463

ZÁKON

z 29. októbra 1991

o životnom minime

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Tento zákon určuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov občana, pod ktorou nastáva stav jeho hmotnej núdze.1)

§ 2

(1) Životné potreby občanov sa uspokojujú predovšetkým príjmami zo zárobkovej činnosti, výnosmi z majetku a dávkami nemocenského a dôchodkového zabezpečenia alebo inými štátnymi dávkami.

(2) Občanom, ktorých príjmy nedosahujú životné minimum a ktorí si nemôžu tieto príjmy zvýšiť vzhľadom na svoj vek, zdravotný stav alebo z iných vážnych dôvodov vlastným pričinením, najmä vlastnou prácou, sa poskytuje pomoc; spôsob a formu poskytovania, ďalšie podmienky a úroveň tejto pomoci ustanovujú osobitné predpisy.

§ 3

(1) Za životné minimum občana alebo občanov, ktorých príjmy sa posudzujú podľa § 4 spoločne, sa považuje úhrn súm určených týmto zákonom na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb a na zabezpečenie nevyhnutných nákladov na domácnosť.

(2) Za sumu potrebnú na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb občana sa považuje

a) 1 250 Sk mesačne, ak ide o dieťa do 6 rokov veku,

b) 1 400 Sk mesačne, ak ide o dieťa od 6 rokov do 10 rokov veku,

c) 1 630 Sk mesačne, ak ide o dieťa od 10 rokov do 15 rokov veku,

d) 1 760 Sk mesačne, ak ide o dieťa nad 15 rokov veku, ktoré spĺňa podmienku nezaopatrenosti,

e) 1 630 Sk mesačne u ostatných občanov.

(3) Za sumu potrebnú na zabezpečenie nevyhnutných nákladov na domácnosť sa považuje

a) 780 Sk mesačne, ak ide o jednotlivca,

b) 1 000 Sk mesačne, ak v domácnosti2) žijú dve osoby,

c) 1 230 Sk mesačne, ak v domácnosti žijú tri alebo štyri osoby,

d) 1 360 Sk mesačne, ak v domácnosti žije päť a viac osôb.

(4) Ak v domácnosti žije viac osôb, ktorých príjmy sa posudzujú podľa § 4 spoločne, započítava sa suma potrebná na úhradu nevyhnutných nákladov na domácnosť iba raz.

§ 4

Pre zistenie príjmu občana sa započítavajú

a) u posudzovaného občana jeho príjem a príjem jeho manžela (druha),

b) u rodičov s nezaopatrenými deťmi príjmy týchto rodičov a nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti,

c) u rodičov, ktorí sú ešte sami nezaopatrenými deťmi, ich vlastné príjmy a príjmy, ktoré na ne poberá iná osoba,

d) u nezaopatreného dieťaťa jeho vlastný príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v domácnosti; ak toto dieťa žije v domácnosti len s jedným z rodičov, s iným občanom alebo samostatne, vlastný príjem dieťaťa, príjem tohto rodiča a príjem, ktorý na dieťa poberá iná osoba.

§ 5

(1) Za príjem na účely tohto zákona sa považujú

a) príjmy fyzických osôb podľa osobitného predpisu2a) po odpočítaní

1. poistného na povinné zdravotné poistenie,

2. poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie,

3. príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky,

4. preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb,

5. ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,2b)

b) príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu2b) okrem

1. prijatej náhrady škody, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škody,

2. odmeny vyplácanej darcom za odber krvi a iných biologických materiálov z ľudského organizmu,

3. plnenia poskytovaného občanom v súvislosti s výkonom civilnej služby a

4. úrokov z vkladov zo stavebného sporenia vrátane úrokov zo štátnej podpory,

c) príjmy, z ktorých sa daň vyberá osobitnou sadzbou dane podľa osobitného predpisu2c) po odpočítaní dane.

(2) Za príjem sa nepovažujú

a) prospechové štipendium žiaka,2d) konkurzné a mimoriadne štipendium študenta vysokej školy,2e) mesačná odmena žiaka stredného odborného učilišťa, špeciálneho stredného odborného učilišťa, odborného učilišťa a učilišťa poskytovaná na základe zhodnotenia jeho prospechu a správania,2f)

b) zárobok nezaopatrených detí za práce vykonávané v čase školských prázdnin a z príležitostného zamestnania, ktoré nezakladá pravidelný príjem,

c) jednorazové dávky nemocenského a dôchodkového zabezpečenia,

d) dávky sociálnej starostlivosti poskytované vzhľadom na zdravotný stav bez ohľadu na sociálnu odkázanosť a jednorazové dávky sociálnej starostlivosti,

e) zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,

f) príplatok k prídavkom na deti.

§ 6

Nezaopatrenosť dieťaťa sa posudzuje podľa osobitných predpisov.3)

§ 7

Vláda Slovenskej republiky zvýši nariadením sumy ustanovené v § 3 ods. 2 a 3, len čo index životných nákladov zamestnaneckých domácností v nízkom príjmovom pásme vzrastie od predchádzajúceho určenia týchto súm aspoň o 10 %. Zvýšenie sa vykoná tak, aby podiely súm životného minima pre jednotlivé typy domácností na osobu vo vzťahu k priemerným čistým peňažným príjmom na obyvateľa za posledný rok zostali primerane zachované.

§ 7a

V prvom štvrťroku roku 1995 sa ustanovenie § 7 nepoužije.


§ 8

Zrušujú sa § 139 až 142 a § 182 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov.

§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 30 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd uvádzanej ústavným zákonom Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 23/1991 Zb.

2) § 115 Občianskeho zákonníka.

2a) § 6 až 10 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

2b) Zákon č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

2c) § 36 zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

2d) § 9 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 88/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl.

2e) § 3 a 4 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl.

2f) § 3 ods. 3 a § 4 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 245/1993 Z. z. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť.

2g) § 3 ods. 3 a § 4 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 245/1993 Z. z. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť.

2h) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 250/1993 Z. z. o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania služieb v ústavoch sociálnej starostlivosti, o úhrade za služby a o vreckovom.

3) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti.