Vyhláška č. 457/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 8/1991 Zb., vyhlášky č. 346/1991 Zb. a vyhlášky č. 375/1991 Zb.

Čiastka 88/1991
Platnosť od 08.11.1991 do31.12.1991
Účinnosť od 08.11.1991 do31.12.1991
Zrušený 560/1991 Zb.

457

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 31. októbra 1991,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 8/1991 Zb., vyhlášky č. 346/1991 Zb. a vyhlášky č. 375/1991 Zb.

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 8/1991 Zb., vyhlášky č. 346/1991 Zb. a vyhlášky č. 375/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

Príloha 1 vyhlášky č. 266/1990 Zb. v znení vyhlášky č. 8/1991 Zb., vyhlášky č. 346/1991 Zb. a vyhlášky č. 375/1991 Zb. sa za poslednou položkou dopĺňa týmto textom:

„1701 Repný a trstinový cukor 40 tis. ton.“.


Čl. II

Ustanovenie § 1 sa nevzťahuje na tovar uvedený v čl. I tejto vyhlášky, pokiaľ prekročí štátne hranice Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky najneskôr 18. novembra 1991 a je predmetom zmluvy medzi česko-slovenskou osobou a zahraničným dodávateľom uzavretej najneskôr 7. novembra 1991 a česko-slovenská osoba najneskôr 24. novembra 1991 doručí Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu písomné oznámenie o množstve dovážaného tovaru a jeho druhu včítane čísla colného sadzobníka. Splnenie tejto povinnosti je povinná colnici preukázať písomným potvrdením Federálneho ministerstva zahraničného obchodu; bez tohto preukazu colnica tovar neprepustí do voľného obehu.1)

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 8. novembrom 1991.


Minister:

Ing. Bakšay v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 44/1974 Zb. colný zákon v znení neskorších predpisov.