Zákon č. 227/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1949 Zb. branný zákon v znení neskorších predpisov

Čiastka 45/1991
Platnosť od 24.06.1991 do31.12.1997
Účinnosť od 24.06.1991 do31.12.1997
Zrušený 351/1997 Z. z.

OBSAH

227

ZÁKON

z 15. mája 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1949 Zb. branný zákon v znení neskorších predpisov

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 92/1949 Zb. branný zákon v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 309/1990 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa dopĺňa odsek 4, ktorý včítane odkazu znie:

(4) Vojaci v činnej službe sa smú so súhlasom vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky použiť aj pri strážení objektov osobitného významu a na ochranu štátnych hraníc. Vojaci pri strážení majú práva a povinnosti ako príslušníci Zboru národnej bezpečnosti.1) Podrobnosti ustanoví vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky nariadením.

1) Zákon č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 9 ods. 3 sa doterajší odkaz 1) označuje ako odkaz 2) .

3. V § 15 ods. 3 v štvrtej vete sa slová „niet opravného prostriedku“ nahrádzajú slovami „sa môže branec odvolať“; za štvrtú vetu sa vkladá nová veta, ktorá znie: „Odvolanie proti odvodnému rozhodnutiu je možné iba na základe nových skutočností, ktoré v čase odvodného konania neboli známe; podanie odvolania nemá odkladný účinok.“.

4. V § 15 ods. 4 sa slovo „krajské“ nahrádza slovom „vyššie3) “.

5. V § 15 ods. 4 odkaz 3) znie:

3) Komisia pri územnom vojenskom správnom orgáne druhého stupňa.“.

6. V § 18 ods. 1 sa slovo „krajská“ nahrádza slovom „vyššia“.

7. V § 18 ods. 4 sa slovo „krajskej“ nahrádza slovom „vyššej“.

8. § 19 ods. 1 znie:

(1) Brancovi sa pri použití verejných dopravných prostriedkov uhrádzajú výdavky vynaložené na cestu z miesta trvalého alebo prechodného bydliska na zápis, odvod a späť.“.

9. V § 22 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „podľa právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu“.

10. V § 25 sa za odsek 1 zaraďuje nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Vojaci z povolania zotrvávajú vo vojenskej činnej službe do splnenia prevzatého záväzku, ktorý je najmenej 10 rokov.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako 3 a 4; v novooznačenom odseku 3 sa za slová „Vojaci z povolania“ vkladajú slová „po splnení prevzatého záväzku so svojím súhlasom“.

11. § 30 ods. 3 znie:

(3) O žiadostiach za určenie na náhradnú službu rozhoduje náčelník okresnej vojenskej správy. Konanie o žiadostiach upraví vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky nariadením.“.

12. V § 30 ods. 4 sa v prvej vete slovo „komisia“ nahrádza slovami „náčelník okresnej vojenskej správy“.

13. V § 33 ods. 2 sa vypúšťa odkaz 2).

14. § 34 ods. 1 prvá veta znie: „Odvedencom, ktorí sa pripravujú na určité povolania, možno na ich žiadosť povoliť odklad základnej (náhradnej) služby, a to najdlhšie do určeného nástupného dňa v roku, v ktorom dovŕšia 25 rokov, a ak ide o študujúcich vysokých škôl, do ukončenia štúdia, najdlhšie však do 30 rokov.“.

15. V § 34 ods. 1 sa v druhej vete číslovka „22“ nahrádza číslovkou „25“.

16. V § 37 ods. 3 sa pripája tretia veta, ktorá znie: „Výšku náhrady za nesplnenie záväzku na ďalšiu službu ustanoví Federálne ministerstvo obrany a Federálne ministerstvo vnútra po dohode s Federálnym ministerstvom financií.“.

17. § 39 ods. 1, 2 a 3 znejú:

(1) Vojaci, slobodníci a poddôstojníci v zálohe sú povinní vojenskými cvičeniami v úhrnnom čase 12 týždňov; vojaci v zálohe, ktorí konali základnú (náhradnú) službu kratšiu ako tri štvrtiny tejto služby (§ 27 ods. 2 a 3, § 28 ods. 3), sú povinní vojenskými cvičeniami v úhrnnom čase 16 týždňov.

(2) Generáli, dôstojníci a práporčíci v zálohe sú povinní vojenskými cvičeniami v úhrnnom čase 16 týždňov; do neho sa započítavajú vojenské cvičenia, ktoré vykonali ako príslušníci mužstva alebo poddôstojníci.

(3) Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ustanoví nariadením počet vojenských cvičení, pričom určí za akých podmienok môže Federálne ministerstvo obrany ustanoviť dĺžku a dobu konania jednotlivých vojenských cvičení a odpustiť konanie vojenského cvičenia alebo jeho časti a ustanoviť, v ktorých prípadoch možno vykonanú mimoriadnu alebo zvláštnu službu započítať ako vojenské cvičenie.“.

18. V § 39 sa vypúšťa odsek 7 a odsek 8 sa označuje ako odsek 7.

19. V § 51 sa vypúšťa odsek 2; zároveň sa zrušuje číslovanie odseku 1.

20. V § 52 ods. 4 prvá veta znie: „Osoby, ktoré porušia odvodnú povinnosť alebo narušia priebeh odvodného konania, neuposlúchnu povolanie vydané na základe branného zákona orgánom vojenskej správy, úmyselne zničia, poškodia alebo zneužijú preukaz vydaný brancovi alebo vojakovi alebo preukaz o neschopnosti na vojenskú činnú službu, sa dopúšťajú priestupku, za ktorý možno uložiť pokutu do 3000 Kčs.“.

21. § 76 ods. 1 včítane odkazov 4) a 5) znie:

(1) Pokiaľ tento zákon alebo predpisy vydané podľa neho neustanovujú inak, sú na vydávanie rozhodnutí a opatrení podľa tohto zákona príslušné v prvom stupni okresné (a im na roveň postavené) vojenské správy a príslušné územné orgány štátnej správy, v druhom stupni veliteľstvá vojenských okruhov4) a príslušné územné orgány štátnej správy.5) Sídla územných vojenských správnych orgánov a obvody ich pôsobnosti ustanoví Federálne ministerstvo obrany. Príslušnosť vojenských útvarov vo veciach vojakov v činnej službe upraví Federálne ministerstvo obrany a Federálne ministerstvo vnútra služobnými predpismi.

4) Územné vojenské správne orgány s obvodom pôsobnosti na území príslušnej republiky.

5) Napr. zákon ČNR č. 425/1990 Zb. o okresných úradoch, úprave ich pôsobnosti a o niektorých ďalších opatreniach s tým súvisiacich, zákon SNR č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.“.

Doterajší odkaz 3) sa vypúšťa.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.