Oznámenie č. 450/1991 Zb.Oznámenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o hodnostiach príslušníkov Zboru požiarnej ochrany

Čiastka 85/1991
Platnosť od 14.11.1991 do31.03.2002
Zrušený 315/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembrom 1991.

450

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

vydalo podľa § 100 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb. po prerokovaní s Federálnym ministerstvom obrany a Federálnym ministerstvom vnútra výnos z 10. októbra 1991 č. PO-142/2-91, ktorým sa upravujú podrobnosti o hodnostiach príslušníkov Zboru požiarnej ochrany.

Výnosom sa upravujú podrobnosti o vymenúvaní a povyšovaní príslušníkov Zboru požiarnej ochrany do hodností a konanie vo veciach hodností.

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembrom 1991.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 69/1991. Do výnosu možno nahliadnuť na Hlavnej správe Zboru požiarnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, okresných správach Zboru požiarnej ochrany a obvodných správach Zboru požiarnej ochrany.