Vyhláška č. 443/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 354/1990 Zb.

Čiastka 84/1991
Platnosť od 12.11.1991 do30.06.1998
Účinnosť od 12.11.1991 do30.06.1998
Zrušený 195/1998 Z. z.

OBSAH

443

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 27. septembra 1991

o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 354/1990 Zb.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 39 písm. b), d) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 354/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka č. 1 pod čiarou znie:

1) § 27 zákona SNR č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia.“.

2. § 2 včítane nadpisu znie:

㤠2

Stravníci

(1) Stravovanie sa poskytuje

a) zverencom a obyvateľom ústavov sociálnej starostlivosti (ďalej len „ústav“),2c)

b) starým občanom,

c) ťažko zdravotne postihnutým občanom,

d) deťom umiestneným v stanici opatrovateľskej služby pre deti,

e) účastníkom výchovno-rekreačných a letných rekreačno-výchovných táborov a sociálno-zdravotných a iných kurzov,

f) občanom vykonávajúcim civilnú službu,2b)

g) dobrovoľným pracovníkom opatrovateľskej služby,

h) pracovníkom zariadení podľa osobitného predpisu.3)

(2) Stravovanie možno poskytovať so súhlasom vedúceho zariadenia aj ďalším občanom, ak to umožňujú prevádzkové podmienky zariadenia, nebránia tomu hygienicko-epidemiologické a bezpečnostné dôvody, a nezhorší sa tým úroveň stravovania stravníkov uvedených v odseku 1.“.

3. § 3 ods. 2 znie:

(2) Diétnu stravu možno poskytovať na základe odporúčania príslušného lekára; stravníkom uvedeným v § 2 ods. 1 písm. h) a v odseku 2 možno diétnu stravu poskytovať za predpokladu, že sa príslušný druh diéty v zariadení pravidelne pripravuje.“.

4. § 4 ods. 2 znie:

(2) Odber stravy z ústavov sociálnej starostlivosti,2c) zo zariadení opatrovateľskej služby na dlhodobý pobyt starých občanov,4) zo samostatných jedální s vlastnou kuchyňou pre dôchodcov5) a zo staníc opatrovateľskej služby6) do iného zariadenia, prípadne do domácnosti stravníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. b) a c) možno dohodnúť len za predpokladu dostatočnej kapacity a vybavenosti stravovacích prevádzok týchto zariadení; pritom sa nesmie zhoršiť úroveň stravovania stravníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) až d) umiestnených v týchto zariadeniach.“.

5. Doterajšie poznámky č. 7 a 8 pod čiarou sa vypúšťajú.

6. § 4 sa dopĺňa novým odsekom 4, ktorý znie:

(4) Spôsob prihlasovania a odhlasovania stravy určí vedúci zariadenia.“.

7. V nadpise prvého dielu druhej časti sa vypúšťajú slová „sociálnej starostlivosti“.

8. V § 7 sa vypúšťajú slová „sociálnej starostlivosti (ďalej len „ústav“)“.

9. § 8 a 9 včítane nadpisov znejú:

㤠8

Stravné jednotky

(1) Stravné jednotky pre zverencov sú:

a) v ústavoch pre telesne postihnutú mládež, v ústavoch pre telesne postihnutú mládež s pridruženým mentálnym postihnutím, v ústavoch pre zmyslovo postihnutú mládež, v ústavoch pre telesne postihnutú mládež s viacerými chybami, v ústavoch pre mentálne postihnutú mládež a v ústavoch (samostatných oddeleniach) na týždenný pobyt telesne postihnutej mládeže, telesne postihnutej mládeže s pridruženým mentálnym postihnutím, zmyslovo postihnutej mládeže, telesne postihnutej mládeže s viacerými chybami alebo mentálne postihnutej mládeže

vo veku od 3 do 6 rokov 24,30 Kčs,
od 6 do 12 rokov 29,50 Kčs,
od 12 rokov 33,00 Kčs;

uvedené stravné jednotky sa zvyšujú o 5 Kčs na osobu a deň pre všetky vekové skupiny zverencov, ktorým sa poskytuje diétna strava s výnimkou diabetickej diéty, pri poskytovaní ktorej sa uvedené stravné jednotky zvyšujú o 10 Kčs na osobu a deň,

b) v ústavoch (samostatných oddeleniach) na denný pobyt telesne postihnutej mládeže, telesne postihnutej mládeže s pridruženým mentálnym postihnutím, zmyslovo postihnutej mládeže, telesne postihnutej mládeže s viacerými chybami, mentálne postihnutej mládeže a pre mládež dochádzajúcu do ústavov pre telesne postihnutú mládež

vo veku od 3 do 6 rokov 13,30 Kčs,
od 6 do 12 rokov 16,30 Kčs,
od 12 rokov 18, 10 Kčs;

uvedené stravné jednotky sa zvyšujú o 3 Kčs na osobu a deň pre všetky vekové skupiny zverencov, ktorým sa poskytuje diétna strava s výnimkou diabetickej diéty, pri poskytovaní ktorej sa uvedené stravné jednotky zvyšujú o 6 Kčs na osobu a deň.

(2) Stravné jednotky pre obyvateľov v ostatných ústavoch sú:

a) v domovoch dôchodcov v ostatných ústavoch pre dospelých občanov včítane ústavov na týždenný pobyt

1. strava normálna - racionálna 33,00 Kčs,
2. strava diétna (napr. šetriaca, neslaná, redukčná) 35,00 Kčs,
3. strava diabetická, bielkovinová a výživná 43,00 Kčs,

b) v ústavoch (samostatných oddeleniach) na denný pobyt dospelých občanov

1. strava normálna - racionálna 18, 10 Kčs,
2. strava diétna (napr. šetriaca, neslaná, redukčná) 19,30 Kčs,
3. strava diabetická, bielkovinová a výživná 2 1,50 Kčs.

(3) Ak ústav výnimočne zabezpečuje stravovanie obyvateľov a zverencov odberom stravy z iných organizácií (§ 4 ods. 3), obec alebo príslušný orgán sociálneho zabezpečenia, ktorý ústav spravuje, určí na návrh tohto ústavu stravné jednotky odchylne.

(4) Ak je v ústave výnimočne umiestnený obyvateľ alebo zverenec, ktorý s ohľadom na vek patrí do iného durhu ústavu, poskytuje sa mu strava vo výške stravnej jednotky platnej v ústave, v ktorom by mal byť umiestnený.

(5) U obyvateľov a zverencov ústavov sa zvyšujú náklady na potraviny o 100 Kčs na osobu za kalendárny rok na prilepšenie stravy počas sviatkov.

(6) Pri stravovaní v zotavovacích táboroch, pri rekreačných pobytoch, zájazdoch a pri športových hrách zverencov a obyvateľov ústavov môže obec alebo príslušný orgán sociálneho zabezpečenia, ktorý ústav spravuje, určiť stravnú jednotku až do výšky 52 Kčs; túto sumu môže zvýšiť o ďalších 20 Kčs pri odbere stravy z iných organizácií.

(7) Stravná jednotka pri zvýšení alebo znížení indexu cien potravín vykazovaného Slovenským štatistickým úradom o viac než 10 % sa zvýši alebo zníži tiež o 10 %.

§ 9

Úhrady za stravu

(1) Obyvatelia a zverenci ústavov uhrádzajú náklady za stravu v úhradách za pobyt v ústave podľa osobitných predpisov.9)

(2) Starí občania, ťažko zdravotne postihnutí občania a dobrovoľní pracovníci opatrovateľskej služby, ktorým sa stravovanie zabezpečuje z ústavu, uhrádzajú za stravu sumy zodpovedajúce obstarávacej cene surovín, zvýšené o vecné a osobné náklady súvisiace s prípravou stravy (ďalej len „réžia“) vo výške 35 % obstarávacej ceny surovín; réžia sa zaokrúhľuje na desaťhaliere.

(3) Pracovníci zariadení uhrádzajú stravu podľa osobitného predpisu.3)

(4) Stravníci uvedení v § 2 ods. 2 uhrádzajú za stravu sumy určené podľa odseku 2; túto úhradu možno zvýšiť o prirážku až do výšky 20 % obstarávacej ceny surovín.

(5) V zotavovacích táboroch, pri rekreačných pobytoch, zájazdoch a pri športových hrách zverencov a obyvateľov ústavov sa doprevádzajúcim pracovníkom poskytuje stravovanie bezplatne, a to v rovnakej hodnote ako účastníkom zotavovacích táborov, rekreačných pobytov, zájazdov a športových hier zverencov a obyvateľov, ak sa im neposkytuje za príslušný deň stravné podľa predpisov o náhradách cestovných výdavkov.10)

(6) Pri celodennom stravovaní sa zo stravnej jednotky počíta

a) pri strave normálnej – racionálnej

na raňajky 13 % 5,00 Kčs,
na obed 35 % 11, 50 Kčs,
na večeru 30 % 9,90 Kčs,
na jedno vedľajšie jedlo 10 % 3,30 Kčs,

b) pri strave diétnej (napr. šetriacej, neslanej, redukčnej)

na raňajky 15 % 5,20 Kčs,
na obed 35 % 12,30 Kčs,
na večeru 30 % 10,50 Kčs,
na jedno vedľajšie jedlo 10 % 3,50 Kčs,

c) pri diéte diabetickej, bielkovinovej a výživnej

na raňajky 14 % 6,00 Kčs,
na obed 32 % 13,70 Kčs,
na večeru 27 % 11, 60 Kčs,
na jedno vedľajšie jedlo 9 % 3,90 Kčs.

10. § 10 a 11 sa vypúšťajú.

11. Druhý diel druhej časti včítane nadpisu sa vypúšťa.

12. V nadpise tretieho dielu druhej časti sa za slová „kuchyňou pre dôchodcov“ vkladajú slová „v zariadeniach na denný pobyt“.

13. V § 15 sa vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) V zariadeniach na denný pobyt sa poskytuje obed, prípadne aj dve vedľajšie jedlá.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

14. § 16 ods. 2 znie:

(2) Stravné jednotky pre dôchodcov stravujúcich sa v jedálni pre starých občanov a ťažko zdravotne postihnutých občanov umiestnených v zariadení na denný pobyt a v stanici pre starých občanov, a pre deti umiestnené v stanici pre deti určí obec alebo príslušný orgán sociálneho zabezpečenia, ktorý tieto zariadenia spravuje; pritom možno vychádzať, ak ide o jedáleň, z 35 % hodnoty stravnej jednotky určenej pre obyvateľov ústavov [§ 8 ods. 2 písm. a)], ak ide o zariadenie na denný pobyt, z 35 % hodnoty stravnej jednotky určenej pre obyvateľov ústavov [§ 8 ods. 2 písm. a)] alebo z 55 % hodnoty stravnej jednotky určenej pre obyvateľov ústavov [§ 8 ods. 2 písm. a)] v prípade poskytovania obedu a dvoch vedľajších jedál, ak ide o stanicu pre starých občanov, zo stravnej jednotky určenej pre obyvateľov ústavov [§ 8 ods. 2 písm. a)], a ak ide o stanicu pre deti, zo stravnej jednotky určenej pre zverencov ústavov [§ 8 ods. 1 písm. a)].“.

15. § 17 včítane nadpisu znie:

㤠17

Úhrady za stravu

(1) Obyvatelia penziónov, zariadení na dlhodobý pobyt, občania stravujúci sa v jedálňach, starí občania a ťažko zdravotne postihnutí občania umiestnení v zariadení na denný pobyt, v stanici pre starých občanov, starí občania a ťažko zdravotne postihnutí občania, ktorým sa stravovanie zabezpečuje z penziónu, zo zariadenia na dlhodobý pobyt, z jedálne, zo zariadenia na denný pobyt alebo zo stanice pre starých občanov, ako aj dobrovoľní pracovníci opatrovateľskej služby, uhrádzajú za stravu sumy určené podľa § 9 ods. 2 a 6.

(2) Rodičia detí umiestnených v stanici pre deti (iné osoby zodpovedné za ich výchovu) uhrádzajú za stravu sumy zodpovedajúce obstarávacej cene surovín. Celkovú úhradu za starostlivosť v stanici pre deti ustanovujú osobitné predpisy.14)

(3) Stravníci uvedení v § 2 ods. 2 uhrádzajú za stravu poskytovanú v penzióne, v zariadení na dlhodobý pobyt, v jedálni, v zariadení na denný pobyt, v stanici pre starých občanov alebo v stanici pre deti sumu určenú podľa § 9 ods. 2 a 6; túto úhradu možno zvýšiť o prirážku až do výšky 20 % obstarávacej ceny surovín.“.

16. V § 17a sa suma „40 Kčs“ nahrádza sumou „52 Kčs“ a suma „15 Kčs“ sumou „20 Kčs“.

17. § 17b ods. 2 znie:

(2) Pracovníkom usporiadateľa sa poskytuje stravovanie podľa § 9 ods. 5. Ak sa pracovníkom usporiadateľa neposkytuje strava bezplatne, uhrádzajú za stravu sumy uvedené v § 9 ods. 2 a 6.“.

18. V § 18 ods. 3 sa za slovo „zabezpečenia“ vkladajú slová „alebo obec“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ministerka:

PhDr. Woleková CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

2c) § 28 zákona SNR č. 543/1990 Zb.

3) Nariadenie vlády ČSSR č. 137/1989 Zb. o závodnom stravovaní.

4) § 130 vyhlášky MZSV SSR č. 151/1988 Zb.

5) § 127 vyhlášky MZSV SSR č. 151/1988 Zb.

6) § 122 a 129 vyhlášky MZSV SSR č. 151/1988 Zb.