Vyhláška č. 535/1991 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov

Čiastka 102/1991
Platnosť od 20.12.1991 do30.11.1996
Účinnosť od 01.01.1992 do30.11.1996
Zrušený 333/1996 Z. z.

OBSAH

535

VYHLÁŠKA

Slovenského banského úradu

zo 4. decembra 1991,

ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov

Slovenský banský úrad podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb. ustanovuje:


§ 1

Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov1) sa určujú takto:

a) Obvodného banského úradu v Bratislave pre okresy Bratislava, Bratislava-vidiek, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Senica a Trnava;

b) Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici pre okresy Banská Bystrica, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom a Žilina;

c) Obvodného banského úradu v Košiciach pre okresy Bardejov, Humenné, Košice, Košice-vidiek, Michalovce, Prešov, Svidník, Trebišov a Vranov nad Topľou;

d) Obvodného banského úradu v Prievidzi pre okresy Považská Bystrica, Prievidza, Topoľčany a Trenčín;

e) Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi pre okresy Poprad, Rožňava, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa.

§ 2

Konanie začaté pred účinnosťou tejto vyhlášky ukončí obvodný banský úrad príslušný podľa doterajších predpisov.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Slovenského banského úradu č. 43/1972 Zb., ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.


Predseda:

Ing. Macko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 38 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.