Vyhláška č. 107/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami

Čiastka 23/1991
Platnosť od 27.03.1991
Účinnosť od 01.04.1991

107

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 8. marca 1991,

ktorou sa vykonáva zákon č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami

Federálne ministerstvo financií na základe § 4 a § 2 ods. 3 zákona č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami ustanovuje:


Úvodné ustanovenia

§ 1

Prepočet devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov (ďalej len „prepočet“) v súvislosti so zmenou kurzov česko-slovenskej koruny k 28. decembru 1990 vykonajú organizácie uvedené v prílohe 1.

§ 2

Prepočet sa týka iba zahraničných pohľadávok a záväzkov evidovaných na účtoch účtovej skupiny 23.

Spôsob prepočtu a zistenie rozdielov z prepočtu

§ 3

(1) Základom prepočtu k 28. decembru 1990 sú pohľadávky a záväzky podľa § 2 evidované v organizácii k 31. decembru 1990.

(2) Prepočet sa vykoná tak, že hodnota pohľadávok a záväzkov v cudzích menách uvedených v odseku 1 sa vynásobí kurzom čs. koruny podľa kurzového lístku Štátnej banky česko-slovenskej platného k 31. decembru 1990.

(3) Na účely zistenia rozdielov z prepočtu k 28. decembru 1990 sa pohľadávky a záväzky podľa odseku 1 rozdelia do dvoch skupín na:

a) pohľadávky a záväzky, ktoré vznikli pri kurzoch čs. koruny platných do 14. októbra 1990 včítane, a

b) pohľadávky a záväzky, ktoré vznikli pri kurzoch čs. koruny platných od 15. októbra 1990 včítane.

(4) Rozdiely z prepočtu pri skupine pohľadávok podľa odseku 3 písm. a) sa zistia tak, že od hodnoty týchto pohľadávok v Kčs vypočítanej z hodnôt v cudzích menách vynásobených kurzom Kčs platným k 31. decembru 1990 sa odpočíta hodnota týchto pohľadávok v cudzích menách vynásobená kurzom Kčs platným k 15. októbru 1990.

(5) Rozdiely z prepočtu pri skupine pohľadávok a záväzkov podľa odseku 3 písm. b) sa zistia tak, že od hodnoty týchto pohľadávok a záväzkov v Kčs vypočítanej z hodnôt v cudzích menách vynásobených kurzom Kčs platným k 31. decembru 1990 sa odpočíta pôvodná korunová hodnota týchto pohľadávok a záväzkov.

(6) Saldo rozdielov z prepočtu podľa odsekov 4 a 5 organizácie prevedú k 31. decembru 1990 na samostatný analytický účet rozdielov z precenenia devízových aktív a pasív a súvzťažne na samostatný analytický účet v rámci účtovej skupiny 23.

(7) Saldo rozdielov z prepočtu organizácie upravia (zvýšia alebo znížia) o časť kurzových rozdielov, ktoré vznikli v dôsledku zmeny kurzu Kčs k 28. decembru 1990, pri pohľadávkach a záväzkoch, ktoré boli finančne vyrovnané v dobe od 28. decembra 1990 do konca roka 1990. Zvýšenie alebo zníženie salda rozdielov z prepočtu sa premietne do rizikového fondu organizácií alebo ich hospodárskeho výsledku podľa spôsobu účtovania kurzových rozdielov pri inkase a platbách.

Vyrovnanie rozdielov z prepočtu

§ 4

(1) Rozdiely z prepočtu k 28. decembru 1990 organizácie oznámia do 10. februára 1991 Federálnemu ministerstvu financií vo forme hlásenia podľa vzoru v prílohe 2.

(2) Federálne ministerstvo financií po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu ustanoví do 31. marca 1991 každej organizácii, ktorá vykonala prepočet individuálne časové lehoty pre odvod ziskového salda rozdielov z prepočtu alebo pre dotáciu stratového salda rozdielov z prepočtu. Finančné vyrovnanie rozdielov z prepočtu k 28. decembru 1990 sa uzavrie najneskôr do konca roka 1994.

§ 5

(1) Organizácie po dôjdení rozhodnutia Federálneho ministerstva financií o časových lehotách pre vyrovnanie rozdielov z prepočtu podľa § 4 ods. 2 postupujú takto:

a) prevedú ziskové saldo rozdielov z prepočtu do záväzkov voči štátnemu rozpočtu;

b) prevedú stratové saldo rozdielov z prepočtu vo výške určenej rozhodnutím Federálneho ministerstva financií do pohľadávok voči štátnemu rozpočtu.

(2) Ziskové saldo odvedú organizácie v určených sumách a lehotách podľa § 4 ods. 2 do štátneho rozpočtu na účet Federálneho ministerstva financií č. 1767-7927-001 v Štátnej banke česko-slovenskej, odbor 254.

§ 6

(1) Ak celkový objem ziskových sáld rozdielov z prepočtu nebude stačiť na krytie celkového objemu stratových sáld rozdielov z prepočtu, a to ani pri prípadnom použití iných finančných zdrojov, Federálne ministerstvo financií zníži dotácie rovnakým percentom všetkým organizáciám so stratovým saldom rozdielov z prepočtu.

(2) Rozdiel medzi priznanou dotáciou podľa odseku 1 a stratovým saldom rozdielov z prepočtu prevedú organizácie najneskôr do 31. decembra 1993 do svojich nákladov.

(3) Nevyrovnané stratové saldo rozdielov z prepočtu v závislosti od ustanovenia § 4 ods. 2 prevedú organizácie najneskôr do 31. decembra 1994 do svojich nákladov.


Záverečné ustanovenia

§ 7

Dodatočne zistené rozdiely z prepočtu k 28. decembru 1990, najneskôr však zistené do 31. decembra 1994, organizácie vyrovnajú takto: – ziskové rozdiely odvedú do štátneho rozpočtu federácie na osobitný účet Federálneho ministerstva financií podľa § 5, – stratové rozdiely prevedú do svojich nákladov.

§ 8

Pokiaľ organizácia preúčtovala rozdiel z devalvácie čs. koruny na tuzemského odberateľa, prípadne dodávateľa vylúči sa príslušná pohľadávka alebo záväzok z prepočtu k 28. decembru 1990.

§ 9

Výnimky z tejto vyhlášky povoľuje Federálne ministerstvo financií po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu.

§ 10

Účtovné pokyny k tomuto prepočtu sú uvedené v prílohe 3.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1991.


Minister:

Ing. Klaus CSc. v. r.


Príloha 1

ZOZNAM

organizácií, ktoré vykonajú prepočet k 28. decembru 1990

Artia a. s. – Praha

Centrotex a. s. – Praha

Čs. keramika a. s. – Praha

Drevounia a. s. – Bratislava

Exico a. s. – Praha

Ferromet a. s. – Praha

Chemapol a. s. – Praha

Investa a. s. – Praha

Jablonex a. s. – Jablonec nad Nisou

Kerametal a. s. – Bratislava

Koospol a. s. – Praha

Kovo PZO – Praha

Ligna a. s. – Praha

Merkuria PZO – Praha

Metalimex a. s. – Praha

Motokov a. s. – Praha

Omnia a. s. – Bratislava

Omnipol a. s. – Praha

Petrimex a. s. – Bratislava

Pragoexport a. s. – Praha

Pragoinvest a. s. – Praha

Skloexport a. s. – Liberec

Slovart a. s. – Bratislava

Strojexport a. s. – Praha

Strojimport a. s. – Praha

Technoexport a. s. – Praha

Technopol a. s. – Bratislava

Transakta PZO – Praha

Art Centrum a. s. – Praha

Interal a. s. – Praha

Intersim a. s. Praha

Media, združenie – Praha

Mercanta a. s. – Praha

Phoenix a. s. – Praha

Pragent a. s. – Praha

Rephachem a. s. – Praha

Unifrux a. s. – Praha

Zenit – Praha

Tradex, združenie pre zahr. zastúpenie – Praha

Incheba a. s. – Bratislava

Škodaexport a. s. – Praha

Intersigma a. s. – Praha

Tesla Rožnov š. p. – Rožnov

Vítkovice a. s. – Ostrava

Efektim a. s. – Praha

Martimex a. s. – Martin

Chirana Export-Import k. ú. o. – Piešťany

Zväz výrobcov a dodávateľov strojárskej techniky, záujmové združenie – Praha

ZSE š. p. kombinát v likvidácii – Praha

BVV PZO – Brno

Čechofracht a. s. – Praha

Čs. námorná plavba, m. a. s. – Praha

Čs. obchodná a priemyselná komora – Praha

Inspekta a. s. – Praha

Polytechna PZO – Praha

Rapid a. s. – Praha

Tuzex PZO – Praha

Efektim – Praha

Příloha 02

Príloha 3

Účtovné pokyny na prepočet devízových aktív a pasív k 28. decembru 1990

Pri vyúčtovaní finančného vyrovnania rozdielov z prepočtu devízových aktív a pasív organizácie uvedené v prílohe 1 tejto vyhlášky a účtujúce podľa Účtovej osnovy a smerníc k účtovej osnove pre hospodárske organizácie č. V/13000/1989 z 15. 9. 1989 v znení neskorších zmien a doplnkov budú postupovať takto:

a) § 3 ods. 6:
Saldo rozdielov medzi stavmi devízových aktív a pasív pred precenením a stavmi devízových aktív a pasív po precenení prevedú organizácie do 31. 12. 1990 na samostatný analytický účet k účtu 292 – Nové ocenenie devízových aktív a pasív (v analytickej evidencii „Rozdiely z prepočtu devízových aktív a pasív k 28. 12. 1990“ a zúčtujú súvzťažne na samostatný analytický účet k účtom v rámci účtovej skupiny 23 účtovným zápisom:
– ziskový rozdiel MD 23x D 292
– stratový rozdiel MD 292 D 23x

b) § 3 ods. 7:
Úpravy pri salde rozdielov z prepočtu pohľadávok a záväzkov o časť kurzových rozdielov preúčtovaných za pohľadávky, ktoré sa inkasovali, resp. záväzky, ktoré sa uhradili v čase od 28. 12. 1990 do 31. 12. 1990, vyúčtuje organizácia:
– úprava ziskového rozdielu MD ± 23x D ± 292
– úprava stratového rozdielu MD ± 292 D ± 23x

c) Organizácia vykoná k 31. 12. 1990 prepočet všetkých otvorených položiek zahraničných pohľadávok a záväzkov, a to bez samostatných analytických účtov, kde sú zaúčtované vypočítané devalvačné rozdiely z devalvácií k 8. 1. 1990, 15. 10. 1990 a 28. 12. 1990. Rozdiel medzi prepočítaným stavom otvorených položiek v Kčs (cudzia mena kurzom k 31. 12. 1990) a stavom otvorených položiek pred prepočtom (cudzia mena kurzom ako sa pohľadávka alebo záväzok pôvodne účtovali) sa zúčtuje so samostatným analytickým účtom v rámci účtovej skupiny 23
Po tomto zúčtovaní sa ostávajúce zostatky na samostatných analytických účtoch v rámci účtovej skupiny 23 prevedú na účet 947 (rizikový fond), resp. hospodársky výsledok:
– ziskový rozdiel MD 23x D 947
(379, 798)
– stratový rozdiel MD 947 D 23x
(798, 379)
Po tomto spracovaní a zúčtovaní bude mať organizácia súbor otvorených položiek zahraničných pohľadávok a záväzkov podľa stavu k 31. 12. 1990 plne v súlade s údajmi v hlavnej knihe.

d) § 5 ods. 1 písm. a):
Ziskové saldo rozdielov z prepočtu prevedú organizácie do záväzkov voči štátnemu rozpočtu na účet 858 – Zúčtovanie ostatných záväzkov a nárokov so štátnym rozpočtom a rozpočtom národného výboru účtovným zápisom
MD 292 D 858

e) § 5 ods. 1 písm. b):
Stratové saldo rozdielov z prepočtu prevedú organizácie do pohľadávok voči štátnemu rozpočtu na účet 858 – Zúčtovanie ostatných záväzkov a nárokov so štátnym rozpočtom a rozpočtom národného výboru účtovným zápisom
MD 858 D 292

f) § 6 ods. 1:
Zníženie dotácií podľa rozhodnutia FMF preúčtuje organizácia ako zníženie pohľadávok voči štátnemu rozpočtu účtovným zápisom
MD-858 D-292

g) § 5 ods. 2:
Odvody ziskového salda v určených sumách a lehotách do štátneho rozpočtu vykonajú organizácie na účet FMF č. 1767-7927-001 v Štátnej banke česko-slovenskej, odbor 254 a vyúčtujú v prospech účtu peňažných prostriedkov účtovným zápisom
MD 858 D 210

h) § 6 ods. 2:
Rozdiel medzi priznanou dotáciou a stratovým saldom rozdielov z prepočtu prevedú organizácie do 31. 12. 1993 do svojich nákladov a preúčtujú
MD 379 D 292

ch) § 6 ods. 3:
Neuhradenú výšku stratových rozdielov z prepočtu prevedú organizácie najneskôr do 31. 12. 1994 do svojich nákladov a preúčtujú
MD 379 D 858

i) § 7: Dodatočne zistené rozdiely z prepočtu devízových aktív a pasív k 28. 12. 1990 organizácie vyrovnajú a zaúčtujú:
– rozdiely z prepočtu MD 292 D 23x
alebo MD 23x D 292
– predpis odvodovej povinnosti
ziskového rozdielu MD 292 D 858
– úhrada odvodovej povinnosti
ziskového rozdielu MD 858 D 210
– prevod stratového rozdielu
do svojich nákladov MD 379 D 292

j) Úhrada straty z prepočtu za zaúčtuje účtovným zápisom MD 210 D 858

k) Pokiaľ organizácia vedie účet 947 – rizikový fond, vykoná po zúčtovaní podľa bodu c) a po prevode kalkulovaného rizika pri vývoze na účet 277 – ostatné rezervy prevod zostatku účtu 947 do svojho hospodárskeho výsledku na účet 798 – mimoriadne výnosy.