Vyhláška č. 75/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní ročných odmien riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií

Čiastka 16/1991
Platnosť od 01.03.1991 do30.04.1992
Účinnosť od 01.03.1991 do30.04.1992
Zrušený 143/1992 Zb.

75

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 11. februára 1991

o poskytovaní ročných odmien riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 123 ods. 2 písm. b) bodu 2 a 3 Zákonníka práce v znení zákona č. 3/1991 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje poskytovanie ročných odmien a osobného ohodnotenia riaditeľom a im na roveň postaveným vedúcim pracovníkom (ďalej len „riaditeľ“) rozpočtových1) a príspevkových organizácií,2) ktoré sú riadené federálnymi ústrednými orgánmi.

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na riaditeľov federálnych ústredných orgánov štátnej správy a ďalších federálne riadených organizácií, pri ktorých sa poskytovanie odmien spravuje osobitným predpisom.3)

§ 2

(1) Riaditeľovi rozpočtovej a príspevkovej organizácie prislúcha ročná odmena vo výške a za podmienok písomne určených zriaďovateľom. Pri určení výšky odmeny riaditeľovi príspevkovej organizácie vychádza zriaďovateľ predovšetkým z hospodárskeho výsledku príspevkovej organizácie určeného vo finančnom vzťahu k rozpočtu zriaďovateľa.

(2) Výšku ročnej odmeny môže zriaďovateľ určiť až do 50 % celkovej sumy tarifných miezd vyplatených riaditeľovi v príslušnom kalendárnom roku; riaditeľovi príspevkovej organizácie možno v závislosti od zlepšenia hospodárskeho výsledku príspevkovej organizácie zvýšiť výšku ročnej odmeny aj na túto hranicu. Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie sa hodnotí proti hospodárskemu výsledku určenému vo finančnom vzťahu k rozpočtu zriaďovateľa.

(3) Na ročnú odmenu možno riaditeľovi v priebehu roka poskytovať preddavky.

(4) Zriaďovateľ hodnotí plnenie ustanovených podmienok a v závislosti od plnenia týchto podmienok určí výšku odmeny; s výsledkom hodnotenia a výškou ročnej odmeny riaditeľa písomne oboznámi.

§ 3

(1) Touto vyhláškou nie sú dotknuté ustanovenia upravujúce nároky riaditeľov na poskytovanie zložiek mzdy, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov.4)

(2) Popri ročnej odmene môže zriaďovateľ poskytovať riaditeľovi odmeny a osobné ohodnotenie podľa osobitných predpisov.5)


§ 4

Zrušuje sa úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí zo 4. 11. 1985 č. 513-21195-5131, 311085 o poskytovaní ročných odmien vedúcim pracovníkom štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií (reg. v čiastke 33/1985 Zb.).

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Miller v.r.

Poznámky pod čiarou

1) § 60 Hospodárskeho zákonníka v znení zákona č. 103/1990 Zb.

2) § 62 písm. a) Hospodárskeho zákonníka v znení zákona č. 103/1990 Zb.

3) Napr. smernice Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 20. 1. 1976 č. II/5-39/76-7313 o poskytovaní odmien pracovníkom orgánov štátnej správy a niektorých ďalších rozpočtových organizácii (reg. v čiastke 5/1976 Zb.).

4) Napr. výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a Federálneho ministerstva financií z 30. 1. 1987 č. 514-29340-5119, 251186 o vernostných stabilizačných odmenách pracovníkov vo vybraných okresoch a miestach Severočeského, Západočeského a Juhočeského kraja (reg. v čiastke 6/1987 Zb.) v znení neskorších predpisov.

5) Napr. vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 159/1970 Zb. o poskytovaní odmien pri významných pracovných a životných výročiach v znení neskorších predpisov.
Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 30. decembra 1987 č. 51-37608-5116 o posilnení právomoci a zodpovednosti podnikov za uplatňovanie mzdových foriem (reg. v čiastke 1/1988 Zb.).