Opatrenie č. p1/c58/1991 Zb.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určili sídla a obvody pôsobnosti daňových úradov v Slovenskej republike

Čiastka 58/1991
Platnosť od 09.08.1991
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 316/1991 Zb., t. j. 1. 9.1991.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky


v súvislosti s vydaním vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti daňových orgánov, zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo 2319/1990-sekr., ktorým sa určili sídla a obvody pôsobnosti daňových úradov v Slovenskej republike.


Opatrenie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 316/1991 Zb., ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti daňových orgánov.