
4243 6mechanizácia pôdohospodárstva
4243 6 01mechanizácia pôdohospodárstva - mechanizácia poľnohospodárskej výroby63A3)4210 6 05
4243 6 02mechanizácia pôdohospodárstva - opravárstvo63A3)
4243 6 03mechanizácia pôdohospodárstva - technické služby na vidieku63A3)
43VETERINÁRSKE VEDY
4330 6veterinárstvo
4330 6 01veterinárstvo - veterinárno-asanačné služby63A3)
4330 6 02veterinárstvo - hygienická a laboratórna služba63A3)
4330 6 04veterinárstvo - starostlivosť o hospodárske zvieratá63A3)
4330 6 05veterinárstvo - starostlivosť o cudzokrajné zvieratá63A3)
4336 7veterinárne zdravotníctvo a hygiena75B
53ZDRAVOTNÍCTVO
5304 6asistent výživy63A3)5304 6
5308 6zdravotnícky laborant63A3)5308 6
5310 6zubný technik5)64A5310 6
5311 6farmaceutický laborant63A3)5311 6
5312 6očný optik5)64A5312 6
5314 6ortopedický technik5)64A5314 6
5315 6zdravotnícky záchranár5)64A5315 6
5317 7diplomovaný fyzioterapeut75B5317 7
5325 7diplomovaná všeobecná sestra75B5325 7
5328 7diplomovaná dentálna hygienická75B5328 7
5329 7diplomovaný zubný technik75B5329 7
5332 7diplomovaný zdravotnícky záchranár75B
5333 7diplomovaný rádiologický asistent75B5333 7
5335 7diplomovaný optometrista75B5335 7
5345 7diplomovaný medicínsko-technický laborant75B
5356 6zdravotnícky asistent63A3)
5370 6masér63A3)
5371 3sanitár33C5371 3
5376 6masér pre zrakovo hendikepovaných63A3)
62EKONOMICKÉ VEDY
6292 6hospodárska informatika5)64A6292 6
63EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6308 6verejná správa63A3)
6310 7financie75B6310 7
6314 6cestovný ruch5)64A6314 6
6314 7cestovný ruch75B6314 7
6317 6obchodná akadémia63A3)6317 6
6317 6 09obchodná akadémia - malé a stredné podnikanie63A3)
6317 6 74obchodná akadémia - bilingválne štúdium63A3)6317 6 74
6318 7manažment hotelov a cestovných kancelárií
6318 7 01manažment hotelov a cestovných kancelárií - manažment hotelov75B6318 7 01
6318 7 02manažment hotelov a cestovných kancelárií - manažment cestovných kancelárií75B6318 7 02
6318 7 03manažment hotelov a cestovných kancelárií - manažment turistických
informačných kancelárií75B6318 7 03
6323 6hotelová akadémia63A3)6323 6
6326 6efektívny manažment5)64A6326 6
6329 6obchodné a informačné služby
6329 6 01obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy63A3)
6329 6 02obchodné a informačné služby - riadenie podniku63A3)
6332 7daňové služby75B
6334 7trhové služby75B
6335 7medzinárodné podnikanie75B
6338 7manažment a ekonomika priemyselného podniku75B
6341 6škola podnikania63A3)6341 6
6352 6obchod a podnikanie63A3)6352 6
6353 3služby a domáce hospodárenie33C6353 3
6354 6služby a súkromné podnikanie
6354 6 01služby a súkromné podnikanie - hotelierstvo63A3)6354 6 01
6354 6 02služby a súkromné podnikanie - ekonomika a prevádzka odievania63A3)6354 6 02
6354 6 03služby a súkromné podnikanie - ekonomika a prevádzka kozmetiky63A3)6354 6 03
6354 6 04služby a súkromné podnikanie - marketing63A3)6354 6 04
6355 6služby v cestovnom ruchu63A3)6355 6
6357 6ekonomické služby7)63A6357 6
6360 6kozmetika5)64A6360 6
6362 6kozmetička a vizážistka63A3)
68PRÁVNE VEDY
6851 6sociálno-právna činnosť5)64A6851 6
6851 7sociálno-právna činnosť75B6851 7
72PUBLICISTIKA, KNIHOVNÍCTVO A VEDECKÉ INFORMÁCIE
7237 6informačné systémy a služby
7237 6 01informačné systémy a služby - knihovníctvo a vedecké informácie63A3)7237 6 01
7237 6 03informačné systémy a služby - hospodárske informácie63A3)7237 6 03
7237 6 04informačné systémy a služby - verejné knižnice63A3)
75PEDAGOGICKÉ VEDY
7518 7špeciálna pedagogika75B7518 7
76UČITEĽSTVO
7646 6vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť63A3)7646 6
7647 3opatrovatelka33C7647 3
7649 6učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo63A3)7640 6
7641 6
7644 6
7661 6sociálno-výchovný pracovník63A3)
7663 6kultúrno-výchovný pracovník63A3)
82UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
8218 6reštaurovanie textílií63A3)
8218 7reštaurovanie textílií75B
8222 6úžitková maľba63A3)8222 6
8223 6úžitková fotografia63A3)8223 6
8226 6hudobno-dramatické umenie63A3)8226 6
8226 7hudobno-dramatické umenie75B8226 7
8227 6tanec
8227 6 01tanec - klasický tanec63A3)8227 6 01
8227 6 02tanec - ľudový tanec63A3)8227 6 02
8227 7tanec
8227 7 01tanec - klasický tanec75B8227 7 01
8227 7 02tanec - ľudový tanec75B8227 7 02
8228 6spev63A3)8228 6
8228 7spev75B8228 7
8229 6hudba
8229 6 01hudba - skladba63A3)8229 6 01
8229 6 02hudba - dirigovanie63A3)8229 6 02
8229 6 03hudba - hra na klavíri63A3)8229 6 03
8229 6 04hudba - hra na organe63A3)8229 6 04
8229 6 05hudba - hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch63A3)8229 6 05
8229 6 06hudba - hra na husliach, viole, čele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale63A3)8229 6 06
8229 6 07hudba - hra na akordeóne63A3)8229 6 07
8229 6 08hudba - cirkevná hudba63A3)8229 6 08
8229 6 09hudba - hra na ľudových hudobných nástrojoch63A3)8229 6 09
8229 7hudba
8229 7 01hudba - skladba75B8229 7 01
8229 7 02hudba - dirigovanie75B8229 7 02
8229 7 03hudba - hra na klavíri75B8229 7 03
8229 7 04hudba - hra na organe75B8229 7 04
8229 7 05hudba - hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch75B8229 7 05
8229 7 06hudba - hra na husliach, viole, čele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale75B8229 7 06
8229 7 07hudba - hra na akordeóne75B8229 7 07
8229 7 08hudba - cirkevná hudba75B8229 7 08
8229 7 09hudba - hra na ľudových hudobných nástrojoch75B8229 7 09
8230 6scénická technika63A3)8230 6
8231 6tvarovanie priemyselných výrobkov63A3)8231 6
8233 6výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov
8233 6 01výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo63A3)8233 6 01
8233 6 02výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - umelecké zámočníctvo a kováčstvo63A3)8233 6 02
8233 6 03výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - plošné a plastické rytie kovov63A3)8233 6 03
8233 6 04výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - umelecké odlievanie63A3)8233 6 04
8234 6výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu63A3)8234 6
8235 6výtvarné spracúvanie skla
8235 6 02výtvarné spracúvanie skla - brúsenie skla63A3)8235 6 02
8235 6 03výtvarné spracúvanie skla - hutnícke tvarovanie skla63A3)8235 6 03
8235 6 04výtvarné spracúvanie skla - maľovanie a leptanie skla63A3)8235 6 04
8235 6 07výtvarné spracúvanie skla - vzorkárstvo sklenej bižutérie63A3)8235 6 07
8235 6 09výtvarné spracúvanie skla - tvorba drobnej sklenej plastiky63A3)
8235 7výtvarné spracúvanie skla75B
8236 6textilné výtvarníctvo
8236 6 01textilné výtvarníctvo - tkáčska tvorba63A3)8236 6 01
8236 6 02textilné výtvarníctvo - pletiarska tvorba63A3)8236 6 02
8236 6 03textilné výtvarníctvo - tlačiarenská tvorba63A3)8236 6 03
8237 7modelárstvo a návrhárstvo odevov75B
8238 6ručné výtvarné spracúvanie textílií63A3)8238 6
8238 7ručné výtvarné spracúvanie textílií75B
8240 6tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov63A3)8240 6
8244 6modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov63A3)8244 6
8245 6konzervátorstvo a reštaurátorstvo
8245 6 01konzervátorstvo a reštaurátorstvo - drevorezby63A3)8245 6 01
8245 6 02konzervátorstvo a reštaurátorstvo - kovy63A3)8245 6 02
8245 6 05konzervátorstvo a reštaurátorstvo - omietky a štuková výzdoba63A3)8245 6 05
8247 6ladenie klavírov63A3)8247 6
8248 6kameňosochárstvo63A3)8248 6
8249 6tvarovanie dreva a rezbárstvo63A3)8249 6
8260 6propagačné výtvarníctvo63A3)8260 6
8260 7propagačné výtvarníctvo75B
8261 6propagačná grafika63A3)8261 6
8262 6grafická úprava tlačív63A3)8262 6
8264 6konzervátorské a reštaurátorské práce
8264 6 01konzervátorské a reštaurátorské práce - papier, staré tlače a knižné väzby63A3)8264 6 01
8264 6 03konzervátorské a reštaurátorské práce - drevo63A3)8264 6 03
8264 6 05konzervátorské a reštaurátorské práce - kameň, omietky, nástenné maľby,
keramika, porcelán63A3)8264 6 05
8267 6štukatérstvo63A3)
8269 6tvorba nábytku a interiéru63A3)8239 6
8242 6
8270 6scénická kostýmová tvorba63A3)
8273 6scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba63A3)
8278 6maskérska tvorba63A3)
8279 6dizajn a tvarovanie dreva63A3)
8297 6fotografický dizajn63A3)
8298 6odevný dizajn63A3)
92BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY
9210 6bezpečnostná služba
9210 6 01bezpečnostná služba - základná policajná príprava5) 8)64A9210 6 01
9210 6 02bezpečnostná služba - poriadková polícia8) 9)64A9210 6 02
9210 6 03bezpečnostná služba - dopravná polícia8) 9)64A9210 6 03
9210 6 04bezpečnostná služba - ochrana objektov8) 9)64A
9210 6 05bezpečnostná služba - hraničná a cudzinecká polícia8) 9)64A9210 6 05
9210 6 06bezpečnostná služba -justičná a kriminálna polícia8) 9)64A9210 6 06
9210 6 07bezpečnostná služba - služby osobitného určenia8) 9)64A
9210 6 09bezpečnostná služba - ochrana určených osôb8) 9)64A

ODDIEL D

SÚSTAVA SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH ODBOROV, ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ ŠTUDIJNÝCH ODBOROV V STREDNÝCH ODBORNÝCH UČILIŠTIACH PRE ABSOLVENTOV TROJROČNÝCH UČEBNÝCH ODBOROV

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
študijný odbor
študijný odbor - zameranie
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelaniaNadväznosť podľa doterajších právnych predpisov
KOV1)ISCED2)
12345
21BANÍCTVO A BANÍCKA GEOLÓGIA
2153 4baníctvo43A2153 4
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2414 4strojárstvo
2414 4 01strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení43A2414 4 01
2414 4 02strojárstvo - obrábanie materiálov43A2414 4 02
2414 4 03strojárstvo - tvárnenie, odlievanie a úprava kovov43A2414 4 03
2414 4 04strojárstvo - podnikanie a služby43A
2414 4 06strojárstvo - dizajn43A
2415 4plynárenstvo43A2415 4
2417 4prevádzka strojov a zariadení43A2417 4
26ELEKTROTECHNIKA
2675 4elektrotechnika
2675 4 01elektrotechnika - energetika43A2675 4 01
2675 4 02elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení43A2675 4 02
2675 4 03elektrotechnika - elektronické zariadenia43A2675 4 03
2676 4zariadenia oznamovacej techniky43A2676 4
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2731 4keramický priemysel43A2731 4
2733 4sklársky priemysel
2733 4 01sklársky priemysel - výroba skla43A2733 4 01
2733 4 02sklársky priemysel - zošľachťovanie skla43A2733 4 02
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2887 4riadenie chemickotechnologických procesov
2887 4 01riadenie chemickotechnologických procesov - manažér gumárskej
a plastikárskej výroby43A
2890 4chemický a farmaceutický priemysel43A
29POTRAVINÁRSTVO
2959 4potravinársky priemysel43A2959 4
2982 4potravinárska výroba
2982 4 01potravinárska výroba - mäsová a údenárska výroba43A
2982 4 02potravinárska výroba - pekárska a cukrárska výroba43A
2982 4 04potravinárska výroba - mliekárska výroba43A
2982 4 05potravinárska výroba - konzervárska výroba43A
2982 4 06potravinárska výroba - mlynárska a cestovinárska výroba43A
2982 4 07potravinárska výroba - spracovanie cukru a perníka - špeciálne techniky43A
2982 4 08potravinárska výroba - výroba piva, sladu, nealkoholických nápojov a spracovanie
minerálnych vôd43A
2982 4 09potravinárska výroba - liehovarnícka výroba, výroba vína a nealkoholických
nápojov43A
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3125 4odevníctvo43A3125 4
3139 4textilný priemysel
3139 4 01textilný priemysel - prevádzka textilných strojov43A3139 4 01
3139 4 02textilný priemysel - textilná technológia43A3139 4 02
3139 4 03textilný priemysel - zošľachťovanie textílií43A3139 4 03
32SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI
3248 4kožiarstvo43A
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3347 4drevárska a nábytkárska výroba
3347 4 01drevárska a nábytkárska výroba - drevárstvo a nábytkárstvo43A3342 4
3343 4 01
3347 4 02drevárska a nábytkárska výroba - čalúnnictvo43A3343 4 02
34POLYGRAFIA, SPRACÚVANIE PAPIERA, FILMU A FOTOGRAFIE
3454 4polygrafický priemysel43A3454 4
36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
3659 4stavebníctvo
3659 4 01stavebníctvo - výroba stavieb43A3659 4 01
3659 4 02stavebníctvo - technické zariadenie budov43A3659 4 02
3659 4 05stavebníctvo - podnikanie v stavebníctve43A
3660 4vodné hospodárstvo43A3660 4
37DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
3756 4poštová prevádzka43A3756 4
3757 4dopravná prevádzka
3757 4 01dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava43A3757 4 01
3757 4 05dopravná prevádzka - obchodná činnosť železníc43A
3757 4 06dopravná prevádzka - železničná dopravná cesta43A
3757 4 08dopravná prevádzka - vodná doprava43A
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4501 4rastlinná výroba43A4501 4
4502 4živočíšna výroba
4502 4 02živočíšna výroba - rybárstvo43A4502 4 02
4511 4záhradníctvo43A4511 4
4512 4poľnohospodárstvo43A
4521 4lesné hospodárstvo43A4521 4
4526 4mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva43A4526 4
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6403 4podnikanie v remeslách a službách43A
6411 4prevádzka obchodu
6411 4 01prevádzka obchodu - vnútorný obchod43A64114 01
6411 4 02prevádzka obchodu - propagácia43A64114 02
6421 4spoločné stravovanie43A6421 4
6426 4vlasová kozmetika43A6426 4
6443 4obchodník43A
6476 4technicko-ekonomický pracovník43A
85UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
8501 4umeleckoremeselné práce43A8501 4

ODDIEL E

SÚSTAVA SKUPÍN UČEBNÝCH ODBOROV, UČEBNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ UČEBNÝCH ODBOROV V STREDNÝCH ODBORNÝCH UČILIŠTIACH

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
učebný odbor
učebný odbor - zameranie
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelaniaNadväznosť podľa doterajších právnych predpisovKód študijného odboru pre absolventov učebných odborov uvedených v tomto oddiele10)Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy
KOV1)ISCED2)1. roč.2. a 3. roč.
12345678
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2401 2zlievač23C2401 22414 4 03 2414 4 041212
2423 2nástrojár23C2423 22414 4 01 2414 4 02 2414 4 04 2414 4 061212
2431 2operátor v kovoobrábaní a službách23C 2414 4 02 2414 4 041212
2432 2puškár23C 2414 4 01 2414 4 02 2414 4 041212
2433 2obrábač kovov23C2433 2 01 2433 2 02 2433 2 03 2433 2 042414 4 02 2414 4 04 2414 4 061212
2435 2klampiar
2435 2 01klampiar - strojárska výroba23C2435 2 012414 4 01 2414 4 03 2414 4 041212
2435 2 02klampiar - stavebná výroba23C2435 2 022414 4 01 2414 4 03 3659 4 01 3659 4 05121211)
2436 2modelár23C2436 22414 4 02 2414 4 03 2414 4 04 2414 4 06 3347 4 011212
2439 2lakovník23C2439 22414 4 01 6403 41212
2463 2hodinár23C2463 22414 4 01 2414 4 04 2675 4 03127
2464 2strojný mechanik23C2464 2 01 2464 2 02 2464 2 03 2464 2 04 2464 2 05 2464 2 062414 4 01 2414 4 04 2417 41212
2465 2strojník
2465 2 01strojník - vrtné súpravy23C2465 2 012417 41215
2465 2 02strojník - hutnícka druhovýroba kovov23C2465 2 022417 41210
2465 2 05strojník - duté sklo23C2465 2 052417 4 2733 4 011212
2465 2 11strojník - vodohospodárske zariadenia23C2465 2 112417 4 3660 41212
2465 2 14strojník - výroba papiera23C2465 2 142417 4 2890 41212
2466 2mechanik opravár
2466 2 01mechanik opravár - plynárenské zariadenia23C2466 2 012414 4 01 2414 4 04 2415 4 2417 41212
2466 2 02mechanik opravár - stroje a zariadenia23C2466 2 022414 4 01 2414 4 04 2417 4 3454 41212
2466 2 03mechanik opravár - požiarna technika23C2466 2 032414 4 01 2414 4 04 2417 41210
2466 2 04mechanik opravár - lesné stroje a zariadenia23C2466 2 042414 4 01 2414 4 04 2417 4 4526 41210
2466 2 05mechanik opravár - poľnohospodárska technika rastlinnej výroby23C2466 2 052414 4 01 2414 4 04 2417 4 4526 41210
2466 2 06mechanik opravár - poľnohospodárska technika živočíšnej výroby23C2466 2 062414 4 01 2414 4 04 2417 4 4526 41210
2466 2 08mechanik opravár - renovácia poľnohospodárskej techniky a kováčstvo23C2466 2 082414 4 01 2414 4 04 2417 4 4526 41210
2466 2 10mechanik opravár - koľajové vozidlá23C2466 2 102414 4 01 2414 4 04 2417 41212
2466 2 11mechanik opravár - lietadlá23C2466 2 112414 4 01 2414 4 041212
2468 2nastavovač textilných strojov
2468 2 01nastavovač textilných strojov - tkáčovne23C2468 2 013139 4 011212
2468 2 03nastavovač textilných strojov - pletiarne23C2468 2 033139 4 011212
2485 2rytec kovov
2485 2 02rytec kovov - nástroje a znaky23C2485 2 022414 4 01 2414 4 02 2414 4 04127
2487 2autoopravár
2487 2 01autoopravár - mechanik23C2466 2 092414 4 01 2414 4 04 2417 4 2675 4 03 3757 4 011210
2487 2 02autoopravár - elektrikár23C2687 22675 4 03 3757 4 011210
2487 2 03autoopravár - karosár23C 2414 4 01 2414 4 03 2414 4 041212
2487 2 04autoopravár - lakovník23C 2414 4 01 2414 4 041212
26ELEKTROTECHNIKA
2680 2mechanik
2680 2 03mechanik - chladiace zariadenia23C2680 2 032414 4 01 2675 4 021212
2680 2 04mechanik - stroje a zariadenia23C2680 2 042414 4 01 2675 4 021212
2680 2 05mechanik - elektrotechnika23C2680 2 052414 4 01 2675 4 02 2675 6 031212
2680 2 06mechanik - meracie prístroje a zariadenia23C2680 2 062414 4 01 2675 4 02 2675 6 031212
2680 2 07mechanik - administratívna technika23C2680 2 072414 4 01 2675 4 02 2675 6 031212
2683 2elektromechanik
2683 2 01elektromechanik - banské stroje a zariadenia23C2683 2 012153 4 2675 4 01 2675 4 021210
2683 2 02elektromechanik - oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia23C2683 2 022675 4 03 2676 41210
2683 2 03elektromechanik - rozvodné zariadenia23C2683 2 032675 4 01 2675 4 021210
2683 2 04elektromechanik - stroje a zariadenia23C2683 2 042675 4 01 2675 4 021210
2686 2mechanik elektronických zariadení23C2686 22675 4 031210
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2755 2maliar skla a keramiky
2755 2 01maliar skla a keramiky - malba skla23C2755 2 012733 4 021712
2755 2 02maliar skla a keramiky - maľba a dekorácia keramiky23C2755 2 022731 4 6403 41712
2756 2sklár
2756 2 01sklár - duté a lisované sklo23C2756 2 012733 4 011210
2756 2 04sklár - obsluha sklárskych automatov23C 2733 4 011210
2756 2 05sklár - úprava a zošľachťovanie skla23C 2733 4 021210
2759 2výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel
2759 2 03výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel - vianočné ozdoby23C2759 2 036403 477
2783 2brusič skla
2783 2 02brusič skla - vybrusovanie23C2783 2 022733 4 021212
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2866 2gumár plastikár
2866 2 01gumár plastikár - spracúvanie kaučuku23C2866 2 012887 4 01121212)
2866 2 02gumár plastikár - spracúvanie plastov23C2866 2 022887 4 011212
2873 2textilný chemik
2873 2 01textilný chemik - úprava textílií23C2873 2 013139 4 031212
2873 2 02textilný chemik - farbenie textílií23C2873 2 023139 4 031212
2877 2chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby23C2876 22890 41212
2878 2biochemik
2878 2 01biochemik - mliekárska výroba23C2878 2 012959 4 2982 4 041210
2878 2 02biochemik - výroba piva a sladu23C2878 2 022959 4 2982 4 081210
2878 2 03biochemik - liehovarnícka výroba a výroba vína23C2878 2 032959 4 2982 4 091210
2889 2chemik
2889 2 01chemik - chemickotechnologické procesy23C 2890 41212
2889 2 02chemik - farmaceutická výroba23C 2890 41212
2889 2 03chemik - výroba a spracúvanie papiera23C 2890 41212
2889 2 04chemik - spracúvanie kaučuku a plastov23C 2890 41212
2889 2 05chemik - ochrana a tvorba životného prostredia23C 2890 41212
29POTRAVINÁRSTVO
2954 2mäsiar23C 2982 4 01 2982 4 051212
2962 2pekár23C2962 22959 4 2982 4 021210
2963 2mlynár a cestovinár23C 2982 4 061212
2964 2cukrár23C2964 22959 4 2982 4 02 6421 41210
2965 2cukrovinkár pečivár
2965 2 01cukrovinkár pečivár - výroba cukroviniek23C2965 2 012959 4 2982 4 071710
2965 2 02cukrovinkár pečivár - výroba trvanlivého pečiva23C2965 2 022959 4 2982 4 021710
2968 2mäsiar údenár
2968 2 01mäsiar údenár - spracúvanie mäsa a mäsových výrobkov23C2968 2 012959 4 2982 4 01 2982 4 051210
2968 2 02mäsiar údenár - predaj mäsa a mäsových výrobkov23C2968 2 022959 4 2982 4 011210
2978 2cukrár pekár23C 2982 4 021212
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3143 2pradiar
3143 2 01pradiar - spracúvanie textilných vláken23C3143 2 013139 4 021212
3143 2 02pradiar - výroba netkaných textílií23C3143 2 023139 4 021212
3146 2tkáč
3146 2 01tkáč - plošné textílie23C3146 2 013139 4 02 6403 41212
3148 2gubár23C 3139 4 02 6403 41212
3151 2pletiar23C3151 23139 4 02 6403 41212
3152 2krajčír
3152 2 01krajčír - pánske odevy23C3152 2 013125 4 6403 41212
3152 2 02krajčír - dámske odevy23C3152 2 023125 4 6403 41212
3152 2 03krajčír - univerzálne šitie odevov23C3152 2 033125 4 6403 41212
3178 2výroba konfekcie13)23C3178 2nie je určený1712
3185 2krajčírka
3185 2 01krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň23C3185 2 013125 41212
3185 2 03krajčírka - textilné hračky23C3185 2 033125 41215
32SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI
3250 2remenár sedlár23C3250 23248 4 6403 41212
3251 2kožušník
3251 2 02kožušník - šitie a oprava kožušinových výrobkov23C32512 023125 4 6403 41210
3272 2zvrškár23C3272 23248 41212
3274 2obuvník
3274 2 07obuvník - výroba zvrškov a spodkov23C3274 2 01 3274 2 023248 4 6403 41210
3274 2 08obuvník - výroba spodkov23C3274 2 01 3274 2 023248 4 6403 41210
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3355 2stolár23C3355 2 01 3355 2 02 3355 2 03 3355 2 043347 4 01 3659 4 01 3659 4 051212
3356 2spracúvateľ prírodných pletív23C3356 26403 41210
3370 2čalúnnik23C3370 23347 4 021212
34POLYGRAFIA, SPRACÚVANIE PAPIERA, FILMU A FOTOGRAFIE
3473 2polygraf
3473 2 01polygraf - sadzba23C3473 2 013454 477
3473 2 02polygraf - reprodukčná grafika23C3473 2 023454 477
3473 2 03polygraf - polygrafická montáž23C3473 2 033454 477
3473 2 04polygraf - tlač na polygrafických strojoch23C3473 2 043454 477
3473 2 05polygraf - dokončievacie spracúvanie23C3473 2 053454 477
36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
3661 2murár23C3661 23659 4 01 3659 4 051212
3663 2tesár23C3663 23659 4 01 3659 4 051212
3664 2železobetonár23C3664 23659 4 01 3659 4 051212
3665 2štukatér23C3665 23659 4 01 3659 4 05 6403 4127
3668 2montér suchých stavieb23C 3659 4 01 3659 4 051212
3672 2kamenár23C 3659 4 01 3659 4 05 6403 41210
3673 2kachliar23C 3659 4 01 3659 4 051212
3675 2maliar23C3675 2 01 3675 2 023659 4 01 3659 4 05 6403 41210
3676 2izolatér23C3676 23659 4 01 3659 4 05127
3678 2inštalatér23C3678 23659 4 01 3659 4 02 3659 4 05 2414 4 01127
3679 2sklenár23C3679 23659 4 01 3659 4 051210
3680 2podlahár23C3680 23659 4 01 3659 4 05127
3684 2strechár23C 3659 4 01 3659 4 0512711)
3688 2kominár23C3688 23659 4 01 3659 4 05 6403 4121011)
37DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
3762 2železničiar
3762 2 01železničiar - dopravná cesta23C3762 23757 4 061212
3762 2 02železničiar - obchodná činnosť23C3762 23757 4 051212
3763 2manipulant poštovej prevádzky a prepravy23C3763 23756 41210
3766 2lodník23C 3757 4 081212
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4524 2agromechanizátor opravár23C 4526 41212
4529 2pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby23C 4511 41212
4560 2pestovateľ
4560 2 01pestovateľ - chmeliarstvo23C4560 2 014501 41212
4560 2 02pestovateľ - ovocinárstvo a včelárstvo23C4560 2 024501 4 4511 41212
4560 2 03pestovateľ - šľachtenie a semenárstvo23C4560 2 034501 4 4511 41212
4560 2 04pestovateľ - vinohradníctvo23C4560 2 044501 4 4511 4 4512 41212
4561 2poľnohospodár
4561 2 01poľnohospodár - mechanizácia23C4561 2 014526 41210
4561 2 02poľnohospodár - farmárstvo23C4561 2 024501 4 4512 41212
4561 2 03poľnohospodár - služby23C4561 2 03nie je určený1212
4567 2poľnohospodárka pre služby na vidieku23C nie je určený1210
4569 2viazač - aranžér kvetín23C 4511 41212
4571 2záhradník23C4571 24511 41212
4572 2poľnohospodárska výroba13)23C4572 2nie je určený1212
4574 2opravár poľnohospodárskych strojov23C 4526 41212
4575 2mechanizátor lesnej výroby23C4575 24521 41710
4576 2mechanizátor rastlinnej výroby23C4576 24501 4 4512 4 4526 41210
4577 2hydinár23C4577 22959 41212
4578 2rybár23C4578 22982 4 01 4502 4 02127
4580 2chovateľ
4580 2 02chovateľ - chov koni a jazdectvo23C4580 2 024512 4127
4580 2 03chovateľ - chov oviec23C4580 2 034512 41210
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6444 2čašník, servírka23C6490 2 026421 4128
6445 2kuchár23C6490 2 016421 4128
6451 2aranžér23C6451 26411 4 02 6403 4121214)
6452 2fotograf23C6452 26403 4 6411 4 021712
6453 2knihár
6453 2 01knihár - ručná výroba23C6453 2 013454 4127
6453 2 02knihár - priemyselná výroba23C6453 2 023454 41212
6456 2kaderník23C6456 26426 41710
6460 2predavač23C6460 2 01 6460 2 02 6460 2 03 6460 2 04 6460 2 05 6460 2 06 6460 2 07 6460 2 08 6460 2 09 6460 2 10 6460 2 11 6460 2 126411 4 01 6443 41210
6475 2technicko-administratívny pracovník23C 6476 41212
6489 2hostinský, hostinská23C 6421 4128
85UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
8541 2umelecký kováč a zámočník23C8541 28501 4 6403 488
8545 2zlatník a klenotník23C8545 26403 4 8501 41210
8551 2umelecký štukatér23C 8501 4 6403 41210
8555 2umelecký rezbár23C8555 28501 4 6403 488
8557 2umelecký stolár23C8557 28501 4 6403 488
8559 2umelecký čalúnnik a dekoratér23C8559 28501 4 6403 488
8564 2umelecký smaltér23C 8501 41210
8571 2umelecká vyšívačka23C8571 26403 4 8501 488
8572 2umelecká čipkárka23C8572 26403 4 8501 488
8573 2umelecký keramík23C 8501 4 6403 41210
8576 2umelecký parochniar a maskér23C 8501 41210
8582 2umelecký krajčír23C8582 28501 4 6403 488

ODDIEL F

SÚSTAVA SKUPÍN UČEBNÝCH ODBOROV A UČEBNÝCH ODBOROV UČILÍŠŤ S OSOBITNE UPRAVENÝMI UČEBNÝMI PLÁNMI

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
učebný odbor
učebný odbor - zameranie
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelaniaNadväznosť podľa doterajších právnych predpisovNajvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy
KOV1)ISCED2)1. roč.2. roč.
1234567
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2477 0obrábanie kovov02C2477 01212
2478 0strojárska výroba02C2478 01212
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2752 0výroba úžitkového skla02C 77
2782 0sklárska výroba02C2782 077
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2885 0chemická výroba02C2885 01212
29POTRAVINÁRSTVO
2982 0potravinárska výroba02C2982 01212
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3178 0výroba konfekcie02C3178 01712
3179 0textilná výroba02C3179 01212
32SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI
3282 0výroba obuvi02C3282 01212
3283 0výroba koženej galantérie02C3283 01212
3284 0kožušnícka výroba02C3284 01212
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3383 0spracúvanie dreva02C3383 01212
36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
3686 0stavebná výroba02C3686 01212
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4572 0poľnohospodárska výroba02C4572 01212
4579 0lesná výroba02C4579 01712
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6449 0technické služby v autoservise02C6449 01010

Poznámky pod čiarou

1) § 7 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

1a) § 39, 57a a 57b zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

1b) § 14 ods. 6 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1c) Napríklad § 15 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1d) Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 16/2001 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia zamestnaní.

1e) Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 16/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia odborov vzdelania.

1f) § 15 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2) § 45 ods. 1 písm. f) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. § 15 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2a) Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 280/1994 Z. z. o súkromných školách.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 536/1990 Zb. o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl.

2b) § 3 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení neskorších predpisov.

2c) § 4a ods. 1 písm. a) a § 5a ods. 1 písm. b) a písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 78a písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 416/2001 Z. z.

2d) § 6 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

3) Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy SSR č. 65/1988 Zb. o športových školách a stredných odborných učilištiach s triedami s vrcholovou športovou prípravou.

4) Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov.

5) § 5 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) § 4 ods. 1 a 6 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7) Úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 10. júla 1981 č. Z-1053/1981-B/12 o starostlivosti o zdravie pri vykonávaní telesnej výchovy, športu a brannej športovej činnosti (č. 22/1981 Vestníka MZd SSR), registrovaná v čiastke 32/1981 Zb.
§ 37 školského zákona.

8) Úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky zo 16. februára 1976 č. 912/1976-X, ktorou sa vydávajú zoznamy prác a pracovísk zakázaných ženám, ťarchavým ženám, matkám do 9. mesiaca po pôrode a mladistvým (Zvesti MŠ SSR a MK SSR 1976 zošit 3).

9) § 20 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

10) § 5 ods. 4 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 20 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

11) § 11 ods. 2 školského zákona.

12) Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 1. júna 1971 č. V/3-190/71-7208-šm o odmeňovaní pracovníkov počas zaškoľovania, registrovaná v čiastke 13/1971 Zb.

13) Nariadenie vlády ČSSR č. 137/1989 Zb. o závodnom stravovaní.

14) Úprava Ministerstva zdravotníctva SSR z 24. novembra 1977 č. Z-3480/1977-B/3-04 o hygienických požiadavkách na zriaďovanie a prevádzku hromadných ubytovní (č. 37/1977 Vestníka MZd SSR), registrovaná v čiastke 17/1978 Zb.

15) Úprava Ministerstva školstva SSR z 10. mája 1977 č. 4975/1977-II/2 o započítavaní predchádzajúceho štúdia, kurzov a skúšok na účely ďalšieho štúdia popri zamestnaní v školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie, registrovaná v čiastke 15/1977 Zb.

15a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.

16) Úprava MŠ SSR a MZ SSR z 8. 2. 1983 č. 1734/1983-412 o školskom stravovaní v znení úpravy z 29. júla 1985 č. 9051/1985-412 registrovaná v čiastke 13/1983 Zb. a v čiastke 18/1985 Zb.

17) § 10a) školského zákona.

18) § 17a) školského zákona.

1) Klasifikácia odborov vzdelania vydaná podľa § 5 opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 16/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia odborov vzdelania.

2) Medzinárodná norma klasifikácie vzdelania (International Standard Classification of Education, Paris, UNESCO 1997), www.portal.unesco.org.

3) 4A, ak ide o pomaturitné štúdium podľa § 33 ods. 2 písm. c) vyhlášky.

4) Pri práci so zákazníkom najviac 6 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.

5) Iba pomaturitné štúdium podľa § 33 ods. 2 písm. c) vyhlášky.

6) V študijnom odbore možno študovať len v stredných odborných školách požiarnej ochrany v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

7) Iba nadstavbové štúdium.

8) V študijnom odbore možno študovať len v stredných odborných školách Policajného zboru v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

9) Iba zdokonaľovacie pomaturitné štúdium podľa § 33 ods. 2 písm. a) vyhlášky.

10) Študijný odbor podľa oddielu D, ktorý obsahovo nadväzuje na učebný odbor.

11) V 3. ročníku pri práci vo výške najviac 4 žiaci na jedného majstra odbornej výchovy.

12) Pri preberaní učiva o vulkanizácii najviac 6 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.

13) Učebný odbor stredného odborného učilišťa, ktorého štúdium trvá dva roky.

14) Pri aranžérskych prácach v obchodnej prevádzke najviac 10 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.