Oznámenie č. 52/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška odmeny predsedom a členom komisií pre privatizáciu národného majetku a licitátorom

Čiastka 10/1991
Platnosť od 01.02.1991 do27.01.1992
Zrušený 46/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov.

52

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky

vydalo na základe § 12 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby výnos z 23. 1. 1991, ktorým sa určuje výška odmeny predsedom a členom komisií pre privatizáciu národného majetku a licitátorom.

Tento výnos sa vzťahuje na predsedov a členov privatizačných komisií a licitátorov a určuje sa ním výška odmeny v rámci určeného rozpätia. Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov. Možno doň nazrieť na Ministerstve práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky.