Vyhláška č. 375/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 8/1991 Zb. a vyhlášky č. 346/1991 Zb.

Čiastka 72/1991
Platnosť od 23.09.1991 do31.12.1991
Účinnosť od 23.09.1991 do31.12.1991
Zrušený 560/1991 Zb.

375

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 9. septembra 1991,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 8/1991 Zb. a vyhlášky č. 346/1991 Zb.

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 8/1991 Zb. a vyhlášky č. 346/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

Príloha 1 vyhlášky č. 266/1990 Zb. v znení vyhlášky č. 8/1991 Zb. a vyhlášky č. 346/1991 Zb. sa na konci dopĺňa týmto textom:

číslo colného
sadzobníka (HS)
názov položky množstvo
na rok 1991
0701 Zemiaky 120 tis. ton
1108 Škrob a inulín 1 tis. ton
1205 Semená repky 25 tis. ton
1514 Repkový olej 11 tis. ton
1517 Margaríny 5 tis. ton
1702301 Glukóza a gluk. sirupy 1,5 tis. ton
1703 Melasa 60 tis. ton
2204 Víno z čerstvého hrozna 80 tis. hl

Údaje uvedené v stĺpci „množstvo na rok 1991“ vyjadrujú množstvo, ktoré najviac môže byť dovezené za celý rok 1991; započítajú sa teda doňho aj objemy dodávok realizovaných pred účinnosťou tejto vyhlášky.


Čl. II

Ustanovenie § 1 sa nevzťahuje na tovar uvedený v čl. I tejto vyhlášky, pokiaľ prekročí štátne hranice Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky najneskôr 3. októbra 1991 a je predmetom zmluvy medzi česko-slovenskou osobou a zahraničným dodávateľom uzavretej najneskôr 22. septembra 1991 a česko-slovenská osoba najneskôr 7. októbra 1991 doručí Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu písomné oznámenie o množstve dovážaného tovaru a jeho druhu včítane čísla colného sadzobníka. Splnenie tejto povinnosti je povinná colnici preukázať písomným potvrdením Federálneho ministerstva zahraničného obchodu; bez tohto preukazu colnica tovar neprepustí do voľného obehu.1)

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 23. septembrom 1991.


Minister:

Ing. Bakšay v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 44/1974 Zb. colný zákon v znení neskorších predpisov.