Vyhláška č. 29/1991 Zb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 217/1988 Sb., o odvádění nájemného na zvláštní účty nájemného, a vyhláška ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani

Čiastka 7/1991
Platnosť od 01.02.1991
Účinnosť od 01.02.1991

29

VYHLÁŠKA

ministerstva financí České republiky

ze dne 8. ledna 1991,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 217/1988 Sb., o odvádění nájemného na zvláštní účty nájemného, a vyhláška ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani

Ministerstvo financí České republiky stanoví podle § 24 odst. 2 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani:


Čl. I

Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 217/1988 Sb., o odvádění nájemného na zvláštní účty nájemného, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „České státní spořitelny (dále jen „spořitelna“) nahrazují slovy „peněžního ústavu5)“.

2. V § 1 odst. 3 se slovo „spořitelně“ nahrazuje slovy „peněžnímu ústavu“ a slova „spořitelna oprávněna“ slovy „peněžní ústav oprávněn“.

3. § 2 zní:

㤠2

Zvláštní účet nájemného založený podle § 1 vyhlášky má režim běžného účtu.6)“.

4. § 3 až 8 se vypouštějí.

Čl. II

Zrušuje se pro území České republiky § 4 vyhlášky č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Špaček v. r.

Poznámky pod čiarou

5) Zákon č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách.

6) § 334 až 340 občanského zákoníku.