Vyhláška č. 361/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zdravotnej spôsobilosti žiadateľov o prijatie na výkon práce príslušníka colnej správy a organizácii a výkone zdravotníckych služieb v colnej správe

Čiastka 70/1991
Platnosť od 13.09.1991
Účinnosť od 13.09.1991

361

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 8. augusta 1991

o zdravotnej spôsobilosti žiadateľov o prijatie na výkon práce príslušníka colnej správy a organizácii a výkone zdravotníckych služieb v colnej správe

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s ministerstvami zdravotníctva Českej republiky a Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 13 ods. 3 colného zákona č. 44/1974 Zb. v znení zákona č. 5/1991 Zb. ustanovuje:


§ 1

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti žiadateľov o prijatie na výkon práce príslušníka colnej správy sa spravuje hľadiskami uvedenými v prílohe tejto vyhlášky.

§ 2

(1) Na výkon zdravotníckych služieb v colnej správe sa zriaďuje Zdravotnícka služba ako organizačný útvar Ústrednej colnej správy (ďalej len „Zdravotnícka služba“).

(2) Na čele Zdravotníckej služby je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ Ústrednej colnej správy. Riaditeľ riadi výkon zdravotníckych služieb v colnej správe a jeho rozvoj a je za jeho výsledky zodpovedný generálnemu riaditeľovi Ústrednej colnej správy.

§ 3

Výkon zdravotníckych služieb v colnej správe, s prihliadnutím na špecifické podmienky colnej správy, odborne riadi v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi1) Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

§ 4

Náklady na výkon zdravotníckych služieb v colnej správe sú súčasťou hospodárenia Ústrednej colnej správy.

§ 5

(1) Zdravotnícke služby v colnej správe poskytujú

a) Zdravotnícka služba svojimi zdravotníckymi zariadeniami,

b) zdravotnícke zariadenia štátnej zdravotníckej správy.

(2) Závodné zdravotnícke stredisko v Bratislave metodicky riadi výkon zdravotníckych služieb v colnej správe na území Slovenskej republiky podľa metodických pokynov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

§ 6

Zdravotnícki pracovníci Zdravotníckej služby sú odmeňovaní podľa osobitných predpisov upravujúcich odmeňovanie príslušníkov colnej správy,2) pokiaľ majú atestáciu v zastávanom odbore.

§ 7

(1) Zdravotnícke zariadenia štátnej zdravotníckej správy poskytujú zdravotnícke služby príslušníkom a pracovníkom colnej správy, pokiaľ poskytovanie zdravotníckych služieb nezabezpečuje Zdravotnícka služba.

(2) Zdravotnícke zariadenia štátnej zdravotníckej správy poskytujú, po predchádzajúcej dohode, zdravotnícke služby príslušníkom a pracovníkom colnej správy predovšetkým svojimi lekármi, ktorí majú vo svojom úväzku priamu starostlivosť o príslušníkov a pracovníkov colnej správy. Týchto lekárov určuje s ich súhlasom riaditeľ zdravotníckeho zariadenia, príslušného podľa sídla colnice, prípadne colnej odbočky, po dohode s riaditeľom colnice.

(3) Lekári štátnej zdravotníckej správy majúci vo svojom úväzku priamu starostlivosť o príslušníkov a pracovníkov colnej správy a pracovníci hygienickej služby štátnej zdravotníckej správy poskytujú zdravotnícke služby vo vedľajšom pracovnom pomere3) alebo na základe dohody o pracovnej činnosti.4)

(4) Vzťahy medzi Zdravotníckou službou a lekármi štátnej zdravotníckej správy majúcimi vo svojom úväzku priamu starostlivosť o príslušníkov a pracovníkov colnej správy určuje osobitná dohoda Federálneho ministerstva zahraničného obchodu s Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

§ 8

Zdravotnícke služby poskytované príslušníkom a pracovníkom colnej správy lekármi štátnej zdravotníckej správy majúcimi vo svojom úväzku priamu starostlivosť o príslušníkov a pracovníkov colnej správy zahŕňajú najmä:

a) liečebno-preventívnu starostlivosť všeobecného aj stomatologického smeru, včítane prvej pomoci pri úrazoch a náhlych ochoreniach, posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu pri začlenení do práce, odborného výcviku aj v priebehu služby a posudzovania dočasnej pracovnej neschopnosti;

a v spolupráci so zariadeniami hygienickej služby

b) povinné preventívne prehliadky a rozbor ich výsledkov;

c) dispenzárnu starostlivosť, včítane sledovania pracovného zariadenia;

d) hodnotenie pracovných podmienok z hľadísk hygieny, fyziológie a psychológie práce, včítane zisťovania príčin chorôb z povolania, v spolupráci s riaditeľom colnice a odborovou organizáciou;

e) sledovanie pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz, včítane vykonávania rozborov s cieľom sledovať vplyvy pracovných podmienok, pracovného prostredia a pracovného procesu.


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

vz. Ing. Pancíř v. r.

námestník


Příloha 01

Príloha vyhlášky č. 361/1991 Zb.

ZOZNAM CHORÔB VYLUČUJÚCICH PRIJATIE
NA VÝKON PRÁCE PRÍSLUŠNÍKA COLNEJ SPRÁVY

I. Infekčné a parazitické ochorenia

a) Dlhotrvajúce ochorenia alebo následné stavy so závažnými poruchami funkcie alebo anatomickými zmenami postihnutých orgánov. Všetky formy syphylis s pozitívnou séroreakciou alebo s pozitívnym nálezom na likvore.

b) S ľahkými trvalými poruchami funkcie alebo anatomickými zmenami postihnutých orgánov.
Klinicky zhojená infekčná hepatitis a TBC, do 2 rokov po ukončení liečby, infekčná mononukleóza do 1 roka.

II. Zhubné novotvary (včítane zhubných novotvarov miazgového a krvotvorného tkaniva)

a) Formy liečebne neovplyvniteľné.

b) S dobrou odozvou na liečbu do 5 rokov od jej ukončenia.

c) Bez známok recidívy po 5 rokoch ukončenia liečby.
Poznámka: neschopné na prijatie sú tiež osoby s benígnymi novotvarmi, ktoré svojou veľkosťou
a umiestnením obmedzujú funkciu vlastného alebo susedných orgánov alebo ju podstatne zhoršujú.

III. Choroby žliaz s vnútornou sekréciou, výživy a premeny látok a poruchy imunity

1. Choroby žliaz s vnútornou sekréciou.

a) Závažné dlhotrvajúce alebo recidivujúce formy s nedostatočnou odozvou na liečbu alebo sprevádzané komplikáciami.

b) Dlhotrvajúce alebo recidivujúce formy trvale znižujúce fyzickú zdatnosť.

2. Úplavica cukrová.

a) Závažné, ťažko liečiteľné formy alebo sprevádzané závažnejšími komplikáciami.

b) Ostatné formy nekomplikované alebo sprevádzané ľahšími komplikáciami, vyžadujúce trvalú liečbu.

c) Praeklinické alebo úplne ľahké formy nevyžadujúce prísny diétny režim (včítane renálneho diabetu).

3. Poruchy výživy a premeny látok a poruchy imunity (včítane obezity a dny).

a) Ťažké formy liečbou neovplyvniteľné s trvale nevyhovujúcou telesnou zdatnosťou alebo sprevádzané závažnejšou poruchou funkcie alebo anatomickými zmenami orgánov.

b) Formy sprevádzané ľahkou poruchou funkcie alebo anatomickými zmenami postihnutých orgánov alebo trvale znižujúce fyzickú zdatnosť alebo odolnosť organizmu.

IV. Choroby krvi a krvotvorných orgánov

Závažné formy trvale znižujúce fyzickú zdatnosť alebo odolnosť organizmu alebo sprevádzané prejavmi
krvácavosti.

V. Duševné poruchy

a) Všetky formy ústavne preukázaných psychóz.
Poruchy osobnosti trvale narušujúce spoločenskú adaptáciu alebo spolužitie.
Všetky formy alkoholizmu alebo toxikománie.
Závažné dlhotrvajúce alebo recidivujúce anxiózne depresívne neurózy s tendenciou k suicídiu alebo sebapoškodzovaniu.

b) Ostatné často recidivujúce anxiózne depresívne neurózy vyžadujúce dlhodobú liečbu.
Koktavosť a iné poruchy reči alebo výslovnosti s ťažko zrozumiteľnou rečou.
Enurézis nocturna.

c) Nezávažné poruchy osobnosti narušujúce schopnosť spoločenskej adaptácie a spolužitia.

VI. Choroby nervovej sústavy a zmyslových orgánov

1. Zápalové dedičné a degeneratívne ochorenia centrálnej sústavy.

a) Dlhotrvajúce formy alebo následné stavy so závažnou a trvalou poruchou funkcie CNS (záchvatmi kŕčov, poruchami vedomia, čutia, rovnováhy alebo paretickými stavmi.).

b) S trvalou ľahkou poruchou funkcie CNS.
Epilepsie so zriedkavými záchvatmi.

2. Migréna

a) Ťažké formy sprevádzané alebo predchádzané fokálnymi neurologickými príznakmi.

b) Často sa opakujúce záchvaty bez fokálnej symptomatológie.

3. Choroby vegetatívnej nervovej sústavy.
Ťažké formy vzdorujúce liečbe trvale obmedzujúce fyzickú zdatnosť.

4. Choroby periférnej nervovej sústavy.

a) Dlhotrvajúce formy alebo následné stavy s trvalými závažnými poruchami funkcie.

b) S ľahkými trvalými poruchami funkcie.

5. Choroby oka a očných adnexov.

a) Ťažké dlhotrvajúce, liečbe vzdorujúce formy s trvalou závažnou poruchou funkcie.

b) Veľké stacionárne formy čiastočne obmedzujúce funkciu oka.

6. Poruchy refrakcie a akomodácie, poruchy videnia, slepota a slabozrakosť.

a) Ťažké poruchy zraku, ktoré nemožno korigovať okuliarmi.
Diplopia pri pohľade dopredu.
Závažné poruchy zorného poľa.

b) Refrakčné chyby: myopia (krátkozrakosť) nad 5,0 D

hypermetropia (ďalekozrakosť) nad + 3,0 D

astigmatizmus + – 3,0 D

Je potrebné, aby pacient nemal horší vízus s korekciou ako 5/10 (6/12) monokulárne na lepšom oku, a to pri ktorejkoľvek refrakčnej chybe.
Ľahšie poruchy zorného poľa.
Diplopia pri krajnom pohľade do strany.

7. Choroby stredného ucha a bradavkového výbežku.

a) Dlhotrvajúci alebo často recidivujúci zápal stredoušia so závažnou trvalou alebo progredujúcou poruchou sluchu.

b) Dlhotrvajúce zápaly stredoušia s dlhšími pokojovými intervalmi alebo zhojené perforácie bubienka alebo následné stavy s ľahkou poruchou sluchu.

8. Vertikinézne a iné choroby vestibulárneho ústrojenstva.

a) S trvalými alebo často sa opakujúcimi poruchami rovnováhy.

b) S občasnými poruchami rovnováhy.

9. Otoskleróza a poruchy sluchu.

a) Obojstranná hluchota.
Jednostranná hluchota so zachovalou počuteľnosťou na druhom uchu pre šepot aspoň na 2 m.

b) Znížená sluchová ostrosť obojstranne menej ako na 5 m pri hovorovej reči.
Jednostranné zníženie sluchovej ostrosti pri počuteľnosti hovorovej reči minimálne na 5 m na jednom uchu pri menej ako 3 m na horšom uchu.

VII. Choroby obehovej sústavy

1. Akútna reumatická horúčka.
Následné stavy so závažnými a trvalými poruchami.

2. Dlhotrvajúce ochorenia srdca (ICHS, kardiomyopatia, chlopňové chyby, vrodené srdcové chyby, cor pulmonále chron., veľký zápal osrdcovníka a vnútrosrdia) komplikované

a) – ťažkou poruchou funkcie myokardu
– závažným typom arytmie alebo poruchy vedenia
– závažným postihnutím iných orgánov alebo tromboembolickými príhodami
– opakujúcimi sa infarktami myokardu alebo inými akútnymi koronárnymi príhodami alebo instabilným typom angíny pectoris

b) – ľahkou poruchou funkcie myokardu alebo iných orgánov
– stabilným typom angíny pectoris

c) Hemodynamicky závažné formy chlopňových chýb a vrodených srdcových chýb.

3. Hypertenzná choroba (aj sekundárna hypertenzia).

a) II. a III. štádia so závažnou poruchou funkcie postihnutých orgánov.

b) II. štádia s ľahkou poruchou funkcie postihnutých orgánov.

4. Cievne ochorenia mozgu.

a) recidivujúce mozgové krvácanie a následné stavy po mozgovej príhode s trvalými závažnými poruchami funkcie CNS.

b) Ostatné následné stavy.

5. Ochorenia periférnych tepien, tepničiek a vlásočníc.

a) Pokročilé alebo trvale progredujúce formy so závažnou poruchou funkcie končatín alebo iných orgánov alebo sprevádzané pokročilými trofickými zmenami.
Aneuryzma aorty a iné výdute.

b) Dlhotrvajúce formy sprevádzané ľahkou poruchou funkcie končatín alebo iných orgánov alebo iniciálnymi trofickými zmenami.

6. Choroba žíl a miazgovej sústavy.

a) Recidivujúce zápaly alebo trombózy hlbokých žíl a rozsiahle varixy dolných končatín komplikované tromboembolickými príhodami alebo trvalou závažnou žilovou insuficienciou alebo trofickými zmenami.

b) Opakujúce sa zápaly povrchových žíl končatín.
Rozsiahle varixy, varikokély.

VIII. Choroby dýchacej sústavy

1. Choroby horných ciest dýchacích.

a) Dlhotrvajúce alebo často recidivujúce zápaly vedľajších dutín s hnisavou sekréciou.
Dlhotrvajúce zápaly horných ciest dýchacích s trvalým závažnejším postihnutím funkcie (trvalým chrapotom zúžením hrtanu).

b) Dlhotrvajúce alebo často recidivujúce zápaly vedľajších dutín bez hnisavej sekrécie dobre ovplyvniteľné liečbou.
Dlhotrvajúce atrofické zápaly horných ciest dýchacích.
Alergická nádcha ťažšieho stupňa.

2. Ochorenia priedušiek, pľúc a pohrudnice.

a) Dlhotrvajúce alebo často recidivujúce ochorenia s trvalou progresitou alebo s ťažkou poruchou funkcie dýchacieho ústrojenstva alebo iných orgánov alebo s častými záchvatmi dýchavičnosti.

b) Dlhotrvajúce ochorenie bez poruchy alebo s ľahkou poruchou funkcie. Astma bronchiale a dlhotrvajúca astmoidná bronchitis s ojedinelými záchvatmi dýchavičnosti.

IX. Choroby tráviacej sústavy

1. Závažné choroby orgánov dutiny ústnej znemožňujúce príjem potravy alebo narušujúce normálnu reč.

2. Choroby pažeráka.
Dlhotrvajúce ochorenia pažeráka a ťažkou trvalou alebo progredujúcou poruchou priechodnosti.

3. Vredová choroba a iné ochorenia žalúdka a dvanástnika.

a) Dlhotrvajúca, často recidivujúca vredová choroba žalúdka a dvanástnika.

b) Dlhotrvajúca, často recidivujúca vredová choroba žalúdka alebo dvanástnika sprevádzaná trvalou závažnou poruchou funkcie alebo ťažšími anatomickými zmenami.

c) Dlhotrvajúca, zriedkavo recidivujúca vredová choroba alebo iné ochorenia žalúdka alebo dvanástnika s ľahkou poruchou funkcie alebo nezávažnými anatomickými zmenami.
Postresekčný syndróm.

4. Dlhotrvajúce črevné ochorenia.

a) Dlhotrvajúce recidivujúce alebo trvale progredujúce zápalové a iné črevné ochorenia so závažnou poruchou funkcie alebo anatomickými zmenami.

b) Dlhotrvajúce zápalové črevné ochorenia v štádiu dlhodobej remisie alebo iniciálne štádiá týchto ochorení.

5. Ochorenia podžalúdkovej žľazy.

a) Dlhotrvajúce alebo recidivujúce ochorenia podžalúdkovej žľazy s trvalou závažnou poruchou funkcie alebo s inými komplikáciami.

b) S ľahkou poruchou funkcie.
Stav po akútnej pankreatitíde.

6. Ochorenia žlčových ciest.

a) Dlhotrvajúce alebo recidivujúce zápaly alebo obštrukcie žlčových ciest s postihnutím pečene alebo podžalúdkovej žľazy.

b) Cholecystitis chronica (kalkulózne a iné ťažké poruchy).

7. Ochorenia pečene.

a) Pečeňová cirhóza s ťažkou poruchou funkcie alebo sprevádzaná komplikáciami, chronická agresívna hepatitis s ťažkou poruchou funkcie alebo trvale progredujúca aj pri adekvátnej liečbe.

b) Pečeňová cirhóza s ľahkou poruchou funkcie.
Chronická aktívna hepatitis.
Ťažká steatóza pečene, závažné toxické poškodenie pečene.

c) Chronická perzistujúca hepatitis.
Steatóza pečene alebo toxické poškodenie pečene s ľahkou trvalou poruchou funkcie.

X. Choroby močovej a pohlavnej sústavy

1. Zápalové a iné ochorenia obličiek.

a) Dlhotrvajúce ochorenia obličiek so závažnou poruchou funkcie.

b) S ľahkou poruchou funkcie alebo bez poruchy funkcie, ale s častým alebo trvalým patologickým nálezom v moči.

c) Latentné formy s normálnou funkciou a s občasným patologickým nálezom v moči (Včítane proteínúrie a hematúrie nejasného pôvodu).
(pozn. celkom zhojené infekčné zápaly obličiek s normálnou funkciou a bez patologického nálezu po minimálne trojročnom sledovaní a celkom zhojené ostatné zápaly obličiek po päťročnom sledovaní – schopný na prijatie).

2. Dlhotrvajúce ochorenia močových ciest a mužských pohlavných orgánov.

a) Dlhotrvajúce alebo recidivujúce formy so závažnou poruchou funkcie.

b) S ľahkou poruchou funkcie obličiek alebo močového ústrojenstva.

3. Ochorenia ženských pohlavných orgánov.
Dlhotrvajúce alebo recidivujúce formy s poruchou funkcie alebo so závažnými anatomickými zmenami.

XI. Choroby kože a podkožného väziva, stavy po popáleninách

Rozsiahle dlhotrvajúce alebo recidivujúce formy vzdorujúce liečbe postihujúce exponované miesta (obličaj a horné končatiny), alebo ochorenia vzbudzujúce odpor alebo vedúce k závažnému postihnutiu funkcie.

XII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

a) Závažné dlhotrvajúce alebo často recidivujúce zápalové degeneratívne a iné ochorenia s trvalou ťažkou poruchou funkcie pohybového aparátu alebo iných orgánov alebo vzbudzujúce odpor.

b) Dlhotrvajúce zápalové degeneratívne alebo iné ochorenia pohybového aparátu s trvalou poruchou funkcie.

XIII. Vrodené chyby, poúrazové, pooperačné a iné následné stavy podľa orgánového postihnutia
a podľa stupňa poruchy funkcie postihnutých orgánov

361 a 362

362

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.

2) Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 290/1991 Zb. o platovom a hodnostnom poriadku príslušníkov colnej správy.

3) § 70 a nasl. Zákonníka práce.

4) § 237 a nasl. Zákonníka práce.