Nariadenie vlády č. 300/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec

Čiastka 55/1991
Platnosť od 31.07.1991
Účinnosť od 01.08.1991

300

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. júna 1991

o vyhlásení pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti nariaďuje:


§ 1

(1) Vyhlasuje sa pamiatková rezervácia v meste Podolínec (ďalej len „rezervácia“).

(2) Územie rezervácie je vymedzené v prílohe tohto nariadenia.

(3) Územie rezervácie vyznačia orgány geodézie a kartografie v písomných a mapových operátoch evidencie nehnuteľností. Mapové podklady so zakresleným územím rezervácie sú uložené na Mestskom zastupiteľstve v Podolínci, Obvodnom úrade Stará Ľubovňa, na Okresnom úrade v Starej Ľubovni, Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti v Bratislave a Ústave pamiatkovej starostlivosti v Prešove.

§ 2

(1) Účelom vyhlásenia rezervácie je zabezpečiť ochranu a obnovu urbanistických, architektonických, výtvarných a kultúrno-spoločenských hodnôt mesta Podolínec.

(2) Predmetom ochrany je historický pôdorys, hmotová a priestorová štruktúra zástavby, historická zeleň, objekty vyhlásené za kultúrne pamiatky a iné objekty dotvárajúce územie rezervácie.

§ 3

Vyhlásením rezervácie nie sú dotknuté vlastnícke a užívacie vzťahy.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augustom 1991.


Čarnogurský v. r.


Príloha nariadenia vlády SR č. 300/1991 Zb.

Vymedzenie územia pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec

Územie pamiatkovej rezervácie je vymedzené hranicou, ktorej východiskový bod je pri kaplnke sv. J. Nepomuckého, na rozhraní parciel č. 1069 a 1058. Hranica prechádza po ulici č. parcely 1058 smerom severovýchodným. Pri parcele č. 517 sa stáča smerom juhovýchodným po ceste – č. parcely 1062 a vyúsťuje na hlavnú komunikáciu – č. parcely 1096, po ktorej prechádza severovýchodným smerom až po komplex budov kostola a kláštora. Na rozhraní parciel č. 1096 a 1028 sa hranica stáča juhovýchodným smerom, pozdĺž oplotenia komplexu, k bývalému mlynskému náhonu – č. parcely 1030 a k rieke Poprad. Hranica pokračuje južným smerom pozdĺž rieky Poprad, pretína cestu č. parcely 1111 smerom do Lomničky. Ďalej pokračuje pozdĺž parku – č. parcely 86, popri oplotení parku – parcela č. 86, hranica pokračuje severovýchodným smerom, pretína mlynský náhon – parcela č. 1099/2 a po parcelách č. 1019 a 1079 pretína hlavnú komunikáciu – parcela č. 1096. Po ceste – č. parcely 1069, smeruje k východiskovému bodu hranice – ku kaplnke sv. J. Nepomuckého.