Zákon č. 93/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave

Čiastka 20/1991
Platnosť od 22.03.1991
Účinnosť od 01.04.1991

OBSAH

93

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 13. februára 1991

o zmene názvu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Názov „Slovenská vysoká škola technická v Bratislave“ sa mení a znie „Slovenská technická univerzita v Bratislave“.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1991.


F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.