578

ZÁKON

z 21. decembra 1991

o štátnom rozpočte federácie na rok 1992 a o zmene daňových a niektorých ďalších zákonov

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

Štátny rozpočet federácie na rok 1992

§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 134 700 000 tis. Kčs, celkové výdavky štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 134 700 000 tis. Kčs.

(2) Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu federácie je uvedený v prílohe č. 1.

(3) Rozdelenie určených rozpočtových výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu federácie je uvedené v prílohe č. 2. Rozdelenie určených odvodov príspevkových organizácií a príjmov rozpočtových organizácií do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu federácie je uvedené v prílohe č. 3.

(4) V celkových výdavkoch štátneho rozpočtu federácie sú zahrnuté

a) prostriedky na úhradu štátneho vyrovnávacieho príspevku obyvateľstvu vo výške 21 100 000 tis. Kčs;

b) prostriedky na zabezpečenie štátnej politiky zamestnanosti vo výške 11 000 000 tis. Kčs;

c) prostriedky na zabezpečenie potrieb národností a na celoštátnu regionálnu politiku vo výške 3 300 000 tis. Kčs;

d) dotácie do Federálneho fondu trhovej regulácie v poľnohospodárstve vo výške 5 000 000 tis. Kčs;

e) prostriedky na federálne programy štrukturálnych zmien v hospodárstve vo výške 3 000 000 tis. Kčs;

f) dotácie na úhradu rozdielov cien tepla vo výške 7 000 000 tis. Kčs;

g) dispozičné fondy prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo výške 1000 tis. Kčs, predsedu Federálneho zhromaždenia vo výške 1 000 tis. Kčs a predsedu vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo výške 2 680 tis. Kčs;

h) výdavky spojené s vládnymi úvermi vo výške 6 880 200 tis. Kčs;

i) výdavky na dlhovú službu štátneho dlhu federácie vo výške 7 950 114 tis. Kčs;

j) rozpočtová rezerva vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo výške 500 000 tis. Kčs;

k) dotácie do štátneho rozpočtu Českej republiky vo výške 3 300 000 tis. Kčs;

l) dotácie do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 1 700 000 tis. Kčs.

(5) V roku 1992 možno použiť štátne finančné aktíva federácie na úhradu finančných potrieb, ktoré federácii vzniknú v súvislosti s vyúčtovaním investičných akcií realizovaných na základe dohôd medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík z 24. septembra 1985 o spolupráci pri výstavbe Krivorožského ťažobno-úpravárenského kombinátu a zo 16. decembra 1985 o spolupráci pri výstavbe niektorých plynárenských objektov vo Zväze sovietskych socialistických republík, a to až do výšky 4,2 mld Kčs.

§ 2

(1) Rozpočtovo nezabezpečené úhrady možno zabezpečiť spôsobom uvedeným v § 13 zákona o rozpočtových pravidlách federácie. Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zabezpečí úhradu vyššími než rozpočtovanými príjmami alebo úsporami na iných výdavkoch v štátnom rozpočte federácie, a to za predpokladu, že týmito opatreniami nezvýši celkové výdavky príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu federácie podľa prílohy č. 2 o viac ako 10 %; toto obmedzenie neplatí v prípade, že zvýšené výdavky priamo zabezpečujú vyšší príjem.

(2) Presun prostriedkov medzi ústrednými orgánmi je možný iba v dôsledku organizačných zmien.

§ 3

(1) Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže na prekonanie dočasnej nezhody medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu federácie v priebehu roka obstarávať prostriedky na tuzemskom peňažnom trhu; ak tieto prostriedky nebudú splatené do konca roka, môžu sa použiť na krytie schodku štátneho rozpočtu federácie až do doby, než Federálne zhromaždenie rozhodne o spôsobe jeho úhrady.

(2) Na opatrenia podľa odseku 1 môže minister financií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vydávať tiež pokladničné poukážky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ako štátne dlhopisy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, splatné do 180 dní odo dňa vydania.

§ 14

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 557/1990 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku niektorým baníkom sa mení a dopĺňa takto:

V § 6 sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zamestnaním sa rozumie aj činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby bez ohľadu na to, či je zúčastnená na sociálnom zabezpečení.“.


JEDENÁSTA ČASŤ

Prechodné ustanovenia

§ 17

(1) Ak bolo zamestnanie pred účinnosťou tohto zákona dojednané na určitú dobu dlhšiu ako jeden rok, považuje sa podmienka dojednania zamestnania na dobu najdlhšie jedného roka do 31. decembra 1992 za splnenú.

(2) Organizácia, v ktorej je po 31. decembri 1992 zamestnaný požívateľ starobného dôchodku v zamestnaní dojednanom na dobu dlhšiu ako jeden rok, je povinná túto skutočnosť ohlásiť príslušnému orgánu sociálneho zabezpečenia do 10. januára 1993.

(3) Ustanovenie § 7 sa použije po prvý raz pri zdanení miezd vyúčtovaných za mesiac január 1992.

(4) Nároky na hmotné zabezpečenie vzniknuté uchádzačom o zamestnanie predo dňom účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa doterajších predpisov, výška hmotného zabezpečenia a doba jeho poskytovania sa však odo dňa účinnosti tohto zákona spravuje ustanoveniami tohto zákona.

(5) Uchádzačom o zamestnanie, ktorým vznikol nárok na hmotné zabezpečenie predo dňom účinnosti tohto zákona iba započítaním iných dôb než doby zamestnania, ktoré sa nezapočítavajú podľa tohto zákona rovnako ako zamestnanie, sa odo dňa jeho účinnosti hmotné zabezpečenie ustanoví z fiktívneho zárobku obdobne podľa § 17 ods. 6 zákona o zamestnanosti.

DVANÁSTA ČASŤ

Zrušovacie ustanovenia

§ 18

Zrušujú sa:

1. nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 142/1983 Zb. o poskytovaní dôchodkov niektorým pracujúcim dôchodcom,

2. § 1 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 215/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani, v znení vyhlášky č. 559/1990 Zb.,

3. § 2, § 3 ods. 5 a § 4 ods. 3 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 235/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku, v znení vyhlášky č. 313/1990 Zb.,

4. § 63 ods. 2 a § 119 ods. 1 až 3 a 6 až 10 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 123/1990 Zb., vyhlášky č. 260/1990 Zb. a vyhlášky č. 20/1991 Zb.,

5. vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej republiky č. 20/1991 Zb., ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie, v znení vyhlášky č. 348/1991 Zb.,

6. vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 50/1991 Zb., ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie, v znení vyhlášky č. 277/1991 Zb.

TRINÁSTA ČASŤ

§ 19

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.


Príloha č. 1 zákona č. 578/1991 Zb.

CELKOVÝ PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU FEDERÁCIE
v tisícoch Kčs

Príjmy
Podiel na celoštátnom výnose dane z obratu 50 700 000
Podiel na celoštátnom výnose odvodov zo zisku a poľnohospodárskej dane zo zisku 40 500 000
Príjmy federálnych ústredných orgánov, príjmy rozpočtových
a odvody príspevkových organizácií v ich pôsobnosti
7 904 787
Odvody Štátnej banky česko-slovenskej 1 200 000
Clo a dovozná prirážka 14 600 000
Príjmy z vládnych úverov poskytnutých do zahraničia a obdobné príjmy 19 045 213
Dane a odvody od subjektov so sídlom v cudzine 450 000
Správne poplatky 300 000
Príjmy súhrnne 134 700 000
Výdavky
Neinvestičné výdavky na činnosť federálnych ústredných orgánov a rozpočtových
a príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, vč. účelových prostriedkov
52 605 675
z toho: na obranu a bezpečnosť 32 233 000
Neinvestičné dotácie organizáciám v pôsobnosti federálnych ústredných orgánov 5 320 000
Neinvestičné dotácie do Federálneho fondu trhovej regulácie v poľnohospodárstve 5 000 000
Neinvestičné dotácie na úhradu rozdielov cien tepla a na štrukturálne programy 10 000 000
Štátny vyrovnávací príspevok 21 100 000
Prostriedky na zabezpečenie štátnej politiky zamestnanosti 11 000 000
Výdavky na zabezpečenie potrieb národností a na celoštátnu regionálnu politiku 3 300 000
Výdavky spojené s vládnymi úvermi do zahraničia 6 880 200
Výdavky na dlhovú službu 7 950 114
Výdavky na verejné investície 6 044 011
Rozpočtová rezerva vlády ČSFR 500 000
Výdavky spolu 129 700 000
Dotácia do štátneho rozpočtu Českej republiky 3 300 000
Dotácia do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 1 700 000
Výdavky súhrnne 134 700 000

Príloha č. 2 zákona č. 578/1991 Zb.

VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU FEDERÁCIE PODĽA KAPITOL
v tisícoch Kčs

KapitolaVýdavky spoluVýdavky rozpočtových organizáciiPríspevky príspev. a pod. org.Dotácie hospodárskym organizáciám
Investičné výdavkyNeinvestičné výdavkyz toho: mzdové prostriedkyPríspevok na činnosťDotácie na činnosťOstatné príspevky
Investičnéneinvestičné
Kancelária prezidenta273 060127 100143 26037 400 2 600100
Kancelária Federálneho
zhromaždenia326 242100 611222 13167 000 3 500
Úrad vlády176 19835 100139 86749 8221 231
Fed. bezpečnostná a Informačná služba655 80083 800572 000200 000
Fed. min. zahr. vecí2 423 516275 1001 280 187103 7184 307 863 922
Fed. min. obrany27914 0001 619 50026 294 5007 600 000
Fed. min. zahr. obchodu2 842 630528 6002 314 030677 520
Fed. min. financií83 22213 30069 92238 200
Fed. min. práce a sociálnych vecí50 6422 90045 39027 520 2 352
Fed. min. vnútra5 711 700241 7005 470 0002 000 000
Fed. min. pre strategické plánovanie97 66112 10070 06134 271 15 500
Fed. min. hospodárstva1 254 634394 000755 17243 97672 1721 80031 490
Fed. min. dopravy8 080 162281 000806 11468 41835 748203 80023 1001 410 4005 320 000
Fed. min. spojov402 91520 000174 86547 441 28 050180 000
Najvyšší súd27 1882 50024 18812 773 500
Ústavný súd303554 00026 3558 552
Fed. úrad pre normalizáciu a meranie386 324156 100216 69353 3033 410 10 121
Fed. úrad pre vynálezy107 02212 70084 32232 616 10 000
Fed. štatistický úrad141 22126 800114 38951 100 32
Fed. úrad pre hospodársku súťaž14 6681 30013 3685 881
Fed. výbor pre životné prostredie361 10717 200290 57814 8168 426 44 903
Fed. min. kontroly39 8148 20031 35919 375 75
Generálna prokuratúra17 9171 40016 50211 942 15
Štátna banka čs.480 480
Čs. tlačová kancelária32 070 32 000 70
Čs. komisia pre atómovú energiu162 388700125 4858 26724 150 11 0531 000
Správa federálnych hmotných rezerv2 774 650175 0002 599 65039 139
Všeob. pokladničná správa80 312 414103 70063 702 714 1 506 000 15 000 000
Spolu134 700 0004 244 411105 603 28211 259 433181 444208 2002 551 2631 591 40020 320 000

Príloha 03

Príloha č. 3 zákona č. 578/1991 Zb.

PRÍJMY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU FEDERÁCIE PODĽA KAPITOL
v tisícoch Kčs

Kapitola Odvody príspevkových
organizácií a vedľajších
hospodárstiev spolu
Príjmy rozpočtových
organizácií spolu
Kancelária prezidenta 5 000 21 710
Kancelária Federálneho zhromaždenia &nbsp 1 500
Úrad vlády &nbsp 3 100
Federálna bezpečnostná a informačná služba &nbsp 700
Federálne ministerstvo zahraničných vecí 152 000 142 716
Federálne ministerstvo obrany &nbsp 1 625 200
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu &nbsp 15 631 231
Federálne ministerstvo financií &nbsp 5 200
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí &nbsp 2 135
Federálne ministerstvo vnútra &nbsp 141 200
Federálne ministerstvo pre strategické plánovanie &nbsp 3 350
Federálne ministerstvo hospodárstva 4 500 11 990
Federálne ministerstvo dopravy 75 883 166 240
Federálne ministerstvo spojov &nbsp 27 050
Najvyšší súd &nbsp 470
Federálny úrad pre normalizáciu a meranie 19 000 35 357
Federálny úrad pre vynálezy &nbsp 28 205
Federálny štatistický úrad &nbsp 4 200
Federálny výbor pre životné prostredie &nbsp 550
Federálne ministerstvo kontroly &nbsp 1 780
Generálna prokuratúra &nbsp 270
Čs. komisia pre atómovú energiu &nbsp 550
Správa federálnych hmotných rezerv &nbsp 108 700
Spolu 256 383 17 963 404

Poznámky pod čiarou

10) Zákon č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
§ 106zd Hospodárskeho zákonníka.
§ 76, 93, 105, 154 a 221 Obchodného zákonníka.

26) Zákon č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva.
Zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení neskorších predpisov.

9) Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku.

19) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 552/1990 Zb.
Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.

20) § 116 vyhlášky č. 149/1988 Zb.

9) § 121a vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 123/1990 Zb.

21) Zákon č. 195/1991 Zb. o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru.
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 19/1991 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve dlhodobo nespôsobilých na doterajšiu prácu.

22) § 31 ods. 4 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov.
§ 108 zákona č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti.
§ 96 zákona č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície.
§ 117 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky.

10) Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.

23) § 11 ods. 6 vyhlášky č. 149/1988 Zb. v znení zákona č. 306/1991 Zb.

24) § 49 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb.

25) Napríklad § 61 a 130 Zákonníka práce.