Vyhláška č. 364/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa zrušujú vyhlášky upravujúce poistné podmienky zmluvného poistenia

Čiastka 70/1991
Platnosť od 13.09.1991
Účinnosť od 01.11.1991

364

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 12. augusta 1991,

ktorou sa zrušujú vyhlášky upravujúce poistné podmienky zmluvného poistenia

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Zrušujú sa

1. vyhláška Ministerstva financií č. 49/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie osôb v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 56/1979 Zb.,

2. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1983 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie majetku,

3. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1983 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škody,

4. s platnosťou pre územie Slovenskej republiky vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 179/1982 Zb. o rozsahu a podmienkach zmluvného poistenia socialistických organizácií.


§ 2

Právne vzťahy zo zmluvných poistení, ktoré vznikli podľa predpisov uvedených v § 1 pred účinnosťou tejto vyhlášky, sa posudzujú podľa doterajších predpisov, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1991.


Minister:

Doc. Ing. Dančo CSc. v. r.