Zákon č. 581/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992

(v znení č. r1/c40/1992 Zb., 196/1992 Zb.)

Čiastka 110/1991
Platnosť od 31.12.1991 do31.12.1992
Účinnosť od 13.05.1992 do31.12.1992

581

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 20. decembra 1991

o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

§ 1

(1) Celkové výdavky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1992 (ďalej len „štátny rozpočet“) sa určujú sumou 117 545 200 000 Kčs a na ich úhradu sa rozpočtujú príjmy štátneho rozpočtu v sume 117 545 200 000 Kčs (príloha č. 1).

(2) Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené do jednotlivých kapitol (príloha č. 2).

(3) V štátnom rozpočte sú obsiahnuté dotácie do rozpočtov obcí v Slovenskej republike v celkovej sume 2 453 900 000 Kčs, a to

a) neúčelové dotácie v sume 211 700 000 Kčs,
b) účelové dotácie v sume 2 242 200 000 Kčs,
v tom
1. neinvestičné dotácie bytovému hospodárstvu 295 000 000 Kčs,
2. neinvestičné dotácie pre mestskú hromadnú dopravu 1 097 000 000 Kčs,
3. investičné dotácie pre mestskú hromadnú dopravu 850 200 000 Kčs.

(4) Poskytovanie neúčelových a účelových dotácií podľa odseku 3 a hospodárenie s nimi sa riadi osobitným predpisom.1)

(5) Rezervy a ďalšie účelové prostriedky sa rozpočtujú v sume 5 484 866 000 Kčs (príloha č. 3).

§ 2

(1) Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže upraviť záväzné limity a úlohy štátneho rozpočtu, uvedené v prílohe č. 2 tohto zákona

a) uvoľňovaním prostriedkov z rezerv štátneho rozpočtu,

b) v súlade s organizačnými, metodickými, cenovými a vecnými opatreniami vlády.

(2) Opatreniami podľa odseku 1 nemôžu byť prekročené celkové výdavky štátneho rozpočtu o viac ako 5 % sumy uvedenej v § 1 ods. 1 tohto zákona a nesmie sa narušiť vyrovnanosť štátneho rozpočtu. Výdavky do 10 % môžu byť prekročené len po predchádzajúcom prerokovaní v Národohospodárskom a rozpočtovom výbore SNR a jeho súhlase.

§ 3

Minister financií Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby na prekonanie dočasného nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu v priebehu roka zabezpečoval prostriedky úverom na peňažnom trhu; na to môže vydávať najmä pokladničné poukážky Slovenskej republiky.

§ 4

(1) Výnos dane zo mzdy je vo výške 81,5 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 18,5 % je príjmom rozpočtov obcí v Slovenskej republike.

(2) Výnos poľnohospodárskej dane z objemu miezd a odmien je vo výške 81,5 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 18,5 % je príjmom rozpočtov obcí v Slovenskej republike.

(3) Ministerstvo financií Slovenskej republiky časť výnosov dane zo mzdy3) a poľnohospodárskej dane z objemu miezd a odmien4) z celej Slovenskej republiky, ktoré sú príjmom rozpočtu obcí podľa odsekov 1 a 2, rozdelí a poukáže obciam Slovenskej republiky pomerne podľa odsekov 1 a 2, rozdelí a poukáže obciam Slovenskej republiky pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 3. marcu 1991. Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže plnením tejto úlohy poveriť niektoré daňové úrady Slovenskej republiky.

§ 5

(1) Podiel štátneho rozpočtu republiky na daniach a odvodoch spoločných pre štátne rozpočty republík a štátny rozpočet federácie1) sa ustanovuje takto:

a) 23,5 % na celoštátnom výnose dane z obratu5) a dovoznej dane,6)

b) 23,5 % na celoštátnom výnose odvodov zo zisku7) a poľnohospodárskej dane zo zisku.4)

(2) Príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sú odvody z objemu miezd od vnútorných organizačných jednotiek z územia Slovenskej republiky tých organizácií, ktorých sídlo je na území Českej republiky.

§ 6

(1) Výnos dôchodkovej dane a dane z objemu miezd,8) okrem výnosu tejto dane podľa odseku 2 a výnos poľnohospodárskej dane z pozemkov od právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky je príjmom štátneho rozpočtu.

(2) Výnos dôchodkovej dane a dane z objemu miezd od obecných podnikov je príjmom obce, ktorá ich založila.

(3) Z výnosu penále zaplateného podľa osobitného predpisu9) sa 20 % ponecháva daňovým úradom na zlepšenie ich technického vybavenia a na hmotnú zainteresovanosť pracovníkov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Všeobecne záväzný právny predpis bude vydaný až po jeho odsúhlasení v Národohospodárskom a rozpočtovom výbore SNR.

§ 7

Výnos regulačných odvodov, pokút a odvodov uložených za porušenie cenových predpisov, nevráteného majetkového prospechu získaného v súvislosti s porušením cenových predpisov od rozpočtových a príspevkových organizácií a od fyzických a právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky je príjmom štátneho rozpočtu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

DRUHÁ ČASŤ

§ 8

Na finančné krytie rozostavaných investícií komplexnej bytovej výstavby sa vydávajú štátne dlhopisy podľa osobitného predpisu10) v rozsahu 4,2 mld Kčs s dobou splatnosti do 5 rokov.

§ 9

Na vyberanie odvodu zo zisku a poľnohospodárskej dane zo zisku zrážkou11) sa primerane použijú ustanovenia § 19 ods. 1, 3, 4 a 5 a § 20 ods. 1 osobitného predpisu.8)


TRETIA ČASŤ

§ 10

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.


Príloha č. 1 zákona SNR č. 581/1991 Zb.

CELKOVÝ PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR NA ROK 1992
(v tis. Kčs)

Príjmy
Príjmy v odvetvovom členení
v tom:
102554900
- z hospodárstva 96833420
- z vedy a techniky 66547
- z peňažných a technických služieb 117698
- zo spoločenských služieb a činností pre obyvateľstvo 4220481
- z bezpečnosti 87000
- zo správy 1229754
Dane od obyvateľstva a poplatky 14990300
Príjmy spolu 117545200
Výdavky
Výdavky v odvetvovom členení
v tom:
115091300
- na hospodárstvu 15893650
- na vedu a techniku 2435893
- na peňažné a technické služby 2580966
- na spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo 86735824
- na bezpečnosť 4009522
- na správu 3435445
Dotácie rozpočtom obcí 2453900
Výdavky spolu 117545200
Prebytok (+), schodok (-) 0

Príloha č. 2 zákona SNR č. 581/1991 Zb.

VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR PODĽA KAPITOL
(v tis. Kčs)

Tabuľka 02

Príloha č. 3 zákona SNR č. 581/1991 Zb.

REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL
(v tis. Kčs)

1. Rezervy štátneho rozpočtu
Účelové rezervy spolu618 000
- rezerva na oživenie ekonomiky SR510 000
- rezerva na zriadenie Ústavného súdu SR a rezerva na mzdy pre nevýrobnú sféru108 000
Neúčelová rezerva vlády Slovenskej republiky439 000
2. Účelové prostriedky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zapracované v kapitolách:
Ministerstvo vnútra:
- na riešenie problematiky utečencov60 500
Ministerstvo kultúry:
- dotácie do štátneho fondu kultúry Pro Slovakia253 000
- na národnostnú tlač, zoskupenia, divadlá a knižnú kultúru140 000
- na obnovu kultúrnych pamiatok336 000
- na cirkev391 000
- na dotovanie tlače a umeleckej tvorby určenej pre detskú literatúru a detské časopisy25 000
- na založenie, prevádzku a umelecké projekty rómskeho profesionálneho divadla10 000
Kancelária Slovenskej národnej rady: - na obnovu Bratislavského hradu38 676
Ministerstvo školstva, mládeže a športu:
- na úhradu výdavkov SOU podla zák. č. 171/1990Zb.1 618 190
- na športovú reprezentáciu Slovenskej republiky20 000
- na meraciu a regulačnú techniku20 000
- na otvorenie nultých ročníkov ZŠ pre deti z jazykovo znevýhodneného prostredia10 000
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy:
- dotácie do štátneho fondu zúrodnenia pôdy224 000
- výdavky na pozemkové úpravy (zák. č. 229/1991 Zb. a zák. SNR č. 330/1991 Zb.)140 000
Slovenská komisia pre životné prostredie:
- dotácie do štátneho fondu životného prostredia950 000
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva:
- dotácie do štátneho fondu na zveľaďovania lesa180 000
Slovenská televízia:
- na národnostné vysielanie10 000
Slovenský rozhlas:
- na národnostné vysielanie1 500
Spolu v kapitolách4 427 866
Rezervy a účelové prostriedky spolu5 484 866

Poznámky pod čiarou

1) Zákon SNR č. 592/1990 Zb., o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona SNR č. 574/1991 Zb.

3) Zákon č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení neskorších predpisov.

5) Zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb.

6) Zákon č. 530/1991 Zb. o dovoznej dani.

7) Zákon č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani v znení neskorších predpisov.

9) § 20 ods. 1, ods. 2 prvá veta a ods. 3 zákona č. 157/1989 Zb.
§ 23 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva.

10) § 18 ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.

11) § 8 ods. 2 zákona č. 156/1989 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 14 ods. 2 zákona č. 172/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.