Vyhláška č. 397/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon

Čiastka 76/1991
Platnosť od 15.10.1991 do30.06.2001
Účinnosť od 15.10.1991 do30.06.2001
Zrušený 238/2001 Z. z.

OBSAH

397

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 1. októbra 1991,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí podľa § 41 ods. 2, § 43 ods. 2 a § 44 ods. 2 colného zákona č. 44/1974 Zb. v znení zákona č. 5/1991 Zb. ustanovuje:


Čl. I

1. V § 31 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „s trvalým pobytom v tuzemsku“.

2. V § 31 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b) a doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

3. V § 39 ods. 2 sa suma „1000 Kčs“ nahrádza sumou „3000 Kčs“.

4. § 39 ods. 4 a 5 znejú:

(4) Fyzickým osobám s trvalým bydliskom v tuzemsku, ktoré na výkon zárobkovej činnosti v cudzine najmenej raz za týždeň prekračujú štátne hranice, sa od cla oslobodzuje:

a) tovar dovážaný na osobnú spotrebu v priebehu cesty (cestovné potreby), s výnimkou vína a liehovín, pokiaľ druh a množstvo tohto tovaru zodpovedá ich osobným pomerom a dĺžke cesty, a

b) tovar, ktorý nemá obchodný charakter, ktorého úhrnná colná hodnota nepresahuje 300 Kčs, ak sa v cudzine získal ako dar alebo za devízové prostriedky, ktoré môžu podľa platných predpisov pre nákup tovaru použiť.

(5) Fyzickým osobám s trvalým bydliskom v cudzine, ktoré na výkon zárobkovej činnosti v tuzemsku najmenej raz za týždeň prekračujú štátne hranice, sa od cla oslobodzuje:

a) tovar dovážaný na osobnú spotrebu v priebehu cesty (cestovné potreby), s výnimkou vína a liehovín, pokiaľ druh a množstvo tohto tovaru zodpovedá ich osobným pomerom a dĺžke cesty, a

b) tovar, ktorý nemá obchodný charakter, ktorého úhrnná colná hodnota nepresahuje 300 Kčs.“.

5. § 39 ods. 6 znie:

(6) Oslobodenie od cla uvedené v odsekoch 2 a 3 colnica prizná iba vtedy, ak od posledného priznania oslobodenia uplynula doba najmenej jedného mesiaca.“.

6. V § 39 sa doterajšie odseky 4, 5 a 6 označujú ako odseky 7, 8 a 9.

7. V § 39 ods. 9 sa slová „podľa odsekov 2, 3 a 4“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 2, 3, 4, 5 a 7“.

8. Za § 39 sa vkladá nový § 39a, ktorý znie:

㤠39a

(1) Za tovar, ktorý nemá obchodný charakter a ktorý slúži na uspokojovanie osobných potrieb, sa na účely použitia jednotnej colnej sadzby podľa § 31 a oslobodenia od cla podľa § 39 ods. 2, 3, 4, 5 a 7 považuje:

a) tovar, ktorého colná hodnota pri jednom druhu nepresahuje sumu 500 Kčs, a

b) jeden kus tovaru jedného druhu, ktorého colná hodnota presahuje sumu 500 Kčs.

(2) Colnica môže v odôvodnených prípadoch priznať oslobodenie od cla a použiť jednotnú colnú sadzbu aj na viac kusov tovaru uvedeného v odseku 1 písm. b).“.

9. V prílohe 1 sa názov „Dominikánske spoločenstvo“ nahrádza názvom „Dominické spoločenstvo“ a názov „Tchajwan - provincia ČĽR“ sa nahrádza názvom „Tchajwan - Čína“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbrom 1991.


Minister:

Ing. Bakšay v. r.