Vyhláška č. 4/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 22/1997 Zb., ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k zákonu o matrikách

Čiastka 1/1991
Platnosť od 31.01.1991 do31.12.1994
Účinnosť od 01.02.1991 do31.12.1994
Zrušený 154/1994 Z. z.

4

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

z 10. decembra 1990,

ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 22/1977 Zb., ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k zákonu o matrikách

Federálne ministerstvo vnútra po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 28 zákona č. 268/1949 Zb. o matrikách ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 22/1977 Zb., ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k zákonu o matrikách, sa mení takto:

1. V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c); doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

2. V § 3 ods. 3 sľub matrikára znie:

„Sľubujem, že budem verný Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, budem zachovávať zákony a vykonávať všetky povinnosti spojené s vedením matrík podľa svojho najlepšieho vedomia. Zachovám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri svojej činnosti dozviem.".

3. V § 30 sa vypúšťajú odseky 5, 6 a 7.

4. V § 48 sa vypúšťa odsek 5.

5. V § 62 sa vypúšťa odsek 2; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.


Čl. II

Pokiaľ je vo vyhláške Federálneho ministerstva vnútra č. 22/1977 Zb., ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k zákonu o matrikách, uvedený názov:

a) Československá socialistická republika, Česká socialistická republika alebo Slovenská socialistická republika rozumejú sa tým Česká a Slovenská Federatívna Republika, Česká republika alebo Slovenská republika,

b) národný výbor (miestny, mestský, okresný, bezprostredne nadriadený národný výbor, národný výbor vyššieho stupňa) rozumejú sa tým orgány, ktoré vo veciach štátnej správy preberajú pôsobnosť národných výborov podľa osobitných predpisov.1)

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1991.


Minister:

Ing. Langoš v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Českej národnej rady č. 267/1990 Zb. o obciach (obecné zriadenie).
Zákon Českej národnej rady č. 425/1990 Zb. o okresných úradoch, úprave ich pôsobnosti a o niektorých ďalších opatreniach s tým súvisiacich.
Zákon Českej národnej rady č. 418/1990 Zb. o hlavnom meste Prahe.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice.