Zákon č. 218/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 44/1991
Platnosť od 31.05.1991 do31.12.1993
Účinnosť od 31.05.1991 do31.12.1993
Zrušený 241/1993 Z. z.

OBSAH

218

ZÁKON

z 15. mája 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení neskorších predpisov

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení zákona č. 65/1965 Zb., zákona č. 56/1975 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 141/1988 Zb. a zákona č. 167/1990 Zb. sa mení takto:

v § 1 sa slová „9. máj" nahrádzajú slovami „8. máj".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.